018-022/2010 DARS d.d.

Številka: 018-022/2010-8

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 ter 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek-šinko kot predsednice senata ter članic mag. Nataše Jeršič in mag. Maje Bilbija kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izvedba sistema nadzora in vodenja prometa na AC odseku Pesnica - Slivnica", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnikov J.V. Javna razsvetljava d.d., Ljubljana + S.E.S. SecuritĂ" Et Signalisation, Chambourg sur Indre, Francija, ki ga zastopajo odvetniki Bojan Makovec, Andrej Doles, Katarina Doles Toš in mag. Franci Kodela, Kolodvorska 6, Domžale (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 8.3.2010 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz Obvestila o oddaji naročila, št. 402-30/09-711/11/np, z dne 15.12.2009.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 10.384,00 evrov, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 7.4.2009 sprejel sklep, št. 11/2009, o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za izvedbo sistema nadzora in vodenja prometa na AC odseku Pesnica - Slivnica, in razpis objavil na Portalu javnih naročil, pod številko JN4210/2009, z dne 28.5.2009, pod naslovom objave "Inštalacija opreme za usmerjanje prometa", ter v Uradnem glasilu EU, pod št. objave 2009/S 102-146989, z dne 29.5.2009.

Naročnik je dne 15.12.2009 izdal Obvestilo o oddaji naročila, št. 402-30/09-711/11/np, s katerim je kot najugodnejšega izbral ponudnika Traffic design d.o.o., Kamniška 50, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagateljevo ponudbo je naročnik po odpravi formalnih pomanjkljivosti označil kot popolno.

Vlagatelj je dne 18.12.2009 na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev ter za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik mu je dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila posredoval dne 28.12.2009, zahtevani vpogled pa mu je omogočil dne 4.1.2010.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 5.1.2010, v katerem je prerekal označitev ponudbe izbranega ponudnika kot popolne oziroma zahteval izločitev ponudbe izbranega ponudnika kot nepopolne in neprimerne, zahteval razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila ter izbor vlagateljeve ponudbe kot najugodnejše. Vlagatelj je zahteval tudi povračilo stroškov, ki jih je imel v postopku revizije, in sicer znesek plačane takse v višini 10.000 evrov, odvetniške stroške v višini 1800 evrov ter administrativne stroške v višini 2 %, oboje povečano za 20 % DDV.

Vlagatelj uvodoma navaja, da je naročnik pri obravnavi ponudnikov ravnal diskriminatorno in neenakopravno, saj naj bi vlagatelja pozval k obveznim pojasnitvam njegove ponudbe v tehničnem in formalnem delu, medtem ko izbranega ponudnika naročnik k temu ni pozival, čeprav naj bi bila njegova ponudba tako v tehničnem kot formalnem delu nepopolna in neprimerna.

A) Vlagatelj zatrjuje, da nepravilnost izbrane ponudbe izhaja iz neustrezne predložene bančne garancije, saj naj bi izbrani ponudnik na njej navedel napačno številko javnega naročila, in sicer JN 5515/2009 namesto JN 4210/2009.

B) Vlagatelj kot naslednji razlog za nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika navaja, da naj bi ta ravnal v nasprotju z zahtevo razpisne dokumentacije, ko v svoji ponudbi na predpisanem obrazcu 5.1 (m) ni navedel podjetij Gal d.o.o. in Elektro energetika d.o.o. kot podizvajalcev, zaradi česar bi moral naročnik njegovo ponudbo izločiti kot nepopolno.

C) Vlagatelj nadalje ugotavlja, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni predložil izvirnika izjave proizvajalca opreme za zastopanje in servisiranje, kot je bilo to zahtevano z razpisno dokumentacijo, in sicer naj ne bi predložil zahtevane izjave proizvajalca BARCO, ki ga je navedel kot dobavitelja velikega programibilnega zaslona s sistemsko in programsko opremo.

D) Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje naročnikovega pogoja glede usposobljenosti za razpisano vrsto in vsebino del. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik pri navedeni postavki razpisne dokumentacije predložil referenco s strani naročnika za delo po pogodbi št. 1157/06 (sistem za nadzor in vodenje prometa na Zahodni ljubljanski obvoznici), pri čemer pa je iz potrdila razvidno, da dela dejansko niso bila prevzeta v celoti , zaradi česar bi se ta referenca morala šteti kot neustrezna. Vlagatelj obenem zatrjuje tudi nepopolnost ostalih dveh referenc, predloženih s strani izbranega ponudnika, saj naj ne bi zajemale izrecno zahtevanih del (sistem spremenljive signalizacije, štetje prometa, klasifikacija prometa).

E, F) Vlagatelj v nadaljevanju podaja dvom, ali je izbrani ponudnik v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije izkazal razpolaganje s tehničnim osebjem oz. s strokovnimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, saj mu v ta del ponudbe izbranega ponudnika ni bil omogočen vpogled. Vlagatelj iz istega razloga ni mogel preveriti tudi izpolnjevanja pogoja izbranega ponudnika glede plačanih prispevkov za socialno varnost ter glede plačanih davkov, zato predlaga Državni revizijski komisiji, naj z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika preveri izpolnjevanje spornih postavk.

G) Kot naslednji razlog za izločitev ponudbe izbranega ponudnika vlagatelj navaja, da ta v svoji ponudbi ni izkazal povprečnega letnega prometa v zadnjih treh letih v višini 10.000.000,00 evrov, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik predložil le BON obrazec 1P, ki prikazuje povprečne dohodke v višini 9.305.589,33 evrov letno, kar pa je manj od zahtevanega.

H) Vlagatelj nadalje navaja, da nikjer v ponudbi izbranega ponudnika ni izrecno navedeno, kaj je dejansko ponujeno, zaradi česar naj bi naročnik tudi sam ne mogel vedeti, kaj je dejansko izbral in bi moral tako ponudbo izločiti kot nepopolno in neprimerno, saj so variantne ponudbe prepovedane.
H.1) Konkretno vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik pri postavki programabilni zaslon predložil katalog z 12 različnimi tipi zaslonov, zaradi česar ponujeni predmet javnega naročila v tem delu ni niti definiran niti znan.
H.2) Enako vlagatelj ugotavlja tudi za mikrovalovne detektorje, pri katerih je izbrani ponudnik navedel zgolj "serijo", ne pa konkretnega modela in tipa detektorja, zaradi česar ni mogoče razbrati, kateri produkt je izbrani ponudnik ponudil in ali ta izpolnjuje razpisne pogoje.
H.3) Podobno vlagatelj navaja tudi za video kamero, ponujeno s strani izbranega ponudnika, da ne izpolnjuje pogoja odpornosti proti vremenskim razmeram od -40 do 60ËšC niti zahteve odpornosti do 99 % relativne vlage. Vlagatelj navaja še, da tudi ni naveden model oz. tip procesorske enote v tračniški izvedbi, temveč je naveden le podatek "Autoscope", kar onemogoča preveritev, ali enota izpolnjuje tehnične zahteve naročnika.
H.4) Vlagatelj tudi za ponujeno videonadzorno kamero ugotavlja, da niti ni jasno, katera različica je ponujena, niti nobena od kamer ne izpolnjuje vseh tehničnih zahtev, kot npr. zahteve po 12x digitalnem in hkrati vsaj 35x optičnem zoomu, vrsti in lastnosti zaščitenega ohišja IP65, avtomatični regulaciji bleščanja glede na zunanje razmere, termostatskem krmiljenju gretja za preprečitev nastajanja zamrznitve in temperaturnem območju delovanja.
H.5) Vlagatelj pod naslednjo navedbo podaja dvom, da ima ponujeni optični kabel zahtevane karakteristike, saj naj ne bi bila predložena tehnična dokumentacija, iz katere bi se dalo razbrati izpolnjevanje tehničnih specifikacij.
H.6) Za ponujene optične pretvornike in optična stikala vlagatelj ravno tako ugotavlja, da ne izpolnjujejo določenih zahtev razpisne dokumentacije; tako naj bi imel enokanalni podatkovni optični pretvornik EOC-485 SM domet le 15 km namesto zahtevanega 20 km, ponujena stikala pa naj bi imela napajalnik 12-48 V namesto zahtevanega 220 V, karakteristiko MAC naslovi 2K namesto 8K ter Flash 1Mb namesto 2Mb.

Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, ki jih je imel z vložitvijo zahtevka za revizijo, in sicer znesek plačane takse v višini 10.000 evrov ter nagrado odvetniku v višini 1800 evrov in 2 % administrativnih stroškov, oboje povečano za 20 % DDV.

Naročnik je dne 25.1.2010 izdal sklep, št. 402-30/09-711/26-np, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik je v obrazložitvi sklepa, vsebinsko obravnaval vlagateljeve navedbe posebej in ugotovil, da so te neutemeljene in da izbrani ponudnik v spornih postavkah izpolnjuje razpisne pogoje, zato naročnik vztraja pri svoji odločitvi o oddaji javnega naročila.

V zvezi z vlagateljevo navedbo, ki se nanaša na neustreznost bančne garancije, naročnik ugotavlja, da je na s strani izbranega ponudnika predloženi bančni garanciji res navedena kot številka javnega naročila številka objave enega izmed dodatkov k razpisni dokumentaciji, kar pa naj po naročnikovem mnenju ne bi vplivalo na možnost njenega vnovčenja, saj ima bančna garancija jasno naveden naziv javnega naročila, na katerega se nanaša, vrednost in rok veljavnosti ter tveganja, ki jih krije, in je skladna s potrjenim vzorcem bančne garancije, ki je bil sestavni del razpisne in ponudbene dokumentacije.

Glede vlagateljevega očitka, da bi moral izbrani ponudnik podjetji Gal d.o.o. in Elektro energetika d.o.o. navesti na seznam podizvajalcev, naročnik ugotavlja, da ne ustreza dejanskemu stanju, saj sta pogodbi s tema dvema podjetjema v ponudbi izbranega ponudnika predloženi v povezavi z izpolnitvijo pogoja kadrovske sposobnosti, ne pa z oddajo del podizvajalcem.

Naročnik nadalje ugotavlja, da je neutemeljen tudi očitek vlagatelja, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni predložil izvirnika izjave podjetja Barco za zastopanje in servisiranje, saj je ta izjava v ponudbi izbranega ponudnika nesporno predložena.

Naročnik kot neutemeljene zavrača tudi vlagateljeve navedbe v zvezi s predloženimi referencami, saj ugotavlja, da obe sporni referenci, ki se nanašata na izvedbo sistema za nadzor in vodenje prometa na odseku Klanec-Ankaran in Vransko-Blagovica, dejansko vsebujeta zahtevana dela. Prav tako naj bi izbrani ponudnik izkazal usposobljenost za izvajanje del na telekomunikacijskem omrežju, saj so bila dela, za katera je naročnik potrdil referenco, po osnovni pogodbi izvedena in prevzeta s strani naročnika.

Glede razpolaganja s tehničnim osebjem oz. strokovnimi kadri ter ustreznosti potrdila o plačanih davkih in prispevkih naročnik ugotavlja, da je izbrani ponudnik zahteve izpolnil v skladu z navodili ponudnikom iz razpisne dokumentacije.

V zvezi z vlagateljevo navedbo, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja izkazanega povprečnega letnega prometa v višini 10.000.000 evrov v zadnjih treh letih, naročnik ugotavlja, da je tudi ta neutemeljena, saj naj vlagatelj ne bi upošteval, da je bil zahtevan znesek z DDV, podatek v BON obrazcu 1P v ponudbi izbranega ponudnika pa je računovodski izkaz in kot tak ne vsebuje davka.

Naročnik je pri obravnavi vlagateljevih navedb v zvezi z izpolnjevanjem tehničnih specifikacij izbrane ponudbe ugotovil, da so tudi te neutemeljene, saj naj bi izbrani ponudnik predložil prospektni material za vso v tabeli navedeno opremo, izvirnike izjav proizvajalcev opreme za zastopanje in servisiranje ter izjavo, da je seznanjen s tehničnimi zahtevami.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 27.1.2010, obvestil, da bo postopek revizije nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 1.2.2010 odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu v pristojno odločanje.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija glede vlagateljevih uvodnih navedb, da je naročnik ravnal diskriminatorno in ponudnike obravnaval neenakopravno, ugotavlja, da so pavšalne. Vlagatelj svojih trditev o diskriminatornosti ni konkretiziral, še manj pa izkazal. Vlagatelj zgolj na splošno navede, da je naročnik vlagatelja pozival k pojasnitvam ponudbe v tehničnem in formalnem delu, medtem ko naj bi ponudbo izbranega ponudnika obravnaval nekritično in naj od njega ne bi zahteval nobenih dodatnih pojasnil. Državna revizijska komisija na podlagi zapisanega ugotavlja, da vlagatelj svojih trditev s tem v zvezi ni oblikoval tako, da bi bilo iz njih jasno razvidno, v čem in zakaj naročnik diskriminira posamezne ponudnike, tudi njega, čeprav bi na podlagi pravila o trditveno-dokaznem bremenu (7. in 212. člen Zakona o pravdnem postopku - ZPP-UPB3 (Uradni list RS, št. 73/07 in 45/08) v povezavi s 5. odst. 3. člena ZRPJN) to moral storiti. Zato je Državna revizijska komisija vlagateljeve navedbe v tem delu zavrnila kot neutemeljene.

Glede vlagateljevih navedb pod točko A) zahtevka za revizijo, ki se nanašajo na (ne)ustreznost bančne garancije, predložene s strani izbranega ponudnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da so neutemeljene.

Vlagatelj kot sporno navaja dejstvo, da se bančna garancija v ponudbi izbranega ponudnika nanaša na javno naročilo s številko JN 5515/2009 namesto JN 4210/2009, zaradi česar je po njegovem mnenju neustrezna.

Iz vpogleda v spisovno dokumentacijo je Državna revizijska komisija potrdila, da je bil javni razpis za predmetno javno naročilo dne 28.5.2009 objavljen na Portalu javnih naročil pod številko objave JN4210/2009, medtem ko se številka objave JN5515/2009, z dne 9.7.2009, nanaša na objavo enega izmed popravkov prvotnega razpisa.

Pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da v bančni garanciji, izdani dne 14.8.2009 od NLB d.d., med drugim piše: â?? "Na predlog podjetja Traffic Design, d.o.o., Ljubljana, Kamniška 50, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katerim nas je seznanil, da se namerava prijaviti na vaš razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku, objavljenem na Portalu javnih naročil št. JN5515/2009 z dne 9.7.2009, ki se nanaša na popravek, za izvedbo naslednje storitve: "SISTEM NADZORA IN VODENJA PROMETA NA AC ODSEKU PESNICA-SLIVNICA" â??". Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je na bančni garanciji jasno navedeno, da se številka objave JN5515/2009 nanaša na popravek in da gre glede na navedeno storitev nedvomno za javno naročilo, ki je predmet tega postopka, zato zaključuje, da napaka v navedeni številki objave v ničemer na vpliva na ustreznost bančne garancije.

Glede vlagateljevih navedb pod točko B) zahtevka za revizijo, da naj bi izbrani ponudnik ravnal v nasprotju z zahtevo razpisne dokumentacije, ko v svoji ponudbi na predpisan obrazec 5.1 (m) ni navedel družb Gal d.o.o. in Elektroenergetika d.o.o. kot podizvajalcev, Državna revizijska komisija ugotavlja, da so prav tako neutemeljene.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji (Poglavje 1 Navodil ponudnikom), pod točko 5 (l) določil, da mora ponudnik razpolagati s tehničnim osebjem oz. strokovnimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, zlasti s tistimi, ki so odgovorni za nadzor kakovosti, natančneje določil pogoje, ki jih morajo navedeni kadri izpolnjevati, ter določil, da mora ponudnik za dokazovanje navedenih pogojev izpolniti obrazec 5.1 (l). Naročnik je v zadnjem odstavku te točke navedel, da se lahko ponudnik v skladu s tretjim odstavkom 45. člena ZJN-2 za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila; kot dokazilo pa šteje pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen.

Možnost oddati posamezna dela v podizvajanje je naročnik uredil v točki 5 (m) Navodil ponudnikom, kjer je med drugim določil, da ponudnik v primeru navajanja podizvajalcev izpolni obrazec 5.1 (m).

Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je sporna dogovora z družbama Gal d.o.o. in Elektroenergetika d.o.o. predložil v poglavju 11 svoje ponudbe, v razdelku z obrazcem 5.1 (l), ki ga je bilo potrebno predložiti v dokaz razpolaganja s tehničnim osebjem oziroma strokovnimi kadri. Dogovor o sodelovanju št. 01-08/09 med izbranim ponudnikom in družbo Elektroenergetika d.o.o., Rore 2, Ljubno ob Savinji, z dne 11.8.2009, je bil sklenjen zaradi sodelovanja za izvedbo predmeta navedenega javnega naročila, in sicer za izdelavo projektov - elektro del. Dogovor o sodelovanju med izbranim ponudnikom in družbo Gal d.o.o., Cesta Maršala Tita 105, Jesenice, z dne 11.8.2009, je bil sklenjen zaradi sodelovanja za izvedbo predmeta navedenega javnega naročila, in sicer za izdelavo projektov - strojni del. Nadalje je iz predloženega obrazca 5.1 (l) razvidno, da je med "Ostale kadre za projektiranje" pri postavki "Strojni del" navedel direktorja družbe Gal d.o.o., pri postavki "Elektro del" pa direktorja družbe Elektroenergetika d.o.o.

Iz obrazca 5.1 (m) iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je na seznam morebitnih podizvajalcev navedel družbi Lea d.o.o. (za dela "spremenljiva signalizacija" v vrednosti 30 %) in Asist d.o.o. (za dela "dobava in montaža lokalnih postaj in glavnega master strežnika, izvedba vmesnikov za CVP in predore" v vrednosti 10 %).

Državna revizijska komisija na podlagi navedenega pritrjuje naročniku, da je izbrani ponudnik pravilno izpolnil naročnikovo zahtevo po navedbi podizvajalcev, ter da je neutemeljena vlagateljeva navedba, da bi moral izbrani ponudnik med podizvajalce navesti tudi družbi Gal d.o.o. in Elektroenergetika d.o.o., saj izbrani ponudnik z njuno vključitvijo v posel izpolnjuje povsem drugo zahtevo naročnika, to je zahtevo po zagotovitvi tehničnega osebja oziroma strokovnih kadrov.

Kot naslednjo je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljevo navedbo pod točko C) zahtevka za revizijo, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni predložil izvirnika izjave proizvajalca BARCO za zastopanje in servisiranje, kot je bilo to zahtevano z razpisno dokumentacijo.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji (Poglavje 1 Navodil ponudnikom), v točki 5 (n) glede tehničnih specifikacij ponujene opreme določil, da morajo ponudniki v svojih ponudbah predložiti prospektni material s tehničnimi specifikacijami za naslednjo ponujeno opremo: Veliki programabilni zaslon s sistemsko in aplikativno programsko opremo, mikro valovni detektor, TV kamera za nadzor, kamera za videodetekcijo prometa, optični kabel (singlemode), napajalni energetski kabel, prenosna oprema, naprava za brezprekinitveno napajanje (UPS), SPIS portal (elektronika) in SPIS portal (konstrukcija). V isti točki je podana tudi zahteva, da morajo ponudniki predložiti tudi izvirnik izjave proizvajalca opreme za zastopanje in servisiranje, ter v zvezi z navedenim izpolniti obrazec 5.1 (n) v Poglavju 10 - Sposobnost.

Državna revizijska komisija je pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovila, da je ta na obrazcu 5.1 (n) pod postavko "veliki programabilni zaslon s sistemsko in programsko opremo" kot proizvajalca navedel BARCO Control Rooms GmbH, Nemčija. Nadalje sta v razdelku "Izvirniki izjav proizvajalcev opreme za zastopanje in servisiranje: 1. Veliki programabilni zaslon s sistemsko in programsko opremo" podani izjavi proizvajalca Barco v angleškem jeziku in v slovenskem prevodu, pri čemer je izjava v angleškem jeziku podpisana, slovenski prevod pa ne. Državna revizijska komisija kljub temu ocenjuje, da je izbrani ponudnik naročnikovi zahtevi po predložitvi izvirnika izjave proizvajalca opreme za zastopanje in servisiranje zadostil, saj naročnik ni izrecno zahteval tudi izjave proizvajalca v slovenskem jeziku, zato je to vlagateljevo navedbo zavrnila kot neutemeljeno.

Pri presoji vlagateljevih navedb pod točko D) zahtevka za revizijo je Državna revizijska komisija preverila, ali je izbrani ponudnik pravilno izpolnil naročnikove zahteve v zvezi z referencami.

Naročnik je v Navodilih ponudnikom pod točko 5 (j) zahteval:
"Ponudnik mora imeti v zadnjih petih letih uspešne izkušnje kot glavni izvajalec, partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) ali podizvajalec za istovrstna dela (izvedba sistema nadzora in vodenja prometa) v skupni vrednosti 8.000.000,00 EUR (z DDV), pri čemer mora biti vsaj eno javno naročilo nad 1.600.000,00 EUR (z DDV).
Ponudnik mora tudi izkazati usposobljenost za izvajanje del na telekomunikacijskem omrežju, ki je pod prometom. Za izpolnjevanje tega pogoja mora ponudnik predložiti dokazila o uspešno izvedenih delih na delujočem telekomunikacijskem omrežju (prestavitve omrežja, prevezave, ipd.) v zadnjih treh letih. â??"

Za dokazovanje navedenih pogojev je naročnik zahteval izpolnjen obrazec 5.1 (j) - Seznam najpomembnejših opravljenih istovrstnih del in predložitev potrdil naročnikov del, ki jih navajajo v seznamu.

Z dodatnimi pojasnili (popravek objavljen dne 31.7.2009) je naročnik dal podrobnejšo vsebino zahtevane reference, kjer je navedel, da mora referenca za istovrstna dela (izvedba sistema nadzora in vodenja prometa) obsegati vsa dela, ki so bila v sklopu navedene reference opravljena in izkazujejo istovrstno delo (projektiranje, elektromontažna dela, sistem telekomunikacij, sistem spremenljive signalizacije, videonadzora in detekcije prometa, štetje in klasifikacija prometa, nadzorni center, cestno vremenske postaje).

Izbrani ponudnik je obrazec 5.1 (j) (Poglavje 10 ponudbe) izpolnil na naslednji način:


Naziv in dežela projekta
Naziv naročnika
Vrsta del % izvedenih del kot partner v skupnem nastopanju
Leto dokončanja
Vrednost pogodbe
(v EUR)
Sistem za nadzor in vodenje prometa na odseku AC Klanec - Ankaran
R Slovenija
Družba za avtoceste v R Sloveniji d.d.
Celje
Projektiranje in izvedba sistema za nadzor in vodenje prometa


74 %


2006


7.464.389,46
Sistem za nadzor in vodenje prometa na odseku AC Vransko - Blagovica
R Slovenija

Družba za avtoceste v R Sloveniji d.d.
Celje
Projektiranje in izvedba sistema za nadzor in vodenje prometa


77 %


2006

8.890.294,88
Sistem za nadzor in vodenje prometa na zahodni Ljubljanski obvoznici in na AC Ljubljana - Brod, razcep Koseze
R Slovenija


Družba za avtoceste v R Sloveniji d.d.
Celje
Projektiranje in izvedba sistema za nadzor in vodenje prometaSamostojni ponudnik20089.106.892,88*

* vrednost
prevzetih del

Izbrani ponudnik je skladno s podatki, razvidnimi iz navedenega obrazca, predložil potrdila naročnika o referenčnih delih.

Glede na vlagateljevo navedbo, da je zadnja referenca (Sistem za nadzor in vodenje prometa na zahodni Ljubljanski obvoznici in na AC Ljubljana - Brod, razcep Koseze) neustrezna, saj naj bi dela po pogodbi ne bila v celoti prevzeta, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je na njej izrecno navedena vrednost prevzetih del v višini 9.106.892,88 evrov, kar po mnenju Državne revizijske komisije ni sporno in zgolj dejstvo, da so bila dela prevzeta le v določeni višini in ne v celoti, ne povzroči neustreznosti predložene reference.

Ker je naročnik že s to referenco izpolnil vse naročnikove pogoje glede potrdil o opravljenih referenčnih delih, se Državna revizijska komisija ni dalje opredeljevala do vlagateljevih navedb o neustreznosti preostalih dveh referenc, temveč je njegove navedbe pod obravnavano točko zavrnila kot neutemeljene.

Državna revizijska komisija je glede na vlagateljev predlog pod točkama E) in F) revizijskega zahtevka preverila, ali ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje pogoj razpolaganja s tehničnim osebjem oz. s strokovnimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, in pogoj glede plačanih davkov in prispevkov za socialno varnost.

Kot je bilo zapisano že pri obravnavi ene prejšnjih vlagateljevih navedb, je naročnik v razpisni dokumentaciji (Poglavje 1 Navodil ponudnikom), pod točko 5 (l) določil, da mora ponudnik razpolagati s tehničnim osebjem oz. strokovnimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, zlasti s tistimi, ki so odgovorni za nadzor kakovosti, natančneje določil pogoje, ki jih morajo navedeni kadri izpolnjevati skladno s področno zakonodajo, ter določil, da mora ponudnik za dokazovanje navedenih pogojev izpolniti obrazec 5.1 (l) - seznam ključnih kadrov, odgovornih za izvedbo del in odgovornih za nadzor kakovosti, kjer mora navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre, predvidene za izvajanje del po pogodbi. Naročnik je prav tako zahteval, da mora ponudnik podpisati Izjavo 2 v poglavju 10, s katero izjavlja, da kadri, kot jih za izvedbo razpisanih del navaja v ponudbi, zadoščajo zahtevam za tovrstne kadre, določenim v Zakonu o graditvi objektov (Uradni lis RS, št. 110/02, 97/2003, 45/04, 47/04, 62/04, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09, 108/09). Naročnik je še navedel, da se lahko ponudnik v skladu s tretjim odstavkom 45. člena ZJN-2 za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila; kot dokazilo pa šteje pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen.

Državna revizijska komisija je z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika ugotovila, da je izpolnil in potrdil Izjavo 2 (poglavje 10 ponudbe) ter izpolnil Obrazec 5.1 (l) z zahtevanimi podatki (ime, priimek, izobrazba, leta zaposlitve na podobnem delovnem mestu, leta zaposlitve kot odgovorni projektant / vodja del) in v predpisani obliki, zaradi česar je štela, da je izbrani ponudnik naročnikove zahteve glede tehnično-strokovnih kadrov izpolnil.

Glede dokazovanja pogoja, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ter v zvezi s plačili davkov, je naročnik v točkah 5 (e) in (f) določil, da morajo ponudniki v ta namen predložiti dokazila, izdana s strani pristojnih organov, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe na podlagi javnega naročila.

Državna revizijska komisija je ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovila, da zahtevani pogoj izpolnjuje, saj je predložil Potrdilo Davčne uprave RS, Davčnega urada Ljubljana, številka 4290-17375/2009-03-0802 13, z dne 5.8.2009, da ima na dan izdaje potrdila poravnane vse evidentirane davke, prispevke, prispevke za socialno varnost in druge obvezne dajatve.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljeve navedbe v točkah E) in F) zahtevka za revizijo zavrnila kot neutemeljene.

Kot naslednjo je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljevo navedbo pod točko G) zahtevka za revizijo, v kateri navaja, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni izkazal povprečnega letnega prometa v zadnjih treh letih v višini 10.000.000,00 evrov, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji.

Naročnik je v Navodilih ponudnikom, v točki 5 (i) določil, da mora imeti ponudnik povprečni letni promet v zadnjih treh letih, oziroma v kolikor podjetje posluje krajši čas, povprečni letni promet od ustanovitve, v višini 10.000.000,00 evrov (z DDV). Za dokazovanje navedenih pogojev je naročnik zahteval, da morajo ponudniki izpolniti obrazec 5.1 (i) v Poglavju 10 - Sposobnost in priložiti bonitetno informacijo, izdano s strani pooblaščene organizacije za izdajo bonitetne informacije, iz katere je razviden letni promet v zadnjih treh letih.

Iz vlagateljeve ponudbe je razvidno, da je Obrazec 5.1 (i) izpolnil na naslednji način:

EUR
Leto -3 = 9.684.760,20
Leto -2 = 12.607.095,11
Preteklo leto = 9.817.047,65
Tekoče leto = 10.820.000,00

V razdelku bonitetna informacija je izbrani ponudnik predložil AJPES S.BON-1/P, iz katerega je razvidno, da je imel izbrani ponudnik v letu 2006 (leto -3) 8.160.378 evrov prihodkov, v letu 2007 (leto -2) 10.793.422 evrov prihodkov ter v letu 2008 (preteklo leto) 8.962.968 evrov. Državna revizijska komisija pritrjuje naročniku, da so navedeni zneski izračunani na podlagi izkazanih prihodkov, ki ne vključujejo DDV, zahteva razpisne dokumentacije pa je bila doseganje povprečnega letnega prometa v zadnjih treh letih v višini 10.000.000,00 evrov z DDV. Državna revizijska komisija je na podlagi izračuna ugotovila, da je povprečni promet izbranega ponudnika v zadnjih treh letih skupaj z DDV dosegel oziroma celo presegel z razpisno dokumentacijo zahtevano višino, zato je vlagateljeve navedbe s tem v zvezi zavrnila kot neutemeljene.

Nazadnje je Državna revizijska komisija, glede na vlagateljeve navedbe pod točko H) zahtevka za revizijo, preverjala izpolnjevanje tehničnih pogojev v ponudbi izbranega ponudnika.

Po pregledu ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija sprva obravnavala vlagateljeve navedbe v zvezi z (ne)ustreznostjo ponujene video kamere za nadzor prometa (podtočka H 3) zahtevka za revizijo) in že pri teh ugotovila, da so utemeljene.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji (Poglavje 1 Navodil ponudnikom), v točki 5 (n) glede tehničnih specifikacij ponujene opreme določil, da morajo ponudniki v svojih ponudbah predložiti prospektni material s tehničnimi specifikacijami za naslednjo ponujeno opremo: Veliki programabilni zaslon s sistemsko in aplikativno programsko opremo, mikro valovni detektor, TV kamera za nadzor, kamera za videodetekcijo prometa, optični kabel (singlemode), napajalni energetski kabel, prenosna oprema, naprava za brezprekinitveno napajanje (UPS), SPIS portal (elektronika) in SPIS portal (konstrukcija). V isti točki je dana tudi zahteva, da mora biti iz priloženega prospektnega materiala jasno razvidno, kateri materiali so bili upoštevani v ponudbi, ter da morajo ponudniki v zvezi z navedenim izpolniti obrazec 5.1 (n) v Poglavju 10 - Sposobnost. Iz obrazca 5.1 (n) pa dodatno izhaja še zahteva, da mora ponudnik priložiti prospektni material s tehničnimi specifikacijami za vso, v tabeli navedeno opremo.

Glede tehničnih specifikacij opreme "kamera za videodetekcijo prometa" je naročnik v poglavju 9 razpisne dokumentacije (Izvleček načrtov za izvedbo predmetnega javnega naročila) - Tehnični opisi, v podtočki T.1.3.3.1.3 (Tehnični podatki za video detekcijo) med drugim zapisal:
"Video detekcija prometa v sistemu za nadzor in vodenje prometa se bo vršila s pomočjo detekcijskih kamer in pripadajočih procesorjev. Kamere bodo fiksne in se bodo uporabljale izključno za video detekcijo prometa in ne za video nadzor. â??
â??V primeru, da bo kamera nameščena na drogu, bo potrebno enoto za medsebojno komuniciranje montirati v vodonepropustno ohišje in vse vode, ki potezajo iz oziroma v ohišje, ustrezno zaščititi z uvodnicami. â??
â??
Minimalne oz. maksimalne zahteve za komponente video detekcije:
Kamera:
â"˘ Napajanje:
- napetost AC 230 V Â" 10 %, 50 Hz Â" 0,1 Hz ali AC 24 V Â" 10 %, 50 Hz Â" 0,1 Hz
â"˘ Video signal:
- PAL
- Video out je 75 Î" analogni signal 1 Vp-p
â"˘ Leče:
- Leča s konstantno nastavljivo goriščno razdaljo,
- horizontalna resolucija: PAL: > 380 TVL
- Signal - šum: > 50 dB
â"˘ Ohišje:
- IP66 vodotesno in zaščiteno proti prašnim delcem,
- Termostatsko vodeno gretje sprednje plošče,
- Nastavljivo ohišje oziroma zaslon proti sončni svetlobi
â"˘ Odpornost proti vremenskim razmeram:
- Od -40ËšC do 60ËšC
- Do 99 % relativne vlage
â"˘ Kamera mora ustrezati naslednjim standardom oz. pogojem:
- CE EN 55022, EN 61000-6-1
- FCC Part 15, Class A
- IEC 68-2-18 Test R, 68-2-34 Test Fd. "

Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je v Poglavju 10, v razdelku 4. Kamera za videodetekcijo prometa, predložena prospektna dokumentacija za kamero proizvajalca Ikegami, in sicer za modela ICD-809P/809 in ICD-879P/879. Iz tehničnih podatkov kamere izhaja, da je delovna temperatura od -10ËšC do +50ËšC, medtem ko ostali zahtevani podatki (relativna vlaga, naročnikove zahteve glede ohišja) na prospektu niso navedeni, tako da jih ni bilo moč niti preveriti.

Državna revizijska komisija pri tem ni mogla slediti naročnikovemu zatrjevanju, da se bo ponujena kamera montirala samo skupaj z ohišjem in na ta način zadostila razpisnim pogojem, saj po mnenju Državne revizijske komisije iz zgoraj navedenih zahtev razpisne dokumentacije izhaja, da je ohišje sestavni del kamere in mora torej kamera kot nedeljiva celota izkazovati tehnične lastnosti, ki ustrezajo naročnikovim zahtevam.

Pri pregledu vseh ponudb v predmetnem postopku oddaje javnega naročila je Državna revizijska komisija sicer ugotovila, da so nekatere kamere (kot npr. ta, ki jo je ponudil izbrani ponudnik) sicer takšne, da jih je dejansko moč ali potrebno montirati samo skupaj z ohišjem, medtem ko so druge takšne (npr. ta, ki jo je ponudil vlagatelj), da pri njih dodatno ohišje ni potrebno, temveč se montirajo takšne, kot so, pri čemer že njihovo lastno (integrirano) ohišje zagotavlja izpolnjevanje naročnikovih pogojev, kot jih je ta določil v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila.

Skladno z navedenim je Državna revizijska komisija ugotovila, da ponujena kamera izbranega ponudnika izrecno ne izpolnjuje naročnikove zahteve po odpornosti proti vremenskim razmeram od -40ËšC do 60ËšC, hkrati pa tudi za naročnikovo zahtevo po odpornosti kamere do 99 % relativne vlage, ki jo vlagatelj navaja kot sporno, ni mogoče šteti, da bi jo izpolnjevala. Iz prospektne dokumentacije namreč ti podatki niso razvidni, čeprav bi glede na naročnikovo zahtevo iz obrazca 5.1 (n), da mora ponudnik priložiti prospektni material s tehničnimi specifikacijami za vso v tabeli navedeno opremo, morali jasno izhajati.

Spričo teh ugotovitev je Državna revizijska komisija morala ponudbo izbranega ponudnika v tem delu označiti za neprimerno (skladno z določilom 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2), vlagateljevemu zahtevku za revizijo pa ugoditi in razveljaviti naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz Obvestilo o oddaji naročila, št. 402-30/09-711/11/np, z dne 15.12.2009.

Ker je bilo potrebno vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugoditi že zaradi zgoraj ugotovljene nepravilnosti v postopku oddaje javnega naročila, se Državna revizijska komisija do ostalih vlagateljevih navedb v zvezi z neizpolnjevanjem tehničnih specifikacij izbranega ponudnika ni opredeljevala, saj to ne bi moglo vplivati na njeno končno odločitev.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Odločitev o stroških vlagatelja temelji na tretjem in šestem odstavku 22. člena ZRPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 10.000,00 evrov, odvetniško nagrado za revizijski postopek v višini 300,00 evrov, katere višino je določila skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) in 13. členom Zakona o odvetniški tarifi - ZOdvT (Uradni list RS, št. 67/08) po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera, izdatke v višini 20,00 evrov (Tar. št. 6002 ZOdvT) ter 20 % DDV na nagrado in izdatke v višini 64,00 evrov (Tar. št. 6007 ZOdvT), vse skupaj v znesku 10.384,00 evrov. Višjo stroškovno zahtevo vlagatelja je Državna revizijska komisija zavrnila, saj je ocenila, da stroški za odvetniško nagrado nad priznano višino niso bili potrebni.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 10.384,00 evrov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po poteku roka, določenega v tem odstavku. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 8.3.2010


Predsednica senata:
Sonja Drozdek-šinko, univ.dipl.prav.,
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetniki Bojan Makovec, Andrej Doles, Katarina Doles Toš in mag. Franci Kodela, Kolodvorska 6, Domžale
- DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Ulica XIV. divizije 4, Celje
- Traffic design d.o.o., Kamniška 50, Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana