018-035/2010 Energetika Ljubljana, d.o.o.

Številka: 018-035/2010-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata ter članic mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec, kot članic senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila "Interierska prenova 3. nadstropja in kleti poslovno tehničnega objekta naročnika na Verovškovi 62, Ljubljana" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga je vložila skupna ponudnika, in sicer podjetji šENK POHIšTVO d.o.o., Dražgoška ulica 30, Ljubljana in MAGG d.o.o., Trpinčeva 86, Ljubljana, ki ju zastopa odvetnik mag. Franci Kodela, Trpinčeva 86, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 08.03.2010 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz Obvestila o izboru izvajalca po javnem razpisu št. JPE-VOD-176/09 Interierska prenova 3. nadstropja in kleti poslovno tehničnega objekta naročnika na Verovškovi 62, Ljubljana, št. 4001-JPE-VOD-176/09-557, z dne 21.01.2010.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 5.960,00 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka, določenega v tej točki, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 19.10.2009 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila (ev. št. 127/10-KF). Naročnik je predmetno javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil št. JN 9189/2009, z dne 05.11.2009.
Naročnik je z Obvestilom o oddaji javnega naročila, št. 4001-JPE-VOD-176/09-557, z dne 21.01.2010, ponudnike obvestil, da je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo ponudniku ENERGOPLAN d.d., Pod hribom 55, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 27.01.2010 zahteval izdajo dodatne obrazložitve o oddaji naročila, pozval naročnika naj spremeni odločitev ter zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika in v ponudbo podjetja SGP TEHNIK d.d., škofja Loka (v nadaljevanju: drugo uvrščeni ponudnik).

Naročnik je dne 29.01.2010 izdal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila in obvestil vlagatelja, da ne bo spremenil svoje odločitve. Vlagatelju je bilo z istim dopisom sporočeno, da lahko vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika in v ponudbo drugo uvrščenega ponudnika (in sicer dne 02.02.2010 ob 8.00 uri).

Vlagatelj je dne 10.02.2010 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj uvodoma navaja, da sta ponudbi izbranega ponudnika in drugo uvrščenega ponudnika nepopolni.
Kot navaja vlagatelj, je naročnik v točki 3.2.2 (Dokumentacija za serijsko opremo) zahteval, da mora ponudnik (v prilogi 7) predložiti dokumentacijo za ponujeno serijsko opremo, iz katere bo razviden proizvajalec, tip, vrsta, opis in slika ponujene serijske opreme po postavkah predračuna (SV, SVN, SP, SK). Oprema in izvedba del, ki jo je naročnik zahteval, je bila specificirana in tehnično opredeljena, pri čemer je naročnik izvedbo del in opreme vezal na ekvivalentno opremo že urejenega 4. nadstropja iste stavbe. V ta namen je naročnik v točki 1.4 (ter z naknadnim pozivom vsem ponudnikom) predlagal ogled prostora, kjer se bodo dela izvajala in ogled že izvedenega 4. nadstropja. V tem smislu, nadaljuje vlagatelj, je bila pripravljena tudi tehnična dokumentacija ter popisi opreme in materiala. Naročnik je tako zahteval predelne stene iz točno določenega materiala, prav tako pa je tudi navedel tehnične zahteve v zvezi z zahtevanimi stoli (v točki E serijska oprema-stoli). Kot obvezne priloge je naročnik zahteval tudi dokazilo, da ima delovni stol SV in SVN ergonomski certifikat in A teste. Vlagatelj zatrjuje, da vse navedene zahteve izpolnjujejo zgolj stoli proizvajalca Dauphin - torej stoli, ki se že nahajajo tudi v 4. nadstropju predmetnega objekta. Vlagatelj zatrjuje, da je pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da je slednji ponudil (pod točko 1 in 2 - stol SV in stol SVN) dva tipa stolov, in sicer z oznakama AIR in DREAM, pri čemer ni navedel proizvajalca, ravno tako pa ni predložil niti tehničnih materialov niti certifikatov. Enako velja za vse ostale stole, ki jih je ponudil pod 3. in 4. točko. Prav tako, nadaljuje vlagatelj, je izbrani ponudnik pri postavki 27 (garderobni obešalnik H) ponudil stojala oziroma obešalnike z oznako LOK 3 in LOK 5, pri čemer noben ne ustreza zahtevam iz 27. točke, kjer je bila oblika in izvedba obešal izrecno opredeljena.
Vlagatelj poudarja, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in nepopolna in da naročnik izbranega ponudnika ne bi smel pozvati k dopolnitvi ponudbe.
Vlagatelj ugotavlja, da je naročnik izbranega ponudnika dne 21.12.2009 pozval k dopolnitvi, in sicer z navedbo proizvajalca opreme ter z dokumenti, ki izkazujejo, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične karakteristike, kot jih je zapisal v razpisno dokumentacijo. Kot ugotavlja vlagatelj, je izbrani ponudnik z dopolnitvijo spremenil ponudbo, in sicer je tokrat ponudil stol z oznako ERGOSTAR ter stol ORION (pod postavko SV), prav tako pa je ponudil še dva stola, in sicer z oznakama MAX in NEX, ki naj bi oba sodila pod postavko SVN. Ob tej dopolnitvi, nadaljuje vlagatelj, izbrani ponudnik ponovno ni predložil zahtevanih dokazil oziroma ni navedel kdo je proizvajalec in ni ponudil tehničnih podatkov niti ergonomskega certifikata, pač pa je predložil zgolj certifikat skladnosti. Vlagatelj še navaja, da je naročnik dne 06.01.2010 izbranega ponudnika ponovno (nedopustno in nezakonito) pozval k dopolnitvi ponudbe, pri čemer je zapisal naj izkaže, da njegova ponudba izpolnjuje tehnične zahteve. Izbrani ponudnik je tudi tokrat navedel stola NEX (pod rubriko SVN) in ERGOSTAR (pod rubriko SV), torej stola, ki v prvotni ponudbi nista bila ponujena, za njiju pa ponovno ni predložil tehničnih dokazil. Vlagatelj poudarja, da ponujeni stoli (SV in SVN), ob vseh tehničnih pomanjkljivostih, tudi nimajo certifikata za ergonomijo, nimajo po širini nastavljivih ročnih zapiral niti regulacije globine sedala. Vlagatelj še poudarja, da bi moral biti priključni stol (postavka SP), ponujen brez ročnih opiral, kar ponujen stol ne izpolnjuje, saj takšna izvedba ni možna, ker opirala nosijo hrbtišče, prav tako pa tudi ne nudi zahtevane konstrukcijske izvedbe, po kateri se zahteva kolesca zgolj spredaj.
Vlagatelj še navaja, da je na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da ni zapečatana, kot je bilo to zahtevano v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelj nadalje zatrjuje, da tudi ponudba drugo uvrščenega ponudnika ne vsebuje niti navedbe proizvajalca niti tipa stolov, prav tako pa v njej tudi ni prospektov za vse ostale ponujene stole. Drugo uvrščeni ponudnik, poudarja vlagatelj, je v osnovno ponudbo predložil le dve sliki brez oznak, brez navedbe proizvajalca, tipa in brez ostalih dokumentov. Ravno tako drugo uvrščeni ponudnik v obrazcu Prijava priloga 1 (točka 4) ni navedel zahtevanih garancijskih rokov in izvedbenih rokov ter ni predložil zahtevanih obrazcev M1/M2 za P.B. Ponudba tudi ni bila niti zvezana niti zapečatena. Tudi v tem primeru, nadaljuje vlagatelj, je naročnik drugo uvrščenega ponudnika nezakonito pozval k dopolnitvi ponudbe, in sicer glede zahtevanih garancijskih rokov plačil ter glede manjkajočih obrazcev M1/M2 in prospektov za ponujene stole. Drugo uvrščeni ponudnik pa ponudbe kljub temu ni ustrezno dopolnil, saj je zgolj navedel, da naj bi bil stol, ki je ponujen pod postavkama SV in SVN stol EGO/M, pri čemer ni ponudil tehničnih podatkov, prospektov, dokazil, ergonomskih certifikatov in A-testov. Tudi stol DREAM (ponujen pod postavko SP), poudarja vlagatelj, ne izpolnjuje naročnikovih tehničnih zahtev, saj je brez zahtevanih sprednjih kolesc. Vlagatelj še ugotavlja, da izbrani ponudnik tudi ni izpolnil obrazca M1/M2. Vlagatelj poudarja, da bi moral biti drugo uvrščeni ponudnik izločen že iz razloga, ker ponudbe ni ustrezno dopolnil, naročnik pa ga je kljub temu ponovno pozval naj dopolni ponudbo. Drugo uvrščeni ponudnik je po tem pozivu ponudbo sicer delno dopolnil, še vedno pa ni izpolnil vseh zahtev glede izpolnjevanja tehničnih zahtev za stole, saj ni predložil certifikatov, prospektov, tehničnih dokazil ter ni navedel proizvajalca. Vlagatelj poudarja, da ponujeni stoli (SV in SVN), ob vseh navedenih tehničnih pomanjkljivostih, nimajo certifikata za ergonomijo, nimajo po širini nastavljivih ročnih zapiral niti regulacije globine sedala. Priključni stol, ki se zahteva v točki 3 (SP) bi moral biti brez ročnih opiral, kar ponujeni stol ne izpolnjuje, prav tako pa tudi ne nudi zahtevane konstrukcijske izvedbe, v skladu s katero naj bi bila kolesca le spredaj.
Vlagatelj ugotavlja, da niti izbrani ponudnik niti drugo uvrščeni ponudnik nista ponudila oblikovno enakih izdelkov za sporne pozicije, za kar sta se zavezala z izjavo, zaradi česar njuni ponudbi ne izpolnjujeta vseh tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj še poudarja, da je iz razloga, ker je naročnik s svojimi tehničnimi zahtevami praktično določil edinega proizvajalca za stole (to je proizvajalca Dauphin), takšne stole, ki imajo vse zahtevane certifikate, tudi ponudil.
Vlagatelj predlaga, da se razveljavi izpodbijana odločitev, da naročnik izloči ponudbi izbranega ponudnika in drugo uvrščenega ponudnika ter da se izbere njegova ponudba. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov po priloženem stroškovniku (1.800,00 EUR za sestavo zahtevka za revizijo, 150 točk za ogled, 20% DDV in stroške v zvezi z vplačano revizijsko takso).

Naročnik je s sklepom, z dne 15.02.2010, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov (dokument št.: JPE-VOD-176/09). Naročnik uvodoma zatrjuje, da je vlagateljeva trditev o tem, da pogoje glede stolov izpolnjujejo le stoli proizvajalca Dauphin, ki se nahajajo v 4. nadstropju objekta, ne drži. Naročnik navaja, da je v točko 3.2.2 (Dokumentacija za serijsko opremo razpisne dokumentacije) zapisal, da mora kandidat predložiti dokumentacijo za ponujeno serijsko opremo, iz katere bodo razvidni: proizvajalec, tip, vrsta ter opis in slika oziroma fotografija ponujene serijske opreme po postavkah predračuna, v obrazcu predračuna (poglavje E - Serijska oprema - stoli) pa je podal opis posameznih vrst stolov. Naročnik poudarja, da je z Izjavo, ki jo je ponudnikom poslal dne 21.12.2009 opredelil, da mora biti serijska oprema ekvivalentna (po SSKJ pomeni beseda ekvivalenten - po vrednosti enak drugemu, zamenljiv, enakovreden) z že obstoječo opremo v 4. nadstropju iste poslovne stavbe in torej ni zahteval (kot zmotno navaja vlagatelj) enake opreme. Kot navaja naročnik, je v obrazcu predračuna v poglavju E (Serijska oprema) podal opis posameznih vrst stolov, nikjer pa ni navedel niti proizvajalca niti blagovne znamke. Naročnik poudarja, da tudi vlagateljeva trditev o tem, da je naročnik zahteval, da imata delovni stol SV in SVN ergonomski certifikat, ne drži. Kot zagotavlja naročnik, je obveznost izvajalca, ki se nanaša na predložitev atestov in druge dokumentacije, določena v 8. alineji 19. člena vzorca pogodbe, ki določa, da je izvajalec dolžan vso dokumentacijo, ateste in dokazila o pregledih in meritvah, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode, sproti izročati naročniku, kar pomeni ob dobavi oziroma vgradnji opreme. Opisi in dokazila iz posameznih postavk, poudarja naročnik, se torej nanašajo na izvedbeno fazo in ne na ponudbeno fazo.
Kot dalje navaja naročnik, je pod točko 3.2.2 razpisne dokumentacije navedel, da mora biti predložena takšna dokumentacija, iz katere bodo razvidni proizvajalec, tip, vrsta in opis ter slika oz. fotografija ponujene serijske opreme po postavkah predračuna.
Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik v ponudbi pri stolih SV in SVN ponudil različne funkcije in opcije stolov, vendar za vse opcije ni predložil vseh slik, zato je bil pozvan k dopolnitvi formalno nepopolne ponudbe v skladu z 82. členom Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 126/2006, 16/08 in 34/08; v nadaljevanju: ZJNVETPS). Naročnik zatrjuje, da je izbrani ponudnik ponudbo dopolnil z manjkajočimi dokumenti, to je s slikami ostalih opcij stolov in z navedbo tipov stolov in njihovih funkcij ter s predložitvijo Certifikata o skladnosti Laboratorija za preizkušanja pohištva Biotehnične fakultete v Ljubljani za vse ponujene stole SV in SVN (Air, Orion, Ergostar), iz katerega je razviden proizvajalec stolov. Opisana dopolnitev, poudarja naročnik ni vsebinske narave, temveč se nanaša le na obliko oziroma na samo prisotnost ponudbenih dokumentov oziroma dokazil.
Naročnik navaja, da je po prejemu obeh dopolnitev in po pogajanjih ocenil, da je ponudba izbranega ponudnika popolna.
Naročnik še ugotavlja, da je bila ponudba izbranega ponudnika podana v zaprti ovojnici, v celoti zvezana z vrvico in pečatena z nalepko.
Naročnik navaja, da je drugo uvrščeni ponudnik v ustrezni prilogi ponudil serijsko opremo - stole. Drugo uvrščeni ponudnik, nadaljuje naročnik, je ponudbo (dopustno) dopolnil z manjkajočimi dokumenti, to je z opisi stolov in njihovih funkcij, predložil pa je tudi Certifikat o skladnosti Laboratorija za preskušanje pohištva Biotehnične fakultete v Ljubljani za ponujene stole Ego in Status, iz katerega je razviden proizvajalec stolov.
V zvezi z vlagateljevim očitkom o tem, da drugo uvrščeni ponudnik ni predložil ergonomskega certifikata in atestov stolov, naročnik ponovno poudarja, da jih ni zahteval, saj se opisi in dokazila posameznih postavk v obrazcu predračuna nanašajo šele na fazo izvedbe razpisanih del.
Naročnik še navaja, da je po prejemu obeh dopolnitev in po pogajanjih ocenil, da je ponudba drugo uvrščenega ponudnika popolna.
Naročnik pojasnjuje, da je bila ponudba drugo uvrščenega ponudnika predložena v ustrezni obliki oziroma v zaprti ovojnici in v celoti zvezana z vrvico.
V zvezi z vlagateljevimi navedbami, da je bil drugo uvrščeni ponudnik dvakrat pozvan k formalni dopolnitvi ponudbe (prijave) naročnik pojasnjuje, da gre za nebistvene formalne pomanjkljivosti, za katero dopolnitev tudi sicer ne bi bila potrebna. Naročnik navaja, da je iz 4. točke obrazca prijave razvidno, da je pogoj izpolnjen ne glede na to, ali je ponudnik izpolnil tabelo "ponujen rok", saj se je drugo uvrščeni ponudnik s podpisom obrazca Prijave strinjal tudi z minimalnimi roki plačil. Naročnik še navaja, da je ponudnik kot dokazilo o zaposlitvi moral predložiti M2 obrazec, iz katerega je razvidno, da ima še vedno sklenjeno delovno razmerje.
Naročnik zaključuje z ugotovitvijo, da ponovni poziv k dopolnitvi ponudb v ZJNVETPS tudi sicer ni izrecno prepovedan.

Vlagatelj je dne 24.02.2010, naročnika (pravočasno) obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj navaja, da naročnik na vrsto očitkov ni odgovoril in da očitno poskuša spreminjati razpisno dokumentacijo in tehnične zahteve po oddaji prvotnih ponudb. Vlagatelj poudarja, da so pri posameznih opisih opreme izrecno opredeljene lastnosti ponujene opreme in da je bilo vse to podkrepljeno z zahtevanim ogledom, pri katerem je bilo ugotovljeno, da ni mogoče ponuditi drugih artiklov od obstoječih oziroma na drug način kot je to izvedeno v 4. nadstropju. Vlagatelj opozarja, da je naročnik prezrl tehnične zahteve iz poglavja E, kjer je navedeno, da morajo imeti ponujeni stoli ergonomski certifikat in A-teste.
Vlagatelj tudi poudarja, da je naročnik sam navedel, da je izbrani ponudnik ponudil različne funkcije in opcije stolov, vendar pa za vse opcije ni navedel tipa stolov niti ni predložil slik oziroma fotografij. Že iz te ugotovitve, poudarja vlagatelj, je razvidno, da gre za opcijsko ponudbo, ki je glede na 2.13. točko izrecno prepovedana, prav tako pa je razvidno, da izbrani ponudnik konkretnega artikla ni ponudil. Vlagatelj na koncu še ugotavlja, da je naročnik namenoma prezrl očitek, da sta izbrani ponudnik in drugo uvrščeni ponudnik dopolnjevala ponudbo z artikli, ki jih v prvotni ponudbi ni bilo.

Naročnik je dne 24.02.2010, na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Izbrani ponudnik je Državni revizijski komisiji dne 02.03.2010 posredoval dopis. Izbrani ponudnik je navedel, da očitek vlagatelja o tem, da cerifikat o skladnosti, ki ga je predložil, ni ustrezen, ne drži. V certifikatu Biotehniške fakultete, poudarja izbrani ponudnik, je navedeno po katerih standardih in normativih je izdelek preizkušen. Navedeni so standardi SIST EN 1335-1, SIST EN 1335-2 in SIST EN 1335-3. Kot poudarja izbrani ponudnik, so opisana tudi splošna ergonomska načela po katerih so stoli testirani. Izbrani ponudnik še navaja, da ravno tako ni utemeljen vlagateljev očitek o tem, da stoli SV in SVN nimajo po širini nastavljivih ročnih opiral in po globini nastavljivega sedeža niti očitek, da ima ponujeni priključni stol ročna opirala oziroma, da izvedba stola brez ročnih opiral ni možna. Izbrani ponudnik še zatrjuje, da je vlagatelj priložil dokazila in certifikate v tujem jeziku, čeprav je morala biti ponudba sestavljena izključno v slovenskem jeziku.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da sta prijavi izbranega ponudnika in drugo uvrščenega ponudnika neprimerni in nepopolni (v smislu 17. in 21. točke 2. člena ZJNVETPS). Vlagatelj zatrjuje, da bi moral naročnik obe prijavi iz navedenega razloga izločiti ter da izbranega in drugo uvrščenega ponudnika ne bi smel pozvati k dopolnitvi prijav. Vlagatelj še ugotavlja, da izbrani ponudnik in drugo uvrščeni ponudnik (tudi sicer) nista ustrezno dopolnila ponudb v skladu z izrecnimi zahtevami naročnika ter da sta svoji prijavi spreminjala v delu, ki se nanaša na sam predmet obravnavanega javnega naročila.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da naročnik predmetno javno naročilo oddaja po postopku s pogajanji po predhodni objavi. V skladu z drugim odstavkom 34. člena ZJNVETPS je postopek s pogajanji po predhodni objavi postopek, v katerem naročnik na podlagi prijav, prejetih na podlagi objave obvestila o naročilu, izbere gospodarske subjekte oziroma kandidate in jih povabi v pogajanja. Pogajanja se izvedejo v obsegu in na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji. Naročnik mora torej v skladu z določbo drugega odstavka 34. člena ZJNVETPS v razpisni dokumentaciji določiti način izvajanja postopka s pogajanji, pri čemer lahko (med drugim) določi tudi, na kakšen način bo ponudnikom (kandidatom) dopustil dopolnjevanje ali spreminjanje prijav.

Naročnik je v 2.10 (Pojasnila prijav) Navodila kandidatom za izdelavo prijave (med drugim) zapisal:

"Naročnik sme od kandidata zahtevati pojasnilo oziroma dopolnitev njegove prijave, v kolikor ugotovi, da je prijava formalno nepopolna, v roku, ki ga določi naročnik, skladno z 82. členom ZJNVETPS. Ob tem bo upošteval ustaljeno prakso Državne revizijske komisije.

Neizpolnitev ali nepravočasna dopolnitev oziroma pojasnilo prijave bo pomenila izločitev prijave kandidata iz nadaljnjega postopka ocenjevanja prijav."

Iz zgoraj citiranih navodil razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik v predmetnem postopku s pogajanji predvidel enak način dopolnjevanja prijav, kot je sicer določen tudi v 82. členu ZJNVETPS, kar pomeni, da je dopolnjevanje prijav dopustil zgolj v primeru ugotovljenih (tako imenovanih) formalnih nepopolnosti in da sprememb prijav v okviru tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila ni dopustil. Naročnik se je s ponudniki (kot je napovedal v točki 2.11 Navodila kandidatom za izdelavo prijave) pogajal zgolj o ponujenih cenah.

Naročnik je točki 3.2.2 (Dokumentacija za serijsko opremo - priloga 7) zapisal:

"Kandidat mora v prilogi 7 predložiti dokumentacijo za ponujeno serijsko opremo, iz katere bo razvidno: proizvajalec, tip, vrsta in opis ter slika oziroma fotografija ponujene serijske opreme, katero kandidat ponuja za posamezne serijske opreme po postavkah predračuna (SV, SVN, SD, SP)".

Tehnične specifikacije (in zahtevana količina) stolov izhajajo iz točke E (Serijska oprema - stoli) ponudbenega predračuna, in sicer v štirih postavkah - delovni stol SV, delovni stol SVN, priključni stol SP in konferenčni stol SK.

Državna revizijska komisija še ugotavlja, da naročnik razpisuje prenovo 3. nadstropja in kleti v objektu, v katerem je bila predhodno (že) izvedena prenova 4. četrtega nadstropja. V ta namen je v razpisni dokumentaciji predvidel ogled objekta, in sicer tako prostorov, ki so predmet obravnavanega javnega naročila kot tudi ogled 4. nadstropja (v točki 1.4 - Kontaktni osebi in ogled objekta). Naročnik je v pozivu k dopolnitvi prijav (ki so ga prejeli vsi sodelujoči kandidati) vsem ponudnikom posredoval Izjavo, s podpisom katere so se ponudniki zavezali, da bodo ponujeni materiali, ter vgrajena, pomična in serijska oprema ekvivalentna že obstoječi opremi v 4. nadstropju poslovno tehničnega objekta in da bodo pri izvedbi del zagotovili najmanj enako kvaliteto del in izvedbenih detajlov. Naročnik je z istim dopisom vse sodelujoče kandidate povabil na ponovni ogled predmetnega objekta. Iz Projektne naloge (ki so jo kandidati prejeli skupaj z razpisno dokumentacijo) v zvezi s tem izhaja, da naj bodo "velikost prostorov in standard opreme skladni z normativi, ki veljajo za potrebe državne oz. javne uprave, bolj natančno pa usklajeni s prostorskimi standardi, ki so uveljavljeni v že prenovljenem delu stavbe, kar smiselno velja tudi za oblikovni nagovor pri načrtovanju vgradne in premične opreme" (stran 4 in 5 Projektne naloge). Sicer pa je naročnik tehnične zahteve in standarde v zvezi z opravljanjem vseh razpisanih del in zahtevano opremo podrobno predstavil v obrazcu predračuna, pri čemer je v več postavkah, poleg tehničnih zahtev, izrecno navedel tudi zahteve, ki se nanašajo na povezavo oziroma usklajenost s prenovljenim 4. nadstropjem. V zvezi z razpisanimi stoli takšnih zahtev ni postavil.

Da bi se torej ponudba (prijava) posameznega ponudnika (kandidata) v spornem segmentu lahko obravnavala kot primerna in popolna (v smislu 17. in 21. točke 2. člena ZJNVETPS) so morali ponudniki (kandidati), in sicer v prilogi 7 za vsakega izmed štirih razpisanih stolov predložiti podatke o proizvajalcu, tipu in vrsti ponujenega stola ter opis in sliko (fotografijo) ponujenega artikla, vsak izmed ponujenih stolov pa je moral izpolnjevati tudi vse tehnične zahteve iz ponudbenega predračuna (ki so navedene v postavkah SV, SVN, SP in SK točke E). Skratka, vsako prijavo, v kateri so ponujeni stoli kateregakoli proizvajalca (in torej ne, kot zatrjuje vlagatelj, zgolj stoli proizvajalca Dauphin oziroma stoli, kakršni se že nahajajo v 4. nadstropju), ki izpolnjujejo vse navedene zahteve naročnika, je potrebno (v spornem delu) šteti kot primerno in popolno. Ponujeni stoli so torej morali izpolnjevati tudi vse tehnične zahteve, ki jih je postavil naročnik v ponudbenem predračunu oziroma so morali ponudniki (kandidati) med drugim predložiti tudi dokazilo o ergonomskem certifikatu in atestih. Kot ugotavlja Državna revizijska komisija, naročnik napačno zatrjuje, da se predložitev ergonomskega certifikata in atestov nanaša šele na izvedbeno fazo. Osma alineja 19. člena Vzorca pogodbe (na katero se v zvezi s tem sklicuje naročnik) se namreč nanaša na vgrajene materiale in proizvode in torej ne tudi na (premično) opremo, med katero sodijo tudi stoli. Kot ugotavlja Državna revizijska komisija, se zgolj naročnikova zahteva (ki je sicer navedena v postavki SV točke E ponudbenega predračuna vendar se kljub temu nanaša na vse štiri vrste razpisanih stolov), iz katere izhaja, da mora dobavitelj za vse ponujene stole zagotavljati redna in sprotna popravila za obdobje najmanj 10-ih let ter pred dobavo obvezno predstaviti vzorčni stol, nanaša (šele) na izvedbeno fazo.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da v spornem delu ni ravnal v skladu z zgoraj predstavljenimi naročnikovimi navodili. Izbrani ponudnik je namreč v prijavo v zvezi s ponujenimi stoli predložil dve sliki ponujenih stolov. Iz prve izhajajo trije stoli tipa AIR (Air, Air ALU in Air KS), ki jih je izbrani ponudnik ponudil pod postavkama SV (delovni stol) in SVN (delovni stol), iz druge pa trije stoli tipa DREAM (Dream oblazinjen, Dream mreža in Dream noge in kolesa) in klop tipa DREAM, ki jih je ponudil pod postavkama SP (priključni stol) in SK (konferenčni stol). Podatki o proizvajalcu (proizvajalcih), vrstah in tehničnih zahtevah iz navedene dokumentacije niso razvidni.

Naročnik je izbranega ponudnika dne 21.12.2010 pozval k dopolnitvi prijave. Naročnik je v zvezi s spornimi stoli zapisal: "Iz dokumentacije za serijsko opremo ni razviden njen proizvajalec. Za vse ponujene delovne stole vas pozivamo, da predložite dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da izpolnjujejo tehnične karakteristike, navedene v obrazcu predračuna.". Naročnik je hkrati opozoril izbranega ponudnika, da bo v primeru, če dopolnitve ne bo predložil ali če bo le-ta neustrezna, njegova prijava izločena.
Iz citiranega naročnikovega poziva torej izhaja, da je je moral izbrani ponudnik v delu, ki se nanaša na vse štiri postavke razpisanih stolov dopolniti z navedbo proizvajalca ter s podatki, iz katerih bo razvidno, da ponujeni stoli izpolnjujejo vse tehnične zahteve iz ponudbenega predračuna.

Iz pregleda dopolnitve prijave, z dne 29.12.2009, izhaja, da jo je izbrani ponudnik dopolnil z navedbo proizvajalca (HIT PRELESS d.o.o., Medvode - ta podatek je, kot pravilno ugotavlja tudi naročnik, razviden iz predloženega certifikata), z dokumentom "Funkcije stolov, s Certifikatom o skladnosti št 09061, z dne 10.09.2009 (ki se glasi na firmo HOT PRELESS d.o.o., Medvode), in sicer za pisarniške stole - vrtiljake tipov AIR, ORION, NEX, MAX, MASTER, TEHNIX, ERGOSTAR, ROK, HARWARD, WORK, SKILL, PRAKTICA, DIXI, ROXI, ERGONOMIC in METEOR). Izbrani ponudnik je predložil tudi slike ponujenih artiklov, in sicer pod postavko SV (delovni stoli) stole ERGOSTAR in ORION (v izvedbi Orion in Orion KS), pod postavko SVN (delovni stoli) pa stola NEX (v izvedbi Nex N, Nex USNJE in Nex KS) in MAX (v izvedbah Max, Max USNJE in Max KS).

Iz zgoraj navedenih dodatnih pojasnil je mogoče ugotoviti ne le, da izbrani ponudnik svoje ponudbe (prijave) v spornem segmentu ni dopolnil v skladu z (vsemi) naročnikovimi zahtevami, temveč zlasti tudi, da jo je pri postavkah SV in SVN spremenil v delu, ki se nanaša na sam predmet obravnavanega javnega naročila. Izbrani ponudnik je namreč "po novem" pojasnil, da je v postavki SV (delovni stoli) ponudil bodisi stole tipa ERGOSTAR in ORION (v prijavi je ponudil stole tipa AIR), v postavki SVN (delovni stoli) pa stola NEX in MAX (v prijavi je ponudil stol AIR). Iz prejetih dodatnih pojasnil pa tudi sicer ni mogoče ugotoviti, katera stola je pod postavkama SV in SVN dejansko ponudil, saj je izbrani ponudnik za vsako izmed navedenih postavk ponudil dva različna stola (vsi štirje tipi stolov pa se, kot že zapisano v tej obrazložitvi, razlikujejo od prvotno ponujenih dveh tipov stolov).
Državna revizijska komisija še ugotavlja, da izbrani ponudnik zahtevanih dodatnih pojasnil pod postavkama SP (priključni stol) in SK (konferenčni stol) ni posredoval oziroma v zvezi s predmetnimima postavkama ni ponudil nobenih dodatnih pojasnil. Ker stoli tipa DREAM (ki so bili ponujeni pod predmetnima postavkama) niso zajeti v predloženem Cerifikatu o skladnosti št.- 09061, z dne 10.09.2009, ni mogoče ugotoviti niti podatka o njihovem proizvajalcu. Iz poizvedb, ki jih je opravila Državna revizijska komisija na svetovnem spletu, pa naj bi ti stoli izvirali iz Češke.

Drugo uvrščeni ponudnik je v prijavo v zvezi s ponujenimi stoli predložil le dve sliki stolov, brez vsakršnih podatkov. Za ponujena stola tako ni mogoče ugotoviti niti proizvajalca in tipa niti nobenih drugih podatkov. Mogoče je le ugibati, da se prva slika nanaša na postavko SK (konferenčni stol) druga slika pa na postavko SVN (delovni stol), saj je ponujen z ročnimi opirali.

Naročnik je tudi drugo uvrščenega ponudnika dne 21.12.2010 pozval k dopolnitvi prijave, med drugim tudi v delu, ki se nanaša na ponujene stole, pri čemer je zapisal "Iz dokumentacije za serijsko opremo ni razviden njen proizvajalec, slikovni material ni predložen za vse delovne stole. Za vse ponujene delovne stole vas pozivamo, da predložite dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da izpolnjujejo tehnične karakteristike, navedene v obrazcu predračuna.". Naročnik je hkrati opozoril izbranega ponudnika, da bo v primeru, če dopolnitve ne bo predložil, ali če bo le-ta neustrezna, njegova prijava izločena.

Tudi drugo uvrščeni ponudnik svoje prijave v spornem segmentu ni dopolnil v skladu z (vsemi) naročnikovimi zahtevami, slednjo pa je v delu, ki se nanaša na postavko SK (konferenčni stol) dopolnil s tipom stola (Status/M), ki ga v prijavo ni vključil. Iz dodatnih pojasnil (še vedno) ni mogoče ugotoviti proizvajalca za nobenega izmed stolov, iz opisa stolov (in iz slike) pa izhaja, da je pod postavkama SV in SVN ponujen identičen stol, ki je v obeh primerih ponujen z ročnimi opirali, čeprav je naročnik v obrazec predračuna za postavko SV (delovni stol) izrecno zapisal, da mora biti brez ročnih opiral. Drugo uvrščeni ponudnik prijave tudi ni dopolnil s sliko konferenčnega stola (postavka SK), pri čemer je navedel, da slike "za stol STATUS žal nimajo, ker bo izdelan po projektu".

V smislu 21. točke 2. člena ZJNVETPS je neprimerna ponudba tista ponudba, ki ne vsebuje (vseh) pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila, takšno (neprimerno in posledično nepopolno) ponudbo pa je naročnik dolžan izločiti (prvi odstavek 84. člena ZJNVETPS). Sprejeti stališče, po katerem bi naročnik oddal javno naročilo ponudniku, ki v zvezi s predmetom javnega naročila ni ravnal v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije oziroma ponudniku, ki je svojo ponudbo (prijavo) v delu, ki se nanaša na vsebino predmeta javnega naročila spremenil (oziroma ponudniku, iz čigar prijave tudi po takšni spremembi še vedno ni mogoče enoznačno ugotoviti kaj pravzaprav ponuja), pa bi pomenilo, ne le kršitev navodil iz razpisne dokumentacije ter kršitve prvega odstavka 82. člena ZJNVETPS, temveč tudi poseg v sam predmet javnega naročila ter v načelo enakopravne obravnave ponudnikov (15. člen ZJNVETPS). Sprejeti naknadni pojasnili izbranega in drugouvrščenega ponudnika, bi torej pomenil poseg v enega izmed najobčutljivejših delov ponudbene (prijavne) dokumentacije oziroma v tisti del, kjer je vsakršno naknadno spreminjanje celo izrecno prepovedano. Iz določila drugega odstavka 82. člena ZJNVETPS (in iz naročnikove razpisne dokumentacije) namreč (med drugim) izhaja, da ponudnik ne sme spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Čeprav navedeno v nadaljevanju ne vpliva na odločitev v obravnavani revizijski zadevi (prijavi izbranega in drugo uvrščenega ponudnika bi morali biti namreč izločeni že iz zgoraj ugotovljenih razlogov), pa Državna revizijska komisija kljub temu še pripominja, da niti izbrani ponudnik niti drugo uvrščeni ponudnik prijavi nista dopolnila v skladu z vsemi naročnikovimi zahtevami, kar pomeni, da bi morali biti njuni prijavi (četudi v njih ne bi spreminjala tipov ponujenih stolov) izločeni tudi iz tega razloga. Naročnikova navodila (in opozorila) v zvezi z dopolnitvijo prijav so bila jasna in nedvoumna. Kot izhaja iz razpisne dokumentacije (točka 2.10 - Pojasnila prijav Navodila kandidatom za izdelavo prijave, ki se v zvezi s tem sklicuje tudi na določilo 82. člena ZJNVETPS) in iz poziva k dopolnitvi prijave (z dne 21.12.2010), je naročnik kandidate izrecno opozoril, "da bo v primeru, če dopolnitve ne bodo predložili ali če bo le-ta neustrezna, njihove prijave izločil". Čeprav je naročnik torej jasno zapisal, da bo vsakršno neustrezno in/ali nepopolno dopolnitev prijave sankcioniral z izločitvijo (takšne neustrezno in/ali nepopolno dopolnjene) prijave, pa se svojih navodil ni držal in oba ponudnika (izbranega in drugo uvrščenega) v istem segmentu ponovno pozval k dopolnitvi prijav. Enaka sankcija v primeru neustrezno dopolnjene ponudbe pa je predvidena tudi v prvem odstavku 82. člena ZJNVETPS.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da prijav izbranega in drugo uvrščenega ponudnika zaradi neizpolnjevanja zahtev iz poglavja E (Serijska oprema-stoli) ponudbenega predračuna ni mogoče šteti kot primerni in popolni, ostalih revizijskih navedb vlagatelja ni meritorno presojala. Presoja ostalih navedb namreč ne bi mogla več vplivati na drugačno odločitev Državne revizijske komisije v tem postopku niti na položaj vlagatelja ali izbranega ponudnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Takšna odločitev je sprejeta tudi ob upoštevanju načela hitrosti kot enega od temeljnih načel v revizijskih postopkih javnega naročanja (3. člen ZRPJN).

V zvezi z dopisom izbranega ponudnika, z dne 02.03.2010, Državna revizijska komisija še pripominja, da ZRPJN položaj izbranega ponudnika ureja v drugem odstavku 12. člena ter tretjem odstavku 20. člena, v skladu s katerima mora biti le-ta obveščen o revizijskem postopku in mu mora naročnik posredovati tudi kopijo zahtevka za revizijo, Državna revizijska komisija pa svojo odločitev o zahtevku za revizijo. Pravno varstvo izbranega ponudnika je v primeru, če je zahtevku za revizijo ugodeno in je odločitev o dodelitvi naročila razveljavljena, zagotovljeno v novem revizijskem postopku, ki ga lahko (prejšnji) izbrani ponudnik sproži z vložitvijo zahtevka za revizijo zoper novo odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Na podlagi vsega navedenega je Državna revizijska komisija v skladu s 3. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je z revizijskim zahtevkom uspel, zato mu Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009), določili 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008) ter določili 6. dela Tarife, ki je priloga tega zakona, ob upoštevanju vseh okoliščin primera, kot potrebne priznava naslednje stroške, nastale z revizijo:
- stroške takse za revizijski zahtevek v višini 5.000,00 EUR,
- za zastopanje vlagatelja v revizijskem postopku nagrado v višini 800,00 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 960,00 EUR,

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 5.960,00 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka, določenega v tem odstavku. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 08.03.2010Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana
- odvetnik mag. Franci Kodela, Trpinčeva 86, Ljubljana
- ENERGOPLAN d.d., Pod hribom 55, Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana