018-103/2010 Mestna občina Ljubljana

Številka: 018-103/2010-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spremembami; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednice Sonje Drozdek šinko ter članic Miriam Ravnikar šurk in mag. Nataše Jeršič, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Obnova brvi preko Grubarjevega kanala in gradnja novega nadhoda preko železniške proge v km 150+528 v podaljšku Streliške ulice na Hradetskega cesto", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika CPM, d.d., Iztokova ulica 30, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 04.06.2010

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Odločitev o oddaji naročila, št. 430-1131/2009-32, z dne 08.03.2010.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 5.000,00 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne prejema odločitve Državne revizijske komisije do dne plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 14.08.2009 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po postopku s pogajanju po predhodni objavi. Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu dne 30.11.2009 objavil na Portalu javnih naročil pod št. objave JN 9968/2009.

Naročnik je dne 08.03.2010 (po opravljenih pogajanjih dne 26.02.2010) sprejel Odločitev o oddaji naročila št. 430-1131/2009-32, s katero je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo ponudniku SCT d.d., Slovenska 56, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagatelj se je uvrstil na drugo mesto na ocenjevalni lestvici.

Vlagatelj je dne 15.03.2010 zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila in vpogled v ponudbo izbranega ponudnika.

Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika je bil opravljen dne 22.03.2010, o čemer je sestavljen zapisnik. Naročnik je dne 25.03.2010 vlagateljevo zahtevo za izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila zavrgel.

Vlagatelj je dne 29.03.2010 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj predlaga naj se naročnikova odločitev razveljavi in zahteva povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, saj izbrani ponudnik nima poravnanih obveznosti do svojih podizvajalcev iz predhodnih postopkov javnega naročanja, kot to določata razpisna dokumentacija in zakon. Vlagatelj pojasnjuje, da so morali ponudniki podpisati izjavo, da imajo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja in da prevzemajo osebno odgovornost, da so dali resnične podatke in verodostojne dokumente ter da pooblaščajo naročnika, da skladno s prvim odstavkom 77. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08; v nadaljevanju: ZJN-2) preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik podpisal neresnično izjavo, vsebine katere naročnik ni preverjal in posledično nepravilno ugotovil dejansko stanje. Vlagatelj prilaga več dokumentov (1. začasno situacijo št. 200902373, z dne 30.06.2009, 20. začasno situacijo št. 200904053, z dne 30.09.2009, 2. začasno situacijo št. 200902855, z dne 29.07.2009, račun št. 2009/02258, z dne 18.06.2009, Izpis odprtih postavk na dan 31.10.2009, Pregled odprtih postavk za poslovnega partnerja SCT, d.d., Slovenska 56, Ljubljana na dan 29.03.2010 in pogodbe) ter poudarja, da iz njih izhaja, da mu izbrani ponudnik iz predhodno izvedenih postopkov javnega naročanja dolguje znesek v višini 1.052.867,67 EUR. Naveden dolg, nadaljuje vlagatelj, je v isti višini izkazan tudi na dan 29.03.2010. Vlagatelj zatrjuje, da je Izpis odprtih postavk na dan 31.10.2009 potrdil tudi izbrani ponudnik, dodatno pa je potrdil tudi 20. začasno situacijo št. 200904053. Vlagatelj predlaga naročniku, da pri izbranem ponudniku preveri, ali in kdaj je poravnal sporne obveznosti, ter da naročnik oziroma Državna revizijska komisija od izbranega ponudnika pridobita ustrezne listine, iz katerih bo nesporno razviden status navedenih terjatev. Ker navedene (zapadle) terjatve niso bile poravnane, zaključuje vlagatelj, ponudba izbranega ponudnika ni popolna in bi morala biti izločena.

Naročnik je s sklepom, z dne 22.04.2010, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo revizijskih stroškov. Naročnik uvodoma pojasnjuje zakaj je vlagateljevo zahtevo za izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila zavrgel. Naročnik zatrjuje, da vlagatelj ni podal jasne zahteve o tem, kaj naj bi vsebovala dodatna obrazložitev odločitve, kar posledično rezultira tudi v vloženem zahtevku za revizijo. Če bi bila vlagateljeva zahteva v zvezi s tem jasna, poudarja naročnik, bi bili stroški v zvezi z vloženim zahtevkom za revizijo prihranjeni obema strankama.
Naročnik še navaja, da je v razpisni dokumentaciji navedel, da morajo ponudniki predložiti ustrezno izjavo (Priloga 3), ki mora biti dana pod kazensko in materialno odgovornostjo oziroma ustrezen BON obrazec, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma določenega za oddajo ponudb. Kot ugotavlja naročnik, je izbrani ponudnik v ponudbo predložil izjavo (Priloga 3), iz katere izhaja, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Prav tako pa je izbrani ponudnik predložil tudi obrazec S.BON 1/P, z dne 04.01.2010. Iz navedenega razloga, poudarja naročnik, je štel ponudbo izbranega ponudnika za pravilno in popolno. Naročnik še navaja, da bi ga lahko vlagatelj seznanil z morebitno spornostjo navedenih dokumentov, in sicer vse od dneva vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika do vložitve zahtevka za revizijo oziroma že na samem odpiranju ponudb. Naročnik v zvezi s tem še poudarja, da takšno vlagateljevo ravnanje ni korektno in pojasnjuje, da z izbranim ponudnikom pogodbe še ni sklenil in bi torej lahko njegovo ponudbo, skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2, še vedno preverjal.
Naročnik ugotavlja, da iz zahtevka za revizijo izhaja, da izbrani ponudnik dolguje vlagatelju naslednje zneske: iz 1. začasne situacije št. 200902373, z dne 30.06.2009, znesek v višini 106.187,32 EUR, iz 20. začasne situacije št. 200904053, z dne 30.09.2009, znesek v višini 52.583,82 EUR, iz 2. začasne situacije št. 200902855, z dne 29.07.2009, znesek v višini 41.099,88 EUR ter na podlagi računa št. 2009/02258, z dne 18.06.2009, znesek v višini 375.210,92 EUR. Vsi navedeni zneski, ugotavlja naročnik, so navedeni v Izpisu odprtih postavk, z dne 31.10.2009. Iz Pregleda odprtih postavk, z dne 29.03.2010 (konto 1201), poudarja naročnik, izhaja, da so se obveznosti izbranega ponudnika, razen po postavki št. 200904053, zmanjšale. Naročnik dalje navaja, da je pri izbranem ponudniku (čeprav je dokazno breme na vlagatelju) preveril, ali in kdaj je plačal svoje obveznosti do podizvajalca.
Iz prejetega pojasnila izbranega ponudnika, ugotavlja naročnik, izhaja, da mu vlagatelj dolguje znesek v višini 618,907,39 EUR, ki ga uveljavlja v pravdnem postopku. Navedeno pomeni, ugotavlja naročnik, da imata izbrani ponudnik in vlagatelj medsebojne terjatve in obveznosti, ki jih je potrebno v postopku pred pristojnim sodiščem šele ugotoviti. Naročnik še zatrjuje, da iz vlagateljevih navedb ni jasno razvidno, ali so v zneske, ki so predmet postopka pred Okrožnim sodiščem v Mariboru zajete tudi obveznosti, ki jih je vlagatelj navedel v zahtevka za revizijo. Naročnik ugotavlja, da terjatve izbranega ponudnika do vlagatelja presegajo obveznosti, ki jih ima vlagatelj do izbranega ponudnika. Naročnik navaja, da izbrani ponudnik uveljavlja denarno terjatev v višini 618.907,39 EUR, vlagatelj pa terjatev v višini 551.154,63 EUR (naročnik v zvezi s tem poudarja, da je vlagatelj zgolj za terjatve v višini 551.154,63 EUR predložil tudi dokaze). Naročnik zaključuje z ugotovitvijo, da vlagatelj ni predložil neizpodbitnih dokazov in posledično ni dokazal zatrjevanih kršitev naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 07.05.2010 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je dne 18.05.2010 naročnika pozvala naj ji odstopi še vlagateljevo zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je zahtevan dokument (Zahteva za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 05.05.2010) prejela dne 20.05.2010. Vlagatelj še navaja, da je bil naročniku za dodatna pojasnila na voljo ves čas postopka, vendar se naročnik nanj ni obrnil. Vlagatelj pojasnjuje, da je bila izvršilna zadeva, na katero se sklicuje naročnik, odstopljena v reševanje Okrožnemu sodišču v Mariboru, in sicer na podlagi (s strani izbranega ponudnika) začetega izvršilnega postopka zaradi izterjave 618.907,39 EUR. Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik zelo pavšalno podaja stanje v zvezi z izterjavo 618.907,39 EUR ter s takšnim ravnanjem zavaja naročnika, kar je posledično privedlo do naročnikove zavrnitve zahtevka za revizijo. Vlagatelj v nadaljevanju pojasnjuje, kateri računi so zajeti v tem znesku in poudarja, da jih je izbrani ponudnik izdal na podlagi pogodb, ki še niso bile sklenjene, prav tako pa mu je izbrani ponudnik zaračunaval nekatere storitve, ki jih je opravil vlagatelj sam (vlagatelj je pripravil tabelo, iz katere izhajajo računi in stanje posameznega izmed njih; v ta namen pa je predložil tudi v zvezi s tem sklenjene kompenzacije, dobropise, račune ter druge dokumente). Vlagatelj še navaja, da so bile za večino vtoževanih računov med njim in izbranim ponudnikom sklenjene kompenzacije, s katerimi so bili vtoževani računi že v celoti poravnani, za nekatere izmed njih pa mu je izbrani ponudnik izstavil dobropise. Navedbe izbranega ponudnika, da obstojijo sporne obveznosti v višini 618.907,40 EUR, zaključuje vlagatelj, so popolnoma neresnične, saj je sporen le še znesek v višini 22.380,48 EUR.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer zaradi razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da naročnik predmetno javno naročilo oddaja po postopku s pogajanji po predhodni objavi (navedeno med strankama v tem postopku ni sporno in ni predmet zahtevka za revizijo). Naročnik je v razpisni dokumentaciji zapisal (v točki 1.6 - Pogajanja), da bo predmet pogajanj (le) ponudbena cena in da se lahko posamezen ponudnik udeleži pogajanj le v primeru, če je izpolnil vse zahtevane pogoje.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna (v smislu 16. in 19. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2) iz razloga, ker ni izpolnil naročnikove zahteve iz točke C (Ekonomska in finančna sposobnost), v skladu s katero bi moral imeti poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Naročnik je v točki C (Ekonomska in finančna sposobnost), in sicer v 5. točki navedel:

"Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja."

Kot dokaz, da so ravnali v skladu z zgoraj citirano zahtevo, so morali ponudniki izpolniti, podpisati in žigosati (s strani naročnika vnaprej pripravljeno) Izjavo (Priloga 3). S podpisom predmetnega obrazca so ponudniki (pod materialno in kazensko odgovornostjo) potrdili s strani naročnika vnaprej pripravljenih devet različnih izjav (ki so zajete v treh točkah) in med drugim tudi izjavo (v četrti alineji 2. točke): "Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja".

Zgoraj citirana zahteva iz razpisne dokumentacije izkazuje izpolnjevanje enega izmed zakonsko opredeljenih pogojev, ki se nanaša na ekonomsko in finančno sposobnost ponudnikov iz šestega odstavka 44. člena ZJN-2. Le-ta namreč določa, da "mora ponudnik v ponudbi predložiti izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja".

Ker se zahteva iz razpisne dokumentacije izrecno nanaša zgolj na podizvajalce in ne tudi na dobavitelje blaga Državna revizijska komisija ni upoštevala vlagateljevega očitka, ki se nanaša na zapadle obveznosti iz naslova dobave blaga (oziroma na račun 20009/02258 v znesku 375.210,92 EUR za dobavo asfaltne zmesi, ki izvira iz Pogodbe št. 250000/OB 010/2008 - CPM št. CP-755/2008-10-A, sklenjene dne 25.11.2008 med izbranim ponudnikom in vlagateljem). Takšno stališče je Državna revizijska komisija zavzela tudi v revizijski zadevi, ki jo je vodila pod opr. št. 018-063/2010 (Državna revizijska komisija je v navedeni revizijski zadevi presojala enake očitke kot v tem postopku).

Ravno tako Državna revizijska komisija pri svojih odločitvi ni upoštevala vseh tistih spornih obveznosti, ki izhajajo zgolj iz Izpisa odprtih postavk na dan 31.10.2009 in iz Pregleda odprtih postavk na dan 29.03.2010 (Konto 1201) oziroma tistih računov, za katere vlagatelj ni priložil nobenih drugih dokazil. Za navedene obveznosti (za katere iz Izpisa odprtih postavk na dan 31.10.2009 in iz Pregleda odprtih postavk na dan 29.03.2010 - Konto 1201 izhajajo zgolj številke računov, datumi izstavitev, datumi zapadlosti, višine zneskov in stanja dolgov) namreč ni mogoče ugotoviti na kaj se nanašajo oziroma ni mogoče ugotoviti niti tega, ali izhajajo iz predhodnih postopkov javnega naročanja in ali izvirajo iz podizvajalskih razmerij med izbranim ponudnikom in vlagateljem.

Vse ostale obveznosti, ki so predmet zahtevka za revizijo se nanašajo na podizvajalca izbranega ponudnika oziroma na dva predhodno izvedena postopka javnega naročanja. V obeh izvedenih postopkih je bil izbrani ponudnik, s strani takratnega naročnika (Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje) izbran kot najugodnejši ponudnik (oziroma je bil izbran kot vodilni partner v okviru skupne ponudbe z več ponudniki), vlagatelj pa v obeh primerih nastopa v vlogi njegovega podizvajalca. Navedeno je razvidno iz verige predloženih pogodb in med strankama v tem postopku ni sporno. 1. in 2. začasna situacija izvirata iz Pogodbe o prevzemu obveznosti za AC SLIVNICA - PESNICA Pododsek Zrkovska cesta - Pesnica od km 10+847 do km 17+150 Sklop I - pokriti vkop Malečnik 10-3, 8-1, ki je bila sklenjena med izbranim ponudnikom in vlagateljem dne 02.06.2009, le-ta pa se sklicuje na Gradbeno pogodbo št. 611/2006, ki jo je izbrani ponudnik, skupaj s PRIMORJEM d.d. sklenil z Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje. 20. začasna situacija pa se nanaša na Podizvajalsko pogodbo za projekt Odsek: AC Lenart - Beltinci; Pododsek: AC Cogetinci - Vučja vas od km 3+400 do km 11+983, ki je bila dne 26.04.2006 prav tako sklenjena med izbranim ponudnikom in vlagateljem, slednja pa je bila sklenjena na podlagi pogodbe, ki jo je izbrani ponudnik (skupaj s še tremi družbami) dne 22.12.2004 sklenil z Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je priložil, izpolnil, podpisal in žigosal Izjavo (Priloga 3), kar med strankama v tem postopku ni sporno.

V obravnavanem primeru je bilo torej potrebno ugotoviti, ali je izbrani ponudnik poravnal svoje obveznosti, ki izhajajo iz 1. začasne situacije št. 200902373, z dne 30.06.2009 (znesek v višini 106.187,32 EUR), iz 20. začasne situacije št. 200904053, z dne 30.09.2009 (znesek v višini 52.583,82 EUR oziroma znesek v višini 51.006,29 EUR) in iz 2. začasne situacije št. 200902855, z dne 29.07.2009 (znesek v višini 41.099,88 EUR).

Kot izhaja iz dokumentacije iz spisa, je vse tri zgoraj navedene obveznosti izbrani ponudnik potrdil dne 29.12.2009 (dokument Izpis odprtih postavk na dan 31.10.2009), kar med strankama v tem postopku ni sporno. Ravno tako je vlagatelj pravilno opozoril, da je izbrani ponudnik dne 15.10.2009 (torej še pred navedeno potrditvijo Izpisa odprtih postavk na dan 31.10.2009) potrdil tudi 20. začasno situacijo, ki se nanaša na znesek v višini 52.583,82 EUR (Potrditev situacije podizvajalcu, z dne 15.10.2009). Iz odstopljene dokumentacije pa tudi izhaja (česar vlagatelj sicer ne zatrjuje), da je izbrani ponudnik dne 10.07.2009 podpisal tudi 1. začasno situacijo, ki se nanaša na znesek v višini 106.187,32 EUR (1. začasna situacija št. 200902373), dne 14.08.2009 pa je potrdil tudi 2. začasno situacijo, ki se nanaša na znesek v višini 41.099,88 EUR (Potrditev situacije podizvajalcu, z dne 14.08.2009).
Vsi trije sporni zneski so zapadli v plačilo pred potekom roka za oddajo ponudb in pred izvedenimi pogajanji (in sicer 20. začasna situacija dne 09.11.2009, 1. začasna situacija dne 29.08.2009 in 2. začasna situacija dne 27.09.2009). Navedeni dnevi zapadlosti izhajajo tako iz Izpisa odprtih postavk na dan 31.10.2009 kot tudi iz posameznih situacij.
Izbrani ponudnik je zgoraj navedene situacije potrdil, kar pomeni, da se je očitno strinjal ne le s kvaliteto in količino opravljenih del pač pa tudi s postavljenimi cenami ter z navedenimi dnevi zapadlosti vsake izmed treh spornih terjatev. Potrjevanje posameznih (v največ primerih mesečnih) situacij je namreč, tekom opravljanja gradbenih del, namenjeno ne le sprotni kontroli opravljenih del pač pa tudi sprotnemu in pravočasnemu poravnavanju obveznosti do izvajalcev del.

Enako stanje v zvezi z dvema izmed treh zgoraj navedenih spornih obveznosti (in sicer obveznost iz 1. začasne situacije v višini 106.187,32 EUR in obveznost iz 2. začasne situacije v višini 41.099,88 EUR) izhaja tudi iz (s strani vlagatelja) predloženega Pregleda odprtih postavk na dan 29.03.2010 (Konto 1201). Iz predmetnega dokumenta pa tudi izhaja, da znaša obveznost iz 20. začasne situacije 51.006,29 EUR, kar pomeni, da se je znesek od dne 29.12.2009, ko je izbrani ponudnik potrdil Izpis odprtih postavk na dan 31.10.2009, zmanjšal za 1.577,53 EUR.

Kot že izhaja iz te obrazložitve, je Državna revizijska komisija popolnoma enake očitke kot v tem revizijskem postopku, presojala tudi v revizijskem postopku, ki ga je vodila pod opr. št. 018-063/2010. Tudi v takrat vloženem zahtevku za revizijo je vlagatelj (ki je zahtevek za revizijo vložil skupaj s partnerjem NGP NIZKE GRADNJE d.d., Puhova ulica 6, Ptuj) zatrjeval, da (isti) izbrani ponudnik ni izpolnil enake naročnikove zahteve, pri čemer je k zahtevku za revizijo priložil identično dokumentacijo kot v tem revizijskem postopku. Vlagatelj je k obravnavanemu revizijskemu zahtevku predložil še Pregled odprtih postavk na dan 29.03.2010 - Konto 1201, iz katerega izhaja, da so sporne in zapadle obveznosti na dan roka za oddajo ponudb (01.02.2010) in do izvedenih pogajanj (26.02.2010) še vedno neporavnane oziroma da se je dolg izbranega ponudnika, kot že izhaja iz te obrazložitve, zmanjšal le pri 20. začasni situaciji.

V takratnem revizijskem postopku je izbrani ponudnik Državno revizijsko komisijo opozoril, da je poravnava obveznosti z medsebojnim pobotom med njim in vlagateljem njuna običajna poslovna praksa (dopis izbranega ponudnika, z dne 23.04.2010) oziroma je navedel, da je tudi glede spornih računov vlagatelju "predlagal poravnavo plačil z vračunavanjem s pobotom". Iz navedenega razloga je Državna revizijska komisija izbranega ponudnika pozvala, naj ji odstopi vso dokumentacijo, iz katere bo razvidno, ali in kdaj je vlagatelju predlagal poravnavo spornih zneskov z medsebojno kompenzacijo. Ker odgovor izbranega ponudnika Državne revizijske komisije ni prepričal (izbrani ponudnik je s tem v zvezi namreč zgolj pavšalno zatrdil, "da je pri usklajevanju medsebojnih terjatev CPM predlagal pobotanje medsebojnih terjatev, med drugim tudi računov, ki jih navaja CPM v svoji revizijski zahtevi, vendar do pisnega predloga ni prišlo, ker se že pri usklajevanju izhodišč za pobot stranki nista uspeli uskladiti" in hkrati navedel da gre pri navedenih obveznostih "za sporna razmerja, ki jih stranki rešujeta v pravdnem postopku", je Državna revizijska komisija v zvezi s tem za pojasnilo zaprosila tudi vlagatelja. Vlagatelj je navedel, "da je izbrani ponudnik v zvezi s spornimi obveznostmi posredoval le en predlog za kompenzacijo medsebojnih obveznosti, in sicer dne 11.05.2010, torej nekaj dni za tem, ko je Državni revizijski komisiji pojasnil, da je pobot že predlagal" ter hkrati navedel, "da sta v predlagani kompenzaciji upoštevana zgolj račun št. 200302285 v višini 352.861,14 EUR (delno) in račun št. 200902373 v višini 106.187,32 EUR" (vlagatelj je v zvezi s tem priložil, s strani izbranega ponudnika predlagano medsebojno kompenzacijo, z dne 11.05.2010).

Iz zgoraj navedenih pojasnil in predloženih dokumentov izhaja, da je izbrani ponudnik za enega izmed spornih treh zneskov (in sicer za znesek v višini 106.187,32 EUR, ki izhaja iz 1. začasne situacije) vlagatelju predlagal kompenzacijo medsebojnih obveznosti. Izbrani ponudnik je navedeno storil po skoraj devetih mesecih od zapadlosti zneska (kot že izhaja iz zgornje obrazložitve je navedeni znesek zapadel v plačilo dne 29.08.2009) oziroma po več kot treh mesecih od poteka roka za oddajo ponudb (in več kot dva meseca po opravljenih pogajanjih) ter dva tedna po tem, ko je Državno revizijsko komisijo obvestil, da so vsi trije zneski predmet medsebojnih kompenzacij.
Izbrani ponudnik je, kot že izhaja iz te obrazložitve, dne 23.04.2010 Državni revizijski komisiji najprej pojasnil, da je (tudi) v zvezi s spornimi zneski vlagatelju predlagal poravnavo plačil z medsebojnim pobotom, potem pa je dne 07.05.2010 navedel, da do pisnega predloga ni prišlo oziroma da gre za sporna razmerja, ki se rešujejo pred pristojnimi sodišči. Kljub navedenim pojasnilom pa je izbrani ponudnik dne 11.05.2010 (torej tekom obeh revizijskih postopkov), in sicer za eno izmed treh spornih obveznosti, vlagatelju predlagal medsebojno kompenzacijo.

Ker torej izbrani ponudnik na dan poteka roka za oddajo ponudb (niti pred opravljenimi pogajanji) nedvomno ni imel poravnane obveznosti do vlagatelja v višini 106.187,32 EUR, ni izpolnil naročnikovega zgoraj citiranega pogoja iz razpisne dokumentacije (točka C - Ekonomska in finančna sposobnost).

Iz naročnikovih pavšalnih navedb ter iz neprepričljivih in celo kontradiktornih pojasnil izbranega ponudnika pa tudi sicer ni mogoče zaključiti, da naj bi bili ostali dve sporni in zapadli obveznosti (iz 20. začasne situacije v 51.006,29 EUR in iz 2. začasne situacije v višini 41.099,88 EUR) predmet medsebojnih poravnav ali predmet postopka pred ustreznim sodiščem oziroma v kakršni koli povezavi s podanim izvršilnim predlogom zoper vlagatelja. Ravno tako iz odstopljene dokumentacije (in iz prejetih dodatnih pojasnil) ni mogoče ugotoviti, da bi izbrani ponudnik spornim računom kadarkoli ali kakorkoli ugovarjal. Nasprotno, vlagatelj je, kot že izhaja iz te obrazložitve, k zahtevku za revizijo predložil dokumente, ki izkazujejo dolgove izbranega ponudnika (iz predhodnih postopkov javnega naročanja), ki niso bili poravnani do dne poteka roka za oddajo ponudb oziroma do izvedenih pogajanj. Ravno tako je vlagatelj Državni revizijski komisiji pojasnil (in ji v ta namen predložil dokumentacijo, ki njegove ugotovitve tudi potrjuje), da so vse obveznosti, ki jih vtožuje izbrani ponudnik poravnane bodisi z dobropisi (ki jih je izstavil izbrani ponudnik) bodisi s kompenzacijami (v te kompenzacije pa nista zajeta zneska iz 20. in 2. začasne situacije) in da je od 618.907,39 EUR spornih le še 22.380,48 EUR (naveden del pa naj bi izviral iz dveh računov, od katerih je enega zavrnil iz razloga, ker je storitev opravil sam, drugega pa delno zavrnil iz razloga, ker mu je izbrani ponudnik zaračunal več, kot je bilo dogovorjeno s pogodbo).

Naročnik je v odločitev, s katero je odločil o zahtevku za revizijo zapisal, "da mu ni znano, zakaj ga vlagatelj ni seznanil z morebitno spornostjo navedenih dokumentov iz ponudbe izbranega ponudnika, kar bi lahko storil od dneva vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika do vložitve zahtevka za revizijo oziroma že vse od javnega odpiranja ponudb naprej" in zaključil z ugotovitvijo, "da takšno vlagateljevo ravnanje ni bilo, vsebinsko gledano, poslovno in korektno".
V zvezi s tem je potrebno ugotoviti, da bi vlagatelj v konkretnem primeru sicer lahko izkoristil možnost, ki mu jo daje ZJN-2 v drugem odstavku 79. člena in vložil "pisno opozorilo na odločitev naročnika". Na podlagi takšne vloge bi namreč lahko naročnik, po predhodni ugotovitvi njene utemeljenosti, svojo odločitev o oddaji javnega naročila spremenil in sprejel novo odločitev. Glede na to, da zakon zgolj dopušča možnost, da ponudnik vloži pisno opozorilo na odločitev naročnika, pa je potrebno skleniti, da takšna zahteva v nobenem primeru ne more biti ponudnikova (vlagateljeva) dolžnost, temveč je le njegova pravica. Naročnik je torej mogel in moral računati s tem, da utegne biti (kot v vsakem drugem) tudi v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila vložena zahteva za pravno varstvo. Vložitev revizijskega zahtevka je namreč zakonita pravica neizbranih ponudnikov v primeru, če se ne strinjajo z odločitvijo naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika.

Ker ob upoštevanju vseh zapisanih ugotovitev ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče obravnavati kot pravilno ponudbo in posledično kot popolno v smislu 16. in 19. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, je Državna revizijska komisija na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevku za revizijo ugodila in odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je z revizijskim zahtevkom uspel, zato mu Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN priznava (priglašene) stroške takse za revizijski zahtevek v višini 5.000,00 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.000,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne prejema odločitve Državne revizijske komisije do dne plačila, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 04.06.2010


Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
- CPM, d.d., Iztokova ulica 30, Maribor
- SCT d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.