018-054/2010 Republika Slovenija, Ministrstvo za promet

Številka: 018-054/2010-32

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija), je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami, v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice Miriam Ravnikar šurk, članice Sonje Drozdek-šinko in članice mag. Maje Bilbija, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Svetovanje pri sanaciji in reorganizaciji sistema Slovenskih Železnic" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik TransCare AG, Kreuzberger Ring 62, 65205 Wiesbaden, Nemčija, katerega zastopa odvetnik mag. Janez Tekavc, Hacquetova 8, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 28. aprila 2010

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 22. junija 2009, se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa na račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, številka računa 01100-1000358802 (sklic 11 16110-7111290-01805410), kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo vplačati še znesek v višini 5.000,00 eurov (EUR).

Obrazložitev

Naročnik je dne 14. decembra 2009 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "Svetovanje pri sanaciji in reorganizaciji sistema Slovenskih Železnic", številka 430-91/2009/2-0023348, obvestilo o javnem naročilu za oddajo zadevnega javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi pa je bilo objavljeno
- na Portalu javnih naročil dne 11. januarja 2010, in sicer pod številko objave JN175/2010,
- v Uradnem glasilu Evropske unije, to je v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije (TED - Tenders Electronic Daily), številka 2010/S 7, z dne 12. januarja 2010, pod številko dokumenta 007834
(v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Iz seznama prejetih ponudb in zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 25. januarja 2010, izhaja, da je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila pravočasno prispelih 8 ponudb, med njimi tudi ponudba vlagatelja.

Naročnik je dne 25. februarja 2010 sprejel odločitev o oddaji naročila, številka 430-91/2009/23-0023348 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), v kateri je med drugim navedeno, da se kot najugodnejša ponudba izbere ponudba ponudnika A.T. KEARNEY Svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ponudnik A.T. KEARNEY Svetovanje, d. o. o.), ponudba vlagatelja pa se kot nepopolna in nepravilna izloči iz nadaljnjega postopka.

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjenega letalskega tovornega lista (spletna stran http://www.dhl.si/), prejel dne 03. marca 2010, dne 15. marca 2010 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, na pošto priporočeno s povratnico oddal zahtevek za revizijo, z dne 22. junija 2009 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo; Državna revizijska komisija ob tem pripominja, da je vlagatelj navedel očitno napačen datum zahtevka za revizijo). V predmetnem zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da Državna revizijska odloči, da
- se njegovemu zahtevku za revizijo ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila v prvi točki (v delu, v katerem je naročnik izbral najugodnejšo ponudbo ponudnika A.T. KEARNEY Svetovanje, d. o. o.) in drugi točki (v kateri je naročnik izločil vlagateljevo ponudbo),
- se kot najugodnejša izbere vlagateljeva ponudba, ponudbe ostalih ponudnikov pa se zavrnejo,
- je naročnik dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo meni, da je naročnik jasno določil, da bodo pogajanja potekala v več krogih, da bo na koncu vsakega kroga ponudnike seznanil s ponujenimi cenami vseh ponudnikov, da bodo pogajanja končana šele, ko bo naročnik sprejel odločitev o oddaji (zadevnega javnega) naročila, pa tudi, da njegova ponudba ni v nasprotju s predpisi. Vlagatelj nadaljuje, da je naročnik po zaključku kroga ustnih pogajanj izdal obvestilo, v katerem ni navedel "tako kot je navedeno v četrtem odstavku 89. člena ZJN-2", pač pa je določil, da "naj ponudniki "do srede, 24.2.2010 do 13.00 ure, posredujejo pisne ponudbe s ponudbenim predračunom, ki ne sme biti višja od njegove zadnje najnižje ponudbe."". Ker se pogajanja zaključijo šele s sprejemom odločitve o oddaji naročila, naročnik pa se šele po koncu vsakega (ustnega) kroga pogajanj odloči, ali bo izvedel še en krog, vlagatelj zatrjuje, da je naročnik ponudnike pozval, da mu do srede, 24. februarja 2010, predložijo nove, tokrat končne ponudbe, ki ne smejo biti višje od najnižje prej dane ponudbe. Vlagatelj zaključuje, da je ravnal natanko v skladu z navedenim in naročniku s pisno ponudbo, predloženo dne 24. februarja 2010, ponudil izvedbo zadevnega javnega naročila za ceno 1.166.400,00 EUR.

Naročnik je vlagateljev zahtevek za revizijo, kakor to izhaja iz prejemne štampiljke na njem, prejel dne 16. marca 2010, istega dne pa je sprejel "s k l e n i l a: " "O ZAVRNITVI ZAHTEVKA ZA REVIZIJO", številka 430-91/2009/32-0023348 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo), s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, zavrnil pa je tudi vlagateljev zahtevek za povrnitev stroškov. V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik zatrjuje, da je vse ponudnike že pred pogajanji (na javnem odpiranju ponudb) in na začetku pogajanj seznanil, da bo potekal samo en krog pogajanj, v zapisniku o pogajanjih pa sta se ponudnik (vlagatelj) in naročnik dogovorila, da v primeru izbora za izvedbo naročila skleneta pogodbo v vrednosti, dogovorjeni na pogajanjih. Naročnik nadaljuje, da je po zaključenih pogajanjih od ponudnikov zahteval predložitev končne ponudbe v skladu z doseženim na pogajanjih, končna ponudba, ki jo je dne 24. februarja 2010 dostavil vlagatelj, pa je drugačna od dogovorjenega na pogajanjih, saj je vlagatelj v njej ponudil dodatni 10 % popust.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene vročilnice, prejel dne 18. marca 2010, dne 20. marca 2010 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno na pošto oddal vlogo "ZAHTEVA ZA NADALJEVANJE POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO" z dne 22. junija 2009 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo; Državna revizijska komisija ob tem pripominja, da je vlagatelj navedel očitno napačen datum obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo), v kateri zahteva, da se postopek nadaljuje pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je dne 22. marca 2010 prejela naročnikovo vlogo številka 430-91/2009/33-002348, z dne 16. marca 2010, ki po vsebini predstavlja predlog za sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila, o njej pa je odločila s sklepom številka 018-054/2010-7, izdanim dne 31. marca 2010.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom številka 018-054/2010-3, izdanim dne 24. marca 2010, pozvala na odstop dokumentacije, dokumentacijo pa je prejela dne 25. marca 2010 (na podlagi spremnega dopisa številka 430-91/2009/39-0023348, z dne 23. marca 2010), dne 29. marca 2010 in dne 02. aprila 2010.

Državna revizijska komisija je z obvestilom številka 018 - 54 / 2010 - 24, izdanim dne 13. aprila 2010, med drugimi naročnika, vlagatelja in ponudnika A.T. KEARNEY Svetovanje, d. o. o., katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, obvestila o podaljšanju roka za odločitev v zadevi.

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje tega javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija, v skladu s četrtim in šestim odstavkom 22. člena ter drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji številka 430-91/2009/3-0023348, z dne 15. decembra 2009 (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija), pod poglavjem, poimenovanim "III. PROTOKOL POGAJANJ", določil, da bo po odpiranju ponudb pregledal prispele ponudbe in vse ponudnike, ki bodo izpolnjevali splošne in posebne pogoje ter bodo njihove ponudbe formalno popolne, povabil na pogajanja. "Po prehodni uskladitvi nebistvenih elementov ponudbe "opis predmeta" s pričakovanji naročnika se bo naročnik s ponudniki pogajal o ceni. število krogov pogajanj je odvisno od dinamike pogajanj, naročnik pa bo pred zadnjim krogom pogajanj vse ponudnike, s katerimi se bo pogajal, obvestil da sledi zadnji krog. Po zaključenih pogajanjih o ceni bo naročnik vse ponudnike pozval, da mu podajo zadnjo ponudbo, skladno z dogovorjenim na pogajanjih, z najugodnejšim ponudnikom pa se bo po potrebi še pogajal. Pred pričetkom pogajanj bo naročnik ponudnikom, ki bodo izpolnjevali splošne in posebne pogoje ter bodo njihove ponudbe popolne izročil protokol o pogajanjih". Citirano besedilo je naročnik vsebinsko povzel v dokumentu "Povabilo k oddaji ponudb usposobljenim ponudnikom ter protokol o pogajanjih" številka 430-91/2009/11-0023348, z dne 09. februarja 2010 (v nadaljnjem besedilu: povabilo k oddaji ponudb), v katerem je protokol pogajanj tudi podrobneje opisan.

Na podlagi doslej navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v protokolu pogajanj (o ceni) ni določil števila krogov pogajanj s ponudniki ("število krogov pogajanj je odvisno od dinamike pogajanj"), se je pa zavezal, da bo pred zadnjim krogom pogajanj vse ponudnike, s katerimi se bo pogajal, obvestil, da sledi zadnji krog (pogajanj).

Državna revizijska komisija je ob zvočni reprodukciji pogajanj, ki jih je naročnik (dne 19. februarja 2010) snemal, ugotovila, da je naročnik vlagatelja pred tem, ko se je z njim začel pogajati o ceni, povsem jasno opozoril na sledeč način: "Glede na to, da je bila vaša nova ponudba 1.296.000,00 eurov brez DDV-ja je moje vprašanje in vaša možnost, da v tem trenutku poveste, glede na to da nadaljnjih pogajanj glede cene ne bo, ali je to vaša zadnja cena ali na to dajete še zneskovni popust ali procentualno"" "še enkratâ?? še enkrat vas obveščam, da nadaljnjih pogajanj glede cene ne bo. To je zadnja možnost, s katero lahko vašo ceno (bom rekel) dokončate ali dokončno ceno podate. Nadaljnjih pogajanj, da ne bo pol nesporazumov, v nekemâ?? poâ?? v nadaljnjih dneh ne bo". Na navedeno opozorilo naročnika je vlagatelj odgovoril na sledeč način (v prevodu v slovenski jezik): "To, kar je bilo danes (bi rekel) pismeno ponujeno, je naša končna cena." Naročnik je v posledici navedenega zaključil s "Hvala lepa. Torej, končna cena 1.296.000,00 eurov", na koncu pogajanj pa še dodal: "Kot je že sicer tudi bilo navedeno še enkrat zdaj vas pozivamo, da vse te ponudbe, ki ste jih danes dali kot vaše zadnje najnižje cene, pošljete še enkrat pisno do srede, 24. februarja do 13. ure na naš naslov. Opozarjam pa, da ta pisna ponudba s ponudbenim predračunom ne sme biti višja od vaše zadnje najnižje cene. Tudi to vam piše v tem zapisniku, da boste seznanjeni. Hvala lepa." Naročnik je
- na vprašanje, "Kaj pomeni to še enkrat oddat"", odgovoril na sledeč način: "To pomeni, da samo pisno pošljete uradno to vašo ceno, ki smo jo danes tukaj izpogajaliâ?? In predračun."
- na vprašanje, "A tisti, ki smo že dali pisne ponudbe, moramo ponovit še enkrat to"", odgovoril na sledeč način: "Na žalost ja, ker je zakonska dikcija (kot sami veste) takšna."
- "S tem smo v bistvu končali ta postopek pogajanj zaâ?? Smo ta postopek pogajanj končali".
Vlagatelj pripomb na opisani potek pogajanj ni izrazil.

V posledici navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik sledil svoji zavezi, zapisani v protokolu pogajanj (o ceni), da bo pred zadnjim krogom pogajanj vse ponudnike, s katerimi se bo pogajal, obvestil, da sledi zadnji krog (pogajanj). Kljub temu, da iz zapisnika o odpiranju ponudb (z dne 25. januarja 2010 oziroma z dne 17. februarja 2010) ne izhaja, da bi naročnik pred pogajanji, "že na javnem odpiranju ponudb"â?? â??"vse ponudnike seznanil, da bo potekal samo en krog pogajanj" (1. stavek četrtega odstavka na 2. strani odločitve o zahtevku za revizijo), pa gre v tem delu vseeno smiselno pritrditi naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo zatrjuje, "da je ponudnik" (očitna napaka - pravilno: naročnik; opomba Državne revizijske komisije) "ponudnika na samem začetku pogajanj"â?? â??"opozoril, da je to eden in edini krog pogajanj in da novih krogov ne bo" (prvi odstavek na 3. strani odločitve o zahtevku za revizijo). Opozorila naročnika na ustnih pogajanjih v kontekstu, v katerem je bilo dano, (v nasprotju z drugačnim stališčem vlagatelja) ni razumeti na način, da je naročnik pred začetkom ustnih pogajanj navedel, "da bo tisti dan potekal le en krog ustnih pogajanj" (podčrtala Državna revizijska komisija; zadnji stavek tretjega odstavka točke I. obvestila vlagatelja o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo), pač pa, da bo v (celotnem) postopku oddaje zadevnega javnega naročila potekal samo en krog pogajanj. Omenjeni zaključek dodatno potrjujeta tudi stavka, navedena v šestem odstavku Povabila na pogajanja številka 430-91/2009/18-0023348, z dne 18. februarja 2010 (v nadaljnjem besedilu: povabilo na pogajanja), pa tudi v 6. točki povabila k oddaji ponudb, ki se glasita:
- "na samih pogajanjih"â?? â??"je možno podati dodatno ustno ponudbo"
- "Ponudnik bo na pogajanjih pozvan k morebitni spremembi vrednosti ponudbene cene".
Pri obeh stavkih je poudarek na besedni zvezi "na pogajanjih", ta pa so se vršila dne 19. februarja 2010.

Prav tako Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre naročnikovo opozorilo, po katerem "pisna ponudba s ponudbenim predračunom ne sme biti višja od vaše zadnje najnižje cene", brez dvoma razumeti edinole
- v povezavi s predhodno izrečenim stavkom na pogajanjih dne 19. februarja 2010 (to je stavkom â??"vas pozivamo, da vse te ponudbe, ki ste jih danes dali kot vaše zadnje najnižje cene, pošljete še enkrat pisno do srede, 24. februarja do 13. ure na naš naslov")
- v povezavi s četrtim odstavkom 89. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list Republike Slovenije, številka 128/2006, 16/2008 in 19/2010; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2)
- v povezavi s poglavjem "III. PROTOKOL POGAJANJ" razpisne dokumentacije,
ne pa zgolj z uporabo jezikovne razlage in brez povezave s kontekstom, v katerem je bilo opozorilo izrečeno. Po oceni Državne revizijske komisije je namreč naročnik na koncu pogajanj dne 19. februarja 2010 (tudi ob upoštevanju naročnikovih odgovorov na vprašanja ponudnikov, ki so izpostavljenemu naročnikovemu opozorilu sledila) vse ponudnike povsem jasno seznanil, da
- "vse te ponudbe, ki ste jih danes dali kot vaše zadnje najnižje cene, pošljete še enkrat pisno do srede, 24. februarja do 13. ure na naš naslov" (podčrtala Državna revizijska komisija),
- "še enkrat oddat" pomeni, "da samo pisno pošljete uradno to vašo ceno, ki smo jo danes tukaj izpogajaliâ?? In predračun" (podčrtala Državna revizijska komisija),
- morajo tisti ponudniki, ki so že oddali pisne ponudbe, to še enkrat ponoviti, "ker je zakonska dikcija (kot sami veste) takšna".
Državna revizijska komisija ocenjuje, da so ponudniki izpostavljeno opozorilo naročnika (da mora biti končna ponudba v skladu z doseženim na pogajanjih) tudi ustrezno razumeli, saj nihče od njih ni postavljal nadaljnjih vprašanj v zvezi s tem. Pri tem ne gre prezreti niti dejstva, da je naročnik že v razpisni dokumentaciji pod poglavjem, poimenovanim "III. PROTOKOL POGAJANJ", med drugim določil, da bo po zaključenih pogajanjih o ceni vse ponudnike pozval, da mu podajo zadnjo ponudbo, skladno z dogovorjenim na pogajanjih, z najugodnejšim ponudnikom pa se bo po potrebi še pogajal. Omenjena določba (razen v delu, v katerem je naročnik določil, da se bo po potrebi z najugodnejšim ponudnikom še pogajal) smiselno sledi določbi četrtega odstavka 89. člena ZJN-2, ki predstavlja posebne določbe za postopek s pogajanji po predhodni objavi, določa pa, da naročnik po zaključenih pogajanjih od ponudnikov zahteva predložitev končne ponudbe v skladu z doseženim na pogajanjih. V primeru, da naročnik postopek s pogajanji opravi v več zaporednih fazah, velja navedeno za vsako fazo posebej.

Državna revizijska komisija ocenjuje, da bi vlagatelj (katerega Državna revizijska komisija šteje najmanj za razumno obveščenega in povprečno skrbnega ponudnika), ki je bil na pogajanjih zastopan po pooblaščenem odvetniku, v prejšnjem odstavku citirano naročnikovo opozorilo mogel in moral razumeti na ustrezen način, torej na način, da bo v (celotnem) postopku oddaje zadevnega javnega naročila potekal samo en krog pogajanj (in sicer dne 19. februarja 2010), pa tudi, da bo po zaključenih pogajanjih moral predložiti končno ponudbo v skladu z doseženim na pogajanjih. Iz zvočne reprodukcije pogajanj z dne 19. februarja 2010, na katerih je bil vlagatelj že zastopan po pooblaščenem odvetniku, namreč izhaja, da je vlagatelj izjavil "To, kar je bilo danes (bi rekel) pismeno ponujeno, je naša končna cena", prav tako pa iz Zapisnika o pogajanjih številka 430-91/2009/20-0023348, z dne 19. februarja 2010, ki ga je vlagatelj (vključno s pooblaščenim odvetnikom) podpisal (potrdil), med drugim izhaja:
a) da je bil vlagatelj na "današnjem pogajanju"â?? â??"s strani naročnika"â?? â??"pozvan k še morebitnemu dodatnemu znižanju ponudbene vrednosti", vendar pa vlagatelj ponudbene vrednosti ni znižal
b) "Naročnik in ponudnik sta se na pogajanjih pogodila za ponudbeno vrednost" "brez DDV: 1.296.000,00 EUR," "in se dogovorila, da v primeru izbora za izvedbo naročila skleneta pogodbo v tej vrednosti".

V povezavi z zatrjevanjem vlagatelja, da njegova ponudba "ni v nasprotju s predpisi, saj noben predpis ne določa števila krogov pogajanj niti ne določa kdaj se pogajanja zaključijo", Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil, ker je njegova ponudba "drugačna od dogovorjenega na pogajanjih, ker je" vlagatelj "v tej končni ponudbi poslal ponudbo, s katero je ponudil dodatni 10% popust, kar pomeni, da je njegova ponujena vrednost v končni ponudbi 1.166.400,00 EUR brez DDV in je tako ravnal v nasprotju s predpisi in zahtevami naročnika in zato naročnik to ponudbo šteje kot nepravilno" (tretji odstavek na 3. strani odločitve o oddaji naročila). Naročnik je bistvo določbe četrtega odstavka 89. člena ZJN-2 v razpisno dokumentacijo (smiselno) vnesel pod poglavje, poimenovano "III. PROTOKOL POGAJANJ", in določil, da bo "Po zaključenih pogajanjih o ceni"â?? â??"vse ponudnike pozval, da mu podajo zadnjo ponudbo, skladno z dogovorjenim na pogajanjih", zgolj "z najugodnejšim ponudnikom pa se bo po potrebi še pogajal". Naročnik tako ni ravnal v nasprotju z določbami ZJN-2, ko je ugotovil, da je (pisna) ponudba vlagatelja z dne 23. februarja 2010 (ki je prispela k naročniku dne 24. februarja 2010 ob 11. uri in 12 minut) v končni posledici nepopolna, saj vlagateljeva ponudba ni v skladu z zahtevami naročnika, podanimi v razpisni dokumentaciji (in na pogajanjih dne 19. februarja 2010), ki povzemajo bistvo in namen četrtega odstavka 89. člena ZJN-2. Ponudniki so tako že vnaprej vedeli, da bo naročnik po zaključenih pogajanjih o ceni "vse ponudnike pozval, da mu podajo zadnjo ponudbo, skladno z dogovorjenim na pogajanjih", citirana določba razpisne dokumentacije pa je za ponudnike (vlagatelja) posledično ustvarila obveznost, ki so jo bili dolžni izpolniti. Državna revizijska komisija je že v svojem sklepu številka 018-120/2007-7, izdanem dne 03. maja 2007, zapisala, da razpisna dokumentacija sicer ni pravni predpis v smislu določb Ustave Republike Slovenije, je pa v postopku oddaje javnega naročila zagotovo pomemben dejavnik, saj vsebuje posamezna naročnikova pravila, ki jih morajo ponudniki v postopku oddaje javnega naročila upoštevati. Prav tako ne gre prezreti, da status predpisa pripisujejo razpisni dokumentaciji tudi nekateri avtorji (na primer dr. Vesna Kranjc: "Položaj ponudnikov, ki v postopkih javnega naročanja oddajo pomanjkljive ponudbe", revija Podjetje in delo, števila 2/2007/XXXIII, stran 292).

V posledici navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo (in v njegovih mejah) ni uspel izkazati kršitev naročnika. Končna ponudba vlagatelja z dne 23. februarja 2010, ki jo je naročnik prejel dne 24. februarja 2010 (ob 11. uri in 12 minut), v njej pa je vlagatelj naročniku ponudil končno ceno 1.166.400,00 EUR, namreč ni v skladu z dogovorjenim na pogajanjih, kot je to predvidela naročnikova razpisna dokumentacija pod poglavjem, poimenovanim "III. PROTOKOL POGAJANJ" ("Po zaključenih pogajanjih o ceni bo naročnik vse ponudnike pozval, da mu podajo zadnjo ponudbo, skladno z dogovorjenim na pogajanjih"â??). Vlagatelj je bil namreč na pogajanjih obveščen, da "nadaljnjih pogajanj glede cene ne bo" oziroma da nadaljnjih pogajanj "v nadaljnjih dneh ne bo", pa tudi, da je to "zadnja možnost, s katero lahko" vlagatelj svojo ceno dokončno poda. Glede na navedeno je imel vlagatelj enakopravno z ostalimi ponudniki možnost na pogajanjih dne 19. februarja 2010 ponuditi končno ceno, kar je tudi storil, saj je izjavil: "To, kar je bilo danes (bi rekel) pismeno ponujeno, je naša končna cena." V posledici navedenega in v posledici dejstev, ki jih je naročnik povedal na zaključku pogajanj (dne 19. februarja 2010), bi naročnik tako ravno v primeru, če bi vlagatelju dopustil predložitev končne ponudbe, ki ne bi bila v skladu z dogovorjenim (doseženim) na pogajanjih, (v povezavi z 9. členom ZJN-2) kršil določila lastne razpisne dokumentacije, opozorila, ki jih je ponudnikom in vlagatelju podal na pogajanjih dne 19. februarja 2010, pa tudi v razpisno dokumentacijo (pod poglavjem, poimenovanim "III. PROTOKOL POGAJANJ") smiselno implementirano določilo četrtega odstavka 89. člena ZJN-2. Naročnik je namreč v razpisni dokumentaciji določil, da bo "Po zaključenih pogajanjih o ceni"â?? â??"vse ponudnike pozval, da mu podajo zadnjo ponudbo, skladno z dogovorjenim na pogajanjih", na pogajanjih o ceni pa je zadevno pravilo le še uresničil na način, da je na koncu pogajanj ponudnikom dejal: "še enkrat zdaj vas pozivamo, da vse te ponudbe, ki ste jih danes dali kot vaše zadnje najnižje cene, pošljete še enkrat pisno do srede, 24. februarja do 13. ure na naš naslov". Naročnik posledično ni kršil določb ZJN-2, ko je v odločitvi o oddaji naročila ugotovil, da je vlagateljeva ponudba "nepopolna in nepravilna", kot takšna pa se "izloči iz nadaljnjega postopka".

Na izpostavljeni zaključek Državne revizijske komisije iz doslej pojasnjenih razlogov ne vpliva niti "dodaten dokaz" vlagatelja, ki se v zahtevku za revizijo sklicuje na "ravnanje konkurenčnega ponudnika Roland Berger Strategy Consultantions GmbH, ki je prav tako po zaključku ustnega kroga pogajanj podal pisno ponudbo, ki je bila nižja od tiste, ki jo je podal na ustnem krogu pogajanj".

V posledici navedenega je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja 1. točke izreka tega sklepa.

V povezavi z vlagateljevim pravovarstvenim predlogom, da se v postopku "javnega naročanja"â?? â??"kot najugodnejša ponudba izbere ponudba ponudnika TransCare AG, Kreuzberger Ring 62, D-65205 Wiesbaden, Nemčija, za ceno 1.166.400,00 EUR brez DDV", ponudbe ostalih ponudnikov pa se zavrnejo, Državna revizijska komisija opozarja, da ima, kot je zapisala že v številnih svojih odločitvah, na primer v sklepih
- številka 018-307/2009-10, izdanem dne 02. februarja 2010,
- številka 018-262/2009-8, izdanem dne 18. decembra 2009,
- številka 018-108/2009-3, izdanem dne 18. junija 2009,
- številka 018-061/2009-6, izdanem dne 11. maja 2009,
- številka 018-55/2009-8, izdanem dne 11. maja 2009,
- številka 018-40/2009-5, izdanem dne 20. marca 2009,
- številka 018-033/2009-5, izdanem dne 16. marca 2009,
- številka 018-18/2009-7, izdanem dne 06. februarja 2009,
- številka 018-128/2008-2, izdanem dne 11. septembra 2008,
- številka 018-127/2008-7, izdanem dne 25. septembra 2008,
- številka 018-100/2008-2, izdanem dne 06. avgusta 2008,
- številka 018-099/2008-11, izdanem dne 02. septembra 2008,
- številka 018-078/2008-3, izdanem dne 19. junija 2008,
v reviziji postopkov javnega naročanja pri odločanju o zahtevku za revizijo zgolj kasatorična, ne pa reformatoričnih pooblastil. Navedeno pomeni, da lahko Državna revizijska komisija na podlagi 23. člena ZRPJN o zahtevku odloči zgolj tako, da slednjega bodisi zavrže bodisi zavrne ali pa zahtevku za revizijo ugodi tako, da postopek oddaje javnega naročila v celoti ali delno razveljavi. Revizija postopka javnega naročanja namreč zgolj preprečuje nezakonito izbiro ponudbe ponudnika, medtem ko odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe (to naročnik sprejme v postopku oddaje javnega naročila, ne pa v postopku revizije) še vedno ostaja izključno v rokah naročnika.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zadevnem postopku revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila zahteval tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija odločila, da se vlagateljev zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen (1. točka izreka tega sklepa), je skladno s četrtim in šestim odstavkom 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo (stroškov revizijskega postopka).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno, da mora vlagatelj v primeru, če zahtevek za revizijo ni utemeljen, naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

V obravnavanem primeru je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, vlagateljev zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi četrtega in šestega odstavka 22. člena ZRPJN (ob upoštevanju ugotovljene višine že vplačane takse za revizijo v višini 5.000,00 EUR) odločila, da mora vlagatelj v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa na račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, številka računa 01100-1000358802 (sklic 11 16110-7111290-01805410), kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo vplačati še znesek v višini 5.000,00 EUR.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 28. aprila 2010


Predsednica senata
Miriam Ravnikar šurk, univ. dipl. prav.,
predsednica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
- odvetnik mag. Janez Tekavc, Hacquetova 8, 1000 Ljubljana
- A.T. KEARNEY Svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana