018-110/2010 Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor

Številka: 018-110/2010-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami, v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice mag. Nataše Jeršič, članice Vide Kostanjevec in članice Miriam Ravnikar šurk, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje "[o]pravljanja nekaterih nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju Srednje Save in na območju reke Soče" ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj PODJETJE ZA UREJANJE HUDOURNIKOV, d. d., Hajdrihova ulica 28, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Borut Zajc, šestova ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje REPUBLIKE SLOVENIJE, MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 31. maja 2010 sprejela

ODLOČILA

Vlagateljeva vloga, poimenovana "UMIK ZAHTEVKA ZA REVIZIJO", z dne 27. maja 2010 (ki po vsebini predstavlja pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo), se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik in gospodarski subjekt HIDROTEHNIK, d. d., Ljubljana, Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana, sta dne 28. decembra 2009 sklenila Aneks številka 2 h Koncesijski pogodbi, številka 2523-03-100391, o opravljanju nekaterih nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju srednje Save.

Naročnik je dne 26. januarja 2010, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, prejel vlagateljev zahtevek za revizijo, dne 15. februarja 2010 pa je sprejel sklep številka 0602-2/2010, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel. Zoper omenjeni sklep je vlagatelj vložil pritožbo, ki ji je Državna revizijska komisija s sklepom številka 018-032/2010-13 ugodila.

Državna revizijska komisija je dne 06. maja 2010 prejela vlagateljevo vlogo, poimenovano "NADALJEVANJE POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO", katero je s sklepom številka 018-098/2010-2, izdanim dne 10. maja 2010, kot preuranjeno zavrgla.

Naročnik je dne 03. maja 2010 izdal sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, prav tako pa ni ugodil zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Vlagatelj je dne 10. maja 2010, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno s povratnico na pošto oddal vlogo, poimenovano "NADALJEVANJE POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO in PRIPRAVLJALNA VLOGA VLAGATELJA", ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 12. maja 2010.

Državna revizijska komisija je o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločila s sklepom številka 018-110/2010-4, izdanim in oddanim na pošto dne 27. maja 2010 (v nadaljnjem besedilu: sklep številka 018-110/2010-4). Kot izhaja iz (uvoda) navedenega sklepa, je Državna revizijska komisija odločitev v omenjeni zadevi sprejela dne 21. maja 2010.

Državna revizijska komisija je dne 28. maja 2010 po pošti (po telefaksu pa tudi dne 27. maja 2010, ura pošiljanja 14:28) prejela vlagateljevo vlogo, poimenovano "UMIK ZAHTEVKA ZA REVIZIJO", z dne 27. maja 2010 (v nadaljnjem besedilu: pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo), ki jo je vlagatelj, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti, priporočeno s povratnico na pošto oddal dne 27. maja 2010 (ob 17. uri in 20 minut). V omenjeni vlogi vlagatelj Državno revizijsko komisijo obvešča, da umika svoj zahtevek za revizijo.

Iz četrte alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN (v povezavi z uvodno povedjo) izhaja, da lahko Državna revizijska komisija na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo s sklepom ustavi. Ker iz sklepa številka 018-110/2010-4 izhaja, da je Državna revizijska komisija odločitev o vlagateljevem zahtevku za revizijo v zadevi, ki jo vodi pod številko 018-110/2010, sprejela dne 21. maja 2010, vlagateljevo pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo pa je po pošti prejela dne 28. maja 2010, torej po sprejemu odločitve, prav tako pa tudi po izdaji (dne 27. maja 2010) in oddaji sklepa številka 018-110/2010-4 na pošto (dne 27. maja 2010), niso izpolnjeni pogoji, ki jih ZRPJN (v četrti alineji prvega odstavka 23. člena) določa za sprejem sklepa o ustavitvi postopka revizije. V posledici navedenega je Državna revizijska komisija, upoštevajoč četrto alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevo pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo (vlagateljevo vlogo, poimenovano "UMIK ZAHTEVKA ZA REVIZIJO", z dne 27. maja 2010) zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 31. maja 2010


Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
- odvetnik BORUT ZAJC, šestova ulica 2, 1000 Ljubljana
- HIDROTEHNIK, d. d., Ljubljana, Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana