018-036/2010 Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije

Številka: 018-36/2010-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006, 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata, članice Sonje Drozdek šinko in predsednice Miriam Ravnikar šurk kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Organiziranje nakupa letalskih kart", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Tentours d.o.o., Ljubljanska cesta 85, Domžale, ki ga zastopa Odvetniška družba IliÄ" o.p. d.o.o., Dalmatinova 11, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 4.3.2010

ODLOČILA

Postopek revizije oddaje javnega naročila "Organiziranje nakupa letalskih kart" se ustavi.

Obrazložitev

V postopku oddaje javnega naročila "Organiziranje nakupa letalskih kart", objavljenega na portalu javnih naročil 28.1.2010 pod št. objave JN715/2010 in v Dopolnilu k Uradnem listu EU dne 30.1.2010 pod št. objave 2010/S 21-030044 je vlagatelj zoper določbe razpisne dokumentacije dne 5.2.2010 vložil zahtevek za revizijo.

Naročnik je s sklepom z dne 17.2.2010 vlagateljev zahtevek za revizijo delno zavrgel, delno zavrnil in mu delno ugodil, zato je vlagatelj z vlogo z 22.2.2010 naročnika obvestil, da nadaljuje revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo v delu, kjer je naročnik njegov zahtevek za revizijo zavrnil.

Po prejemu in pregledu dokumentacije v zvezi s predmetnim revizijskim postopkom je Državna revizijska komisija ob preverjanju procesnih predpostavk ugotovila, da je vlagatelj zahtevku za revizijo priložil potrdilo o plačilu takse, iz katerega je razvidno, da je vlagatelj predpisano takso iz 22. člena ZRPJN v višini 5.000,00 EUR plačal le delno, in sicer v višini 700,00 EUR. Zato je vlagatelja s sklepom št. 018-36/2010-2 z dne 25.2.2010 v skladu s 1. odst. 21. člena ZRPJN pozvala k dopolnitvi zahtevka za revizijo s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijo v znesku 4.300,00 EUR.

Z vlogo z dne 3.3.2010 je vlagatelj Državno revizijsko komisijo obvestil, da zahtevek za revizijo v predmetni zadevi umika.

ZRPJN v 4. alineji 1. odstavka 23. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, ko pred sprejemom odločitve prejme pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo, izda sklep, s katerim postopek za revizijo ustavi. Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi 4. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 4.3.2010

Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
â"˘ Odvetniška družba IliÄ" o.p. d.o.o., Dalmatinova 11, Ljubljana
â"˘ Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva 2, Ljubljana
â"˘ Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
â"˘ Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana