018-051/2010 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Generalni davčni urad, Ljubljana

Številka: 018-051/2010-8

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5, 32/2009 - odl. US: U-I-238/07-52; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Sonji Drozdek šinko, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za podatkovno bazo in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj IUS Software, d. o. o., Tivolska cesta 50, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Generalni davčni urad, šmartinska cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 22. 3. 2010

ODLOČILA

Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila za podatkovno bazo se ustavi.

Obrazložitev

V postopku oddaje javnega naročila za podatkovno bazo (objava 29. 1. 2010 na portalu javnih naročil pod št. objave JN771/2010) je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 9. 2. 2010 zoper določbe razpisne dokumentacije in predlagal, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija "sprejme ustrezne spremembe razpisne dokumentacije oziroma v celoti razveljavi oziroma naloži naročniku, da sprejme ustrezne spremembe razpisne dokumentacije oziroma v celoti razveljavi". Vlagatelj je uveljavljal tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je z "Odločitvijo o zahtevku za revizijo postopka oddaje javnega naročila" št. 430-7/2010 (01111-00) z dne 4. 3. 2010 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in odločil, da vlagatelj sam nosi stroške.

Po prejemu obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo (vloga z dne 10. 3. 2010) je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo kot prilogo dopisu št. 430-7/2010 (01111-00) z dne 15. 3. 2010.

Vlagatelj je z vlogo "Umik zahtevka za revizijo" z dne 18. 3. 2010, ki jo je enkrat naslovil na naročnika, enkrat pa na Državno revizijsko komisijo, umaknil zahtevek za revizijo.

ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v 23. členu (Odločitev Državne revizijske komisije). V četrti alinei prvega odstavka 23. člena ZRPJN je določeno, da Državna revizijska komisija s sklepom na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi.

Ker je vlagatelj pisno podal izjavo o umiku zahtevka za revizijo pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija skladno s četrto alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 22. 3. 2010

Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Generalni davčni urad, šmartinska cesta 55, Ljubljana,
- IUS Software, d. o. o., Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana,
- Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d. o. o., Barjanska cesta 3, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.