018-070/2010 Slovenske železnice, d.o.o.

Številka: 018-70/2010-9

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu predsednice mag. Nataše Jeršič, članice Vide Kostanjevec in članice mag. Maje Bilbija, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Razvoj ERTMS/ETCS na infrastrukturi koridorja D" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložila 1. družba SIMENS AG ŐSTERREICH, Siemensstrasse 92, Wien in 2. družba SIMENS Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Bratislavska cesta 5, Ljubljana, ki ju zastopa odvetniška družba Odvetniki šelih & partnerji o.p., d.n.o., Komenskega ulica 36, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelja), zoper ravnanje naročnika Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 22.4.2010

ODLOČILA

1. Pritožbi vlagatelja z dne 12.4.2010 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot to izhaja iz naročnikovega Sklepa, sprejetega dne 6.4.2010, št. 1.449/2010.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti skladno s 16. členom ZRPJN.

3. Odločitev o stroških v zvezi s postopkom pritožbe se pridrži za končno odločitev o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev

Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu "Razvoj ERTMS/ETCS na infrastrukturi koridorja D" objavil dne 14.1.2009, na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN200/2009 s popravki pod objavami št. JN 557/2009 z dne 29.1.2009, št. JN 1144/2009 z dne 17.2.2009, št. JN 1758/2009 z dne 9.3.2009, št. JN 2105/2009 z dne 19.3.2009, št. JN 2429/2009 z dne 27.3.2009, št. JN 2737/2009 z dne 7.4.2009. Naročnik naročilo oddaja po odprtem postopku.
Naročnik je dne 15.2.2010 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je kot najugodnejšega ponudnika izbral konzorcij Iskra sistemi d.d., Bombardier Transportation Italy S.p.a. in SCT d.d.

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 22.3.2010 vložil zahtevek za revizijo, katerega je naročnik dne 6.4.2010 s sklepom zavrgel. Naročnik je v obrazložitvi sklepa pojasnil, da je zahtevek za revizijo sicer pravočasen, ni pa ga vložila upravičena oseba iz 9. člena ZRPJN. Vlagatelj je sicer predložil dve pooblastili, vendar je naročnik mnenja, da odvetniška družba šelih & partnerji, o.p., d.n.o., Ljubljana, v času vložitve zahtevka ni razpolagala s pooblastilom za vložitev zahtevka s strani družbe SIMENS AG ŐSTERREICH. Omenjena družba je po naročnikovih navedbah pooblastila odvetniško družbo šelih & partnerji, o.p., d.n.o., izključno za dejanja v postopku oddaje javnega naročila, ne pa tudi za vložitev zahtevka za revizijo, ki sta ločena postopka. Na podlagi česar naročnik zaključuje, da pooblastilo, dano odvetniški družbi izključno za dejanja v postopku javnega naročanja ne more imeti učinka v sferi pravnega varstva ponudnikov v postopkih oddaje javnega naročila. Ker se obseg upravičenosti za zastopanje presoja izključno iz vsebine pooblastila, ne pa iz vsebine notranjega razmerja, je naročnik presodil, da omenjena odvetniška družba ni predložila ustreznega pooblastila. Navedeno potrjuje tudi dejstvo, da je bilo sporno pooblastilo omenjene družbe podeljeno 14.12.2009, pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila z dne 15.2.2009. Iz česar je dodatno razvidno, da pooblastitelj, v času podelitve pooblastila ni mogel razpolagati z voljo vložiti zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila, saj izid postopka oddaje javnega naročila še ni bil znan. Ker pooblaščenec odvetniška družba šelih & partnerji, o.p., d.n.o., Ljubljana, ni predložila ustreznega pooblastila za vložitev zahtevka za revizijo za družbo SIMENS AG ŐSTERREICH, naročnik ob uporabi 5. odstavka 98. člena ZPP ni smel dovoliti odvetniški pisarni, da začasno opravlja pravdna dejanja. Glede na določbo 3. odstavka 9. člena ZRPJN, po kateri lahko le vse osebe skupaj, ki so predložile ponudbo, vložijo zahtevek za revizijo, naročnik ugotavlja, da omenjena odvetniška družba ni predložila ustreznega pooblastila za zastopanje, zato vlagatelj ni upravičena oseba za vložitev zahtevka za revizijo, na podlagi česar je bilo potrebno zahtevek za revizijo zavreči.

Vlagatelj je zoper navedeno odločitev dne 12.4.2010 vložil pritožbo na Državno revizijsko komisijo, v kateri pojasnjuje, da glede na to, da ZRPJN določb o pooblastilih odvetnikom za vlaganje zahtevkov za revizijo ne vsebuje, je za ugotavljanje obsega odvetniškega pooblastila za vlaganje tovrstnih zahtevkov potrebno uporabiti 95. člen ZPP. Družba SIMENS AG ŐSTERREICH je z obravnavanim pooblastilom, ki je bilo priloženo zahtevku, pooblaščenko pooblastil, da mu daje pravno pomoč po predpisih o odvetništvu, zlasti da ga zastopa pred sodišči in drugimi državnimi organi, ter da ga zastopa v zadevah pred pravnimi osebami itd., ni pa podrobneje specificiral posameznih procesnih dejanj v teh postopkih. Zato je obravnavano odvetniško pooblastilo po vlagateljevih navedbah glede na 1. odstavek 95. člena ZPP, ki ga je potrebno smiselno uporabiti: "splošno pravdno" pooblastilo, na podlagi katerega je odvetniška družba bila 22.3.2010 pooblaščena (poleg ostalega tudi), da vloži "zahtevek za revizijo zoper odločitev naročnika o oddaji javnega naročila po odprtem postopku št.1.-205/2010 z dne 15.2.2010 z dodatno obrazložitvijo naročnika št.1.-286/2010 z dne 8.3.2010." Po ustaljeni sodni praksi se pravdno pooblastilo vedno nanaša na zadevo, v kateri ga pooblaščenec ali pooblastitelj predloži sodišču. Ker gre po vlagateljevih navedbah za teksta dveh odvetniku podanih splošnih pooblastil, je bil naročnik dolžan prejeti originalni splošni pravdni pooblastili obeh pritožnikov upoštevati kot pravno veljavni v tisti zadevi, v kateri mu jih je pooblaščenka predložila. Poleg tega, če je naročnik menil, da zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh predpisanih sestavin, je bil dolžan primarno ravnati po 5. odstavku 12. člena ZRPJN in v 3 dneh zahtevati dopolnitev, ne pa revizijski zahtevek na podlagi določila 5. odstavka 98. člena ZPP zavreči. Na podlagi navedenega je po vlagateljevih navedbah podan pritožbeni razlog bistvene kršitve določb postopka po 1. odstavku 339. člena ZPP v zvezi s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN. V zvezi z naročnikovimi ugovori, da je bilo pooblastilo omejeno zgolj na dejanja v postopku javnega naročanja in da je bilo datirano z datumom 14.12.2010, vlagatelj pojasnjuje, da je bilo obravnavano pooblastilo podano pred dnem vložitve zahtevka za revizijo in da ni bilo časovno omejeno, niti ni bilo s strani družbe SIMENS AG ŐSTERREICH preklicano niti s strani pooblaščenke odpovedano. Analiza besedila pooblastila po vlagateljevem mnenju pokaže, da je družba SIMENS AG ŐSTERREICH pooblaščenko pooblastila tako za vsa dejanja, opisana v besedilu tipskega odvetniškega pooblastila, kakor tudi posebej in dodatno še za dejanja v postopku oddaje javnega naročila št. objave JN 200/2009 (Razvoj ERTMS/ETCS na infrastrukturi koridorja D)", ki so brez dvoma od postopka revizije javnega naročanja potekala ločeno glede na čas. Ker je odločilna dejstva po vlagateljevih navedbah naročnik ugotovil napačno, je podan pritožbeni razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja po 340. členu ZPP v zvezi s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN. Vlagatelj na podlagi navednega predlaga, da naj se naročnikovo odločitev razveljavi ter naročniku naloži, da mora odločati o zahtevi za revizijo v skladu s 16. členom ZRPJN in mu povrne stroške postopka.

Naročnik je z dopisom, z dne 14.4.2010, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 14.4.2010, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil celotno dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala zakonitost naročnikovega ravnanja, ki je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel zaradi predložitve neustreznega pooblastila podanega s strani odvetniške družbe šelih & partnerji, o.p., d.n.o., Ljubljana.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v predloženo dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, in sicer v zahtevek za revizijo, skupaj s prilogami in pooblastili in na podlagi 3. alineje 2. odstavka 23. člena ZRPJN presodila, da je pritožba vlagatelja utemeljena.

Določba 3. odstavka 9. člena ZRPJN določa, da v primeru, ko vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, lahko zahtevek za revizijo vložijo le vse osebe skupaj. Stranke lahko opravljajo pravdna dejanja osebno ali po pooblaščencu. Zakon ZRPJN vprašanja pooblastil ne ureja, zaradi česar se na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek. Določba 94. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju ZPP) določa, da obseg pooblastila določi stranka. Stranka lahko pooblasti pooblaščenca samo za določena dejanja ali pa za vsa pravdna dejanja. Če da stranka odvetniku pooblastilo za pravdo, ne da bi v pooblastilu natančneje določila njegove pravice, ima odvetnik na podlagi takega pooblastila pravico: opravljati vsa pravdna dejanja, zlasti pa vložiti tožbo, jo umakniti, pripoznati tožbeni zahtevek ali se mu odpovedati, skleniti sodno poravnavo, vložiti redno pravno sredstvo, se mu odpovedati ali ga umakniti ter predlagati začasne odredbe, zahtevati izvršbo ali zavarovanje in opravljati vsa dejanja, ki so potrebna v tem postopku, sprejeti od nasprotne stranke prisojene stroške, prenesti pooblastilo na drugega odvetnika ali pooblastiti drugega odvetnika za posamezna pravdna dejanja (1. odstavek 95. člena ZPP). Pooblaščenec mora predložiti pooblastilo ali izkazati pooblastilo, dano pravni osebi, pri prvem pravdnem dejanju (1. odstavek 98. člena ZPP). Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov sodišče ne dovoli odvetniku, da začasno opravlja pravdna dejanja za stranko, če vlogi ni predložil pooblastila, ampak tožbo ali pravno sredstvo zavrže (5. odstavek 98. člena ZPP).
V obravnavanem primeru je med strankama nesporno, da je odvetniška družba Odvetniki šelih & partnerji o.p., d.n.o., Ljubljana, v imenu obeh družb SIMENS AG ŐSTERREICH in SIMENS Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., ki sta pri predmetnem javnem naročilu predložili skupno ponudbo, skladno z določbo 3. odstavka 9. člena ZRPJN, vložila zahtevek za revizijo. Sporno pa je, ali predloženo pooblastilo, dano s strani družbe SIMENS AG ŐSTERREICH, obsega tudi zastopanje v revizijskem postopku. Odvetniška družba je namreč v obravnavanem primeru predložila tipsko pooblastilo, ki ga je v obliki obrazca mogoče pridobiti na spletni strani Odvetniške zbornice. Sporno pooblastilo določa, da družba SIMENS AG ŐSTERREICH pooblašča odvetniško družbo Odvetniki šelih & partnerji o.p., d.n.o., da ji daje pravno pomoč po predpisih o odvetništvu, zlasti da jo zastopa v postopkih pred sodiščih in drugimi državnimi organi, da jo zastopa pred pravnimi osebami, ustanovami, zavodi, civilnimi pravnimi in fizičnimi osebami, da v njenem imenu sklepa poravnave in pogodbe, da jo pravno veljavno zavezuje in potrjuje zadostitev njenih zahtevkov. Odvetniško družbo pa posebej pooblašča za dejanja v postopku javnega naročila, št objave JN 200/2009 (razvoj ERTMS/ETCS na infrastrukturi koridorja D). Državna revizijska komisija pri presoji spornega pooblastila naročniku pritrjuje, da se obseg upravičenosti pooblastila presoja izključno iz vsebine pooblastila, kot izraz zunanjega razmerja in da gre v obravnavanem primeru za dvoje vrste ločenih postopkov, in sicer za postopek javnega naročanja in revizijski postopek. Tako je v obravnavanem primeru vlagatelj moral predložiti veljavno pooblastilo za vložitev zahtevka za revizijo v revizijskem postopku. Pri tem se Državna revizijska komisija z naročnikom ne strinja, da sporno pooblastilo ni ustrezno iz razloga, ker naj bi se nanašalo zgolj na postopek javnega naročanja, ne pa tudi na revizijski postopek. Naročnik je namreč v obravnavanem primeru spregledal odločilno dejstvo, da je družba SIMENS AG ŐSTERREICH odvetniški družbi Odvetniki šelih & partnerji o.p., d.n.o., Ljubljana, poleg pooblastila za dejanja v postopku javnega naročanja podelila tudi pooblastilo za zastopanje pred sodišči in drugimi državnimi organi. Odstavek, da "odvetniško družbo posebej pooblaščam za dejanja v postopku javnega naročila, št objave JN 200/2009 (razvoj ERTMS/ETCS na infrastrukturi koridorja D)", po presoji Državna revizijske komisije ne izključuje tudi splošnega pooblastila, zapisanega v prvem odstavku obrazca (spornega pooblastila), in sicer da omenjena družba pooblašča odvetniško družbo za zastopanje v postopkih pred sodišči in drugimi organi. Z besedilom "v postopku javnega naročila, št objave JN 200/2009" se po presoji Državne revizijske komisije pooblastilo omejuje zgolj na predmetno javno naročilo oz. zadevo, ne izključuje pa splošnega pooblastila za zastopanje. Po določbi 1. odstavka 95. člena ZPP splošno pooblastilo za zastopanje v primeru, da stranka natančneje ne določi pravice odvetnika, obsega pravico odvetnika opravljati vsa pravdna dejanja, zlasti vložiti tožbo. Kar ob smiselni uporabi navedenega člena pomeni, da ima odvetnik v okviru revizijskega postopka pravico opravljati vsa pravdna dejanja, med drugim tudi vložiti zahtevek za revizijo. Na podlagi navedenega gre tako ugotoviti, da je bila s splošnim pooblastilom odvetniški družbi Odvetniki šelih & partnerji o.p., d.n.o., Ljubljana podeljena tudi pravica za vložitev zahtevka za revizijo za javno naročilo gradenj, in sicer razvoj ERTMS/ETCS na infrastrukturi koridorja D. Samo dejstvo, da je pooblastilo podeljeno 14.12.2009, to je pred sprejemom naročnikove odločitve, pa po presoji Državne revizijske komisije ne dokazuje, da družba SIMENS AG ŐSTERREICH ni imela volje vložiti zahtevka za revizijo. Bistveno je, da je bilo pooblastilo podeljeno pred opravljenim pravdnim dejanjem, torej pred vložitvijo zahtevka za revizijo, da ni bilo ne časovno omejeno ne preklicano in ne odpovedano, kar pomeni, da je veljavno, zaradi česar o drugačni volji vlagatelja ni mogoče govoriti.
Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik zmotno ugotovil dejansko stanje in zmotno uporabil določbo 5. odstavka 98. člena ZPP, zaradi česar je Državna revizijska komisija odločila tako, kakor izhaja iz izreka tega sklepa.
Ob tem je Državna revizijska skladno s 3. alinejo 2. odstavka 23. člena ZRPJN še odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s 16. členom ZRPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je uveljavljal tudi povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z vloženo pritožbo. Državna revizijska komisija je ob upoštevanju 22. člena ZRPJN, ki povrnitev (vseh) stroškov, nastalih z revizijo, veže na odločitev o (ne)neutemeljenosti zahtevka za revizijo in ob smiselni uporabi 3. odstavka 165. člena ZPP, katerega določbe se na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo v revizijskem postopku, odločila, da se odločitev o stroških postopka v zvezi s pritožbo pridrži za končno odločitev o zahtevku za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 22.4.2010


Predsednica senata:
mag. Nataše Jeršič
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- odvetniška družba Odvetniki šelih & partnerji o.p. d.n.o., Komenskega ulica 36, Ljubljana,
- Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.