018-054/2010 Republika Slovenija, Ministrstvo za promet

Številka: 018-054/2010-35

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija), je na podlagi četrte alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami, v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice Miriam Ravnikar šurk, članice Sonje Drozdek-šinko in članice mag. Maje Bilbija, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Svetovanje pri sanaciji in reorganizaciji sistema Slovenskih Železnic" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Roland Berger Strategy Consultants GmbH, Freyung 3/2/10, A-1010 Dunaj, Avstrija, katerega zastopa Odvetniška družba Čuk & Pleško, o. p., d. o. o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 13. maja 2010 sprejela

ODLOČILA

Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila "Svetovanje pri sanaciji in reorganizaciji sistema Slovenskih Železnic", katerega obvestilo o javnem naročilu je bilo dne 11. januarja 2010 objavljeno na Portalu javnih naročil (pod številko objave JN175/2010), dne 12. januarja 2010 pa v Uradnem glasilu Evropske unije, to je v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije (TED - Tenders Electronic Daily), številka 2010/S 7 (pod številko dokumenta 007834), začet z vlagateljevo vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 22. marca 2010, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 14. decembra 2009 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "Svetovanje pri sanaciji in reorganizaciji sistema Slovenskih Železnic", številka 430-91/2009/2-0023348 (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo), obvestilo o javnem naročilu za oddajo zadevnega javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi pa je bilo objavljeno
- na Portalu javnih naročil dne 11. januarja 2010 in sicer pod številko objave JN175/2010,
- v Uradnem glasilu Evropske unije, to je v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije (TED - Tenders Electronic Daily), številka 2010/S 7, z dne 12. januarja 2010, pod številko dokumenta 007834
(v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Naročnik je dne 25. februarja 2010 sprejel odločitev o oddaji naročila, številka 430-91/2009/23-0023348 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), v kateri je med drugim navedeno, da se kot najugodnejša ponudba izbere ponudba ponudnika A.T. KEARNEY Svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ponudnik A.T. KEARNEY Svetovanje, d. o. o.), ponudba vlagatelja pa se kot nepopolna, nepravilna in neprimerna izloči iz nadaljnjega postopka.

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjenega letalskega tovornega lista (spletna stran http://www.dhl.si/), prejel dne 12. marca 2010, zoper omenjeno odločitev pa je v delu, iz katerega izhaja izbira najugodnejše ponudbe (del 1. točke izreka odločitve o oddaji naročila), ter v delu, v katerem je bila vlagateljeva ponudba izločena (3. točka izreka odločitve o oddaji naročila), vložil zahtevek za revizijo, z dne 22. marca 2010 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). Slednjega je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, na pošto priporočeno s povratnico oddal dne 22. marca 2010.

Naročnik je vlagatelja s pozivom številka 430-91/2009/38-0023348, z dne 23. marca 2010, pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo "tako, da posredujete potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN". Omenjeni poziv je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 25. marca 2010, dne 29. marca 2010 pa je, kot to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, na pošto priporočeno oddal vlogo z dne 29. marca 2010, poimenovano "DOSTAVA POTRDILA O PLAČILU TAKSE", skupaj s prilogama.

Naročnik je dne 30. marca 2010 sprejel "