018-107/2010 Občina Železniki

Številka: 018-107/2010-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami, v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice mag. Maje Bilbija, članice mag. Nataše Jeršič in članice Miriam Ravnikar šurk, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila "GRADNJA BIOLOšKE ČISTILNE NAPRAVE DOLENJA VAS" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj PURGATOR, d. o. o., Postojna, Novi trg 9, 6230 Postojna, ki ga zastopa Odvetniška družba Podjed, o. p. - d. o. o., Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA ŽELEZNIKI, Češnjica 48, 4228 Železniki (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 31. maja 2010 sprejela

ODLOČILA

1. Vlagateljevi pritožbi z dne 10. maja 2010 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz sklepa številka 431-3/2010-028, sprejetega dne 06. maja 2010.

2. Naročnik mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, o vlagateljevem zahtevku za revizijo, z dne 19. aprila 2010, odločati v skladu s 16. členom ZRPJN.

3. Odločitev o stroških se pridrži do odločitve o vlagateljevem zahtevku za revizijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 16. marca 2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, številka 431-3/2010-001, za gradnjo čistilne naprave Dolenja vas, obvestilo o javnem naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo dne 18. marca 2010 (pod številko objave JN2140/2010) objavljeno na Portalu javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Naročnik je, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, dne 20. aprila 2010 prejel vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 19. aprila 2010 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo), ki ga vlagatelj vlaga zoper določbe razpisne dokumentacije zadevnega javnega naročila. V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da
- naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi ter razveljavi v zahtevku za revizijo specificirane dele razpisne dokumentacije, poda dodatna pojasnila za specificirane dele razpisne dokumentacije, da bodo omogočale oddajo popolne ponudbe in meril, ki bodo omogočala pošteno konkuriranje vlagatelja v okviru zadevnega javnega naročila,
- mu naročnik povrne vse stroške, specificirane v stroškovniku, ki jih je imel v postopku revizije, vse morebitno dodatne nastale stroške, v primeru zamude pa tudi zakonite zamudne obresti.

Naročnik je vlagatelja z dopisom številka 431-3/2010-016, izdanim dne 23. aprila 2010, med drugim obvestil, da je postopek oddaje zadevnega javnega naročila prekinil, zavrnil vse prejete ponudbe, postopek pa bo ponovil.

Naročnik je dne 06. maja 2010 sprejel sklep številka 431-3/2010-028, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo (kot prepoznega) zavrgel, obenem pa odločil, da vlagatelj "sam nosi stroške zahtevka za revizijo" (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zavrženju zahtevka za revizijo naročnik ugotavlja, da je vlagateljev zahtevek za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil na vložišču naročnika, prejel dne 20. aprila 2010, vlagateljev zahtevek za revizijo, vročen po pošti, pa je prejel dan kasneje. Naročnik zaključuje, da je bil vlagateljev zahtevek za revizijo vložen prepozno, saj
a) zahtevka za revizijo v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb, vlagateljev zahtevek za revizijo, odposlan po pošti, pa mu je bil vročen dne 21. aprila 2010 (to je po izteku roka za oddajo ponudb),
b) vlagateljevega zahtevka za revizijo, vloženega na vložišču naročnika dne 20. aprila 2010, glede na način vročanja, ki ga določa ZRPJN, ni mogel šteti kot pravilno vročenega in v posledici tudi za pravočasnega.

Odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene vročilnice, prejel dne 07. maja 2010, dne 10. maja 2010 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno na pošto oddal pritožbo z dne 10. maja 2010 (v nadaljnjem besedilu: pritožba). Vlagatelj v pritožbi navaja, da pritožbo vlaga zoper odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, saj meni, da je naročnik njegov zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno (s tem pa kršil določbe ZRPJN), obenem pa zatrjuje, da je zahtevek za revizijo vložil tako po pošti (dne 20. aprila 2010 ob 9. uri in 37 minut), kakor tudi direktno pri naročniku (dne 20. aprila 2010 ob 9. uri in 44 minut). Vlagatelj meni, da je glede na navedbe v pritožbi, pa tudi ob upoštevanju prakse Državne revizijske komisije, potrebno zaključiti, da je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil pravočasno, naročnik pa je z zavrženjem zahtevka za revizijo iz razloga nepravočasnosti ravnal v nasprotju z ZRPJN in kršil vlagateljevo pravico do uveljavljanja pravnega varstva.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom številka 018-107/2010-2, izdanim dne 12. maja 2010, pozvala na odstop dokumentacije. Naročnik je omenjeni poziv, kakor to izhaja iz Državni revizijski komisiji vrnjene poštne povratnice, prejel dne 13. maja 2010, dne 18. maja 2010 pa je Državna revizijska komisija prejela dokumentacijo, ki ji jo je v prilogi spremnega dopisa številka 431-3/2010-032, z dne 17. maja 2010, odstopil naročnik.

Po pregledu predložene in odstopljene dokumentacije ter preučitvi pritožbenih navedb vlagatelja je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju, na podlagi tretje alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN in na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj pritožbo vlaga zoper odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, v njej pa meni, da je naročnik njegov zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno (s čimer naj bi naročnik kršil določbe ZRPJN). Naročnik naj bi s svojim ravnanjem tako kršil vlagateljevo pravico do uveljavljanja pravnega varstva, saj je vlagatelj, kot zatrjuje sam, zahtevek za revizijo vložil pravočasno (dne 20. aprila 2010 ob 9. uri in 44 minut tudi direktno pri naročniku).

Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da med naročnikom in vlagateljem ni spora o tem, da je vlagatelj zahtevek za revizijo na vložišču naročnika oddal (vložil) pred iztekom roka, določenega za prejem ponudb (naročnik je rok za prejem ponudb določil na dan 20. aprila 2010 ob 12 uri). Navedeno izhaja tako iz
- obrazložitve naročnikove odločitve o zavrženju zahtevka za revizijo, v kateri je naročnik navedel, da je vlagatelj "po njej neznani osebi dne 20.4.2010 nekaj ur pred iztekom roka določenega za oddajo ponudb"â?? â??"na vložišču naročnika oddal zahtevek za revizijo" (del zadnjega stavka drugega odstavka na strani 2 odločitve o zavrženju zahtevka za revizijo), kakor tudi iz
- obrazložitve vlagateljeve pritožbe, v kateri vlagatelj navaja, da je "dne 20.4.2010 ob 9:44 revizijski zahtevek vložil tudi direktno pri naročniku, kar izkazuje potrdilo o prejemu (v prilogi)".
Podatek o tem, ali je vlagatelj zahtevek za revizijo na vložišču naročnika vložil pred iztekom roka, določenega za prejem ponudb, je na podlagi pregleda dokumentacije, ki se nahaja v spisu predmetne zadeve, preverila tudi Državna revizijska komisija, ob tem pa ugotovila, da se v prilogi vlagateljevega zahtevka za revizijo nahaja dokument s (prejemno) štampiljko "OBČINA ŽELEZNIKI", "Prejeto 20 -04- 2010", pripisom "ob 944 uri", podpisom, okroglim žigom "OBČINA ŽELEZNIKI 3" in dostavkom "VLOŽITEV REVIZIJSKEGA ZAHTEVKA ZOPER JAVNO NAROČILO GRADNJA ČISTILNE NAPRAVE DOLENJA VAS Z DNE 18.03.2010 POD šT. JN2140/2010", "OBČINA ŽELEZNIKI", "ČEšNJICA 48", "4228 ŽELEZNIKI". V posledici doslej navedenega je Državna revizijska komisija zaključila, da je vlagatelj zahtevek za revizijo zoper postopek oddaje zadevnega javnega naročila na vložišču naročnika oddal (vložil) pred iztekom roka, določenega za prejem ponudb.

Ker je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel z obrazložitvijo, da je vlagatelj "po njej neznani osebi" zahtevek za revizijo oddal (vložil) pred iztekom roka, določenega za oddajo ponudb, na vložišču naročnika, ne pa po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki (če je overjen s kvalificiranim potrdilom), je Državna revizijska komisija v nadaljevanju odločala o tem, ali je naročnik s tem, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo na podlagi omenjenega zaključka zavrgel, ravnal v skladu z določbami ZRPJN.

Tretji odstavek 12. člena ZRPJN med drugim določa, da mora vlagatelj vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. Državna revizijska komisija že na podlagi navedenega (ob upoštevanju namena ZRPJN, ki ni v tem, da bi se potencialnim ponudnikom, kandidatom oziroma gospodarskim subjektom onemogočala njihova pravica do pravnega varstva v postopku revizije postopkov javnega naročanja) ugotavlja, da je zahtevek za revizijo mogoče vložiti tudi na vložišču naročnika, ne pa zgolj po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki (če je overjen s kvalificiranim potrdilom). Bistveno je namreč, da je bil vlagateljev zahtevek za revizijo (kot v konkretnem primeru) dejansko vložen pri naročniku, torej, da je (kot v konkretnem primeru) iz sfere vlagatelja prešel v sfero naročnika pred iztekom roka, določenega za oddajo ponudb. Glede na navedeno je še toliko bolj jasno, da določbe tretjega odstavka 12. člena ZRPJN ne gre razumeti na način, da bi izključevala vložitev zahtevka za revizijo v vložišču naročnika. Smiselno zelo podoben zaključek je Državna revizijska komisija napravila že v več svojih sklepih, na primer
- v sklepu številka 018-292/2007-2, izdanem dne 03. januarja 2008 (v omenjenem sklepu je Državna revizijska komisija med drugim ugotovila, da je takratni prijavitelj z vložitvijo zahtevka za revizijo po telefaksu sprožil revizijski postopek pred naročnikom),
- v sklepu številka 018-266/06-34-2286, izdanem dne 02. avgusta 2006 (v omenjenem sklepu je Državna revizijska komisija med drugim ugotovila, da lahko vlagatelj svoj zahtevek za revizijo vroči osebno pri naročniku, preko telefaksa ali v vložišču naročnika),
- v sklepu številka 018-190/06-31-1780, izdanem dne 19. junija 2006 (v omenjenem sklepu je Državna revizijska komisija med drugim ugotovila, da ZRPJN ne gre razumeti na način, da bi bila priporočena vročitev (brez povratnice) izključena kot ena izmed oblik vročanja),
- v sklepu številka 018-189/06-31-1775, izdanem dne 19. junija 2006 (v omenjenem sklepu je Državna revizijska komisija med drugim ugotovila, da ZRPJN ne gre razumeti na način, da bi bila priporočena vročitev (brez povratnice) izključena kot ena izmed oblik vročanja),
- v sklepu številka 018-188/06-31-1770, izdanem dne 19. junija 2006 (v omenjenem sklepu je Državna revizijska komisija med drugim ugotovila, da ZRPJN ne gre razumeti na način, da bi bila priporočena vročitev (brez povratnice) izključena kot ena izmed oblik vročanja),
- v sklepu številka 018-159/2006-34-1375, izdanem dne 16. maja 2006 (v omenjenem sklepu je Državna revizijska komisija med drugim ugotovila, da lahko vlagatelj svoj zahtevek za revizijo vroči osebno pri naročniku ali v vložišču naročnika).

V posledici navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni imel zakonske podlage za zaključek, da vlagateljevega zahtevka za revizijo zgolj iz razloga, ker je bil ta (sicer) nesporno vložen na vložišču naročnika, "ni mogel šteti kot pravilno vročenega in v posledici tudi za pravočasnega". Dejstvo je namreč, da je bil vlagateljev zahtevek za revizijo vložen na vložišču naročnika in to pred iztekom roka, določenega za prejem ponudb, kar pomeni, da je iz sfere vlagatelja v sfero naročnika prešel pravočasno.

Državna revizijska komisija na podlagi vsega doslej ugotovljenega zaključuje, da je naročnik v konkretnem primeru s tem, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo, ker naj bi bil ta po njegovem prepričanju vložen prepozno, zavrgel, kršil določilo drugega odstavka 13. člena ZRPJN (v povezavi s tretjim odstavkom 12. člena ZRPJN). Naročnik namreč lahko zahtevek za revizijo zavrže s sklepom v primeru, če je ta vložen prepozno, v konkretnem primeru pa vlagateljev zahtevek za revizijo (vložen na vložišču naročnika) iz razloga, ki ga v odločitvi o zavrženju zahtevka za revizijo navaja naročnik, ni bil vložen prepozno. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi tretje alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN vlagateljevi pritožbi (z dne 10. maja 2010) ugodila, razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz sklepa številka 431-3/2010-028, sprejetega dne 06. maja 2010, obenem pa odločila, da mora naročnik, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, o vlagateljevem zahtevku za revizijo (z dne 19. aprila 2010) odločati v skladu s 16. členom ZRPJN. Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, nemudoma pozove vlagatelja, da zahtevek dopolni (peti odstavek 12. člena ZRPJN). Po preverjanju naročnik (vsebinsko) odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Svojo odločitev mora naročnik sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo in jo posredovati v pisni obliki vlagatelju zahtevka za revizijo (del prvega odstavka 16. člena ZRPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v pritožbi navaja tudi stroškovnik, kot sledi: "sestava pritožbe" "1.440,00 EUR", "materialni stroški" "25,00 EUR" in "DDV" "20%".

Državna revizijska komisija je ob upoštevanju 22. člena ZRPJN, ki povrnitev (vseh) stroškov, nastalih z revizijo, veže na odločitev o utemeljenosti zahtevka za revizijo, pa tudi ob smiselni uporabi tretjega odstavka 165. člena ZPP, katerega določbe se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, smiselno uporabljajo glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, odločila, da se (iz razloga, ker postopek revizije še ni zaključen) odločitev o povrnitvi (potrebnih) stroškov, nastalih z revizijo, pridrži do odločitve o vlagateljevem zahtevku za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 31. maja 2010


Predsednica senata
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- OBČINA ŽELEZNIKI, Češnjica 48, 4228 Železniki
- Odvetniška družba Podjed, o. p. - d. o. o., Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana