018-028/2010 Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

Številka: 018-028/2010-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 ter 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članici Državne revizijske komisije mag. Nataši Jeršič, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku revizije oddaje javnega naročila "Balonska aortna črpalka", začetega na podlagi pritožbe ponudnika SIND, Ljubljana d.o.o., Verovškova 64, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zmagoslav Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13a, šempeter pri Gorici (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.2.2010

ODLOČILA

1. Pritožbi vlagatelja, z dne 12.2.2010, se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep, št. 252-1/09-67, z dne 4.2.2010, in sicer v delu, v katerem je zahtevek za revizijo zavrgel.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo v delu, ki ga je zavrgel, odločiti skladno s 16. členom ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je dne 16.5.2009 sprejel Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Balonska aortna črpalka". Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je naročnik objavil na portalu javnih naročil, dne 7.7.2009, pod št. objave JN5412/2009.

Naročnik je dne 4.11.2009, pod št. 252-1/09-25, izdal Odločitev o oddaji naročila, na podlagi katere je odločil, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku THOMY F.E., d.o.o., Vodnikova 170, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Naročnik je dne 12.11.2009 na podlagi pisnega poziva vlagatelja za spremembo naročnikove odločitve, z dne 9.11.2009, izdal Odločitev o spremembi odločitve o oddaji JN "Balonska aortna črpalka", št. 252-1/09-34, na podlagi katere je ponudbo izbranega ponudnika izločil kot nepopolno in kot najugodnejšo izbral vlagateljevo ponudbo.

Izbrani ponudnik je dne 26.11.2009 vložil zahtevek za revizijo, ki mu je Državna revizijska komisija s sklepom 018-298/2009-8, z dne 18.12.2009, ugodila in razveljavila naročnikovo Odločitev o spremembi odločitve o oddaji za JN.

Naročnik je dne 5.1.2010 vnovič izdal Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 252-1/09-53, s katero je kot najugodnejšega izbral izbranega ponudnika.

Vlagatelj je od naročnika z dopisom, z dne 13.1.2010, zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, k čemur ga je naročnik povabil dne 20.1.2010, vendar mu vpogleda, zaradi označitve ponudbe izbranega ponudnika kot poslovne skrivnosti, ni omogočil. Naročnik je vlagatelja napotil k vložitvi zahteve za dostop do informacij javnega značaja skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006, uradno prečiščeno besedilo; ZDIJZ-UPB2), ki jo je vlagatelj vložil dne 20.1.2010.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 22.1.2010, v katerem predlaga razveljavitev naročnikove Odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 5.1.2010 in zahteva povrnitev stroškov, ki jih je imel v postopku revizije, podrejeno pa vlagatelj predlaga, da se mu omogoči vpogled v ponudbo izbranega ponudnika in v korespondenco med izbranim ponudnikom in naročnikom, ter da se mu določi primeren rok, v katerem bo lahko ugotovljene kršitve uveljavljal z vlogo.

Prvi del vlagateljevih navedb v zahtevku za revizijo se nanaša na zahtevani vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, glede katerega vlagatelj naročniku očita kršitev določb Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in 16/2008; v nadaljevanju: ZJN-2) in načela transparentnosti postopka oddaje javnega naročila, ter pri tem poudarja, da je vpogled nujen zaradi navajanja dejstev in dokazov ter s tem utemeljitve navedb v zahtevku za revizijo.

Drugi del vlagateljevih navedb pa se nanaša na domnevno nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika, saj naj le-ta v svoji ponudbi ne bi predložil seznama možnih proizvajalcev potrošnega materiala niti CE certifikata za vso ponujeno opremo, kot je to zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji.

Izbrani ponudnik je po svoji pooblaščenki, odvetnici Aleksandri Jurakk, Pražakova 20, Ljubljana, pri naročniku vložil pripravljalno vlogo v zvezi z vloženim zahtevkom za revizijo, v kateri podaja svoje mnenje, da vlagatelju iz več razlogov ni mogoče priznati aktivne legitimacije.

Naročnik je dne 4.2.2010 sprejel sklep, št. 252-1/09-67, s katerim je vlagateljev zahtevek zavrnil kot neutemeljen, v delu, kjer vlagatelj navaja enaka dejstva, kot jih je navajal že v pozivu za spremembo odločitve (z dne 9.11.2009), pa je zahtevek za revizijo zavrgel. Naročnik v obrazložitvi navaja, da vlagatelju vpogleda ni omogočil v izogib morebitni odškodninski odgovornosti, saj naj bi izbrani ponudnik vse dele svoje ponudbe, razen navedbe ponudnika in končne ponudbene cene, označil kot poslovno skrivnost. Naročnik je zato vlagateljev zahtevek v tem delu zavrnil kot neutemeljenega. Glede navedb v zvezi z domnevno nepopolnostjo ponudbe izbranega ponudnika pa naročnik ugotavlja, da so enake tistim, ki jih vlagatelj uveljavljal že v pozivu za spremembo odločitve o priznanju sposobnosti, zaradi česar naročnik meni, da je vlagatelj v tem delu prekludiran in je zahtevek za revizijo glede vsebinskih navedb zavrgel.

Vlagatelj je dne 12.2.2010 na naročnika naslovil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, v delu, v katerem je naročnik njegov zahtevek za revizijo zavrgel, pa je pred Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo.

Vlagatelj v pritožbi navaja, da je naročnik neupravičeno zavrgel njegov zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika, saj naj ne bi bile izpolnjene procesne predpostavke za zavrženje, temveč bi moral naročnik o njegovih navedbah odločiti meritorno.

Naročnik je z vlogo, z dne 15.2.2010, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v pristojno odločanje.

Državna revizijska komisija je po proučitvi pritožbe in dokumentacije v postopku oddaje in revizije obravnavanega javnega naročila odločila, da je pritožba vlagatelja utemeljena, kot izhaja iz nadaljevanja.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je med strankama sporno, ali sme vlagatelj v zahtevku za revizijo navajati dejstva, ki so po svoji vsebini enaka tistim, ki jih je navajal že v pozivu naročniku za spremembo odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 9.11.2009.

Skladno s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN se zahtevek za revizijo lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta zakon ne določata drugače.

Državna revizijska komisija je že v več odločitvah zavzela stališče, da je postopek oddaje javnega naročila v primeru, ko je odločitev naročnika o oddaji naročila v revizijskem postopku razveljavljena, vrnjen v fazo ponovnega ocenjevanja in vrednotenja ponudb. V ponovljenem postopku ocenjevanja in vrednotenja ponudb naročnik ponovno preveri oziroma oceni (ne)popolnost vseh ponudb, pri čemer naročnik lahko ugotovi katerekoli nepravilnosti, tudi tiste, ki jih pri prvi odločitvi morebiti ni ugotovil oziroma upošteval. Naročnik torej lahko ponovno pregleda izpolnjevanje zahtev razpisne dokumentacije, tudi v delih, ki niso bili predmet morebitnih prejšnjih zahtevkov za revizijo, in pri tem ugotovi, da določena zahteva ni izpolnjena, čeprav naročnik v prvotnem postopku ocenjevanja in vrednotenja ponudb tega morda ni ugotovil. V primeru, ko Državna revizijska komisija v celoti razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, je naročnikova odločitev o oddaji naročila v celoti razveljavljena, tudi v delu, ki se nanaša na ugotovitev o popolnosti oziroma nepopolnosti posameznih ponudb in ki v revizijskem postopku ni bil predmet spora. Ugotovitev o popolnosti oziroma nepopolnosti posameznih ponudb je del prvotne naročnikove odločitve in v primeru razveljavitve slednje naročnik v ponovljenem postopku ocenjevanja in vrednotenja ponudb ni vezan na ugotovitve iz le-te. Naročnik na podlagi ponovne ocene ponudb sprejme novo odločitev o oddaji naročila ali morebitno drugo odločitev, skladno z ZJN-2. Zoper novo odločitev naročnika pa lahko potencialni vlagatelji (aktivno legitimirane osebe iz 9. člena ZRPJN) uveljavljajo pravno varstvo z vložitvijo zahtevka za revizijo, iz vseh razlogov, torej lahko izpostavijo vse svoje ugovore. ZRPJN namreč ne prepoveduje, da vlagatelj, ki je v istem postopku oddaje javnega naročila predhodno že vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji naročila, ne bi smel v primeru novo izdane odločitve o oddaji naročila vložiti novega zahtevka za revizijo, v katerem bi zatrjeval kršitve, ki jih je naročnik pri ponovnem ocenjevanju in vrednotenju ponudb ponovil. Nasprotno, ko se razveljavi odločitev naročnika o oddaji naročila, se ob novi odločitvi naročnika o oddaji naročila odprejo vsa vprašanja in je skladno s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN mogoče vložiti zahtevek za revizijo zoper ravnanja naročnika. Navedeno velja toliko bolj v primeru, ko ponudnik v postopku oddaje javnega naročila naročnika na domnevne kršitve v postopku opozori z neformalnimi sporočilnimi sredstvi, torej z opozorilom, pozivom in podobnimi dopisi, ki jih ponudnik ne opredeli kot zahtevek za revizijo.

Kot je razvidno iz spisovne dokumentacije, je vlagatelj v pozivu naročniku za spremembo odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 9.11.2009, prerekal popolnost ponudbe izbranega ponudnika in naročnika pozval, naj spremeni svojo odločitev o oddaji javnega naročila, sprejeto dne 4.11.2009. Z drugim dopisom, datiranim ravno tako 9.11.2009, je vlagatelj zahteval izdajo dodatne obrazložitve obvestila o oddaji javnega naročila. Naročnik je dne 12.11.2009 na podlagi vlagateljevega poziva izdal Odločitev o spremembi odločitve o oddaji JN "Balonska aortna črpalka", št. 252-1/09-34, s katero je ponudbo izbranega ponudnika izločil kot nepopolno in kot najugodnejšo izbral vlagateljevo ponudbo. Zoper naročnikovo Odločitev o spremembi odločitve o oddaji javnega naročila je zahtevek za revizijo vložil izbrani ponudnik, kateremu je Državna revizijska komisija v revizijskem postopku ugodila in sporno naročnikovo odločitev razveljavila. Po ponovnem pregledu in vrednotenju ponudb je naročnik dne 5.1.2010 izdal novo Odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je ponovno izbral izbranega ponudnika.

V konkretnem primeru je naročnik izdal tri odločitve o oddaji javnega naročila, torej gre pri zadnji naročnikovi odločitvi, z dne 5.1.2010, zoper katero je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, za ponovno pravno relevantno ravnanje naročnika, zoper katero lahko aktivno legitimirani ponudniki uveljavljajo pravno varstvo skladno z ZRPJN.

Ker gre za "novo" naročnikovo ravnanje, zahtevek za revizijo pa je mogoče vložiti zoper vsako ravnanje naročnika (četudi je to ponovljeno), Državna revizijska komisija ne more pritrditi naročniku, da vlagatelj slednjih ravnanj naročnika po veljavnem ZRPJN ne bi smel izpodbijati z vložitvijo novega zahtevka za revizijo. V konkretnem revizijskem postopku, ki predstavlja nov spor med naročnikom in vlagateljem, se lahko izpodbijajo vsa ravnanja naročnika in se v zvezi s tem lahko odprejo nova vprašanja, ne glede na predhodne ugotovitve iz prejšnjega postopka ocenjevanja in vrednotenja ponudb.

Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija zaključila, da naročnik ni imel pravne podlage za zavrženje zahtevka za revizijo, zato je pritožbi vlagatelja na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo v delu, ki se nanaša na domnevno nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika, kot izhaja iz sklepa, št. 252-1/09-67, izdanega dne 4.2.2010.

Naročnik mora o zahtevku za revizijo v delu, ki ga je zavrgel, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk odločati skladno s 16. členom ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 22.2.2010mag. Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetnik Zmagoslav Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana
- Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13a, šempeter pri Gorici
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Pražakova 20, Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana