018-006/2010 Pošta Slovenije d.o.o.

Številka: 018-006/2010-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 ter 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek-šinko kot predsednice senata ter članic mag. Maje Bilbija in Vide Kostanjevec kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Ureditev energetike na Slomškovem trgu v Mariboru" (1. sklop), začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika PROMPT d.o.o., Poslovna cona A16, šenčur, ki ga zastopa odvetnik mag. Marko Žvipelj, Odvetniška pisarna Mužina in partnerji d.o.o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 4.2.2010 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 7.12.2009, se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 5000 evrov kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.7.2009 sprejel sklep, št. 0038-VV-G-0057/2009-POG, o začetku postopka oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za "Ureditev energetike na Slomškovem trgu v Mariboru", in razpis objavil na Portalu javnih naročil, pod številko JN5951/2009, z dne 23.7.2009.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 20.8.2009, je razvidno, da je ponudbe pravočasno oddalo 15 ponudnikov. Naročnik je z dopisi, z dne 8.9.2009 ter dne 18.9.2009, ponudnike pozval k dopolnitvam ponudb. Naročnik je ponudnike z dopisom, z dne 2.10.2009, pozval k pogajanjem, ter dne 26.10.2009 še k drugemu krogu pogajanj.

Naročnik je dne 5.11.2009 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 6/39-7573-15/09, s katero je za 1. sklop kot najugodnejšega izbral ponudnika Elektro Tabga d.o.o., Cesta k Tamu 12, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik) ter za 2. in 3. sklop ponudnika Gradbeništvo Milan Pintarič s.p., Spodnja ščavnica 32, Gornja Radgona.

Vlagatelj je dne 18.11.2009 na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila ter zahtevo za vpogled v dokumentacijo postopka. Naročnik je na zahtevo odgovoril z dopisom, z dne 24.11.2009, kjer je podal dodatno obrazložitev svoje odločitve ter vlagatelja obvestil o dnevu in uri, ko bo lahko opravil zahtevani vpogled (27.11.2009, ob 9. uri).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 7.12.2009, v katerem zatrjuje nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika ter ponudnika Gradbeništvo Milan Pintarič s.p., Spodnja ščavnica 32, Gornja Radgona (v nadaljevanju: drugouvrščeni ponudnik) in predlaga razveljavitev naročnikove Odločitve o oddaji javnega naročila, št. 6/39-7573-15/09, v delu, ki se nanaša na 1. sklop, ter povrnitev stroškov revizijskega postopka. Vlagatelj navaja, da je na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da je ta iz več razlogov nepravilna, in sicer:
1) izbrani ponudnik naj bi v terminskem planu določil datum začetka del 14.9.2009, datum zaključka del pa 14.12.2009, kar je 91 dni, medtem ko je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval izvedbo naročila v 90 dneh od podpisa pogodbe in uvedbe v posel;
2) izbrani ponudnik naj ne bi izpolnil vseh postavk priloge "Popis del" (postavka Krmilna omara diesel elektro agregata), in sicer naj ne bi vpisal znamke in tipa opreme, kot je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj meni, da pri tem ne more iti za formalno nepopolno ponudbo, saj naj izbrani ponudnik zahtev naročnika ne bi niti deloma izpolnjeval in zato sploh ne bi smel dopolniti svoje ponudbe. Vlagatelj navaja, da je naročnik izbranega ponudnika z dopisom, z dne 8.9.2009, pozval k dopolnitvi ponudbe pri postavki 2. Diesel električni agregat s podatki o znamki razdelilca, nakar ga je dne 18.9.2009 pozval še na dopolnitev s podatki o tipu razdelilca. Vlagatelj naročniku poleg navedenega očita, da je izbral ponudbo izbranega ponudnika, čeprav naj bi le-ta ravnal v direktnem nasprotju z drugim odstavkom 78. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08; v nadaljevanju: ZJN-2) in celo spremenil ponudbo v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. Vlagatelj dodatno opozarja, da naj bi naročnik ravnal v nasprotju z 78. členom tudi s tem, ko je izbranega ponudnika dvakrat pozival k odpravi iste nepopolnosti;
3) izbrani ponudnik naj bi v nasprotju z zahtevo razpisne dokumentacije opustil navedbo podizvajalca, čeprav naj bi vrednost sistema neprekinjenega napajanja predstavljala 20,51 % vrednosti celotnega sklopa, naročnik pa je zahteval predložitev seznama podizvajalcev že v primeru, ko vrednost njihovih del presega 20 % te vrednosti.

Vlagatelj v nadaljevanju očita tudi nepopolnost ponudbe drugouvrščenega ponudnika, in sicer naj le-ta sploh ne bi izdelal terminskega načrta del, kot je bilo to zahtevano z razpisno dokumentacijo, prav tako naj ne bi predložil z razpisno dokumentacijo zahtevanih izjav o izpolnjevanju pogojev (P5, P6, P7, P8, P9 in P10) ter ISO standardov 9001 in 14001. Vlagatelj nadalje, enako kot pri ponudbi izbranega ponudnika, tudi za drugouvrščenega ponudnika zatrjuje, da bi moral navesti podizvajalca, saj naj bi vrednost sistema neprekinjenega napajanja predstavljala 24,57 % vrednosti celotnega sklopa, torej več kot je naročnik postavil mejo za navedbo podizvajalca, ter da v nasprotju z zahtevo razpisne dokumentacije ni vpisal znamke in tipa stikala (Popis del, točka 3 - sistem neprekinjenega napajanja), zaradi česar je njegova ponudba še dodatno nepravilna.

Vlagatelj zahteva povračilo stroškov, ki jih je imel z zahtevkom za revizijo, in sicer znesek plačane takse, nagrado za odvetnika ter izdatke, povečano za 20 % DDV.

Naročnik je izdal sklep, št. 6/11-7573/17-09, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik uvodoma odgovarja, glede na vlagateljeve očitke kršitev ZJN-2, da ni zavezanec po tem zakonu, temveč po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08; v nadaljevanju: ZJNVETPS). Naročnik vlagateljeve navedbe zavrača kot neutemeljene, in sicer:
1) glede roka izvedbe del navaja, da je iz terminskega plana ponudbe izbranega ponudnika razvidno, da bi z deli končal v 90-ih dneh, saj je kot datum začetka del navedel 14.9.2009, zaključek pa 9.12.2009, medtem ko je datum 14.12.2009 zgolj datum tehničnega pregleda in se izvede po zaključku del;
2) v sporni postavki naj izbrani ponudnik ne bi pustil praznega polja, temveč naj bi že v sami ponudbi navedel podatek "SAC 235", ki je oznaka mikroprocesorskega kontrolnika za avtomatski vklop, ki je bistven element krmilne naprave dobavitelja Stubelj. V prvi dopolnitvi je izbrani ponudnik opisal stikalno omaro Himel CMO, kot je razumel naročnikovo zahtevo po dodatni dopolnitvi, v drugi dopolnitvi pa je navedel še podatke o tipski oznaki omare dobavitelja Stubelj KO-450. Naročnik poudarja, da se vse oznake nanašajo na isto krmilno napravo diesel elektro agregata, ter da izbranega ponudnika ni dvakrat pozival k dopolnitvi iste formalne nepopolnosti ponudbe, temveč je v drugem pozivu le natančneje zapisal, s katerim podatkom mora ponudbo dopolniti, saj je iz prve dopolnitve izhajalo, da ponudnik ni razumel, kateri podatek potrebuje naročnik;
3) izbrani ponudnik naj bi v celoti in pravilno izpolnil pogoj P9 iz razpisne dokumentacije, saj je predložil izjavo, da del ne bo opravljal s podizvajalci. Naročnik navaja, da ni imel razloga, da bi v predloženo izjavo dvomil, saj je izbrani ponudnik registriran za opravljanje razpisane dejavnosti in ima zaposlene primerne kadre. Naročnik še dodaja, da pa je kljub temu pri izbranem ponudniku preveril natančne vrednosti del, ki bi jih izbrani ponudnik oddal podizvajalcem, ter da iz podatkov izhaja, da vrednost le-teh ne presega 20 % vrednosti sklopa, saj bo izbrani ponudnik sam opravil dostavo in montažo materiala, česar vlagatelj v zahtevku za revizijo ni upošteval.

Naročnik podredno ugovarja tudi aktivni legitimaciji vlagatelja, saj navaja, da v kolikor bi moral izločiti ponudbo izbranega ponudnika, bi iz enakih razlogov moral izločiti tudi ponudbo vlagatelja, saj naj bi njega ravno tako pozival k dopolnitvam enakih formalnih nepopolnosti kot izbranega ponudnika. Naročnik na tej podlagi zaključuje, da vlagateljeva ponudba nikakor ne bi mogla biti izbrana kot najugodnejša, zato se tudi ni nadalje opredeljeval do vlagateljevih navedb v zvezi z nepopolnostjo ponudbe drugouvrščenega ponudnika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 4.1.2010, obvestil, da bo postopek revizije nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj v dopisu navaja, da se naročnikova zavrnilna odločba o zahtevku za revizijo - glede na to, da naročnik ni obravnaval vlagateljevih navedb v zvezi z nepopolnostjo ponudbe drugouvrščenega ponudnika - ne more preizkusiti, saj sklep nima razlogov, obrazložitev pa je v nasprotju z izrekom. Vlagatelj še dodaja, da je nedopustno ocenjevanje ponudb v postopku revizije javnega naročila, kot naj bi to storil naročnik z njegovo ponudbo, ko mu je hipotetično odvzel aktivno legitimacijo, ker naj bi bila po naročnikovem mnenju njegova ponudba v enakem položaju kot ponudba izbranega ponudnika glede dovoljenih dopolnitev formalnih nepopolnosti.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 8.1.2010 odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu v pristojno odločanje.

Ker iz spisovne dokumentacije ni bilo razvidno, ali je drugouvrščeni ponudnik v drugem krogu še vztrajal pri svoji ponudbi za 1. sklop, je Državna revizijska komisija naročnika, skladno z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN, zaprosila za dodatna pojasnila s tem v zvezi.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ter četrtega in šestega odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagatelj, skladno z določbami 9. člena ZRPJN, aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo, saj ima interes za dodelitev naročila in bi mu lahko bila, v primeru naročnikove neutemeljene ocenitve ponudb izbranega ter drugouvrščenega ponudnika kot popolnih, kar vlagatelj v zahtevku za revizijo prereka, povzročena škoda.

Državna revizijska komisija je najprej presojala vlagateljeve navedbe iz zahtevka za revizijo, ki se nanašajo na nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika.

1) V zvezi z navedbo, da naj bi izbrani ponudnik v terminskem planu določil datum začetka del 14.9.2009 ter datum zaključka del 14.12.2009, kar naj bi bilo v neskladju z razpisno dokumentacijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je le-ta neutemeljena.

Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik na strani 10, v točki 4 "Opis naročila - tehnične specifikacije", podtočki 4.2 "Kraji in roki izvajanja naročila", kot rok izvedbe določil: "90 dni od podpisa pogodbe in uvedbe v posel".

Nadalje gre iz ponudbe izbranega ponudnika ugotoviti, da je le-ta v terminskem planu določil naslednje datume:

Sklop 1 - ELEKTROINSTALAC. DELA
TRAJANJE
66 dni
ZAČETEK
14.9.09
KONEC
14.12.09
1.1 Pripravljalna dela 5 dni 14.9.09 18.9.09
1.2 Transformator. postaja 25 dni 14.9.09 18.9.09
1.3 Diesel električni agregat 15 dni 16.11.09 4.12.09
1.4 Sistem neprek. napajanja 15 dni 16.11.09 4.12.09
1.5 Energetski razvod 30 dni 23.9.09 3.11.09
1.6 Stikalni bloki 40 dni 21.9.09 16.11.09
1.7 Instalac. material in oprema 50 dni 17.9.09 25.11.09
1.8 Svetilke splošne in zasilne razsvetljave
27 dni
28.10.09
4.12.09
1.9 Javljanje požara, tehnično varovanje
15 dni
13.11.09
4.12.09
1.10 Izenačitev potencialov, ozemljitve
26 dni
19.10.09
24.11.09
1.11 Centralni nadzorni sistem 22 dni 9.11.09 9.12.09
1.12 Meritve, PID, POV 10 dni 25.11.09 9.12.09
1.13 Tehnični pregled 1 dan 14.12.09 14.12.09

Državna revizijska komisija glede na navedeno pritrjuje naročniku, da je izbrani ponudnik izpolnil njegovo zahtevo po dokončanju del v roku 90 dni od podpisa pogodbe in uvedbe v posel, saj je kot datum pričetka del (pripravljalna dela) določil 14.9.2009, datum zaključnega dela (meritve, PID, POV) pa 9.12.2009, kar skupno znaša 86 dni. Datum 14.12.2009, ki ga vlagatelj napačno navaja kot datum zaključka del, je v terminskem planu ponudbe izbranega ponudnika določen kot datum tehničnega pregleda, ki pa je po svoji naravi zgolj pregled že izvedenih del, in ne sovpada nujno z dnem dokončanja del, torej ne more šteti za dejanje, ki pomeni "dokončanje del", saj je dokončanje del predpogoj za izvedbo tehničnega pregleda.

2) V nadaljevanju je Državna revizijska komisija preverjala utemeljenost vlagateljeve navedbe, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna iz razloga, ker naj le-ta ne bi izpolnil postavke "Krmilna omara diesel elektro agregata" s tipom in znamko opreme, kot je to zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji. Državna revizijska komisija je tudi za to vlagateljevo navedbo ugotovila, da je neutemeljena.

ZJNVETPS v 18. točki 2. člena določa, da je formalno nepopolna tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila, ter da ponudba ni formalno nepopolna, če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena. Nadalje je v prvem odstavku 82. člena ZJNVETPS glede dopustnih dopolnitev ponudbe določeno, da mora naročnik, v kolikor sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti. Ponudnik pa, skladno z drugim odstavkom 82. člena ZJNVETPS, ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Državna revizijska komisija je z vpogledom v razpisno dokumentacijo ugotovila, da je naročnik kot (edino) merilo za ocenitev ponudbe določil najnižjo vrednost ponudbe za sklop (točka 1.15 Merila). Iz razpisne dokumentacije oziroma njene priloge "Popis del" je dalje razvidno, da je naročnik pri posameznih postavkah zahteval: "Znamka in tip opreme (obvezno vpiši)", enako tudi pri postavki "Krmilna omara diesel elektro agregata", ki jo kot sporno navaja vlagatelj.

Pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi (že ob oddaji le-te) pod sporno postavko navedel: "SAC 235".

Nadalje je iz spisovne dokumentacije mogoče ugotoviti, da je naročnik izbranega ponudnika z dopisom, z dne 8.9.2009, pozval k dopolnitvi ponudbe v navedeni postavki, in sicer je zahteval: "Prosimo, da ponudbo dopolnite v naslednjih segmentih, in sicer: 1. sklop (elektro inštalacije): pri postavki 2. Diesel električni agregat - točka 2: potrebno je dopolniti podatke o znamki razdelilca". Vlagatelj je na dopis odgovoril tako, da je naročniku posredoval podatek: "Himel CMO, dimenzije 2100 (2000+100)x1000x400, RAL7032". Naročnik je nato dne 18.9.2009 na izbranega ponudnika naslovil še en dopis, v katerem je navedel: "V zvezi z dopolnitvijo ponudbe, ki ste jo predhodno predložili (D-51-09-RT z dne 11.9.2009), vas prosimo, da dopolnite podatke o tipu razdelilca - ponudnik mora navesti proizvajalca kompletnega razdelilca kot na primer STUBELJ SAC 35 in ne proizvajalca vgrajenega elementa (postavka 2. Diesel električni agregat - točka 2)" in od vlagatelja pridobil odgovor: "Stubelj KO-450".

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da se postavka 2. Diesel električni agregat, pri kateri je bilo potrebno v ponudbi vpisati znamko in tip, nanaša na tehnične specifikacije javnega naročila, in pri tem opozarja na zgoraj citirano določbo drugega odstavka 82. člena ZJNVETPS, skladno s katero ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. Gre torej za zakonsko prepoved dopolnjevanja oziroma odpravljanja formalnih nepopolnosti v delih ponudbe, ki se nanašajo na tehnične specifikacije, zato naročnik v tem delu nikakor ne bi smel dopustiti kakršnegakoli spreminjanja ponudbe. V kolikor bi torej naročnikova dopisa, z dne 8.9.2009 in z dne 18.9.2009, opredelili kot poziv k odpravi formalne nepopolnosti, bi bilo takšno ravnanje naročnika nedopustno in nezakonito.

Vendar pa je Državna revizijska komisija iz spisovne dokumentacije ugotovila, kot sledi iz obrazložitve v nadaljevanju, da v konkretnem primeru ni šlo za dopolnjevanje ali odpravo formalne pomanjkljivosti, temveč za pojasnjevanje ponudbe v delu, ki se je nanašal na podatek o znamki in tipu ponujene krmilne omare diesel elektro agregata. Državna revizijska komisija je z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika ugotovila, da je v svoji ponudbi (že ob oddaji le-te) pod sporno postavko navedel: "SAC 235". Naročnik ga je nato v prvem dopisu, z dne 8.9.2009, pozval k dopolnitvi postavke 2. Diesel električni agregat s podatki o znamki razdelilca, na kar je izbrani ponudnik odgovoril s podatkom Himel CMO. V drugem dopisu, z dne 18.9.2009, pa je naročnik izbranega ponudnika pozval, naj navede še tip razdelilca, in izbrani ponudnik je navedel podatek Stubelj KO-450. Kot izhaja iz odgovora izbranega ponudnika na zahtevek za revizijo (dopis z dne 15.12.2009), predstavlja v sporni postavki najprej vpisan podatek SAC 235 oznako mikroprocesorskega kontrolnika za avtomatski vklop, ki je bistven element krmilne omare, drugi podatek Himel CMO, kot odgovor na naročnikovo vprašanje po znamki omare, je opis stikalne omare, Stubelj KO-450 pa je tipska oznaka omare dobavitelja agregata; vse navedene oznake opreme pa se nanašajo na isto krmilno omaro diesel elektro agragata. Iz navedenega je očitno, da se oznake nanašajo na isti artikel, zato ne moremo govoriti o spreminjanju tehničnih specifikacij, ter da je prišlo v komunikaciji med naročnikom in izbranim ponudnikom do nesporazuma, kar pa ne sme iti na škodo izbranega ponudnika, saj naročnik, po mnenju Državne revizijske komisije, ni dovolj jasno in natančno opredelil, kateri podatek želi imeti (prvič ga je pozval, naj navede znamko razdelilca, naslednjič pa je svojo zahtevo razširil še na tip razdelilca). Državna revizijska komisija zato zaključuje, da je šlo pri odgovorih izbranega ponudnika, tako na naročnikov dopis z dne 8.9.2009 kot na dopis z dne 18.9.2009, zgolj za pojasnjevanje v ponudbeni dokumentaciji že obstoječih vsebin - konkretizacijo tipske oznake že ponujenega artikla (krmilne omare), kar je po svoji vsebini le pojasnilo že prej posredovanih podatkov in se kot tako razlikuje od dopolnitve formalno nepopolne ponudbe. Navedenega ravnanja (tako naročnika kot izbranega ponudnika) torej ni mogoče subsumirati pod določbe prvega odstavka 82. člena ZJNVETPS, saj je komunikacija med naročnikom in izbranim ponudnikom glede sporne postavke služila le odpravi nesporazuma med njima.

3) Državna revizijska komisija je nazadnje presojala utemeljenost vlagateljevih navedb, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje pogoja o predložitvi izjave za podizvajalce, ter tudi te vlagateljeve trditve zavrnila kot neutemeljene.

Naročnik je v točki 2 razpisne dokumentacije določil pogoje za udeležbo in pri tem navedel: "Za vsak izpolnjeni pogoj je potrebno priložiti dokazilo ali predložiti izjavo. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale (izkazovale) vseh v nadaljevanju opisanih pogojev, bodo štete kot nesprejemljive in bodo izločene iz postopka.". Med pogoji je pod točko P9 zahtevano: "Seznam podizvajalcev z navedbo del, ki jih bodo opravili posamezni podizvajalci (v primeru, da vrednost del podizvajalcev presega 20 % vrednosti za sklop) in oceno vrednosti njihovih del za posameznega podizvajalca, ali izjava ponudnika, da del ne bo opravljal s podizvajalci.".

Kot izhaja iz ponudbe izbranega ponudnika, je le-ta predložil izjavo, da na objektu Ureditev energetike na Slomškovem trgu ne bo opravljal del s podizvajalci.

Glede na to, da vlagatelj za svojo trditev, da je vrednost del pri postavki 'sistem neprekinjenega napajanja' v ponudbi izbranega ponudnika, ki jih bo zanj opravil podizvajalec, večja od 20 % vrednosti celotnega sklopa, ni podal nobenih konkretnih dokazov, temveč njegove navedbe temeljijo zgolj na ugibanju, je Državna revizijska komisija ocenila, da bi jih bilo potrebno že iz tega razloga kot neutemeljene zavrniti. Skladno s pravilom o trditveno-dokaznem bremenu iz 7. in 212. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP-UPB3, Uradni list RS, št. 73/07 in 45/08), katerega določbe se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo v reviziji oddaje javnih naročil, morajo biti namreč trditve (dejstva) jasne in določne, pri tem pa mora stranka, ki določeno dejstvo zatrjuje, le-tega tudi dokazati, oziroma zanj predlagati dokaze. Vlagatelj je v tem delu zahtevka za revizijo dejansko zatrjeval le, da izbrani ponudnik ni navedel podizvajalcev, čeprav bi to skladno z razpisno dokumentacijo moral storiti, saj naj bi bila vrednost del podizvajalca po njegovem izračunu večja od mejne vrednosti, ki jo je določil naročnik. Pri tem vlagatelj ni navedel niti, zakaj meni, da bo izbrani ponudnik sodeloval s podizvajalcem, niti za svoje izračune ne navaja nekih preverljivih osnov, temveč enostavno predpostavlja, da bo izbrani ponudnik vsa dela v postavki "sistem neprekinjenega napajanja" oddal podizvajalcu in da bi zato moral le-tega v svoji ponudbi kot takega tudi navesti.

Glede na zgoraj ugotovljeno je Državna revizijska komisija sledila naročniku in njegovim preveritvam s strani vlagatelja zatrjevanih očitkov, ki jih je ta opravil pri izbranem ponudniku in kot izhajajo iz odgovora izbranega ponudnika na zahtevek za revizijo (dopis z dne 15.12.2009). Iz slednjega je mogoče razbrati, da bo delež del v ponudbi izbranega ponudnika, pri postavki "sistem neprekinjenega napajanja", dejansko opravil podizvajalec, vendar je ta vrednost manjša od 20 % vrednosti celotnega sklopa; izbrani ponudnik navaja, da je v znesku pri sporni postavki, na katerega se sklicuje vlagatelj (70.286,65 EUR), vštet tudi delež dostave in montaže v vrednosti 10 % od navedenega zneska (torej 7.028,67), kar pa bo opravil izbrani ponudnik sam, tako da bo realni delež podizvajalčevih del znašal 63.257,98 EUR oz. 18,15 % vrednosti celotnega sklopa. Državna revizijska komisija je v obravnavanem delu ugotovila pravilnost ponudbe izbranega ponudnika ter zato zavrnila vlagateljeve navedbe s tem v zvezi.

Državna revizijska komisija pa ni presojala vlagateljevih navedb v zvezi s ponudbo drugouvrščenega ponudnika, saj le-to ne bi več vplivalo na pravni položaj vlagatelja v tem postopku. Glede na to, da vlagatelju ni uspelo izkazati nepravilnosti ponudbe izbranega ponudnika, velja namreč zaključiti, da vlagatelju ob upoštevanju merila za izbor (najnižja cena) v nobenem primeru ne bi mogla biti povzročena škoda zaradi očitanih kršitev naročnika v tem delu.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker zahtevek za revizijo ni utemeljen, je Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.".

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljenega zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je bilo potrebno, ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN, odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 11.2.2010

Predsednica senata:
Sonja Drozdek-šinko, univ.dipl.prav.,
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetnik mag. Marko Žvipelj, Odvetniška pisarna Mužina in partnerji d.o.o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana
- Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor
- Elektro Tabga d.o.o., Cesta k Tamu 12, Maribor
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana