018-059/2010 Mestna občina Ljubljana

Številka: 018-059/2010-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 ter 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednice Vide Kostanjevec, članice Miriam Ravnikar-šurk in članice mag. Maje Bilbija, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Gradnja komunalnih naprav za funkcionalne enote F5, F9 (naselje Atrium) in F7 v območju urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Cestno podjetje Ljubljana, d.d., Stolpniška ulica 10, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik mag. Franci Kodela, Trpinčeva 86, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 8.4.2010

ODLOČILA

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.984,00 evrov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 4.3.2010, ki mu je naročnik z Odločitvijo o zahtevku za revizijo, št. 430-1357/2009-52, z dne 19.3.2010, delno ugodil, in sicer tako, da je razveljavil svojo odločitev o oddaji javnega naročila, sprejeto dne 18.2.2010, ter iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika NIGRAD d.o.o., Litijska cesta 259, Ljubljana, s partnerjem Komunalne gradnje d.o.o., Gasilska cesta 5, Grosuplje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), zaradi nepopolne ponudbe. V preostalem je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 24.3.2010, obvestil, da bo postopek revizije nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo, in sicer v delu, ki se nanaša na povrnitev stroškov revizijskega postopka.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 29.3.2010 odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu v pristojno odločanje.

Po pregledu zadeve je Državna revizijska komisija na podlagi 22. člena ZRPJN zaključila, da je vlagatelj upravičen do dela priglašenih stroškov.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo priglasil stroške revizijskega postopka, in sicer znesek plačane takse v višini 5000 evrov, odvetniško nagrado za sestavo zahtevka za revizijo v višini 1400 evrov ter administrativne stroške v višini 2 %, oboje povečano za 20 % DDV.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo (tretji odstavek 22. člena ZRPJN). Vlagatelj je z zahtevkom za revizijo uspel že v revizijskem postopku pred naročnikom, saj je naročnik zahtevku ugodil in razveljavil svojo odločitev o oddaji javnega naročila, sprejeto dne 18.2.2010, ter iz postopka oddaje javnega naročila izločil izbranega ponudnika (1. in 2. točka vlagateljevega revizijskega predloga).

Državna revizijska komisija zato vlagatelju na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN ter skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) in s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008), po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera, kot potrebne priznava naslednje stroške, nastale z revizijo:
- takso v višini 5.000,00 evrov,
- nagrado za revizijski postopek v višini 800,00 evrov, povečano za 20 % DDV, kar znese 960,00 evrov,
- izdatke v višini 20,00 evrov, povečane za 20 % DDV, kar znese 24,00 evrov.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.984,00 evrov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka. Ker je vlagatelj upravičen le do povrnitve potrebnih stroškov (tretji odstavek 22. člena ZRPJN), stroški, priglašeni nad priznanim zneskom, pa po oceni Državne revizijske komisije niso potrebni, je Državna revizijska komisija višjo stroškovno zahtevo zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 8.4.2010
Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.,
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetnik mag. Franci Kodela, Trpinčeva 86, Ljubljana
- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana