018-058/2010 Mestna občina Koper

Številka: 018-58/2010-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 in spremembe; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek šinko kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Dobava, namestitev in zagon videonadzornega sistema javnih površin v Kopru" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila skupna vlagatelja GVS d.d., Ljubljanska cesta 27, Novo mesto in TSE d.o.o., Tržaška 126, Ljubljana, ki ju oba zastopa odvetnik Matjaž Medle, Ulica talcev 2, Novo mesto (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper (v nadaljevanju: naročnik) dne 13.4.2010

ODLOČILA

Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 5.984,00 evrov, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 24.9.2009 sprejel sklep o začetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku, javno naročilo pa je dne 8.10.2009 objavil na portalu javnih naročil pod številko JN8270/2009 ter v Uradnem glasilu ES pod številko 282937-2009. Po izvedenem javnem odpiranju je naročnik dne 29.12.2009 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila št. JN-B-24, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega izbral ponudnika ČETRTA POT d.o.o., Planina 3, Kranj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), medtem ko je vlagateljevo ponudbo izločil kot neprimerno in nepopolno.

Zoper obvestilo o nadaljevanju je vlagatelj z vlogo z dne 21.1.2010 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je navedel, da je njegova ponudba popolna, da je naročnik kršil načelo enakopravne obravnave ter da ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika G7 d.o.o. nista popolni, od naročnika pa je zahteval razveljavitev obvestila o oddaji naročila z dne 29.12.2009 ter povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je dne 16.2.2010 izdal sklep, s katerim je zahtevku za revizijo ugodil in postopek oddaje predmetnega javnega naročila delno razveljavil, in sicer tako, da je razveljavil obvestilo o oddaji javnega naročila z dne 29.12.2009. V obrazložitvi sklepa je naročnik navedel, da je ponudba vlagatelja nepopolna, da načelo enakopravne obravnave ni bilo prekršeno ter da je ponudba izbranega ponudnika popolna, medtem ko je v zvezi s ponudbo ponudnika G7 d.o.o. sledil vlagateljevim navedbam in ugotovil, da je ta nepopolna.

Dne 1.3.2010 je naročnik izdal sklep, s katerim je predmetni revizijski postopek ustavil, dne 2.3.2010 pa še sklep, s katerim je vlagatelju priznal stroške revizijskega postopka v višini 3.072,00 evrov, medtem ko je višjo stroškovno zahtevo zavrnil. V obrazložitvi sklepa, s katerim je odločil o stroških revizijskega postopka, je naročnik navedel, da je vlagatelju kot potrebne priznal naslednje stroške: 5.000,00 evrov za takso, 1.144,00 evrov za odvetniško zastopanje, 20,00 evrov za poštne izdatke ter 232,80 evrov za DDV. Naročnik je navedel, da je vlagatelju skupaj priznal 6.144,00 evrov, ker pa je bil vlagateljev zahtevek delno utemeljen, mu je priznal stroške v višini 3.072,00 evrov.

Vlagatelj je naročnika z vlogo z dne 15.3.2010 obvestil, da bo nadaljeval postopek revizije pred Državno revizijsko komisijo, in sicer v delu, ki se nanaša na povrnitev stroškov. Vlagatelj navaja, da je naročnik potrebne stroške ocenil na 6.144,00 evrov ter da je ta ocena pravilna in zakonita, zato je vlagatelj ne izpodbija. Nezakonita in nepravilna pa je po mnenju vlagatelja naročnikova odločitev, da mu glede na uspeh prizna le polovico stroškov, in sicer 3.072,00 evrov, saj je vlagatelj v celoti uspel s svojim zahtevkom. Vlagatelj je namreč predlagal razveljavitev obvestila o oddaji naročila, kar je naročnik tudi storil, zaradi česar je upravičen do povračila 6.144,00 evrov stroškov, nastalih z revizijo.

Po prejemu vlagateljevega obvestila, da bo v delu, ki se nanaša na stroške, nadaljeval revizijski postopek, je naročnik z dopisom z dne 22.3.2010 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot je razvidno iz izreka sklepa, in sicer zaradi razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Kot je razvidno iz obvestila o nadaljevanju postopka (vloga z dne 15.3.2010), vlagatelj revizijski postopek nadaljuje le v delu, ki se nanaša na stroške, saj meni, da mu je naročnik neutemeljeno priznal le polovico potrebnih stroškov.

Naročnik je odločitev o tem, da bo vlagatelju priznal le polovico potrebnih stroškov, utemeljil na šestem odstavku 22. člena ZRPJN ter 154. in 155. členu Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 58/2003, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.), 69/2005, 90/2005, 43/2006, 52/2007, 45/2008; v nadaljevanju: ZPP). Drugi odstavek 154. člena ZPP določa, da lahko sodišče v primeru, če stranka deloma zmaga v pravdi, glede na doseženi uspeh odloči, da krije vsaka stranka svoje stroške, ali pa ob upoštevanju vseh okoliščin primera naloži eni stranki, naj povrne drugi stranki in intervenientu ustrezen del stroškov.

Iz zahtevka za revizijo je razvidno, da je vlagatelj na podlagi trditev o popolnosti svoje ponudbe, neenakopravni obravnavi ponudnikov ter nepopolnosti ponudb izbranega ponudnika in ponudnika G7 d.o.o. zahteval razveljavitev naročnikove odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Naročnik je zahtevku za revizijo ugodil in odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika razveljavil. Čeprav je naročnik v obrazložitvi sklepa ugotovil, da vlagateljeve navedbe o popolnosti njegove ponudbe, neenakopravni obravnavi ponudnikov in nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika niso utemeljene, je svojo odločitev o razveljavitvi odločitve o oddaji naročila oprl na ugotovitev o utemeljenosti revizijskih navedb, ki so se nanašale na nepopolnost ponudbe ponudnika G7 d.o.o. Ne glede na to, da je naročnik pri vsebinski obravnavi revizijskih navedb le za nekatere izmed njih ugotovil utemeljenost, je vlagateljevemu zahtevku za revizijo v celoti ugodil in razveljavil svojo odločitev o oddaji naročila. Vlagatelj torej, upoštevajoč smiselno uporabo drugega odstavka 154. člena ZPP, v revizijskem postopku ni le deloma uspel, temveč je uspel v celoti. Zato naročnik ni imel pravne podlage, ko je vlagatelju na podlagi 154. člena ZPP priznal le polovico potrebnih stroškov.

Ker naročnik o revizijskih stroških ni odločil v skladu s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN v povezavi z drugim odstavkom 154. člena ZPP, vlagatelj pa je zoper sklep, s katerim je naročnik odločil o priglašenih stroških, pravočasno vložil obvestilo o nadaljevanju postopka, je o povrnitvi potrebnih stroškov odločala Državna revizijska komisija.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev naslednjih revizijskih stroškov:

- 2.800,00 evrov za nagrado za revizijski postopek (za vsakega vlagatelja po 1.400,00 evrov)
- 20,00 evrov kot pavšalni znesek za PTT
- 20 % DDV
- 10.000,00 evrov za revizijsko takso.

Ker je naročnik s sklepom z dne 16.2.2010 zahtevku za revizijo v celoti ugodil in razveljavil obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila, Državna revizijska komisija na podlagi tretjega in šestega odstavka 22. člena ZRPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009), 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008, v nadaljevanju: ZOdvT) ter tar. št. 6002 vlagatelju kot potrebne priznava naslednje stroške, nastale z revizijo:

- za zastopanje vlagatelja v revizijskem postopku - nagrado v višini 800,00 EUR, povečano za 20 % DDV,
- pavšalni znesek za poštne storitve v višini 20,00 evrov, povečano za 20 % DDV,
- takso za revizijski zahtevek - stroške v višini 5.000,00 evrov.

Skupaj mora torej naročnik vlagatelju povrniti stroške v višini 5.984,00 EUR. Višja stroškovna zahteva se zavrne kot neutemeljena.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 13.4.2010
predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
- Odvetnik Matjaž Medle, Ulica talcev 2, 8000 Novo mesto
- ČETRTA POT d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana