018-079/2010 SNG Opera in balet Ljubljana

Številka: 018-079/2010-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 ter 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici mag. Maji Bilbija in ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Čiščenje v letu 2010", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Servis Lamovšek d.o.o., Gladež 2, Izlake, ki ga zastopa odvetnik Zoran Korenčan, Komenskega 36, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika SNG Opera in balet Ljubljana, Cankarjeva cesta 11, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 10. 5. 2010

ODLOČILA

Zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo z dne 15. 4. 2010 se kot prepozna zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 30.12.2009 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, na podlagi katerega je za storitve čiščenja v letu 2010 izbral Poslovni sistem Valina, Litijska cesta 45, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 7. 1. 2010, s katerim je zahteval razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila ter povračilo stroškov revizijskega postopka.

Naročnik je dne 22. 1. 2010 na podlagi vloženega zahtevka za revizijo izdal sklep, s katerim je v celoti razveljavil postopek oddaje predmetnega javnega naročila.

Vlagatelj je dne 25. 1. 2010 na naročnika naslovil dokument "Poziv za povračilo stroškov", v katerem ga je pozval, naj mu v 8 dneh od prejema navedenega poziva povrne stroške odvetniškega zastopanja v zvezi z zahtevkom za revizijo ter znesek plačane takse.

Naročnik je dne 12. 2. 2010 vlagatelju odgovoril z dopisom, s katerim ga je obvestil, da je prejel njegovo obvestilo o zainteresiranosti ter da je v pripravi postopek za izbor izvajalca storitev čiščenja po postopku zbiranja ponudb, glede stroškov zahtevka za revizijo pa je naročnik vlagatelju predlagal, da mu povrne strošek plačane takse v višini 700,00 evrov.

Vlagatelj je naročniku dne 23. 2. 2010 poslal 1. opomin za povračilo stroškov, v katerem ga je obvestil, da je naročnikov predlog glede višine stroškov zanj nesprejemljiv, ter ga ponovno pozval, naj mu v roku 3 dni od prejema opomina nakaže povračilo stroškov v zahtevani višini, saj bo v nasprotnem primeru nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je vložil "Zahtevek za nadaljevanje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo", z dne 15. 4. 2010, v katerem navaja, da vztraja pri vseh navedbah iz zahtevka za revizijo, vključno z zahtevo po povračilu stroškov.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 19. 4. 2010 odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu v pristojno odločanje.

Ker v spisovni dokumentaciji ni bil predložen vlagateljev dokument "Poziv za povračilo stroškov" z dne 25. 1. 2010, je Državna revizijska komisija od naročnika, na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN, zahtevala posredovanje manjkajočega dokumenta, ki ga je nato prejela dne 6. 5. 2010.

Državna revizijska komisija je v obravnavani zadevi uvodoma preverila, ali je bilo vlagateljevo obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo vloženo pravočasno, to je v roku iz prvega odstavka 17. člena ZRPJN.

Iz dokumentacije je razvidno, da je naročnik odločitev o zahtevku za revizijo izdal 22. 1. 2010, ki jo je vlagatelj prejel 25. 1. 2010. Skladno s pravili o štetju rokov iz 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s spr.; v nadaljevanju: ZPP), v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, se je tridnevni prekluzivni rok za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo iztekel dne 28. 1. 2010.

Potrebno je opozoriti, da naročnik vlagatelja v sklepu, ki ga je izdal dne 22. 1. 2010 na podlagi vloženega zahtevka, in s katerim je v celoti razveljavil postopek oddaje predmetnega javnega naročila, ni pozval, da mu najkasneje v treh dneh od prejema navedenega obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, kakor mu to nalaga prvi odstavek 17. člena ZRPJN. Vendar pa Državna revizijska komisija poudarja, da vlagatelja v predmetnem postopku revizije zastopa pooblaščenec, ki je odvetnik, zaradi česar vlagatelja ni mogoče obravnavati kot prava neuko stranko, prav tako pa, po mnenju Državne revizijske komisije,ne gre za očitno pomoto vlagatelja, saj bi slednji moral, kljub dejstvu, da ga naročnik ni ustrezno pozval k nadaljevanju postopka skladno z določili ZRPJN, vedeti, kako postopati v primeru nestrinjanja z naročnikovo odločitvijo o zahtevku za revizijo. Način postopanja je namreč določen v zakonu (ZRPJN) in bi vlagatelju oziroma njegovemu pooblaščencu moral biti znan.

Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da je vlagatelj na naročnika dne 25. 1. 2010 naslovil poziv za povračilo stroškov, vendar tega dokumenta, zaradi njegove vsebine ter nadaljnje korespondence med naročnikom in vlagateljem, ni mogoče šteti za zahtevo za nadaljevanje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo. Iz spisovne dokumentacije je namreč razvidno, da sta se vlagatelj in naročnik ustno in pisno "dogovarjala" glede povračila stroškov revizijskega postopka vlagatelju, ter da je vlagatelj naročnika šele v dopisu, z dne 23. 2. 2010 ("1. opomin za povračilo stroškov"), opozoril, da bo v nasprotnem primeru postopek revizije nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je edini dokument, ki ga gre nesporno šteti za obvestilo o nadaljevanju postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo v smislu 17. člena ZRPJN, vlagateljev "Zahtevek za nadaljevanje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo", z dne 15. 4. 2010. Kot že zgoraj ugotovljeno, se je tridnevni rok za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo iztekel dne 28. 1. 2010, in ker gre za prekluzivni rok, je vlagatelj s potekom tega roka tudi izgubil pravico uveljavljati nadaljnje pravno varstvo v postopku revizije. Državna revizijska komisija mora zahtevek za revizijo v primeru, ko je zahtevek za revizijo oziroma obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo vloženo nepravočasno, skladno s 1. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, zavreči s sklepom.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 10. 5. 2010
mag. Maja Bilbija, univ.dipl.ekon.,
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- SNG Opera in balet Ljubljana, Cankarjeva cesta 11, Ljubljana
- Odvetnik Zoran Korenčan, Komenskega 36, Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana