018-060/2010 Banka Slovenije

Številka: 018-60/2010-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici mag. Maje Bilbija, ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Grafična priprava publikacij za tisk" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj STUDIO 3S podjetje za tržne komunikacije, d.o.o. Ljubljana, Slovenska 27, Ljubljana ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik Dušan Kecman, Vurnikova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 6.4.2010

ODLOČILA

Vlagateljeva zahteva za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, kot izhaja iz Obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo z dne 24.3.2010, se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je 16.2.2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Grafična priprava publikacij za tisk" po postopku zbiranja ponudb.

Vlagatelj je z vlogo z dne 4.3.2010 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje diskriminatornost enega od pogojev v razpisni dokumentaciji in zahteva razveljavitev razpisne dokumentacije javnega naročila po postopku zbiranja ponudb "Grafična priprava publikacij za tisk" in povrnitev stroškov revizijskega postopka.

Naročnik je 19.3.2010 izdal sklep, s katerim je zaradi utemeljenosti kršitev, ki jih je vlagatelj navajal v zahtevku za revizijo, njegovemu zahtevku za revizijo ugodil in je razveljavil razpisno dokumentacijo v postopku javnega naročila "Grafična priprava publikacij za tisk". Vlagatelju je tudi priznal stroške revizijskega postopka v višini 1.144,00 evrov.

Z vlogo z dne 24.3.2010 je vlagatelj naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb strank je Državna revizijska komisija na podlagi 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je z vpogledom v vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 4.3.2010 in v naročnikov sklep z dne 19.3.2010, s katerim je odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo, ugotovila, da je naročnik vlagateljevemu predlogu iz zahtevka za revizijo v celoti ugodil in razveljavil razpisno dokumentacijo v postopku javnega naročila "Grafična priprava publikacij za tisk", kot je to predlagal vlagatelj. Naročnik je vlagatelju povrnil tudi stroške revizijskega postopka.

Iz določil 274. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem.), katerega določbe se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil smiselno uporabljajo glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, med drugim izhaja, da sodišče zavrže tožbo, če ugotovi, da ni podana pravna korist tožeče stranke za njeno
vložitev.

V konkretni zadevi je naročnik, kot je že bilo navedeno, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku v celoti ugodil. Ker vlagatelju glede na zgoraj opredeljene meje njegovega revizijskega zahtevka ob morebitnem nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo tako ne bi moglo biti "prisojeno" več ali nekaj drugega, kot mu je z odločitvijo o njegovem revizijskem zahtevku že "prisodil" naročnik, Državna revizijska komisija pa hkrati ne more presojati zakonitosti ravnanj, ki jih je že s svojimi akti slednji že razveljavil, vlagatelju ni mogoče priznati pravnega interesa za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo (za to dejanje ni podana vlagateljeva pravna korist), njegovo zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo pa je potrebno zavreči.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 6.4.2010


Mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

â"˘ Odvetnik Dušan Kecman, Vurnikova 2, Ljubljana
â"˘ Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana
â"˘ Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
â"˘ Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana