018-031/2010 Mestna občina Koper

Številka: 018-031/2010-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter predsednice Miriam Ravnikar šurk in članice mag. Maje Bilbija, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Prenova dvorane zadružnega doma škofije (OB050-07-0317 KS škofije - zadružni dom)" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Adriaing, d.o.o., Ankaranska cesta 7, Koper, ki ga zastopa odvetnik Mitja Vezovnik, Ferrarska 14, Koper (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper (v nadaljevanju: naročnik), dne 25.2.2010 soglasno

ODLOČILA

Vlagateljeva zahteva za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, kot izhaja iz vlagateljeve vloge "Nadaljevanje postopka" z dne 12.2.2010, se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 13.10.2009 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Prenova dvorane zadružnega doma škofije (OB050-07-0317 KS škofije - zadružni dom)".

Javni razpis je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN 8496/2009 z dne 15.10.2009.

Dne 30.11.2009 je naročnik izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, iz katerega izhaja, da se to odda ponudniku Makro5 gradnje, d.o.o., Obrtniška ulica 5, Koper.

Vlagatelj je z vlogo z dne 11.12.2009 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje napačnost naročnikove odločitve o izločitvi njegove ponudbe ter zahteva razveljavitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila.

Naročnik je dne 24.12.2009 izdal "Sklep", s katerim je predmetni postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavil.

Z vlogo z dne 7.1.2010 je vlagatelj naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.
Državna revizijska komisija je dne 26.1.2010 izdala Sklep št. 018-011/2010-2, s katerim je odločitev o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 11.12.2009, kot je izhajala iz naročnikovega Sklepa z dne 24.12.2009, razveljavila. Ugotovila je namreč, da sta si bila izrek in obrazložitev naročnikovega Sklepa z dne 24.12.2009 v nasprotju, zaradi česar naročnikove odločitve o vlagateljevem revizijskem zahtevku ni bilo mogoče šteti za skladno z določili 16. člena ZRPJN, ter da je naročnik pri odločanju o vlagateljevem revizijskem zahtevku presegel njegove meje, saj je brez podlage v revizijskem zahtevku predmetni postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavil.

Naročnik je dne 4.2.2010 izdal Sklep, s katerim je ponovno odločil o vlagateljevem revizijskem zahtevku, in sicer tako, da je razveljavil obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila.

Vlagatelj je dne 12.2.2010 na naročnika naslovil vlogo "Nadaljevanje postopka", s katero zahteva nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo in povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb strank je Državna revizijska komisija, na podlagi 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija z vpogledom v vlagateljev revizijski zahtevek z dne 11.12.2009 ugotavlja, da je ta v njem podal naslednji revizijski predlog: "Ponudnik zato predlaga, da revizijski organ razveljavi postopek oddaje predmetnega javnega naročila tako, da naročnik ponovno odloči o izbiri, pri čemer pa naj ob upoštevanju meril vključi in upošteva tudi ponudbo Adriaing d.o.o. Koper". Državna revizijska komisija je že v svojem Sklepu št. 018-011/2010-2 z dne 26.1.2010 ugotovila, da je vlagatelj s tako postavljenim revizijskim predlogom zahteval razveljavitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila (in ne celotnega postopka oddaje javnega naročila).

Z vpogledom v sklep, s katerim je naročnik dne 4.2.2010 ponovno odločil o vlagateljevem revizijskem zahtevku, gre ugotoviti, da iz njega izhaja naročnikova odločitev, da se razveljavi obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila, kar gre šteti za razveljavitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik vlagateljevemu revizijskemu predlogu, kot izhaja iz njegovega revizijskega zahtevka z dne 11.12.2009, s svojim sklepom z dne 4.2.2010 v celoti ugodil. Državna revizijska komisija v zvezi z vlagateljevo navedbo v vlogi "Nadaljevanje postopka" o tem, da naročnik s svojim sklepom zgolj razveljavlja obvestilo o oddaji javnega naročila, ne določa pa, ali bo opravil ponovno izbiro ob upoštevanju njegove ponudbe, pripominja, da je bil postopek oddaje predmetnega javnega naročila z razveljavitvijo odločitve o njegovi oddaji ponovno postavljen v fazo po prejemu ponudb. Nadaljevanje oziroma zaključek tega postopka bo naročnik moral izvesti v skladu z določili ZJN-2, nadaljnja ravnanja v tem postopku pa ne morejo biti predmet naročnikovih odločitev v revizijskem postopku.

Iz določil 274. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem.), katerega določbe se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil smiselno uporabljajo glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, med drugim izhaja, da sodišče zavrže tožbo, če ugotovi, da ni podana pravna korist tožeče stranke za njeno
vložitev.

V konkretni zadevi je naročnik, kot je že bilo navedeno, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku v celoti ugodil. Ker vlagatelju glede na zgoraj opredeljene meje njegovega revizijskega zahtevka ob morebitnem nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo tako ne bi moglo biti "prisojeno" več ali nekaj drugega, kot mu je z odločitvijo o njegovem revizijskem zahtevku že "prisodil" naročnik, Državna revizijska komisija pa hkrati ne more presojati zakonitosti ravnanj, ki jih je že s svojimi akti slednji že razveljavil, vlagatelju ni mogoče priznati pravnega interesa za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo (za to dejanje ni podana vlagateljeva pravna korist), njegovo zahtevo za nadaljevanje postopka pred tem organom pa je potrebno zavreči.


V podani vlogi "Nadaljevanje postopka" vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov revizije.

Državna revizijska komisija je v tem sklepu že ugotovila, da je naročnik vlagateljevemu revizijskemu predlogu, kot izhaja iz njegovega revizijskega zahtevka z dne 11.12.2009, s svojim sklepom z dne 4.2.2010 v celoti ugodil. Z vpogledom v spisovno dokumentacijo gre ugotoviti tudi, da vlagatelj do zaključka revizijskega postopka pred naročnikom povrnitve stroškov revizijskega postopka ni zahteval, zato naročnik o teh ni bil dolžan odločati.

Kot je Državna revizijska komisija v tem sklepu ravno tako že ugotovila, vlagatelju v posledici zgoraj predstavljene naročnikove odločitve ni mogoče priznati pravnega interesa za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, tako pa tudi ne za nadaljevanje tega postopka v delu, ki se nanaša na odločanje o stroških revizijskega postopka.

Ob zapisanem Državna revizijska komisija zgolj pripominja, da določba petega odstavka 22. člena ZRPJN sicer določa, da je potrebno povrnitev stroškov zahtevati do odločitve naročnika oz. Državne revizijske komisije, vendar pa slednje pride v poštev zgolj v primeru, ko se revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo lahko nadaljuje. Ker se je v konkretni zadevi revizijski postopek zaključil že pred naročnikom (kot argumentirano zgoraj, vlagatelj za nadaljevanje tega pred Državno revizijsko komisijo nima pravnega interesa), bi vlagatelj povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, moral zahtevati že do odločitve naročnika.


Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija vlagateljevo zahtevo za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, kot izhaja iz vlagateljeve vloge "Nadaljevanje postopka" z dne 12.2.2010, zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 25.2.2010

Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper,
- Odvetnik Mitja Vezovnik, Ferrarska 14, Koper,
- Makro5 gradnje, d.o.o., Obrtniška ulica 5, Koper,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana.