018-082/2010 Dars, d.d.

Številka: 018-82/2010-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja - ZRPJN (Uradni list RS, št. 78/99 in nasl.) v senatu predsednice mag. Nataše Jeršič ter članic Vide Kostanjevec in mag. Maje Bilbija, ob sodelovanju višje svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Priprava in izdelava dokumentacije ter izvajanje drugih strokovnih storitev pri izvedbi projekta vzpostavitve elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku", začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja, ponudnikov v skupnem nastopu RAPP TRANS AG, Hochstrasse 100, CH-Basel in IPMIT, d.o.o., Kotnikova 30, Ljubljana (v nadaljevanju: prvi vlagatelj) in vlagatelja, ponudnikov v skupnem nastopu EPROJEKT, d.o.o., Brodišče 9, Trzin in SAGO, d.o.o., Jama 44, Mavčiče (v nadaljevanju: drugi vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 4. 5. 2010

ODLOČILA

1. Obravnavanje zahtevka za revizijo prvega vlagatelja in zahtevka za revizijo drugega vlagatelja se združi v en revizijski postopek.

2. Vloga prvega vlagatelja, poimenovana "Vloga vlagatelja za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo", z dne 19. 4. 2010, se zavrže.

3. Vloga drugega vlagatelja, poimenovana "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo v postopku javnega naročila Priprava in izdelava dokumentacije ter izvajanje drugih strokovnih storitev pri izvedbi projekta vzpostavitve elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku", z dne 19. 4. 2010, se zavrže.

4. Vloga drugega vlagatelja, poimenovana "Pritožba zoper sklep naročnika štev. 402-8/10 z dne 15. 4. 2010, povezava 1110009381, v postopku javnega naročila Priprava in izdelava dokumentacije ter izvajanje drugih strokovnih storitev pri izvedbi projekta vzpostavitve elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku", z dne 19. 4. 2010, se odstopi v odločanje naročniku.

Obrazložitev

Naročnik je na portalu javnih naročil, dne 16. 12. 2009, pod št. objave JN10439/2009 in v Uradnem listu EU dne 18. 12. 2009, pod št. objave 2009/S 244-349849, objavil obvestilo o javnem naročilu "Priprava in izdelava dokumentacije ter izvajanje drugih strokovnih storitev pri izvedbi projekta vzpostavitve elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku".

Naročnik je prvega in drugega vlagatelja z Obvestilom o oddaji javnega naročila, izdanim dne 3. 3. 2010, pod št. 000635/2009, obvestil, da se predmetno javno naročilo ne odda, ker je naročnik obe prejeti ponudbi ocenil kot nepravilni in ju izločil iz nadaljnjega postopka.

Prvi vlagatelj je z vlogo, z dne 26. 3. 2010, pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev odločitve naročnika, z dne 3. 3. 2010, da se javno naročilo ne odda.

Prvi vlagatelj je z vlogo, z dne 19. 4. 2010, Državno revizijsko komisijo obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo, ker naj ne bi prejel odločitve naročnika o zahtevku za revizijo v predpisanem 20-dnevnem roku.

Drugi vlagatelj je z vlogo, z dne 9. 3. 2010, pri naročniku vložil pisno opozorilo po 2. odstavku 79. člena ZJN-2, s katerim je predlagal, da naročnik razveljavi odločitev, z dne 3. 3. 2010, da se javno naročilo ne odda.

Naročnik je drugega vlagatelja s pisnim obvestilom, izdanim dne 11. 3. 2010, pod št. 000635/2009, obvestil, da se pisnemu opozorilu ne ugodi in da naročnik ne bo spremenil svoje odločitve, z dne 3. 3. 2010, da se javno naročilo ne odda, saj ocenjuje, da je obrazložitev, ki je podana v odločitvi naročnika, v celoti utemeljena.

Drugi vlagatelj je z vlogo, z dne 19. 3. 2010, pri naročniku vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila po 3. odstavku 79. člena ZJN-2, s katero je zahteval, da naročnik v obrazloženem obvestilu oddaje javnega naročila v celoti sledi določbam ZJN-2 in zahtevam drugega vlagatelja ter da po ponovni ugotovitvi utemeljenosti svoje odločitve le-to spremeni in sprejme novo odločitev, s katero naj ponudbo vlagatelja oceni kot pravilno. Po prejemu obrazloženega obvestila in nove obrazložene odločitve naročnika pa se bo drugi vlagatelj odločil, ali bo uveljavljal pravno varstvo skladno z ZJN-2 in ZRPJN.

Drugi vlagatelj je z vlogo, z dne 6. 4. 2010, pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev naročnikove odločitve, z dne 3. 3. 2010, da se javno naročilo ne odda ter da v ponovnem postopku ocenjevanja ponudbo drugega vlagatelja oceni za pravilno, formalno popolno, sprejemljivo in primerno ter jo ob upoštevanju meril iz razpisne dokumentacije izbere za najugodnejšo.

Naročnik je dne 15. 4. 2010, pod št. 402-8/10, izdal Sklep, da na podlagi pisnega opozorila drugega vlagatelja, v skladu s 3. odstavkom 80. člena ZJN-2 zavrne vse ponudbe, saj bo za izvedbo oddaje predmetnega javnega naročila izvedel nov postopek s spremenjenimi pogoji oddaje.

Drugi vlagatelj je z vlogo, z dne 19. 4. 2010, naročnika obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo, po zahtevku za revizijo, z dne 6. 4. 2010, v zvezi s sklepom naročnika, z dne 15. 4. 2010.

Drugi vlagatelj je z vlogo, poimenovano "Pritožba zoper sklep naročnika štev. 402-8/10 z dne 15. 4. 2010, povezava 1110009381, v postopku javnega naročila Priprava in izdelava dokumentacije ter izvajanje drugih strokovnih storitev pri izvedbi projekta vzpostavitve elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku", z dne 19. 4. 2010, pri Državni revizijski komisiji vložil pritožbo, s katero je predlagal razveljavitev naročnikovega sklepa, z dne 15. 4. 2010, da zavrne vse ponudbe.

Naročnik je po pozivu Državne revizijske komisije, z vlogo, z dne 28. 4. 2010, Državni revizijski komisiji odstopil celotno dokumentacijo v zvezi s postopkom oddaje in revizije predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je v postopku najprej sklenila, da obravnavanje zahtevka za revizijo prvega vlagatelja in zahtevka za revizijo drugega vlagatelja združi v en revizijski postopek.

Skladno s 1. odstavkom 300. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP (Uradni list RS, št. 26/9 in nasl.), katerega določbe se na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, smiselno uporabljajo v reviziji postopkov oddaje javnih naročil, se lahko v primeru, kadar teče pred istim sodiščem več pravd med istimi osebami ali več pravd, v katerih je ista oseba nasprotnik raznih tožnikov ali raznih tožencev, vse te pravde s sklepom senata združijo za skupno obravnavanje, če se s tem pospeši obravnavanje ali zmanjšajo stroški. O vseh združenih pravdah lahko izda sodišče skupno sodbo.

Državna revizijska komisija je v obravnavanem primeru ugotovila, da sta prvi vlagatelj in drugi vlagatelj vložila zahtevek za revizijo v istem postopku oddaje javnega naročila, ki ga vodi isti naročnik. Zato je zaradi pospešitve obravnavanja, ob upoštevanju načela hitrosti, obravnavanje zahtevka za revizijo prvega vlagatelja in zahtevka za revizijo drugega vlagatelja združila v en revizijski postopek in izdala enoten (skupni) sklep.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju preverila, ali so izpolnjeni zakonski pogoji za odločanje o zahtevku za revizijo prvega vlagatelja, ki je z vlogo, poimenovano "Vloga vlagatelja za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo", z dne 19. 4. 2010, Državno revizijsko komisijo obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo na podlagi 2. odstavka 16. člena ZRPJN, ker naj ne bi prejel odločitve naročnika o zahtevku za revizijo v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo.

Določba 1. odstavka 16. člena ZRPJN določa, da po preverjanju naročnik odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Svojo odločitev mora naročnik sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo in jo posredovati v pisni obliki vlagatelju zahtevka za revizijo. Če naročnik ne odloči v navedenem roku, se šteje, da je zahtevek za revizijo zavrnil. Določba 2. odstavka 16. člena ZRPJN pa določa, da v primeru, da vlagatelj zahtevka za revizijo v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika iz prejšnjega odstavka, lahko nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. O nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo mora vlagatelj zahtevka za revizijo obvestiti tudi naročnika.

Državna revizijska komisija je v obravnavanem primeru iz spisovne dokumentacije ugotovila, da je prvi vlagatelj vložil zahtevek za revizijo pri naročniku dne 26. 3. 2010, po pošti priporočeno (AR). Naročnik je zahtevek za revizijo prejel dne 29. 3. 2010, kar izhaja iz datuma prejemne štampiljke naročnika na izvodu zahtevka za revizijo. Zahtevku za revizijo je bilo priloženo tudi potrdilo o plačilu takse za revizijo iz 22. člena ZRPJN v višini 5.000,00 EUR, zaradi česar je mogoče sklepati, da je naročnik popolni zahtevek za revizijo prejel dne 29. 3. 2010.

Določbe ZRPJN ne urejajo vprašanj, povezanih s pravili o štetju rokov, zato je glede slednjih vprašanj potrebno na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabiti določbe ZPP. V 2. odstavku 111. člena ZPP je določeno, da če je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. V 4. odstavku 111. člena ZPP pa je določeno, da če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika.

Kolikor upoštevano domnevo, da je naročnik prejel popolni zahtevek za revizijo dne 29. 3. 2010, je 20-dnevni rok za prejem odločitve naročnika o zahtevku za revizijo, skladno z 2. odstavkom 111. člena ZPP, začel teči naslednji dan po vročitvi, torej 30. 3. 2010 in se je iztekel dne 18. 4. 2010 (nedelja). Ker je zadnji dan roka nedelja, se ob upoštevanju 4. odstavka 111. člena ZPP šteje, da se je rok iztekel s pretekom prvega prihodnjega delavnika, torej s pretekom 19. 4. 2010 (ponedeljek).

Prvi vlagatelj je Državno revizijsko komisijo obvestil o nadaljevanju postopka z vlogo, ki jo je oddal po faksu dne 19. 4. 2010, in po pošti, priporočeno, dne 19. 4. 2010, torej na dan, ko se 20-dnevni rok še ni iztekel.

Na podlagi ugotovljenega je Državna revizijska komisija zaključila, da je prvi vlagatelj zahteval nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo preuranjeno, torej, še preden se je iztekel 20-dnevni rok za prejem odločitve naročnika o zahtevku za revizijo. Zato niso izpolnjeni zakonski pogoji za odločanje o zahtevku za revizijo po 2. odstavku 16. člena ZRPJN in je Državna revizijska komisija vlogo prvega vlagatelja, poimenovano "Vloga vlagatelja za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo", z dne 19. 4. 2010, kot nedopustno zavrgla.

Državna revizijska komisija ob tem naročnika opozarja na določbo 1. odstavka 16. člena ZRPJN, ki določa, da naročnik, po preverjanju, sprejme odločitev o zahtevku za revizijo v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo in jo posreduje v pisni obliki vlagatelju, vlagatelj pa ima možnost po prejemu odločitve naročnika nadaljevati postopek pred Državno revizijsko po 17. členu ZRPJN. Kolikor naročnik v obravnavanem primeru ni odločil v navedenem roku, se šteje, da je zahtevek za revizijo zavrnil, prvi vlagatelj pa ima potem, ko so izpolnjeni zakonski pogoji za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo zaradi molka naročnika (kolikor ni oziroma ne bo prejel odločitve naročnika v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo), možnost (ponovno) nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo po 2. odstavku 16. člena ZRPJN.
S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju preverila, ali so izpolnjeni zakonski pogoji za odločanje o zahtevku za revizijo drugega vlagatelja, ki je z vlogo, poimenovano "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo v postopku javnega naročila Priprava in izdelava dokumentacije ter izvajanje drugih strokovnih storitev pri izvedbi projekta vzpostavitve elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku", z dne 19. 4. 2010, naročnika obvestil, da skladno s 17. členom ZRPJN nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo, po zahtevku za revizijo, ki ga je vložil dne 6. 4. 2010, v zvezi s sklepom naročnika, z dne 15. 4. 2010.

Določba 1. odstavka 16. člena ZRPJN določa, da po preverjanju naročnik odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Svojo odločitev mora naročnik sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo in jo posredovati v pisni obliki vlagatelju zahtevka za revizijo. Če naročnik ne odloči v navedenem roku, se šteje, da je zahtevek za revizijo zavrnil. Določba 2. odstavka 16. člena ZRPJN pa določa, da v primeru, da vlagatelj zahtevka za revizijo v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika iz prejšnjega odstavka, lahko nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. O nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo mora vlagatelj zahtevka za revizijo obvestiti tudi naročnika. Skladno s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN mora naročnik o svoji odločitvi iz 1. odstavka 16. člena ZRPJN v treh dneh od sprejema odločitve obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo in ga hkrati pozvati, da mu najkasneje v treh dneh od prejema obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Državna revizijska komisija je v obravnavanem primeru iz spisovne dokumentacije ugotovila, da je drugi vlagatelj vložil zahtevek za revizijo pri naročniku dne 6. 4. 2010, po pošti priporočeno (AR). Naročnik je zahtevek za revizijo prejel dne 7. 4. 2010, kar izhaja iz datuma prejemne štampiljke naročnika na izvodu zahtevka za revizijo.

Kot je mogoče sklepati iz vloge drugega vlagatelja, z dne 19. 4. 2010, slednji smatra sklep naročnika, izdan dne 15. 4. 2010, za odločitev o zahtevku za revizijo. Vendar pa je Državna revizijska komisija iz vsebine sklepa, z dne 15. 4. 2010, ugotovila, da je naročnik s slednjim sklepom sprejel odločitev v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, ne pa odločitve v revizijskem postopku, torej odločitve o zahtevku za revizijo drugega vlagatelja. Naročnik o zahtevku za revizijo drugega vlagatelja namreč (sploh) še ni sprejel odločitve skladno s 16. členom ZRPJN. Tudi sicer ob vložitvi vloge drugega vlagatelja za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, dne 19. 4. 2010, še ni preteklo 15 dni za sprejem odločitve naročnika o zahtevku za revizijo iz 1. odstavka 16. člena ZRPJN, posledično tudi ni mogel nastati molk naročnika po 2. odstavku 16. člena ZRPJN. Poleg navedenega je Državna revizijska komisija še ugotovila, da drugi vlagatelj zahtevku za revizijo ni priložil potrdila o plačilu takse za revizijo iz 22. člena ZRPJN, naročnik pa drugega vlagatelja (še) ni pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo skladno s 5. odstavkom 12. člena ZRPJN. Določba 5. odstavka 12. člena ZRPJN namreč določa, da v primeru, če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz 4. odstavka 12. člena ZRPJN, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni.

Na podlagi ugotovljenega je Državna revizijska komisija zaključila, da je drugi vlagatelj zahteval nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo preuranjeno, torej, še preden je naročnik odločil o zahtevku za revizijo skladno s 16. členom ZRPJN, zaradi česar drugi vlagatelj še ni imel pravice nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo po 1. odstavku 17. člena ZRPJN, oziroma, še preden so nastopili zakonski pogoji za odločanje o zahtevku za revizijo pred Državno revizijsko komisijo zaradi molka naročnika po 2. odstavku 16. člena ZRPJN.

Ker niso izpolnjeni zakonski pogoji za odločanje o zahtevku za revizijo po 17. členu ZRPJN oziroma po 2. odstavku 16. člena ZRPJN, je Državna revizijska komisija vlogo drugega vlagatelja, poimenovano "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo v postopku javnega naročila Priprava in izdelava dokumentacije ter izvajanje drugih strokovnih storitev pri izvedbi projekta vzpostavitve elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku", z dne 19. 4. 2010, kot nedopustno zavrgla.

Državna revizijska komisija naročnika tudi v tem primeru opozarja na določbo 1. odstavka 16. člena ZRPJN, ki določa, da naročnik po preverjanju sprejme odločitev o zahtevku za revizijo vlagatelja v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo in jo posreduje v pisni obliki vlagatelju, vlagatelj pa ima nato možnost po prejemu odločitve naročnika nadaljevati postopek pred Državno revizijsko po 17. členu ZRPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju preverila, ali so izpolnjeni zakonski pogoji za odločanje o vlogi vlagatelja, poimenovani "Pritožba zoper sklep naročnika štev. 402-8/10 z dne 15. 4. 2010, povezava 1110009381, v postopku javnega naročila Priprava in izdelava dokumentacije ter izvajanje drugih strokovnih storitev pri izvedbi projekta vzpostavitve elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku", z dne 19. 4. 2010.

Ob tem je Državna revizijska komisija ugotovila, da je slednjo vlogo drugega vlagatelja potrebno, ne glede na njeno poimenovanje s "pritožbo", ob upoštevanje njene vsebine in pravovarstvenega predloga, šteti kot zahtevek za revizijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila. Drugi vlagatelj namreč s slednjo vlogo izpodbija naročnikovo odločitev, izdano v Sklepu, št. 402-8/10 z dne 15. 4. 2010 o zavrnitvi vseh ponudb, ki pa, kot je že bilo zgoraj ugotovljeno, predstavlja odločitev o (ne)oddaji javnega naročila v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in ne odločitve o zahtevku za revizijo drugega vlagatelja. Da je temu tako, izhaja tudi iz vsebine pravnega pouka, ki ga je zapisal naročnik v navedenem sklepu, saj slednji napotuje na vložitev zahtevka za revizijo, ki se vloži v 10 dneh od prejema odločitve o dodelitvi naročila pri naročniku.

Ker mora o zahtevku za revizijo skladno s 16. in 17. členom ZRPJN odločiti naročnik, vlagatelj pa bo lahko nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, ali vložil pritožbo, ko bodo za to izpolnjeni zakonski pogoji, je Državna revizijska komisija vlogo vlagatelja, poimenovano "Pritožba zoper sklep naročnika štev. 402-8/10 z dne 15. 4. 2010, povezava 1110009381, v postopku javnega naročila Priprava in izdelava dokumentacije ter izvajanje drugih strokovnih storitev pri izvedbi projekta vzpostavitve elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku", z dne 19. 4. 2010, odstopila v odločanje naročniku.

Državna revizijska komisija naročnika še opozarja, da bo moral naročnik slednjo vlogo vlagatelja obravnavati kot (poseben) zahtevek za revizijo zoper odločitev naročnika, z dne 15. 4. 2010, da se zavrnejo vse ponudbe in o njem odločati, skladno s 16. in 17. členom ZRPJN, ob preverjanju procesnih predpostavk. Drugi vlagatelj pa bo nato skladno z ZRPJN lahko uveljavljal nadaljnje pravno varstvo pred Državno revizijsko komisijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 4. 5. 2010


Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisije

PRILOGA:
- Pritožba zoper sklep naročnika štev. 402-8/10 z dne 15. 4. 2010, povezava 1110009381, v postopku javnega naročila Priprava in izdelava dokumentacije ter izvajanje drugih strokovnih storitev pri izvedbi projekta vzpostavitve elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku", z dne 19. 4. 2010 (1x naročniku)Vročiti:
- DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
- RAPP TRANS AG, Hochstrasse 100, CH-Basel
- IPMIT, d.o.o., Kotnikova 30, Ljubljana
- EPROJEKT, d.o.o., Brodišče 9, Trzin
- SAGO, d.o.o., Jama 44, Mavčiče
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana