018-102/2010 Geoplin plinovodi, d.o.o.

Številka: 018-102/2010-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja - ZRPJN (Uradni list RS, št. 78/99 in nasl.) v senatu predsednice mag. Nataše Jeršič in članic Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek šinko, ob sodelovanju višje svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Gradnja vzporednega plinovoda M2/1 na odseku Trojane - Vodice", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnikov v skupnem nastopu: 1. ALPINE BAU GmbH, Alte Bundessstrasse 10, A-5071 Wals bei Salzburg, Avstrija, 2. CPM, d.d., Iztokova ulica 30, Maribor in 3. NACAP GmbH, Hans-Weigel-Strasse 2A, D-04319 Leipzig, Nemčija, ki jih po pooblastilu zastopa Odvetnik Dušan Korošec, Trg celjskih knezov 6, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika GEOPLIN PLINOVODI, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), v zvezi s pritožbo vlagatelja, dne 19. 5. 2010

ODLOČILA

Pritožba vlagatelja, z dne 5. 5. 2010, se kot neutemeljena zavrne.

Obrazložitev

Pred naročnikom je v teku postopek oddaje javnega naročila "Gradnja vzporednega plinovoda M2/1 na odseku Trojane - Vodice", ki ga naročnik vodi po postopku s pogajanji. Javni razpis v postopku je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN 10582/2009 z dne 23.12.2009 (popravek pod objavo št. JN 388/2010 z dne 18.1.2010).

Naročnik je vlagatelja z dokumentom "Obvestilo v skladu z 86. členom ZJNVETPS" z dne 1.3.2010 obvestil, da mu ne priznava sposobnosti za izvedbo predmetnega javnega naročila, saj naj bi bila njegova ponudba nepopolna.

Vlagatelj je z vlogo z dne 9.3.2010 zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. Dodatno obrazložitev odločitve je vlagatelj prejel dne 18.3.2010.

Z vlogo z dne 12.3.2010 (vloženo dne 15.3.2010) je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem zahteva razveljavitev naročnikovega Obvestila z dne 1.3.2010 in povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.
Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku prvič odločil s Sklepom št. PS-720-SM/AP z dne 30.3.2010, s katerim je tega zavrgel.

Vlagatelj je z vlogo z dne 1.4.2010 na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo zoper naročnikov sklep o zavrženju njegovega revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je dne 21.4.2010 izdala sklep št. 018-064/2010-5, s katerim je vlagateljevi pritožbi z dne 1.4.2010 ugodila in je razveljavila odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 12.3.2010 (vloženega dne 15.3.2010), kot izhaja iz naročnikovega Sklepa št. PS-720-SM/AP z dne 30.3.2010. Ob tem je naročniku naložila, da o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 12.3.2010 (vloženem dne 15.3.2010), ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odloči v skladu s 16. členom ZRPJN.

Naročnik je dne 29.4.2010 izdal Sklep št. PS-970-SM/AP, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek zavrgel, vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov nastalih z revizijo pa zavrnil kot neutemeljeno. V obrazložitvi sklepa naročnika najprej pojasnjuje potek predmetnega postopka oddaje javnega naročila in predhodnega revizijskega postopka, nato pa izraža stališče, da vlagatelj za vložitev revizijskega zahtevka ne izkazuje aktivne legitimacije. Vlagatelj je zahtevku za revizijo priložil tri pooblastila, pri čemer iz pooblastila soprijavitelja Alpine Bau izrecno izhaja, da pooblastilo odvetniški pisarni Dušan Korošec in odvetniki daje "Stranka: ALPINE Bau GmbH, Alte Bundesstreasse 10, A-5071 Salzburg/Wals, Avstrija", ki ga zastopa B. K., prav tako pa je pod pooblastilo z dne 15.3.2010 očitno podpisana ga. B.K., brez žiga ALPINE Bau GmbH. Iz prijave soprijavitelja ALPINE Bau GmbH je razvidno, da sta g. J. W. in g. P. P. kot zakonita zastopnika dne 20.1.2010 pooblastila go. B. K., "da v imenu in za račun ALPINE Bau GmbH, zastopa naše podjetje pri prijavi za priznanje sposobnosti" za predmetno javno naročilo. V zvezi s tem pooblastilom naročnik nesporno in z gotovostjo ugotavlja, da ga. B. K. ni imela pooblastila za vložitev zahtevka za revizijo. Povsem jasno je, da se citirano pooblastilo vsebinsko in časovno nanaša na postopek oddaje javnega naročila in ne na postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja. Postopek javnega naročanja je opredeljen s pravili "ZJN-2" oziroma "ZJNVETPS", postopek pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil pa ureja drug zakon, in sicer ZRPJN ter glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, "ZPP" (5. odstavek 3. člena ZRPJN). Tudi iz prakse Državne revizijske komisije nesporno izhaja strogo ločevanje med postopkom oddaje javnega naročila in postopkom revizije javnega naročila. Ker je postopek revizije javnega naročila povsem ločen postopek od javnega naročanja, pooblastilo za dejanja v postopku javnega naročila ne more imeti učinka v sferi pravnega varstva ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil. Revizija javnega naročila namreč ne predstavlja nadaljevanja postopka oddaje javnega naročila, pač pa gre za samostojen postopek, ki se začne z vložitvijo zahtevka za revizijo (smiselno enako Vrhovno sodišče RS v sklepu VIII Ips 209/2001). Iz pooblastila z dne 20.1.2010 torej izrecno izhaja, da se ga. B.K. pooblašča za zastopanje podjetja ALPINE Bau GmbH pri prijavi za priznanje sposobnosti za predmetno javno naročilo, prav na nobenem mestu v tem pooblastilu pa ni razvidno, da bi imela ga. B.K. pooblastilo za prenos pooblastila. Zgolj zakoniti zastopnik lahko namreč prenese pooblastilo za zastopanje pravne osebe na drugo osebo (pooblaščenca), medtem, ko bi pooblaščenec sicer lahko prenesel pooblastilo za zastopanje na drugega pooblaščenca, vendar le v primeru, ko bi za takšno dejanje imel izrecno pooblastilo zakonitega zastopnika. Slednje izhaja tudi iz splošnih pravil obligacijskega prava, takšen zaključek pa izhaja tudi iz procesnih pravil po "ZPP". Iz navedenega je po naročnikovem mnenju očitno, da je imela ga. B.K. pooblastilo zgolj za postopek oddaje javnega naročila, ne pa tudi za postopek pravnega varstva v postopkih javnega naročanja, prav tako pa v nobenem primeru ni imela tudi potrebnega pooblastila za prenos pooblastila na odvetniško pisarno Dušan Korošec in odvetniki, zato mandatno razmerje med to odvetniško pisarno in družbo ALPINE Bau GmbH ni moglo nastati. Povsem enako, kot je Državna revizijska komisija (pravilno) ugotovila za 4. člen Sporazuma o enotnem nastopu in predložitvi skupne prijave in Ponudbe ter o skupni izvedbi naročila (Sporazum), in sicer da je brezpredmeten, saj ureja zgolj razmerja med partnerji v skupni prijavi, je potrebno ugotoviti tudi za pooblastilo z dne 20.1.2010, ki ureja zgolj razmerja med družbo ALPINE Bau GmbH in go. B.K. (in še to izrecno samo za postopek oddaje javnega naročila) in ne razmerja med go B.K., družbo ALPINE Bau GmbH in vlagteljem zahtevka za revizijo (odvetniško pisarno Dušan Korošec in odvetniki), saj družba ALPINE Bau GmbH ge. B.K. nikoli in na noben način ni podelila pooblastila za prenos pooblastila v skladu z 71. členom "OZ" oziroma s 96. členom "ZPP". Glede na navedeno je po naročnikovem mnenju nesporno, da vložnik zahtevka za revizijo (odvetniška pisarna Dušan Korošec in odvetniki) ob prvem pravdnem dejanju (1. odstavek 98. člena "ZPP") ni razpolagal z ustreznim pooblastilom za vložitev zahtevka za revizijo.Naročnik je v izogib vsakršnim dvomom glede pravne narave pooblastilnega razmerja med ALPINE Bau GmbH in odvetniško pisarno Dušan Korošec in odvetniki preveril, ali bi lahko ga. B.K. pooblastilo podpisala kot zakoniti zastopnik subjekta ALPINE Bau GmbH, Podružnica Celje. Po vpogledu v spletne strani AJPES za subjekt Alpine Bau GmbH, Podružnica Celje, ugotovil, da podružnico lahko zastopata le B.K. in M.H.J. skupno. Ker g. M.H.J. skupaj z go. B.K. ni dal pooblastila za zastopanje odvetniški pisarni Dušan Korošec in odvetniki, pooblastilo za zastopanje na to odvetniško pisarno ni mogli biti preneseno. Naročnik je ob vsem navedenem kot nesporno presodil, da vložnik zahtevka za revizijo, odvetniška pisarna Dušan Korošec in odvetniki, ni predložila ustreznega pooblastila za zastopanje družbe ALPINE Bau GmbH s strani njenih zakonitih zastopnikov (to sta g. J.W. in g. P.P), oziroma ni predložila ustreznega pooblastila s strani ge. B.K., iz katerega bi izhajalo upravičenje za prenos pooblastila. Ker pooblaščenec, odvetniška pisarna Dušan Korošec in odvetniki, ni predložila (ustreznega) pooblastila za zastopanje družbe ALPINE Bau Gmbh oziroma za vložitev zahtevka za revizijo, naročnik ob uporabi petega odstavka 98. člena "ZPP" ni smel dovoliti odvetniški pisarni, da začasno opravlja pravdna dejanja za družbo ALPINE Bau GmbH. Glede na določbo tretjega odstavka 9. člena ZRPJN, po kateri lahko le vse osebe skupaj, ki so predložile skupno ponudbo, vložijo zahtevek za revizijo, naročnik ugotavlja, da odvetniška pisarna Dušan Korošec in odvetniki ni predložila ustreznega pooblastila za zastopanje družbe ALPINE Bau GmbH, zato vlagatelj ni upravičena oseba za vložitev zahtevka za revizijo, posledično pa je bilo potrebno njegov zahtevek za revizijo zavreči.

Vlagatelj je z vlogo z dne 5.5.2010 na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo zoper naročnikov sklep o zavrženju njegovega revizijskega zahtevka. V njej tudi sam opisuje potek predmetnega postopka oddaje javnega naročila in predhodnega revizijskega postopka, izpostavlja odločitev Državne revizijske komisije v tem postopku ter ugotavlja, da ga naročnik očitno namerno šikanira, saj je njegov revizijski zahtevek ob povsem enaki listinski dokumentaciji ponovno zavrgel, s čemer je po njegovem mnenju ravnal v popolnem nasprotju s sklepom Državne revizijske komisije. Po vlagateljevem mnenju iz sklepa Državne revizijske komisije namreč izhaja, da bi ga naročnik moral pozvati na obrazložitev glede obstoja oziroma neobstoja pooblastila Alpine Bau Gmbh osebi B.K., česar pa slednji ni storil. Takšno ravnanje naročnika je tudi v neskladju s temeljnimi načeli "ZJN-2" in načeli ki izhajajo iz "Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti". Naročnik v obrazložitvi sklepa z dne 29.04.2010 zgolj povzema obrazložitev sklepa z dne 30.03.2010 in dodaja, da se pooblastilo vsebinsko nanaša le na postopek oddaje javnega naročila in ne na postopka pravnega varstva v postopku javnega naročanja. Slednja obrazložitev pa je po vlagateljevem mnenju popoln absurd, saj je po njegovem jasno, da je že prvo pooblastilo zajemalo pooblastilo, da B.K. v imenu in na račun Alpine Bau Gmbh zastopa to podjetje pri prijavi za priznanje sposobnosti za projekt, ki je bil predmet razpisa in da slednje vključuje pooblastilo za urejanje vsega v postopku priznanja. Skladno z danim pooblastilom je ga. B.K. v postopku za priznanje sposobnosti tako lahko storila vse, kar je bilo potrebno za zaščito interesov pooblastitelja, vključno z vložitvijo zahtevka za revizijo, kot načina pravnega varstva zoper zavrnilno odločitev naročnika, s katero slednji vlagatelju ni priznal sposobnosti. Nadalje vlagatelj opozarja na 4. člen Sporazuma o enotnem nastopu in predložitvi skupne ponudbe in Ponudbe ter o skupni izvedbi naročila, kjer je v četrtem členu jasno zapisano, da podpisniki tega sporazuma nepreklicno pooblaščajo vodilnega kandidata v skupnem nastopu in s strani njegovih zakonitih zastopnikov pooblaščeno go. B.K. za podpis in izvedbo pogodbe ter koordinacijo z naročnikom ter zastopanje v vseh razmerjih do naročnika. Tudi s tem je po vlagateljevem mnenju pooblastilo za zastopanje dano B.K. neizpodbitno. Iz Sporazuma ter iz pooblastila z dne 20.1.2010 po mnenju vlagatelja izhaja, da je imela B.K. pooblastilo tudi za to, da v korist družbe Alpine Bau GmbH pooblasti odvetnika. Gre za pogodbeno voljo strank, ki so ob sklepanju pogodbe natančno vedele, kaj imajo v mislih, ko so takšno pogodbo podpisale. šlo je za izrecno soglasje volj med podpisniki, da B.K. popolnoma prepustijo vse v zvezi s prijavo. Da je temu tako, izhaja tudi iz izrecnega pooblastila družbe Alpine Bau GmbH, ki ga je vlagatelj priložil pritožbi in iz katerega izhaja, da pooblastitelj očitno nasprotuje oceni naročnika, da B.K. ne bi imela njegovega pooblastila za prenos pooblastila na drugega. Tudi pooblastitelj sam je štel, da iz sporazuma in posebnega pooblastila izhaja, da je bilo dano pooblastilo tudi za prenos pooblastila. Če je bil naročnik v dvomih glede pooblastil, bi moral vlagatelje pozvati k dopolnitvi zahtevka za revizijo. Pooblaščenec - odvetnik je imel pooblastilo za zastopanje družbe Alpine Bau GmbH, ki mu ga je podelila pooblaščenka B.K. V kolikor je bil po mnenju naročnika neizkazan obstoj pooblastila za prenos pooblastila od družbe Alpine Bau GmbH na B.K., bi naročnik moral ravnati skladno z drugim odstavkom 98. člena "ZPP". Vlagatelj opozarja še na drugi odstavek 71. člena "OZ", ki določa poseben primer, kadar okoliščine pooblaščencu onemogočajo opraviti posel osebno, interesi zastopanega pa terjajo, da se pravni posel nemudoma opravi. Glede na izjemno kratek rok za vložitev zahtevka za revizijo in dejstvo, da je bila B. K. v času teka slednjega roka službeno v tujini, je bilo edino smotrno, da je za vložitev zahtevka za revizijo pooblastila odvetnika. Interesi zastopanega so namreč terjali, da se zahtevek za revizijo vloži v zakonitem roku. Na podlagi navedenega je vlagatelj mnenja, da je B.K. imela pooblastilo za opravljanje vseh zadev v zvezi s prijavo za priznanje sposobnosti kot tudi za prenos pooblastila že na podlagi izrecnega pooblastila, ki je bilo priloženo in 4. člena pogodbe. V kolikor pa naslovnik teh navedb vlagatelja ne bi upošteval in bi si dano pooblastilo pooblaščenki B.K. razlagal drugače, pa vlagatelj predlaga, da se B.K. zasliši in da ta organu pojasni, zakaj sama zahtevka ni mogla pravočasno vložiti in je bil zato in zlasti zaradi ščitenja interesov pooblastitelja, prenos pooblastila na odvetnika nujen. Vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga, da njegovi pritožbi ugodi in sklep naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo razveljavi ter naročniku naloži, da o zahtevku za revizijo odloči skladno z določili 16. člena ZRPJN.

Naročnik je po pozivu Državne revizijske komisije, z vlogo, z dne 11. 5. 2010, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v zvezi s postopkom oddaje in revizije predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je po proučitvi pritožbe in na podlagi vpogleda v dokumentacijo v postopku oddaje in revizije obravnavanega javnega naročila odločila, da pritožba vlagatelja ni utemeljena.

Med strankama je v obravnavanem primeru sporno vprašanje, ali je vlagatelj izkazal aktivno legitimacijo za vložitev zahtevka za revizijo skladno z 9. členom ZRPJN.

Skladno s 1. odstavkom 9. člena ZRPJN zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Skladno s 3. odstavkom 9. člena ZRPJN velja v primeru, ko vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so predložile skupno ponudbo, posebno pravilo, da lahko zahtevek za revizijo vložijo le vse osebe skupaj.

Državna revizijska komisija je v sklepu, izdanim dne 14. 4. 2010, pod št. 018-64/2010-5, ugotovila, da so v obravnavanem primeru prijavo podali prijavitelji v skupnem nastopu, in sicer družba Alpine Bau GmbH, Alte Bundessstrasse 10, A-5071 Wals bei Salzburg, Avstrija kot vodilni partner ter družbi CPM, d.d., Iztokova ulica 30, Maribor in Nacap GmbH, Hans-Weigel-Strasse 2A, D-04319 Leipzig, Nemčija. Zahtevek za revizijo je bil vložen po pooblaščencu odvetniku Dušanu Korošcu iz Celja. Med strankama je bilo sporno pooblastilo za Alpine Bau GmbH, z dne 15. 3. 2010, priloženo zahtevku za revizijo, ki je navajalo, da stranka Alpine Bau GmbH, ki jo zastopa B.K., daje pooblastilo odvetniku za zastopanje. Oseba B.K. pa ni bila zakonita zastopnica Alpine Bau GmbH, ampak je bila pooblaščenka, ki je imela s strani zakonitih zastopnikov Alpine Bau GmbH, J. W. in P. P. pooblastilo, dano in predloženo dne 20. 1. 2010 v Prijavi, da v imenu in za račun Alpine Bau GmbH zastopa podjetje pri prijavi za priznanje sposobnosti za izvedbo predmetnega javnega naročila. Naročnik je na podlagi pooblastila iz Prijave, z dne 20. 1. 2010 in pooblastila, priloženega zahtevku za revizijo, z dne 15. 3. 2010, odločil, da pooblastilo odvetniku s strani Alpine Bau GmbH za vložitev zahtevka za revizijo ni bilo izkazano. Državna revizijska komisija je ob tem, na podlagi prejete spisovne dokumentacije in predloženega pooblastila, izdanega dne 15. 3. 2010, ki ga je vlagatelj predložil pritožbi in ki je navajalo, da zakonita zastopnika Alpine Bau GmbH, J. W. in P. P. pooblaščata B.K., da v imenu in za račun Alpine Bau GmbH zastopa slednjo družbo pri revizijskem postopku in lahko v zvezi s tem prenaša pooblastila tudi na odvetnika, odločila, da je naročnik zahtevek za revizijo preuranjeno zavrgel. Kot je bilo razbrati iz naročnikove odločitve o zavrženju zahtevka za revizijo, naročnik pri odločitvi ni upošteval tudi pooblastila, z dne 15. 3. 2010, ki ga je vlagatelj priložil pritožbi in ki je izkazovalo upravičenje B.K., da v imenu in za račun Alpine Bau GmbH vloži zahtevek za revizijo in v zvezi s tem prenaša pooblastila na odvetnika. Naročnik zato po oceni Državne revizijske komisije še ni mogel zagotovo zaključiti, da B.K. ni imela pooblastila za vložitev zahtevka za revizijo in za prenos pooblastila na odvetnika.

Naročnik je v postopku ponovnega odločanja o zahtevku za revizijo vztrajal pri svojih argumentih iz prvotne odločitve o zavrženju zahtevka za revizijo in odločil, da zahtevek za revizijo ni vložila upravičena oseba iz 9. člena ZRPJN, kljub pooblastilu, z dne 15. 3. 2010, ki ga je vlagatelj priložil pritožbi in ki je navajalo, da je B.K., v imenu in za račun Alpine Bau GmbH, pooblaščena tudi za vložitev zahtevka za revizijo in za prenos pooblastila na odvetnika. Naročnik je namreč ugotovil, da vlagatelj slednjega pooblastila ni priložil zahtevku za revizijo, ampak šele v pritožbi na Državno revizijsko komisijo, zaradi česar ga naročnik pri odločitvi o zahtevku za revizijo ni upošteval.

Državna revizijska komisija je zato v obravnavanem primeru v okviru pritožbenih zatrjevanj presodila, ali je naročnik ravnal zakonito, s tem ko pri presoji aktivne legitimacije vlagatelja po 9. členu ZRPJN ni upošteval tudi pooblastila, z dne 15. 3. 2010, ki ga je vlagatelj priložil pritožbi.

Državna revizijska komisija je ob tem ugotovila, da je bilo sporno pooblastilo, dano s strani zakonitih zastopnikov Alpine Bau GmbH osebi B.K. za vložitev zahtevka za revizijo in za prenos pooblastila na odvetnika, z dne 15. 3. 2010, sicer izdano ob vložitvi zahtevka za revizijo dne 15. 3. 2010, vendar pa ni bilo priloženo zahtevku za revizijo pri naročniku, kar je naročnik pravilno ugotovil v izpodbijani odločitvi o zavrženju zahtevka za revizijo.

Ker pa je bila B.K. pooblaščenka Alpine Bau GmbH in ne zakonita zastopnica, bi morala pri vložitvi zahtevka za revizijo upoštevati procesna pravila, povezana z vložitvijo zahtevka za revizijo po pooblaščencu. Obseg upravičenosti za zastopanje na področju procesnega prava se presoja izključno iz vsebine pooblastila kot izraza tako imenovanega zunanjega razmerja, ne pa iz vsebine tako imenovanega notranjega razmerja, to je pogodbe med zastopancem (pooblastiteljem) in pooblaščencem (gl. Sklep Vrhovnega sodišča II Ips 371/2006). Za primer, ko stranka obsega pooblastila ne navede natančneje, le-tega dopolnjuje sam zakon. Ker določbe ZRPJN ne urejajo vprašanj, povezanih z vložitvijo zahtevka za revizijo po pooblaščencu, se glede slednjih vprašanj na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo določbe Zakona o pravdnem postopku - ZPP (Uradni list RS, št. 26/99 in nasl.). Določba 1. odstavka 86. člena ZPP dovoljuje, da smejo stranke opravljati pravdna dejanja osebno ali po pooblaščencu. Skladno s 96. členom sme pooblaščenec, ki ni odvetnik, v primeru, če stranka v pooblastilu ni natančneje določila pravice pooblaščenca, opravljati s takim pooblastilom vsa pravdna dejanja, vendar pa mora imeti vselej izrecno pooblastila za prenos pooblastila na drugega. Slednja določba temelji na pravni naravi notranjega razmerja med stranko in pooblaščencem, ki je zasnovano na zaupanju stranke do pooblaščenca. To razmerje je tesno osebnega značaja in prav zaradi takšnega značaja pooblastilnega razmerja zakon pogojuje prenos pooblastila na drugega z obstojem strankinega izrecnega pooblastila (gl. Odločbo Višjega sodišča VSL Sklep I Cp 153/2003). Po takšnem prenosu drugi namreč ne zastopa pooblaščenca, ampak stranko, v katere imenu tudi dela.

Državna revizijska komisija je ob upoštevanju slednjih procesnih pravil zaključila, da bi morala v obravnavanem primeru B.K. kot pooblaščenka v vsakem primeru, ne glede na dejstvo, ali je bila v okviru predhodnih pooblastil upravičena vložiti zahtevek za revizijo, imeti izrecno pooblastilo zakonitih zastopnikov Alpine Bau GmbH za prenos pooblastila na odvetnika. Pri tem ne gre slediti vlagateljevi argumentaciji, da so prijavitelji že s Sporazumom o enotnem nastopu in predložitvi skupne prijave, z dne 1. 2. 2010 pooblastili (dovolili) B.K. za prenos (procesnega) pooblastila za vložitev zahtevka za revizijo na odvetnika. Glede slednjega je Državna revizijska komisija že v sklepu, z dne 14. 4. 2010 zapisala, da je ob upoštevanju dejstva, da je slednji sporazum za Alpine Bau GmbH podpisala B.K. in ne zakoniti zastopniki Alpine Bau GmbH, sporazum za presojo upravičenosti prenosa pooblastila na odvetnika brezpredmeten. Sporazum pa tudi sicer ureja zgolj razmerja med partnerji v skupni prijavi in ne razmerja med B.K. in družbo Alpine Bau GmbH.

Ker je bila B.K. pooblaščenka Alpine Bau GmbH, bi torej morala za prenos opravljanja pravdnih dejanj (vložitve zahtevka za revizijo) imeti izrecno pooblastilo za prenos pooblastila na odvetnika Dušana Korošca, ki je vložil zahtevek za revizijo.

Ob upoštevanju nadaljnjo ugotovljenega dejstva, da je bil vložnik zahtevka za revizijo odvetnik, pa je potrebno upoštevati še procesna pravila v primeru opravljanja pravdnih dejanj po pooblaščencu, ki je odvetnik. V takšnem primeru veljajo skladno z določbami ZPP drugačna (strožja) pravila glede predložitve pooblastil za zastopanega, o čemer se je Državna revizijska komisija že izrekla v več svojih odločitvah. Skladno s 1. odstavkom 98. člena ZPP mora pooblaščenec predložiti pooblastilo ali izkazati pooblastilo, dano pravni osebi, pri prvem pravdnem dejanju, pri čemer pa skladno s 5. odstavkom 98. člena ZPP sodišče ne dovoli pooblaščencu, ki je odvetnik, da začasno opravlja pravdna dejanja za stranko, če vlogi ni predložil pooblastila, ampak tožbo ali pravno sredstvo zavrže. V takšnem primeru torej ne more biti uporabljivo pravilo iz 2. odstavka 98. člena ZPP, na katerega se sklicuje vlagatelj v pritožbi, da bi se B.K. kot pooblaščenki dovolilo začasno opravljanje pravdnih dejanj za stranko Alpine Bau GmbH, saj je bil odvetnik tisti, ki je vložil zahtevek za revizijo (torej je opravljal pravdna dejanja) in ne B.K. Državna revizijska komisija je kot neutemeljene zavrnila tudi pritožbene očitke vlagatelja, da je šlo v konkretnem primeru za situacijo po 2. odstavku 71. člena Obligacijskega zakonika, ki določa poseben primer, kadar okoliščine pooblaščencu onemogočajo opraviti posel osebno, interesi zastopanega pa terjajo, da se pravni posel nemudoma opravi. Slednja določba namreč ureja zastopanje na materialnopravnem področju in ne izključuje zahteve po izrecnem (procesnem) pooblastilu za prenos pooblastila na drugega po 96. členu ZPP. Neutemeljena so tudi navajanja vlagatelja, da naj bi bilo ravnanje naročnika v nasprotju s temeljnimi načeli Zakona o javnem naročanju in načelih iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti, saj gre v obravnavanem primeru za upoštevanje procesnih pravil, ki jih določa nacionalna procesna zakonodaja.

Državna revizijska komisija je ob upoštevanju ugotovljenega zaključila, da je potrebno pritrditi naročniku v tem, da iz pooblastil, ki so bila predložena naročniku do vložitve zahtevka za revizijo, ne izhaja, da bi B.K. imela izrecno pooblastilo Alpine Bau GmbH za prenos pooblastila za vložitev zahtevka za revizijo na odvetnika. Zaradi navedenega je potrebno šteti, da vložnik zahtevka za revizijo ob vložitvi zahtevka za revizijo ni predložil pooblastila za zastopanje Alpine Bau GmbH, ampak zgolj pooblastilo za zastopanje osebe B.K. Ker je bil vložnik zahtevka za revizijo odvetnik, je potrebno dalje zaključiti, da naročniku ni mogoče očitati ravnanja v nasprotju z določili ZRPJN in ZPP, s tem ko je zahtevek za revizijo vlagatelja na podlagi dokumentacije in pooblastil, s katerimi je naročnik razpolagal ob vložitvi zahtevka za revizijo, zavrgel, ker vlagatelj ni izkazal aktivne legitimacije po 9. členu ZRPJN.

Državna revizijska komisija je zato pritožbo vlagatelja na podlagi 2. alineje 2. odstavka 23. člena ZRPJN kot neutemeljeno zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 19. 5. 2010

Predsednica senata:
Mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- GEOPLIN PLINOVODI, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana
- Odvetnik Dušan Korošec, Trg celjskih knezov 6, Celje
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana