018-025/2010 Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

Številka: 018-025/2010-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5, 32/2009 - odl. US: U-I-238/07-52; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter članic Sonje Drozdek šinko in Vide Kostanjevec kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v zvezi s postopkom revizije postopka storitev šolske prehrane, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Slorest, d. o. o., Likozarjeva ulica 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Trg Miloša Zidanška 3, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), 12. 2. 2010 soglasno

ODLOČILA

Vloga "Nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo" z dne 1. 2. 2010 se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je sodelujoče ponudnike v postopku storitev šolske prehrane izmed treh ponudb, ki so prispele naročniku, z "Obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika" št. 139-09/10 z dne 4. 1. 2010 obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika M. R. Commerce, d. o. o., Zagrebška cesta 92, Maribor.

Zoper to odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 12. 1. 2010 in predlagal izbiro svoje ponudbe, podrejeno pa delno razveljavitev postopka, naročniku pa očita kršitve v zvezi z ocenjevanjem ponudb.

Naročnik je z dopisom št. 152-2009/10 z dne 18. 1. 2010 vlagatelja pozval, naj predloži potrdilo o vplačilu takse v višini 5.000 eurov. Vlagatelj je z dopisom z dne 19. 1. 2010 naročniku sporočil, da je k zahtevku za revizijo predložil potrdilo o vplačilu takse v višini 700 eurov, kar šteje, da je pravi znesek takse glede na 22. člen ZRPJN. Naročnik je vlagatelja z dopisom št. 154-09/10 z dne 22. 1. 2010 znova pozval na predložitev potrdila o vplačilu takse v višini 5.000 eurov. Vlagatelj je z dopisom z dne 26. 1. 2010 naročniku sporočil, da zavrača naročnikov poziv za vplačilo višje takse, saj da naročnik za tako ravnanje nima podlage v 22. členu ZRPJN.

Naročnik je s sklepom št. 155-09/10 z dne 29. 1. 2010 zahtevek za revizijo zavrgel kot nepopoln s pojasnilom, da je glede takse treba upoštevati tudi določbe ZJN-2 o objavi obvestila o oddaji naročila.

Vlagatelj je z vlogo "Nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo" z dne 1. 2. 2010 naročnika obvestil, da skladno s 17. členom ZRPJN nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je 4. 2. 2010 od naročnika prejela dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija na podlagi 23. člena ZRPJN sklenila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik 29. 1. 2010 sprejel sklep, iz katerega je razvidno, da je:
- zahtevek za revizijo zavrgel, pri čemer je pojasnil, da je to storil, ker je ugotovil, da je nepopoln,
- odločitev sprejel na podlagi petega odstavka 12. člena ZRPJN,
- vlagatelja poučil, da lahko zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo v roku 3 dni od njegovega prejema vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da vlagatelj zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo ni vložil pritožbe na Državno revizijsko komisijo (peti odstavek 12. člena ZRPJN), ampak je naročnika tudi izrecno sklicujoč se na 17. člen ZRPJN obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Ne iz strukture (npr. vlogo z dne 1. 2. 2010 je vlagatelj izrecno naslovil na naročnika in ne na Državno revizijsko komisijo), ne iz naziva, ne (kot bistveno) iz vsebine vloge "Nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo" z dne 1. 2. 2010 ni mogoče ugotoviti, da vlagatelj v njej kakorkoli nasprotuje naročnikovi odločitvi, da zavrže zahtevek za revizijo. Državna revizijska komisija tudi sicer vlagateljeve vloge z dne 1. 2. 2010 ni dobila neposredno od vlagatelja (niti v vednost).

Državna revizijska komisija je že večkrat pojasnila (tako že npr. v zadevi št. 018-033/2009), da je postopek revizije postopek pravnega varstva; torej z vložitvijo zahtevka za revizijo upravičena oseba po ZRPJN (9. člen ZRPJN) začne (12. člen ZRPJN; npr. št. 018-269/2007) postopek pravnega varstva zoper kršitve naročnika v postopku javnega naročanja (gl. 1. člen ZRPJN ter 3., 4. in 5. točko četrtega odstavka 12. člena ZRPJN). Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v zadevi npr. št. 018-083/2008, iz določb ZRPJN (12. in 13. člen ZRPJN; pa tudi 17. člen ZRPJN, ko se odloča o sklepu, s katerim naročnik ustavi postopek revizije), je pritožba pravno sredstvo, s katerim vlagatelj uveljavlja pravno varstvo zoper domnevno nezakonita naročnikova ravnanja v postopku revizije (zavrženje zahtevka za revizijo, ustavitev revizijskega postopka) in ne zoper domnevno nezakonita naročnikova ravnanja v postopku javnega naročanja (npr. postavitev pogoja, izbira ali izločitev ponudbe), saj, kot je bilo že pojasnjeno, zoper slednja ravnanja lahko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo (12. člen ZRPJN), nato pa (po prejemu naročnikove meritorne odločitve âˆ" 16. člen ZRPJN; izjema v primeru "molka naročnika", drugi odstavek 16. člena ZRPJN) zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo (17. člen ZRPJN).

Državna revizijska komisija nadalje pojasnjuje, da po vložitvi zahtevka za revizijo (prvi in drugi odstavek 12. člena ZRPJN) naročnik preveri, ali so izpolnjene postopkovne (procesne) predpostavke (12. in 13. člen ZRPJN) za njegovo vsebinsko (meritorno) obravnavo (16. člen ZRPJN). V nekaterih primerih je neizpolnjevanje procesnih predpostavk (npr. zahtevek za revizijo je nepopoln, ker ne vsebuje vseh podatkov iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN) mogoče sanirati (peti odstavek 12. člena ZRPJN). Če naročnik ugotovi, da procesne predpostavke (ob upoštevanju zakonskega postopka glede dopolnitve zahtevka za revizijo) niso izpolnjene, zahtevek za revizijo zavrže (peti odstavek 12. člena ZRPJN in drugi odstavek 13. člena ZRPJN). Zoper naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo lahko vlagatelj v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN oziroma drugim odstavkom 13. člena ZRPJN vloži pritožbo, ki jo naslovi na Državno revizijsko komisijo in jo tudi vloži pri njej. Predmet pritožbenega postopka v primeru, da naročnik zahtevek za revizijo zavrže na podlagi petega odstavka 12. člena ZRPJN, je torej ugotavljanje, ali je naročnik smel zavreči zahtevek za revizijo kot nepopoln.

V konkretni zadevi naročnik zahtevka za revizijo ni obravnaval meritorno, ampak je ocenil, da je nepopoln. Naročnik je torej preizkušal zgolj to, ali so izpolnjene procesne predpostavke za vsebinsko obravnavo zahtevka za revizijo. Vendar vlagatelj zoper to naročnikovo odločitev kljub pravilnemu pravnemu pouku ni vložil pritožbe na Državno revizijsko komisijo, kot to določa tudi peti odstavek 12. člena ZRPJN, ampak je s sklicevanjem na 17. člen ZRPJN naročniku sporočil, naj o zahtevku za revizijo odloča Državna revizijska komisija, čeprav za tako ravnanje Državne revizijske komisije niso oziroma niso bili izpolnjeni pogoji po ZRPJN.

Ker bi vlagatelj zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo lahko vložil zgolj pritožbo, te pa (tudi, če upoštevamo vsebino vloge "Nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo" z dne 1. 2. 2010) kot že ugotovljeno ni vložil, vloge "Nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo" z dne 1. 2. 2010 ni mogoče obravnavati kot dopustno, zaradi česar je Državna revizijska komisija ob upoštevanju prvega odstavka 23. člena ZRPJN (ob upoštevanju pravila a maiore ad minus), in tudi kot v primerljivi zadevi št. 018-017/2008, odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 12. 2. 2010

Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Trg Miloša Zidanška 3, 2000 Maribor,
- Slorest, d. o. o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
- M. R. Commerce, d. o. o., Zagrebška cesta 92, 2000 Maribor,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.