018-090/2010 Občina Apače

Številka: 018-090/2010-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 ter 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članici Državne revizijske komisije mag. Nataši Jeršič, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti in izvajanje storitev košnje trave ob občinskih cestah na območju občine Apače v letu 2010", in na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Trgovina in storitve Franc Duh s.p., Pogled 1, Apače, ki ga zastopa Odvetniška družba Čeferin o.p., d.o.o., Taborska cesta 13, Grosuplje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Apače, Apače 42/b, Apače (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.5.2010

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz Obvestila o oddaji javnega naročila, št. 430-0001/2010-13, z dne 19.3.2010.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 3.488,68 evrov, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 16.5.2009 sprejel Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za storitve "Vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti in izvajanje storitev košnje trave ob občinskih cestah na območju občine Apače v letu 2010". Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je naročnik objavil na portalu javnih naročil, dne 2.2.2010, pod št. objave JN830/2010.

Naročnik je dne 19.3.2010, pod št. 430-0001/2010-13, izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila, na podlagi katerega je odločil, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku GMW d.o.o., Turjanci 26, Radenci (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 2.4.2010, v katerem predlaga razveljavitev naročnikove Odločitve o oddaji javnega naročila, podrejeno pa razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v celoti. Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je zadostil vsem pogojem iz razpisne dokumentacije ter da je njegova ponudba glede na razpisno dokumentacijo popolna, saj naj bi podal bančno garancijo v ustrezni višini. Vlagatelj navaja, da je razpisna dokumentacija zavajajoča, saj naj bi v njej naročnik zahteval garancijo za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti z vključenim DDV, medtem ko je na obrazcu OBR-13 kot zahtevo navedel 3% od ocenjene vrednosti ponudbe z vključenim DDV. Vlagatelj zahteva povračilo stroškov, ki jih je imel z zahtevkom za revizijo, in sicer nagrado odvetniku v višini 828,00 evrov, poštne in telekomunikacijske storitve v višini 20,00 evrov, fotokopije v višini 30,00 evrov, vse skupaj povečano za 20% DDV, ter znesek plačane takse v višini 2.500,00 evrov.

Naročnik je dne 15.4.2010 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnil kot neutemeljen. Naročnik v obrazložitvi navaja, da je vlagatelj predložil neustrezno višino bančne garancije za resnost ponudbe, ter da v trenutku predložitve ponudbe vsebinsko ni izpolnjeval vseh naročnikovih zahtev iz razpisne dokumentacije. Naročnik navaja, da bi moral vlagatelj v primeru nejasnosti razpisne dokumentacije zaprositi za pojasnila le-te še pred potekom roka za predložitev ponudb, ter da po odločitvi naročnika o oddaji javnega naročila vlagateljeve revizijske navedbe ne morejo iti zoper določbe razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 22.4.2010, obvestil, da bo postopek revizije nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 26.4.2010 odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu v pristojno odločanje.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je med strankama sporno, ali je vlagatelj pogoj glede višine bančne garancije za resnost ponudbe izpolnil skladno z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije, in posledično, ali je naročnik vlagateljevo ponudbo utemeljeno izločil iz postopka oddaje javnega naročila kot vsebinsko nepopolno zaradi domnevno premajhne višine bančne garancije za resnost ponudbe.

Naročnik je zahteve glede originalne bančne garancije za resnost ponudbe opredelil v poglavju II razpisne dokumentacije (Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe), v točki 19 (Finančna zavarovanja), kjer je med drugim navedel: "Garancijo za resnost ponudbe se zahteva v višini 3% od ocenjene vrednosti z vključenim DDV.". Kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja je naročnik zahteval žigosan in podpisan obrazec OBR-13.

Na obrazcu OBR-13 "Bančna garancija za resnost ponudbe", kot sestavnem delu razpisne dokumentacije, pa je naročnik med drugim navedel, da "je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu priskrbeti upravičencu bančno garancijo v višini 3% od ocenjene vrednosti ponudbe z vključenim DDV.".

Državna revizijska komisija je pri vpogledu v vlagateljevo ponudbo ugotovila, da je le-ta predložil garancijo za resnost ponudbe Deželne banke Slovenije d.d., št. dok. 25/10-SG/MS, v višini 1.320,30 evrov, kar je (nekaj več kot) 3% vrednosti vlagateljeve ponudbe. Iz obrazca OBR-2 "Ponudba" je namreč razvidno, da je ponudbena vrednost vlagateljeve ponudbe (z DDV) 43.674,77 evrov.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik zgoraj citirane določbe glede višine bančne garancije za resnost ponudbe v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb interpretiral na način, da je od ponudnikov želel pridobiti bančno garancijo v višini 3% od ocenjene vrednosti predmeta javnega naročila z vključenim DDV (torej 3% x (67.000,00 evrov + 20% DDV) = 2.412,00 evrov), medtem ko je vlagatelj sporno določbo razpisne dokumentacije očitno razumel na način, da mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3% od ponujene vrednosti svoje ponudbe, in naročnikov pogoj na ta način tudi izpolnil.

Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da je naročnik svojo zahtevo v razpisni dokumentaciji zapisal na dva različna načina: v točki 19 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je zahteval bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti z vključenim DDV, medtem ko je na obrazcu OBR-13 zahteval bančno garancijo v višini 3% od ocenjene vrednosti ponudbe z vključenim DDV, s čimer je povzročil nejasnost razpisne dokumentacije. Zato je Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru, ob upoštevanju svoje ustaljene prakse, odločila, da nejasna razpisna dokumentacija ne sme iti v škodo vlagatelja, saj je ta pravilno izpolnil zahtevo, kot jo gre interpretirati iz naročnikove določbe na obrazcu OBR-13.

Skladno z navedenim je Državna revizijska komisija vlagateljeve navedbe iz zahtevka za revizijo sprejela kot utemeljene in odločila, da naročnik ni ravnal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo zgolj iz razloga, ker je predložil bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3% od vrednosti svoje ponudbe, označil kot vsebinsko nepopolno in izločil iz postopka oddaje javnega naročila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov revizijskega postopka, in sicer strošek zastopanja po odvetniku v višini 828,00 evrov, poštne in telekomunikacijske storitve v višini 20,00 evrov, fotokopije (200x0,15) v višini 30,00 evrov, vse skupaj povečano za 20% DDV, ter znesek plačane takse v višini 2.500,00 evrov.

Odločitev o stroških vlagatelja temelji na tretjem in šestem odstavku 22. člena ZRPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 2.500,00 evrov, odvetniško nagrado za revizijski postopek v višini 800,00 evrov, katere višino je določila skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) in 13. členom Zakona o odvetniški tarifi - ZOdvT (Uradni list RS, št. 67/08) po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera, stroške fotokopiranja in tiskanja v višini 3,90 evrov (26 kopij x 0,15, Tar. št. 6000 ZOdvT), izdatke v višini 20,00 evrov (Tar. št. 6002 ZOdvT) ter 20 % DDV na nagrado in izdatke v višini 164,78 evrov (Tar. št. 6007 ZOdvT), vse skupaj v znesku 3.488,68 evrov. Višjo stroškovno zahtevo vlagatelja je Državna revizijska komisija zavrnila, saj za specificirane stroške fotokopij ni bilo najti dokazov v spisovni dokumentaciji, glede stroškov za odvetniško nagrado nad priznano višino pa je Državna revizijska komisija ocenila, da niso bili potrebni.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 3.488,68 evrov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po poteku roka, določenega v tem odstavku. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 13.5.2010mag. Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Občina Apače, Apače 42/b, Apače
- Odvetniška družba Čeferin o.p., d.o.o., Taborska cesta 13, Grosuplje
- GMW d.o.o., Turjanci 26, Radenci
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana