018-061/2010 Geoplin plinovodi, d.o.o.

Številka: 018-61/2010-10

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja - ZRPJN (Uradni list RS, št. 78/99 in nasl.) v senatu predsednice Miriam Ravnikar šurk in članic mag. Maje Bilbija in Vide Kostanjevec, ob sodelovanju višje svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Gradnja vzporednega plinovoda M2/1 na odseku Rogaška Slatina - Trojane", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnikov v skupnem nastopu: 1. ALPINE BAU GmbH, Alte Bundessstrasse 10, A-5071 Wals bei Salzburg, Avstrija, 2. CPM, d.d., Iztokova ulica 30, Maribor in 3. NACAP GmbH, Hans-Weigel-Strasse 2A, D-04319 Leipzig, Nemčija, ki jih po pooblastilu zastopa Odvetnik Dušan Korošec, Trg celjskih knezov 6, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika GEOPLIN PLINOVODI, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), v zvezi s pritožbo vlagatelja, dne 14. 4. 2010

ODLOČILA

1. Pritožbi vlagatelja, datirani dne 12. 3. 2010, se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz Sklepa, izdanega dne 30. 3. 2010, pod št. PS-721-SM/AP.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti skladno s 16. členom ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je na portalu javnih naročil, dne 23. 12. 2009, pod št. objave JN10583/2009, objavil obvestilo o javnem naročilu "Gradnja vzporednega plinovoda M2/1 na odseku Rogaška Slatina - Trojane".

Naročnik je vlagatelja z Obvestilom, izdanim dne 1. 3. 2010, pod št. PS-467-SM/AP, obvestil, da mu ni bila priznana sposobnost za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Vlagatelj je z vlogo, datirano dne 12. 3. 2010, pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev odločitve naročnika v zvezi s priznanjem sposobnosti vlagatelju.

Naročnik je dne 23. 3. 2010, pod št. PS-721-SM/AP, sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel, ker vlagatelj naj ne bi izkazal aktivne legitimacije za vložitev zahtevka za revizijo. Kot je razvidno iz vlagateljeve prijave, je vlagatelj oddal prijavo v skupnem nastopu, in sicer: ALPINE BAU GmbH, Alte Bundessstrasse 10, A-5071 Wals bei Salzburg, Avstrija, CPM, d.d., Iztokova ulica 30, Maribor in NACAP GmbH, Hans-Weigel-Strasse 2A, D-04319 Leipzig, Nemčija. Zahtevek za revizijo je bil vložen po pooblaščencu odvetniku, ki je priložil tri pooblastila, pri čemer pa pooblastilo vodilnega partnerja Alpine Bau GmbH ni ustrezno, saj ga je podala oseba B.K., ki pa po ugotovitvah naročnika naj ne bi imela pooblastila za vložitev zahtevka za revizijo. Zgolj zakoniti zastopnik bi namreč lahko prenesel pooblastilo za zastopanje pravne osebe na drugo osebo (pooblaščenca), medtem, ko bi pooblaščenec sicer lahko prenesel pooblastilo za zastopanje na drugega pooblaščenca, vendar le v primeru, ko bi za takšno dejanje imel izrecno pooblastilo zakonitega zastopnika. Slednje izhaja tudi iz splošnih pravil obligacijskega prava, ki določajo, da je pooblastitveno razmerje načeloma zaupne narave, zato pooblaščenec danega pooblastila ne more prenesti na novega pooblaščenca, razen, če to dovoljuje zakon ali pogodba. Takšen zaključek pa izhaja tudi iz procesnih pravil, saj mora skladno s 96. členom ZPP pooblaščenec, ki ni odvetnik, imeti vselej izrecno pooblastilo za prenos pooblastila na drugega. Naročnik je po vpogledu v spletne strani AJPES za subjekt Alpine Bau GmbH, Podružnica Celje, še ugotovil, da podružnico lahko zastopata le B.K. in M.H.J. skupno. Naročnik je vpogledal še v akt o skupnem nastopu, iz katerega izhaja, da podpisniki vodilnega kandidata in z njegove strani pooblaščeno B.K. pooblaščajo za podpis in izvedbo pogodbe ter koordinacijo z naročnikom ter zastopanje v vseh razmerjih do naročnika. Tudi iz tega sporazuma ne izhaja, da bi B.K. imela pooblastilo za prenos pooblastila na odvetnika. Tudi sicer podpisniki sporazuma takšnega pooblastila za prenos pooblastila ne bi mogli dati, saj so podpisniki sporazuma imeli pooblastilo le za zastopanje oziroma za podpisovanje dokumentov, sami pa ne razpolagajo s pooblastilom za prenos pooblastila. Naročnik ob ugotovljenem, ob smiselni uporabi 5. odstavka 98. člena ZPP, pooblaščencu odvetniku ni smel dovoliti, da začasno opravlja pravdna dejanja za družbo Alpine Bau GmbH, zato je skladno s 3. odstavkom 9. člena ZRPJN ugotovil, da vlagatelj ni upravičena oseba za vložitev zahtevka za revizijo in je zahtevek za revizijo zavrgel.

Vlagatelj je z vlogo, datirano dne 12. 3. 2010, in prejeto na Državni revizijski komisiji dne 6. 4. 2010, vložil pritožbo zoper naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo. Vlagatelj je mnenja, da so vsi prijavitelji ustrezno pooblastili pooblaščenca za vložitev zahtevka za revizijo. Prijavitelj Alpine Bau GmbH je v postopku oddaje javnega naročila po svojih zakonitih zastopnikih J. W. in P. P. za vsa dejanja v zvezi s prijavo pri priznanju sposobnosti pooblastil B.K., da v imenu in za račun družbe Alpine Bau GmbH v celotnem postopku priznanja sposobnosti zastopa navedeno družbo. B.K. je z danim pooblastilom lahko storila vse, kar je bilo potrebno za zaščito interesov pooblastitelja, vključno z vložitvijo zahtevka za revizijo, kot načina pravnega varstva zoper zavrnilno odločitev naročnika, s katero slednji prijaviteljem ni priznal sposobnosti. Iz sporazuma o skupnem nastopu pa izhaja, da podpisniki sporazuma nepreklicno pooblaščajo vodilnega kandidata v skupnem nastopu in s strani njegovih zakonitih zastopnikov pooblaščeno B.K. za podpis in izvedbo pogodbe ter koordinacijo z naročnikom ter za zastopanje v vseh razmerjih do naročnika. Iz slednjega sporazuma ter iz pooblastila, z dne 20. 1. 2010, tako po mnenju vlagatelja izhaja, da je imela B.K. pooblastilo tudi zato, da v korist družbe Alpine Bau GmbH pooblasti odvetnika. Gre za pogodbeno voljo strank, ki so ob sklepanju pogodbe natančno vedele, kaj imajo v mislih, ko so takšno pogodbo podpisale. šlo je za izrecno soglasje volj med podpisniki, da B.K. popolnoma prepustijo vse v zvezi s prijavo. Da je temu tako, izhaja tudi iz izrecnega pooblastila družbe Alpine Bau GmbH, ki ga je vlagatelj priložil pritožbi, saj iz njega izhaja, da pooblastitelj očitno nasprotuje oceni naročnika, da B.K. ne bi imela njegovega pooblastila za prenos pooblastila na drugega. Tudi pooblastitelj sam je štel, da iz sporazuma in posebnega pooblastila izhaja, da je bilo dano pooblastilo tudi za prenos pooblastila. Kolikor je bil naročnik v dvomih glede pooblastil, pa bi moral vlagatelje pozvati na dopolnitev zahtevka za revizijo. Odvetnik je imel pooblastilo za zastopanje družbe Alpine Bau GmbH, ki mu ga je podelila pooblaščenka B.K. Po mnenju naročnika pa je neizkazan obstoj pooblastila za prenos pooblastila od družbe Alpine Bau GmbH na B.K., zaradi česar bi naročnik moral ravnati skladno z 2. odstavkom 98. člena ZPP, ki določa, da sodišče dovoli, da opravlja pravdna dejanja za stranko začasno oseba, ki ni predložila pooblastila, vendar pa ji hkrati naloži, da v določenem roku predloži pooblastilo, ali izkaže odobritev stranke za opravljena dejanja. Vlagatelj se še sklicuje na 2. odstavek 71. člena OZ, ki določa poseben primer, kadar okoliščine pooblaščencu onemogočajo opraviti posel osebno, interesi zastopanega pa terjajo, da se pravni posel nemudoma opravi. Glede na izjemno kratek rok za vložitev zahtevka za revizijo in dejstvo, da je bila B. K. v času teka slednjega roka službeno v tujini, je bilo edino smotrno, da je za vložitev zahtevka za revizijo pooblastila odvetnika. Interesi zastopanega so namreč terjali, da se zahtevek za revizijo vloži v zakonitem roku.

Naročnik je po pozivu Državne revizijske komisije, z vlogo, z dne 7. 4. 2010, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v zvezi s postopkom oddaje in revizije predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je v postopku odločanja o pritožbi vpogledala v celotno dokumentacijo v postopku oddaje in revizije obravnavanega javnega naročila ter ob tem odločila, da je pritožba vlagatelja utemeljena.

Med strankama je v obravnavanem primeru sporno vprašanje, ali je vlagatelj izkazal aktivno legitimacijo za vložitev zahtevka za revizijo skladno z 9. členom ZRPJN.

Skladno s 1. odstavkom 9. člena ZRPJN zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Skladno s 3. odstavkom 9. člena ZRPJN velja v primeru, ko vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so predložile skupno ponudbo, posebno pravilo, da lahko zahtevek za revizijo vložijo le vse osebe skupaj.

Kot izhaja iz Sporazuma o enotnem nastopu in predložitvi skupne prijave in Ponudbe ter o skupni izvedbi naročila za izvedbo gradnje vzporednega plinovoda M2/1 na odseku Rogaška Slatina - Trojane, podpisanega dne 1. 2. 2010 (v nadaljevanju: sporazum), ki je priložen skupni prijavi vlagatelja z dne 1. 2. 2010, in kar je med strankama tudi nesporno, so v obravnavanem primeru prijavo podali prijavitelji v skupnem nastopu, in sicer družba ALPINE BAU GmbH, Alte Bundessstrasse 10, A-5071 Wals bei Salzburg, Avstrija kot vodilni partner ter družbi CPM, d.d., Iztokova ulica 30, Maribor in Nacap GmbH, Hans-Weigel-Strasse 2A, D-04319 Leipzig, Nemčija.

Državna revizijska komisija je po vpogledu v zahtevek za revizijo, datiran dne 12. 3. 2010, ugotovila, da so kot vlagatelji zahtevka za revizijo navedeni: ALPINE BAU GmbH, Alte Bundessstrasse 10, A-5071 Wals bei Salzburg, Avstrija, CPM, d.d., Iztokova ulica 30, Maribor in Nacap GmbH, Hans-Weigel-Strasse 2A, D-04319 Leipzig, ki jih zastopa odvetnik Dušan Korošec iz Celja (v nadaljevanju: odvetnik). Zahtevek za revizijo je bil torej vložen po pooblaščencu, ki je odvetnik. Zahtevku za revizijo so bila priložena tri pooblastila odvetniku, pri čemer med strankama niso sporna pooblastila za zastopanje družb CPM, d.d. in Nacap GmbH, medtem, ko je naročnik ocenil, da odvetnik naj ne bi priložil ustreznega pooblastila za zastopanje družbe Alpine Bau GmbH. Zato je bilo potrebno v nadaljevanju presoditi, ali je pooblaščenec, ki je odvetnik, ob vložitvi zahtevka za revizijo predložil ustrezno pooblastilo za zastopanje (ki vključuje tudi vložitev zahtevka za revizijo) družbe Alpine Bau GmbH.

Med strankama je nesporno dejansko stanje, ki izhaja tudi iz prilog k zahtevku za revizijo, da je odvetnika pooblastila B.K., ki sicer ni zakonita zastopnica družbe Alpine Bau GmbH. Vendar pa je hkrati potrebno ugotoviti, da je bila B.K. s strani zakonitih zastopnikov družbe Alpine Bau GmbH, J. W. in P. P., izrecno pooblaščena oziroma upravičena, da v imenu in za račun družbe Alpine Bau GmbH zastopa podjetje pri prijavi za priznanje sposobnosti za izvedbo predmetnega javnega naročila, kar nesporno izhaja iz Pooblastila, predloženega v prijavi, z dne 20. 1. 2010. Vlagatelj je v pritožbi zatrjeval, da naj bi bila B.K. z navedenim pooblastilom pooblaščena tudi za vložitev zahtevka za revizijo v imenu družbe Alpine Bau GmbH in za prenos pooblastila za vložitev zahtevka za revizijo na odvetnika, kar naj bi potrjeval tudi dokument, z dne 15. 3. 2010, ki ga je vlagatelj priložil pritožbi in 4. člen sporazuma.

Državna revizijska komisija je v zvezi s slednjim kot neutemeljene zavrnila pritožbene očitke vlagatelja, da naj bi iz 4. člena sporazuma izhajalo upravičenje B.K. za vložitev zahtevka za revizijo, oziroma za prenos pooblastila za vložitev zahtevka za revizijo na odvetnika. Ob upoštevanju dejstva, da je slednji sporazum za družbo Alpine Bau GmbH podpisala B.K. sama in ne zakoniti zastopniki družbe Alpine Bau GmbH, je potrebno zaključiti, da je sam sporazum za presojo upravičenosti vložiti zahtevek za revizijo, oziroma za prenos pooblastila na odvetnika, brezpredmeten, saj B.K. ni mogla pooblastiti samo sebe. Tudi sicer slednji sporazum ureja zgolj razmerja med partnerji v skupni prijavi in ne razmerja med B.K. in družbo Alpine Bau GmbH.

Državna revizijska komisija pa je dalje, v nasprotju z naročnikom mnenjem, ocenila, da iz Pooblastila, z dne 20. 1. 2010, ne izhaja, da zakonita zastopnika družbe Alpine Bau GmbH B.K. v okviru pooblastila oziroma upravičenja za zastopanje v postopku prijave za priznanje sposobnosti za izvedbo predmetnega javnega naročila ne bi podelila tudi pooblastila oziroma upravičenja za vložitev zahtevka za revizijo in v tem okviru tudi za prenos pooblastila na odvetnika. Naročnik je zato po oceni Državne revizijske komisije zahtevek za revizijo preuranjeno zavrgel, saj iz listin v spisovni dokumentaciji še ni mogel zagotovo zaključiti, da B.K. ni imela ustreznih pooblastil oziroma upravičenj. Da je B.K. v okviru zastopanja iz Poooblastila, z dne 20. 1. 2010, bila dejansko upravičena tudi za vložitev zahtevka za revizijo in za prenos pooblastila na odvetnika, pa dodatno potrjuje dokument, z dne 15. 3. 2010 (izdan še pred vložitvijo zahtevka za revizijo), ki ga je vlagatelj priložil pritožbi. V slednjem dokumentu sta namreč zakonita zastopnika družbe Alpine Bau GmbH, J. W. in P. P. izrecno potrdila oziroma dala upravičenje B.K., da v imenu in za račun družbe Alpine Bau GmbH zastopa slednjo družbo tudi pri revizijskem postopku in lahko v zvezi s tem prenaša pooblastila tudi na odvetnika.

Državna revizijska komisija je ob ugotovljenem zaključila, da je naročnik ravnal v nasprotju s 13. členom ZRPJN, s tem, ko je zahtevek za revizijo vlagatelj zavrgel, kljub temu, da iz listin v spisovni dokumentaciji ni izhajalo, da vlagatelj ni izkazal aktivne legitimacije za vložitev zahtevka za revizijo po 9. členu ZRPJN. Zato je Državna revizijska komisija pritožbi vlagatelja na podlagi 3. alineje 2. odstavka 23. člena ZRPJN ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz Sklepa, izdanega dne 30. 3. 2010, pod št. PS-721-SM/AP.

Ob tem je Državna revizijska skladno s 3. alinejo 2. odstavka 23. člena ZRPJN še odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s 16. členom ZRPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 14. 4. 2010


Predsednica senata:
Miriam Ravnikar šurk, univ. dipl. prav.
Predsednica Državne revizijske komisijeVročiti:
- GEOPLIN PLINOVODI, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana
- Odvetnik Dušan Korošec, Trg celjskih knezov 6, Celje
- IMP, d.d., Dunajska cesta 7, Ljubljana
- NAFTA STROJNA, d.o.o., Mlinska ulica 5, Lendava
- PPS PIPELINE SYSTEMS, GmbH, Hindenburgstrasse 36, 49610 QuakenbrĂĽck, Nemčija
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana