018-063/2010 Občina Slovenska Bistrica

Številka: 018-063/2010-13

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu predsednice Sonje Drozdek šinko ter članic mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjana Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje - Občina Slovenska Bistrica" in na podlagi zahtevka za revizijo skupnih ponudnikov NGP NIZKE GRADNJE d.d., Puhova ulica 6, Ptuj in CPM d.d., Iztokova ulica 30, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: naročnik), dne 31.05.2010

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Odločitev o oddaji naročila, št. 354-55/2009-112-1036, z dne 15.02.2010, v delu, ki se nanaša na 1. in 2. sklop.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 10.000,00 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne prejema odločitve Državne revizijske komisije do dne plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 13.03.2009 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu dne 04.11.2009 objavil na Portalu javnih naročil pod številko objave JN 9139/2009 ter v Uradnem listu Evropske unije dne 07.11.2009, pod št. 2009/S 215-309735.

Naročnik je dne 15.02.2010 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je predmetno javno naročilo v prvem in drugem sklopu oddal ponudniku SCT d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), v tretjem sklopu pa vlagatelju (sklep št. 354-55/2009-112-1036).Vlagatelj je dne 18.02.2010 zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila in vpogled v celotno dokumentacijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila.
Vpogled v dokumentacijo je bil opravljen dne 25.02.2010, o čemer je sestavljen zapisnik. Vlagatelj je dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila prejel dne 02.03.2010.

Vlagatelj je dne 09.03.2010 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna iz razloga, ker izbrani ponudnik nima poravnanih obveznosti do svojih podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Vlagatelj poudarja, da je naročnik v postopku oddaje javnega naročila, v skladu s prvim odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08; v nadaljevanju: ZJN-2), dolžan preveriti sposobnost gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila preko izpolnjevanja pogojev za ugotavljanje sposobnosti. Iz ZJN-2, nadaljuje vlagatelj, je razvidno, da mora naročnik v razpisni dokumentaciji določiti vsebino pogojev, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da bi se mu priznala ekonomska in finančna sposobnost za izvedbo naročila. V kolikor ponudba tem kriterijem zadošča, jo je naročnik dolžan označiti kot pravilno in popolno, izloči pa jo (skladno s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2) v primeru, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev na način, kot so določeni v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelj ugotavlja, da je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil dve izjavi, in sicer izjavo o tem, da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja in izjavo, da v predloženih dokumentih ni podal zavajajočih podatkov ter da vsi navedeni podatki v ponudbi ustrezajo dejanskemu stanju. Vlagatelj poudarja, da je izbrani ponudnik podpisal obe sporni izjavi.
Vlagatelj še navaja, da mora naročnik, v skladu s 77. členom ZJN-2, najkasneje pred sklenitvijo pogodbe o oddaji javnega naročila, lahko pa že prej, preveriti obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. V kolikor naročnik pri tem ugotovi, da je ponudnik predložil neresnična in zavajajoča dokazila, je dolžan takšnega ponudnika izločiti. Vlagatelj poudarja, da naročnik vsebine Izjave št. 2 ni preveril, zaradi česar je ostalo dejansko stanje nepravilno ugotovljeno. Vlagatelj zatrjuje, da ima izbrani ponudnik do podizvajalca CPM d.d., Maribor (v nadaljevanju: CPM) iz predhodno izvedenih postopkov oddaje javnih naročil, ki jih je vodila Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje na dan 29.12.2009 neporavnane obveznosti v višini 1.052.867,67 EUR. Znesek neporavnanih obveznosti, poudarja vlagatelj, je razviden iz Izpisa odprtih postavk na dan 31.10.2009, ki ga je izbrani ponudnik potrdil dne 29.12.2009, dodatno pa je izbrani ponudnik potrdil tudi 20. začasno situacijo v višini 52.583,82 EUR.
Ker izbrani ponudnik zgoraj navedenih obveznosti ni izpolnil, zaključuje vlagatelj, je njegova ponudba nepopolna in bi morala biti izločena. Vlagatelj predlaga, da se izpodbijana odločitev razveljavi ter zahteva povrnitev revizijskih stroškov, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve do plačila.

Naročnik je s sklepom, z dne 22.03.2010, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov. Naročnik ugotavlja, da je vlagatelj zahtevku za revizijo priložil situacije, z dne 29.12.2009, o neporavnanih obveznostih v višini 1.052.867.67 EUR, ki naj bi izhajale iz odprtih postavk na dan 31.10.2009. Iz vlagateljevih navedb (in predloženih listin) izhaja, poudarja naročnik, da na dan oddaje ponudb (to je dne 16.12.2009) izpisek odprtih postavk ni bil potrjen in da je potrebno sporne obveznosti obravnavati kot neusklajene računovodske evidence izbranega ponudnika in vlagatelja. Naročnik zatrjuje, da je iz navedenega razloga Izjava št. 2, ki jo je predložil izbrani ponudnik, v celoti pravilna. Naročnik je prepričan, da bi moral vlagatelj navedbe, ki se nanašajo na neporavnane in zapadle obveznosti, dokazati na dan oddaje ponudbe. Ker tega ni storil, zaključuje naročnik, vlagateljeva ugotovitev o tem, da obveznosti niso bile poravnane, ne more vplivati na izbor najugodnejšega ponudnika.
Naročnik je v pravnem pouku navedel, da lahko vlagatelj zoper navedeno odločitev v roku treh dni vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je dne 01.04.2010 na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo Vlagatelj v pritožbi ponavlja enake očitke kot jih je navedel v zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija je od naročnika dne 02.04.2010 zahtevala vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim postopkom oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija je dokumentacijo prejela dne 09.04.2010.

Iz razloga, ker je vlagatelj vse dokumente, ki jih je priložil k zahtevku za revizijo, predložil v fotokopijah, ga je Državna revizijska komisija dne 14.04.2010 pozvala, naj ji odstopi originalne dokumente. Državna revizijska komisija je vso zahtevano dokumentacijo (v originalu) prejela dne 16.04.2010.

Državna revizijska komisija je dne 21.04.2010 pozvala izbranega ponudnika naj ji odstopi še Gradbeno pogodbo št. 611/2006 za gradnjo AC SLIVNICA - PESNICA Pododsek Zrkovska cesta - Pesnica od km 10+847 do km 17+150 Sklop I - pokriti vkop Malečnik 10-3, 8-1, z dne 28.06.2006 in Pogodbo DARS št. 1369/2004, J.V. SCT št. CP221200, Prevent gradnje NGR d.d. št. 82/04-I, CMC 315/04 - cmc, GIZ Gradis P-82/04, ki je bila sklenjena dne 22.12.2004. Hkrati je Državna revizijska komisija pozvala izbranega ponudnika naj ji pojasni, ali in kdaj je poravnal svoje obveznosti, ki izhajajo iz 1. začasne situacije št. 200902373, z dne 30.06.2009 (znesek v višini 106.187,32 EUR), iz 20. začasne situacije št. 200904053, z dne 30.09.2009 (znesek v višini 52.583,82 EUR) in iz 2. začasne situacije št. 200902855, z dne 29.07.2009 (znesek v višini 41.099,88 EUR) in naj ji v ta namen priloži ustrezna dokazila.

Državna revizijska komisija je dne 26.04.2010 od izbranega ponudnika prejela pojasnilo. Izbrani ponudnik je navedel, da vlagatelj v obravnavanem primeru nima pravo-varstvenega interesa, saj tudi sam ne izpolnjuje istega pogoja. Izbrani ponudnik je še navedel, da sta zoper CPM predlagala stečajni postopek dva predlagatelja (Gramet trade d.o.o. in Nogometni klub Ptuj). Izbrani ponudnik je tudi pojasnil, da je Okrajno sodišče v Ljubljani na njegov predlog dne 03.07.2009 izdalo Sklep o izvršbi zaradi izterjave 618.907,39 EUR. Ker je dolžnik (CPM) izvršilnemu predlogu ugovarjal, ugotavlja izbrani ponudnik, se izterjava terjatev obravnava v pravdi. Izbrani ponudnik je še navedel, da sporni računi niso bili plačani z nakazilom v denarju pač pa so te obveznosti poravnane na podlagi določil 318. člena in 287. člena Obligacijskega zakonika. Izbrani ponudnik je hkrati pojasnil, da je CPM predlagal poravnavo plačil z vračunavanjem s pobotom. Ker CPM ni bil pripravljen korektno poravnati svojih obveznosti, še ugotavlja izbrani ponudnik, so glede na podane pobotne ugovore vse obveznosti sporne in se obravnavajo v pravdnem postopku.

Državna revizijska komisija je izbranega ponudnika dne 05.05.2010 pozvala naj ji odstopi še dokumentacijo, s katero je vlagatelju (CPM) za sporne tri obveznosti predlagal medsebojni pobot.

Državna revizijska komisija je odgovor izbranega ponudnika prejela 10.05.2010. Izbrani ponudnik je navedel, da je vlagatelju sicer predlagal pobotanje medsebojnih terjatev vendar do pisnega predloga ni prišlo, ker se že pri usklajevanju stališč v zvezi s tem nista uspela dogovoriti. Ker CPM ni bil pripravljen pristati na pobot terjatev, poudarja izbrani ponudnik, je moral vložiti izvršbo ter (posledično) šteti terjatve CPM za poravnane. Izbrani ponudnik je ponovno opozoril, da gre pri spornih obveznostih za sporna razmerja, ki jih stranki rešujeta v pravdnem postopku.

Državna revizijska komisija je odgovor izbranega ponudnika dne 12.05.2010 posredovala vlagatelju in ga pozvala, naj se do njega opredeli ter ji odgovori na vprašanji, ali gre pri spornih obveznostih za sporna razmerja, ki se obravnavajo pred pristojnim sodiščem in ali je izbrani ponudnik zoper navedene račune kakorkoli ugovarjal oziroma predlagal poravnavo z medsebojnim pobotom.

Dne 18.05.2010 je Državna revizijska komisija prejela odgovor. Vlagatelj je pojasnil, da izbrani ponudnik zelo pavšalno podaja stanje v zvezi z izterjavo 618.907,39 EUR ter s takšnim ravnanjem zavaja Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj je v nadaljevanju podrobno navedel, kateri računi so zajeti v tem znesku in poudaril, da jih je izbrani ponudnik izdal na podlagi pogodb, ki še niso bile sklenjene, prav tako pa mu je izbrani ponudnik zaračunaval nekatere storitve, ki jih je opravil vlagatelj (CPM) sam (CPM je k dopisu priložil tabelo, iz katere izhajajo računi in stanje posameznega izmed njih ter predložil v zvezi s tem sklenjene kompenzacije, račune ter drugo dokumentacijo).
Vlagatelj je še navedel, da je izbrani ponudnik v zvezi s spornimi obveznostmi posredoval le en predlog za kompenzacijo medsebojnih obveznosti, in sicer dne 11.05.2010, torej nekaj dni za tem, ko je Državni revizijski komisiji pojasnil, da je pobot že predlagal. Vlagatelj še opozarja, da sta v predlagani kompenzaciji upoštevana zgolj račun št. 200302258 v višini 352.861,14 EUR (delno) in račun št. 200902373 v višini 106.187,32 EUR. Vlagatelj je v zvezi s tem priložil tudi, s strani izbranega ponudnika predlagano medsebojno kompenzacijo, z dne 11.05.2010. Vlagatelj je tudi zatrdil, da v zvezi spornimi zneski ni predlagal nobenega izvršilnega ali kakršnega koli drugega sodnega postopka.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu in po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter ob upoštevanju dodatnih pojasnil, je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik s sklepom, št. 354-55/2009-129-1036, z dne 22.03.2010, vlagateljev zahtevek za revizijo meritorno obravnaval in ga zavrnil (ter zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo). Naročnik pa vlagatelja v pravnem pouku ni pravilno podučil, in sicer, da ga lahko, v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, v treh dneh od prejema sklepa pisno obvesti, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, pač pa je v pravnem pouku vlagatelja pozval, da lahko v roku treh dni od prejema sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo (kar bi moral storiti le v primeru, če bi sprejel eno izmed procesnih odločitev, ki jih predvideva ZRPJN v petem odstavku 12. člena, v drugem odstavku 13. člena in v prvem odstavka 17. člena). Ob upoštevanju navedenega in dejstva, da je vlagatelj sledil pravnemu pouku naročnika (in znotraj tri dnevnega roka od prejema naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, vložil pritožbo na Državno revizijsko komisijo), je Državna revizijska komisija vlagateljevo vlogo (pritožbo) štela kot pravočasno vloženo zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo (v smislu prvega odstavka 17. člena ZRPJN).

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna (v smislu 16. in 19. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2) iz razloga, ker ni izpolnil naročnikove zahteve iz točke H Poglavja 1 (Dokumenti o izpolnjevanju obveznih pogojev, ki jih mora vsak ponudnik predložiti v svoji ponudb), v skladu s katero bi moral imeti pravočasno poravnane vse obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.

Naročnik je v 1. Poglavju razpisne dokumentacije navedel:

"Da bi bili ponudniki upravičeni sodelovati v postopku oddaje javnega naročila, morajo izpolnjevati pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kot so podani v nadaljevanju v podčlenu 1.2 od zaporedne številke A do P oz. š. Izpolnjevanje posameznega pogoja dokazujejo ponudniki na način, kot je naveden pri posameznem pogoju. Obrazci in izjave za dokazovanje sposobnosti ponudnikov so podani v Poglavju 5."

Naročnik je v točki H (Poglavja 1) zapisal naslednjo zahtevo:

"ponudnik ima pravočasno poravnane vse obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov"

Kot dokaz, da so ravnali v skladu s citirano zahtevo, so morali ponudniki izpolniti, podpisati in žigosati (s strani naročnika vnaprej pripravljeno) Izjavo št. 2. Izjava je morala biti predložena bodisi v originalu bodisi v overjeni fotokopiji. S podpisom predmetnega obrazca (Izjava o izpolnjevanju ekonomskih in finančnih pogojev) so ponudniki (pod materialno in kazensko odgovornostjo) potrdili s strani naročnika vnaprej pripravljenih dvanajst različnih izjav in med drugim: "Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja".

Zgoraj citirana zahteva iz razpisne dokumentacije izkazuje izpolnjevanje enega izmed zakonsko opredeljenih pogojev, ki se nanaša na ekonomsko in finančno sposobnost ponudnikov iz šestega odstavka 44. člena ZJN-2. Le-ta namreč določa, da "mora ponudnik v ponudbi predložiti izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja".

Državna revizijska komisija v zvezi z zgoraj citirano razpisno dokumentacijo ugotavlja, da zahteva iz točke H zajema katerekoli obveznosti ponudnika (in ne le tiste, ki se nanašajo na predhodno izvedene postopke javnega naročanja) ter se nanaša na dobavitelje blaga, podizvajalce in kooperante (in ne le na podizvajalce), ponudniki pa so morali s podpisom Izjave št. 2 zavezati (le), da imajo poravnane tiste zapadle obveznosti, ki se nanašajo na podizvajalce in na postopke oddaje javnih naročil. Ker neusklajene in nekonsistentne razpisne dokumentacije ni mogoče interpretirati v škodo ponudnikov, je Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru štela, da je pogoj izpolnjen že v primeru, če ima posamezen ponudnik (torej izbrani ponudnik) poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodno izvedenih postopkih javnega naročanja.
Iz obravnavanega razloga ni upoštevala tistih očitkov vlagatelja, ki presegajo ožjo interpretacijo zgoraj citirane zahteve oziroma tistega vlagateljevega očitka, ki se nanaša na zapadle obveznosti iz naslova dobave blaga (oziroma na račun 20009/02258 v znesku 375.210,92. EUR za dobavo asfaltne zmesi, ki izvira iz Pogodbe št. 250000/OB 010/2008 - CPM št. CP-755/2008-10-A, sklenjene dne 25.11.2008 med izbranim ponudnikom in CPM).

Ravno tako Državna revizijska komisija pri svojih odločitvi ni upoštevala vseh tistih spornih obveznosti, ki izhajajo zgolj iz Izpisa odprtih postavk na dan 31.10.2009 oziroma tistih računov, za katere vlagatelj ni priložil nobenih drugih dokazil. Za navedene obveznosti (za katere iz Izpisa odprtih postavk na dan 31.10.2009 izhajajo zgolj številke računov, datumi izstavitev, datumi zapadlosti, višine zneskov in stanja dolgov) namreč ni mogoče ugotoviti na kaj se nanašajo oziroma ni mogoče ugotoviti niti tega, ali izhajajo iz predhodnih postopkov javnega naročanja in ali izvirajo iz podizvajalskih razmerij med izbranim ponudnikom in vlagateljem (CPM).

Vse ostale obveznosti, ki so predmet zahtevka za revizijo se nanašajo na podizvajalca izbranega ponudnika oziroma na dva predhodno izvedena postopka javnega naročanja. V obeh izvedenih postopkih je bil izbrani ponudnik, s strani takratnega naročnika (Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje) izbran kot najugodnejši ponudnik (oziroma je bil izbran kot vodilni partner v okviru skupne ponudbe z več ponudniki), vlagatelj (oziroma CPM, ki je v konkretnem primeru vložil zahtevek za revizijo skupaj s partnerjem NGP NIZKE GRADNJE d.d., Ptuj) pa v obeh primerih nastopa v vlogi njegovega podizvajalca. Navedeno je razvidno iz verige predloženih pogodb in med strankama v tem postopku ni sporno. 1. in 2. začasna situacija izvirata iz Pogodbe o prevzemu obveznosti za AC SLIVNICA - PESNICA Pododsek Zrkovska cesta - Pesnica od km 10+847 do km 17+150 Sklop I - pokriti vkop Malečnik 10-3, 8-1, ki je bila sklenjena med izbranim ponudnikom in CPM dne 02.06.2009, le-ta pa se sklicuje na Gradbeno pogodbo št. 611/2006, ki jo je izbrani ponudnik, skupaj s PRIMORJEM d.d. sklenil z Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje. 20. začasna situacija pa se nanaša na Podizvajalsko pogodbo za projekt Odsek: AC Lenart - Beltinci; Pododsek: AC Cogetinci - Vučja vas od km 3+400 do km 11+983, ki je bila dne 26.04.2006 prav tako sklenjena med izbranim ponudnikom in CPM, slednja pa je bila sklenjena na podlagi pogodbe, ki jo je izbrani ponudnik (skupaj s še tremi družbami) dne 22.12.2004 sklenil z Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je priložil, izpolnil, podpisal in žigosal Izjavo št. 2, kar med strankama v tem postopku ni sporno.

V obravnavanem primeru je bilo torej potrebno ugotoviti, ali je izbrani ponudnik (do poteka roka za oddajo ponudb) poravnal svoje obveznosti, ki izhajajo iz 1. začasne situacije št. 200902373, z dne 30.06.2009 (znesek v višini 106.187,32 EUR), iz 20. začasne situacije št. 200904053, z dne 30.09.2009 (znesek v višini 52.583,82 EUR) in iz 2. začasne situacije št. 200902855, z dne 29.07.2009 (znesek v višini 41.099,88 EUR).

Kot izhaja iz dokumentacije iz spisa, je vse tri zgoraj navedene obveznosti izbrani ponudnik potrdil dne 29.12.2009, torej trinajst dni po poteku roka za oddajo ponudb (dokument Izpis odprtih postavk na dan 31.10.2009), kar med strankama v tem postopku ni sporno. Ravno tako je vlagatelj pravilno opozoril, da je izbrani ponudnik dne 15.10.2009 (torej še pred navedeno potrditvijo Izpisa odprtih postavk na dan 31.10.2009) potrdil tudi 20. začasno situacijo, ki se nanaša na znesek v višini 52.583,82 EUR (Potrditev situacije podizvajalcu, z dne 15.10.2009). Iz odstopljene dokumentacije pa tudi izhaja (česar vlagatelj sicer ne zatrjuje), da je izbrani ponudnik dne 10.07.2009 podpisal tudi 1. začasno situacijo, ki se nanaša na znesek v višini 106.187,32 EUR (1. začasna situacija št. 200902373), dne 14.08.2009 pa je potrdil tudi 2. začasno situacijo, ki se nanaša na znesek v višini 41.099,88 EUR (Potrditev situacije podizvajalcu, z dne 14.08.2009).

Ob zgoraj opisanem dejanskemu stanju Državna revizijska komisija ne more pritrditi naročniku v tem, da je zahtevek za revizijo neutemeljen (zgolj) iz razloga, ker izpisek odprtih postavk ni bil potrjen na dan roka za oddajo ponudb. Situacije so bile namreč podpisane že pred potekom roka za oddajo ponudb, izbrani ponudnik pa jih je ponovno potrdil tudi po poteku roka za oddajo ponudb (s potrditvijo Izpisa odprtih postavk na dan 31.10.2009), vsi trije sporni zneski pa so zapadli v plačilo pred potekom roka za oddajo ponudb (in sicer 20. začasna situacija dne 09.11.2009, 1. začasna situacija dne 29.08.2009 in 2. začasna situacija dne 27.09.2009). Navedeni dnevi zapadlosti izhajajo tako iz Izpisa odprtih postavk na dan 31.10.2009 kot tudi iz posameznih situacij. Ker so bile situacije potrjene pred in po poteku roka za oddaje ponudb, obveznosti iz njih pa so zapadle še pred potekom roka za oddajo ponudb, je torej logično, da zapadli zneski niso bili poravnani niti na dan poteka roka za oddajo ponudb (to je dne 16.12.2009). Izbrani ponudnik je zgoraj navedene situacije potrdil, kar pomeni, da se je očitno strinjal ne le s kvaliteto in količino opravljenih del pač pa tudi s postavljenimi cenami ter z navedenimi dnevi zapadlosti vsake izmed treh spornih terjatev. Potrjevanje posameznih (v največ primerih mesečnih) situacij je namreč, tekom opravljanja gradbenih del, namenjeno ne le sprotni kontroli opravljenih del pač pa tudi sprotnemu in pravočasnemu poravnavanju obveznosti do izvajalcev del.

Iz razloga, ker je poravnava obveznosti z medsebojnim pobotom med izbranim ponudnikom in enim izmed vlagateljev (CPM) očitno njuna običajna poslovna praksa (na navedeno je Državno revizijsko komisijo opozoril izbrani ponudnik, in sicer z dopisom, z dne 23.04.2010, v katerem je med drugim navedel, da je glede spornih računov CPM "predlagal poravnavo plačil z vračunavanjem s pobotom"), je Državna revizijska komisija preverila tudi, ali so bili zgoraj navedeni zneski morebiti poravnani z medsebojno kompenzacijo. V ta namen je pozvala izbranega ponudnika naj ji odstopi vso dokumentacijo, iz katere bo razvidno, ali in kdaj je družbi CPM predlagal poravnavo spornih zneskov z medsebojno kompenzacijo oziroma dokumentacijo iz katere bo izhajalo, da je bila takšna kompenzacija tudi opravljena.
Ker Državne revizijske komisije odgovor izbranega ponudnika ni prepričal (izbrani ponudnik je s tem v zvezi namreč zgolj pavšalno zatrdil, "da je pri usklajevanju medsebojnih terjatev CPM predlagal pobotanje medsebojnih terjatev, med drugim tudi računov, ki jih navaja CPM v svoji revizijski zahtevi, vendar do pisnega predloga ni prišlo, ker se že pri usklajevanju izhodišč za pobot stranki nista uspeli uskladiti" in hkrati navedel da gre pri navedenih obveznostih "za sporna razmerja, ki jih stranki rešujeta v pravdnem postopku", je Državna revizijska komisija v zvezi s tem za pojasnilo zaprosila tudi vlagatelja (CPM). Vlagatelj je navedel, "da je izbrani ponudnik v zvezi s spornimi obveznostmi posredoval le en predlog za kompenzacijo medsebojnih obveznosti, in sicer dne 11.05.2010, torej nekaj dni za tem, ko je Državni revizijski komisiji pojasnil, da je pobot že predlagal" ter hkrati navedel, "da sta v predlagani kompenzaciji upoštevana zgolj račun št. 200302285 v višini 352.861,14 EUR (delno) in račun št. 200902373 v višini 106.187,32 EUR" (vlagatelj je v zvezi s tem priložil, s strani izbranega ponudnika predlagano medsebojno kompenzacijo, z dne 11.05.2010).

Iz zgoraj navedenih pojasnil in predloženih dokumentov izhaja, da je izbrani ponudnik za enega izmed spornih treh zneskov (in sicer za znesek v višini 106.187,32 EUR, ki izhaja iz 1. začasne situacije) CPM predlagal kompenzacijo medsebojnih obveznosti. Izbrani ponudnik je, kot pravilno ugotavlja tudi vlagatelj, navedeno storil po skoraj devetih mesecih od zapadlosti zneska (kot že izhaja iz zgornje obrazložitve je navedeni znesek zapadel v plačilo dne 29.08.2009) oziroma po skoraj petih mesecih od poteka roka za oddajo ponudb ter dva tedna po tem, ko je Državno revizijsko komisijo obvestil, da so vsi trije zneski predmet medsebojnih kompenzacij (navedeno izhaja iz dopisa vlagatelja, z dne 23.04.2010). Izbrani ponudnik je, kot že izhaja iz te obrazložitve, dne 23.04.2010 Državni revizijski komisiji najprej pojasnil, da je (tudi) v zvezi s spornimi zneski CPM predlagal poravnavo plačil z medsebojnim pobotom, potem pa je dne 07.05.2010 navedel, da do pisnega predloga ni prišlo oziroma da gre za sporna razmerja, ki se rešujejo pred pristojnimi sodišči. Kljub navedenim pojasnilom pa je izbrani ponudnik dne 11.05.2010 (torej tekom predmetnega revizijskega postopka), in sicer za eno izmed treh spornih obveznosti, CPM predlagal medsebojno kompenzacijo.

Ker torej izbrani ponudnik na dan poteka roka za oddajo ponudb nedvomno ni imel poravnane (že pred potekom roka za oddajo ponudb) zapadle obveznosti do CPM v višini 106.187,32 EUR, ni izpolnil naročnikovega zgoraj citiranega pogoja iz točke H Poglavja 1.

Iz pavšalnih in celo kontradiktornih pojasnil izbranega ponudnika pa tudi sicer ni mogoče zaključiti, da naj bi bili ostali dve sporni in zapadli obveznosti (iz 20. in iz 2. začasne situacije) predmet medsebojnih poravnav ali predmet postopka pred ustreznim sodiščem oziroma v kakršni koli povezavi s podanim izvršilnim predlogom zoper vlagatelja (CPM). Ravno tako iz odstopljene dokumentacije (in iz prejetih dodatnih pojasnil) ni mogoče ugotoviti, da bi izbrani ponudnik spornim računom kadarkoli ali kakorkoli ugovarjal. Nasprotno, vlagatelj je, kot že izhaja iz te obrazložitve, k zahtevku za revizijo predložil dokumente, ki izkazujejo dolgove izbranega ponudnika (iz predhodnih postopkov javnega naročanja), ki niso bili poravnani do dne poteka roka za oddajo ponudb. Ravno tako je vlagatelj Državni revizijski komisiji pojasnil (in ji v ta namen predložil dokumentacijo, ki njegove ugotovitve tudi potrjuje), da so vse obveznosti, ki jih vtožuje izbrani ponudnik, poravnane bodisi z dobropisi (ki jih je izstavil izbrani ponudnik) bodisi s kompenzacijami (v te kompenzacije pa nista zajeta zneska iz 20. in 2. začasne situacije) in da je od 618.907,39 EUR spornih le še 22.380,48 EUR (naveden del pa naj bi izviral iz dveh računov, od katerih je enega zavrnil iz razloga, ker je storitev opravil sam, drugega pa delno zavrnil iz razloga, ker mu je izbrani ponudnik zaračunal več, kot je bilo dogovorjeno s pogodbo).

Ker ob upoštevanju vseh zapisanih ugotovitev ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče obravnavati kot pravilno ponudbo in kot popolno v smislu 16. in 19. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, je Državna revizijska komisija na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevku za revizijo ugodila in odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je z revizijskim zahtevkom uspel, zato mu Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN priznava (priglašene) stroške takse za revizijski zahtevek v višini 10.000,00 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 10.000,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne prejema odločitve Državne revizijske komisije do dne plačila, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 31.05.2010
Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica
- NGP NIZKE GRADNJE d.d., Puhova ulica 6, Ptuj
- CPM d.d., Iztokova ulica 30, Maribor
- SCT d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.