018-098/2010 Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor

Številka: 018-098/2010-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami, v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice mag. Nataše Jeršič, članice Vide Kostanjevec in članice Miriam Ravnikar šurk, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje "Opravljanja nekaterih nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju Srednje Save in na območju reke Soče" ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj PODJETJE ZA UREJANJE HUDOURNIKOV, d. d., Hajdrihova ulica 28, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Borut Zajc, šestova ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje REPUBLIKE SLOVENIJE, MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 10. maja 2010 sprejela

ODLOČILA

Vlagateljeva vloga, poimenovana "NADALJEVANJE POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO", brez datuma, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 06. maja 2010, se kot preuranjena zavrže.

Obrazložitev

Naročnik in gospodarski subjekt HIDROTEHNIK, d. d., Ljubljana, Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: gospodarski subjekt Hidrotehnik, d. d.), sta dne 28. decembra 2009 sklenila Aneks številka 2 h Koncesijski pogodbi, številka 2523-03-100391, o opravljanju nekaterih nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju srednje Save (datum podpisa gospodarskega subjekta Hidrotehnik, d. d.: 19. december 2003, številka gospodarskega subjekta Hidrotehnik, d. d., na koncesijski pogodbi: K-080/03; v nadaljnjem besedilu: koncesijska pogodba).

Naročnik je dne 26. januarja 2010, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, prejel vlagateljev zahtevek za revizijo (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo), v katerem vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi ter razveljavi oziroma izreče za nične
- Aneks številka 2 h koncesijski pogodbi,
- Dodatek številka 39 - 2010 h koncesijski pogodbi, Aneksu številka 1 h koncesijski pogodbi in Aneksu številka 2 h koncesijski pogodbi o opravljanju nekaterih nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju povodja reke Soče za leto 2010,
- Dodatek številka 38 - 2010 h koncesijski pogodbi, Aneksu številka 1 h koncesijski pogodbi in Aneksu številka 2 h koncesijski pogodbi o opravljanju nekaterih nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju srednje Save za leto 2010,
- vsa naročnikova dejanja v postopku oddaje opravljanja nekaterih nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju Srednje Save in območju povodja reke Soče.
Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga tudi, da mu naročnik povrne vse stroške, ki jih je imel v postopku revizije, kot so specificirani v priloženem stroškovniku, ter vse "morebitno dodatne nastale stroške".

Naročnik je dne 15. februarja 2010 sprejel sklep številka 0602-2/2010, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zavrženju zahtevka za revizijo naročnik zatrjuje, da v obravnavani zadevi ne gre za oddajo javnega naročila v smislu določb Zakona o javnem naročanju (Uradni list Republike Slovenije, številka 128/2006 in 16/2008 ), zaradi česar vlagatelj ne more biti deležen pravnega varstva, kot ga za postopke oddaje javnih naročil določa ZRPJN.

Odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 16. februarja 2010, dne 18. februarja 2010 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno s povratnico na pošto oddal pritožbo, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 19. februarja 2010 (v nadaljnjem besedilu: pritožba).

Vlagateljevi pritožbi je Državna revizijska komisija s sklepom številka 018-032/2010-13, izdanim dne 09. aprila 2010 (v nadaljnjem besedilu: sklep številka 018-032/2010-13), ugodila, razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, naročniku pa naložila, da mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločati v skladu s 16. členom ZRPJN. Odločitev o stroških je Državna revizijska komisija pridržala do odločitve o vlagateljevem zahtevku za revizijo.

Sklep Državne revizijske komisije številka 018-032/2010-13 je bil naročniku, kakor to izhaja iz Državni revizijski komisiji vrnjene poštne povratnice, vročen dne 15. aprila 2010.

Državna revizijska komisija je dne 06. maja 2010 prejela vlagateljevo vlogo, poimenovano "NADALJEVANJE POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO" (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo). V omenjeni vlogi vlagatelj zatrjuje, da
- je bil njegov zahtevek za revizijo popoln, saj ga naročnik ni pozval na dopolnitev, zato bi moral naročnik v predpisanem roku o njem odločiti,
- v 20-dnevnem roku, določenem v drugem odstavku 16. člena ZRPJN, ni prejel odločitve naročnika o svojem zahtevku za revizijo,
- v posledici navedenega nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje in postopek revizije oddaje "Opravljanja nekaterih nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju Srednje Save in na območju reke Soče", pa tudi proučitvi navedb vlagatelja v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, je Državna revizijska komisija v skladu z 22. členom ter prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da v konkretni zadevi vlagatelj postopek pred Državno revizijsko komisijo nadaljuje na podlagi drugega odstavka 16. člena ZRPJN, saj v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo med drugim zatrjuje, da se je "20-dnevni rok, ki za vlagatelja predstavlja možnost nadaljevanja postopka pred Državno revizijsko komisijo" "iztekel 4. 5. 2010", vlagatelj pa "v tem roku ni prejel odločitve naročnika o njegovem zahtevku za revizijo". Ker iz drugega odstavka 16. člena ZRPJN izhaja, da vlagatelj postopek pred Državno revizijsko komisijo lahko nadaljuje v primeru, da v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika o zahtevku za revizijo, je Državna revizijska komisija v nadaljevanju najprej preverila, je vlagateljev zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, prejel je dne 26. januarja 2010, popoln.

Iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN izhaja, da mora vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti: 1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo; 2. naziv naročnika; 3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti; 4. kršitve; 5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo; 6. potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Ob preverjanju vlagateljevega zahtevka za revizijo je Državna revizijska komisija ugotovila, da je ta popoln, saj so v njem navedene vse obvezne sestavine (smiselno je navedeno tudi "javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti"), prav tako pa potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Navedba slednje omenjenega potrdila izhaja iz vlagateljeve vloge z dne 11. februarja 2010, poimenovane "POTRDILO O PLAČILU TAKSE", ki jo je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, prejel dne 12. februarja 2010.

Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je s svojim sklepom številka 018-032/2010-13, izdanim dne 09. aprila 2010, vlagateljevi pritožbi ugodila, razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, naročniku pa naložila, da mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločati v skladu s 16. členom ZRPJN. Kot izhaja iz Državni revizijski komisiji vrnjene poštne povratnice je bil sklep številka 018-032/2010-13 naročniku vročen dne 15. aprila 2010. Ker ZRPJN vprašanj, povezanih s pravili o štetju in preteku rokov ne ureja, je glede omenjenih vprašanj potrebno smiselno uporabiti Zakon o pravdnem postopku (uradno prečiščeno besedilo - ZPP-UPB3; Uradni list Republike Slovenije, številka 73/2007, 101/2007 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 102/2007 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 45/2008 - ZArbit, 45/2008, 111/2008 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 121/2008 - sklep Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 47/2009 - sklep Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 48/2009 - popravek sklepa Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 57/2009 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije in 12/2010 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije; v nadaljnjem besedilu: ZPP), katerega določbe se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, smiselno uporabljajo glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja.

Iz drugega odstavka 111. člena ZPP izhaja, da se v primeru, če je rok določen po dnevih (kot v primeru drugega odstavka 16. člena ZRPJN), ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. V posledici navedenega je potrebno v konkretnem primeru za začetek (teka) roka vzeti petek, 16. april 2010 (sklep številka 018-032/2010-13 je bil namreč naročniku vročen dne 15. aprila 2010), kot zadnji dan roka pa sredo, 05. maj 2010, kar pomeni, da bi vlagatelj postopek pred Državno revizijsko komisijo na podlagi drugega odstavka 16. člena ZRPJN lahko nadaljeval, če odločitve naročnika ne bi prejel niti (z iztekom) dne 05. maja 2010 (torej v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel vlagateljev popolni zahtevek za revizijo, pa tudi sklep Državne revizijske komisije številka 018-032/2010-13).

Ob pregledovanju podatkov na poštni kuverti je Državna revizijska komisija ugotovila, da je obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo vlagatelj priporočeno s povratnico na pošto oddal dne 05. maja 2010 (ob 17. uri in 49 minut). Slednji dan (sreda, 05. maj 2010) se torej (ob smiselni uporabi določbe drugega odstavka 112. člena ZPP, v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN) šteje za dan izročitve Državni revizijski komisiji (če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve Državni revizijski komisiji, na katero je naslovljena).

Ker bi vlagatelj postopek pred Državno revizijsko komisijo na podlagi drugega odstavka 16. člena ZRPJN lahko nadaljeval (šele) v primeru, če odločitve naročnika o svojem zahtevku za revizijo ne bi prejel niti (z iztekom) dne 05. maja 2010, nadaljeval pa ga je (še pred iztekom) dne 05. maja 2010, Državna revizijska komisija zaključuje, da je bilo obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo na Državno revizijsko komisijo vloženo preuranjeno (nepravočasno), saj še ni izpolnjen zakonski dejanski stan drugega odstavka 16. člena ZRPJN. V posledici navedenega vlagateljevega zahtevka za revizijo na podlagi uveljavljanja tako imenovane domneve molka naročnika iz procesnih razlogov (še) ni dopustno obravnavati. Omenjena situacija (domneva) namreč v trenutku vložitve obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo ni nastopila.

Glede na vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevo vlogo, poimenovano "NADALJEVANJE POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO", brez datuma, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 06. maja 2010, na podlagi prvega odstavka 23. člena ZRPJN kot preuranjeno zavrgla.

V primeru, da vlagatelj še vedno ni prejel naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo (drugi odstavek 16. člena ZRPJN) in še naprej želi nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo, mora vložiti novo obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. O morebitnem novem nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo (v skladu z drugim odstavkom 16. člena ZRPJN) mora vlagatelj (znova) obvestiti tudi naročnika.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 10. maja 2010


Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
- odvetnik BORUT ZAJC, šestova ulica 2, 1000 Ljubljana
- HIDROTEHNIK, d. d., Ljubljana, Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1502 Ljubljana