018-307/2009 Slovenske železnice, d.o.o.

Številka: 018-307/2009-9

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija), je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 94/2007 - ZRPJN-UPB5 in 32/2009 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Državne revizijske komisije mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata, ter članic Državne revizijske komisije mag. Nataše Jeršič in Sonje Drozdek-šinko, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila "Razvoj ERTMS na voznih sredstvih Slovenskih železnic, d.o.o." (v sklopu številka 1 "ERTMS/ETCS NAPRAVE NA VOZNIH SREDSTVIH SŽ" ter v sklopu številka 2 "ERTMS/GSM-R IN ANALOGNI UIC RADIO (GOVORNI DEL) NA VOZNIH SREDSTVIH SŽ") in na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila gospodarski subjekt SIEMENS, d. o. o., Bratislavska cesta 5, 1000 Ljubljana, ter gospodarski subjekt Siemens AG, SiemensstraĂźe 92, A-1210 Dunaj, Avstrija (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), katera po pooblastilu zastopa odvetniška družba Podjed, o. p. - d. o. o., Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana, zoper ravnanje naročnika SLOVENSKE ŽELEZNICE, d. o. o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 02. februarja 2010 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 26. novembra 2009 se v delu, v katerem se nanaša na sklop številka 1 "ERTMS/ETCS NAPRAVE NA VOZNIH SREDSTVIH SŽ", ugodi in se razveljavi naročnikova "ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA" številka 1.-1800/2009, z dne 12. novembra 2009, v delu, v katerem se nanaša na sklop številka 1 "ERTMS/ETCS NAPRAVE NA VOZNIH SREDSTVIH SŽ".

2. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 26. novembra 2009 je v delu, v katerem se nanaša na sklop številka 2 "ERTMS/GSM-R IN ANALOGNI UIC RADIO (GOVORNI DEL) NA VOZNIH SREDSTVIH SŽ", utemeljen.

Naročnik mora vlagatelju dovoliti vpogled v ponudbi ponudnika Alstom Ferroviaria SpA, Via Ottavio Moreno 23, 12038 Savigliano, Italija, ter ponudnika HÖRMANN FUNKWERK GmbH, Im Funkwerk 5, D-99625 Kölleda/ThĂĽringen, Nemčija, ki sta ju naročniku predložila v sklopu številka 2 "ERTMS/GSM-R IN ANALOGNI UIC RADIO (GOVORNI DEL) NA VOZNIH SREDSTVIH SŽ".

3. Vlagatelj lahko, če bo (po vpogledu) ocenil, da je pri katerem od ravnanj naročnika v postopku oddaje zadevnega naročila v sklopu številka 2 "ERTMS/GSM-R IN ANALOGNI UIC RADIO (GOVORNI DEL) NA VOZNIH SREDSTVIH SŽ" prišlo do kršitev, vloži nov zahtevek za revizijo in sicer v roku 10 dni, šteto od dne prejema te odločitve (sklepa) Državne revizijske komisije.

4. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.960,00 evrov (EUR). Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 11. maja 2009 sprejel sklep o začetku postopka oddaje naročila "Razvoj ERTMS na voznih sredstvih Slovenskih železnic", obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo zadevnega naročila po odprtem postopku pa je bilo
- na Portalu javnih naročil objavljeno dne 15. maja 2009 (številka objave JN3833/2009),
- v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, to je v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije (TED - Tenders Electronic Daily), številka 2009/S 95, objavljeno dne 19. maja 2009 in sicer pod številko dokumenta 136400
(v nadaljnjem besedilu: naročilo). Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku so bila na Portalu javnih naročil objavljena dne 29. maja 2009 (pod številko objave JN4246/2009), dne 05. junija 2009 (pod številko objave JN4492/2009), dne 03. julija 2009 (pod številko objave JN5366/2009), dne 31. julija 2009 (pod številko objave JN6180/2009), dne 04. avgusta 2009 (pod številko objave JN6242/2009), dne 05. avgusta 2009 (pod številko objave JN6271/2009) in dne 12. avgusta 2009 (pod številko objave JN6501/2009), dodatni podatki pa tudi v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, to je v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije (TED - Tenders Electronic Daily), številka 2009/S 103, z dne 30. maja 2009 (številka dokumenta 147683), številka 2009/S 107, z dne 06. junija 2009 (številka dokumenta 153919), številka 2009/S 127, z dne 07. julija 2009 (številka dokumenta 184429), številka 2009/S 146, z dne 01. avgusta 2009 (številka dokumenta 213121), številka 2009/S 148, z dne 05. avgusta 2009 (številka dokumenta 215768), številka 2009/S 150, z dne 07. avgusta 2009 (številka dokumenta 218789) in številka 2009/S 156, z dne 15. avgusta 2009 (številka dokumenta 226733).

Naročnik je dne 12. novembra 2009 izdal odločitev o oddaji naročila, številka 1.-1800/2009 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), ki jo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 17. novembra 2009.

Vlagatelj je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti, dne 26. novembra 2009 priporočeno s povratnico na pošto oddal zahtevek za revizijo, z dne 26. novembra 2009, ki ga je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke, prejel dan kasneje (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo primarno predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila za sklop številka 1, za sklop številka 2 pa omogočitev vpogleda v "zahtevano dokumentacijo naročnika in ponudbi izbranega ponudnika in družbe Alstom v roku 10 dni". Vlagatelj primarno prav tako predlaga povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo. Podrejeno vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila za sklopa številka 1 in 2 ter povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo.

V zahtevku za revizijo vlagatelj glede sklopa številka 1
- vztraja in (še naprej) zagotavlja, da je postavka "Potrebna oprema za izvedbo homologacije za Italijo" tako v delu tabele za prototipno kot tudi v delu tabele za serijsko vgradnjo vpisana pravilno (torej 0,00 â??), saj za izpolnitev obveznosti za sklop številka 1 ne bo potreboval nobene dodatne opreme za homologacijo sistema ETCS za vozna sredstva 541 za Italijo oziroma je vso opremo, ki jo bo potreboval za izpolnitev obveznosti, že upošteval v drugih splošnih cenovnih in tehničnih postavkah. Vlagatelj dodaja, da naročnik očitno meni, da bo izvedba homologacije voznega sredstva za Italijo zahtevala dodatne stroške, ki bodo povezani z izvedbo določenih del in dobav, ki (pa) niso predmet tega naročila, ter zaključuje, da njegova ponudba ne more biti neprimerna iz razloga, ker ne vsebuje tistega, česar naročnik izrecno ne želi kot del naročila. Vlagatelj ob tem zatrjuje tudi, da ga naročnik ni obravnaval enakopravno z ostalima ponudnikoma, saj tudi ta nista mogla upoštevati dodatnih stroškov, na katere se naročnik sklicuje pri vlagatelju, pa v obrazložitvah zavrnitev njunih ponudb ni najti podobnih očitkov;
- zatrjuje, da je zmotna naročnikova ugotovitev, da vlagateljeva ponudba ne zagotavlja vseh zahtevanih funkcionalnosti ERTMS/ETCS, ki so vezane na podatkovni del GSM-R, oziroma bi lahko bila njihova realizacija povezana z dodatnimi stroški za naročnika. Vlagatelj ob tem dodaja, da je podatkovni del GSM-R predmet vlagateljeve ponudbe, kar je nedvoumno navedeno na več mestih v ponudbi (slednja vlagatelj v zahtevku za revizijo tudi našteje), v tabeli "Podatkovni GSM-R" pa je tudi količinsko opredeljen, zaradi česar je očitek naročnika, da ga vlagatelj ni vključil v ponudbo, povsem neutemeljen. Po prepričanju vlagatelja je neutemeljeno tudi naročnikovo razumevanje, da bi bila realizacija zahtevanih funkcionalnosti lahko povezana z dodatnimi stroški naročnika, saj so vsi stroški v povezavi z realizacijo funkcionalnosti, vezanih na podatkovni del GSM-R, upoštevani v cenovnih tabelah, postavke v cenovni tabeli pa so fiksne in nespremenljive.

V zahtevku za revizijo vlagatelj glede sklopa številka 2 zatrjuje, da sta ponudbi "izbranega ponudnika in družbe Alstom za Sklop 2 neprimerni", saj ne izbrani ponudnik in ne "Alstom" nista sposobna zagotoviti in izpolniti zahtev iz razpisne dokumentacije glede homologacije in tehničnih rešitev. Vlagatelj pri tem dodaja, da je z namenom, da bi potrdil svoje sume glede neprimernosti ponudb obeh ponudnikov in lažje dokazal nepravilnost naročnikove ocene njunih ponudb, naslednji dan po prejemu izpodbijane odločitve naročniku posredoval zahtevo za vpogled v dokumentacijo naročnika in obe omenjeni ponudbi, vendar pa mu naročnik do dne vložitve zahtevka za revizijo zahtevanega vpogleda ni omogočil, niti mu ni posredoval kakršnekoli odločitve v zvezi s tem, s čimer je kršil določili 8. člena in šestega odstavka 22. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list Republike Slovenije, številka 128/2006 in 16/2008; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2). V posledici navedenega vlagatelj primarno predlaga, da mu naročnik oziroma Državna revizijska komisija omogoči vpogled v želeno dokumentacijo (skladno z določili 22. člena ZJN-2), podrejeno pa, da Državna revizijska komisija postopa po drugem odstavku 19. člena ZRPJN in "v okviru predmetnega zahtevka za revizijo" preveri pravilnost naročnikove ocene obeh omenjenih ponudb v smislu zagotavljanja in izpolnjevanja zahtev razpisne dokumentacije glede homologacije in tehničnih rešitev.

Naročnik je vlagatelja s pozivom številka 1.-1935/09, z dne 01. decembra 2009, pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo z navedbo potrdila o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Omenjeni poziv je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 03. decembra 2009, dne 07. decembra 2009 pa je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke, prejel vlagateljevo dopolnitev zahtevka za revizijo.

Naročnik je dne 16. decembra 2009 izdal odločitev o zahtevku za revizijo, številka 1.-2011/09, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). Odločitev o zahtevku za revizijo v delu, ki se nanaša na sklop številka 1, naročnik utemeljuje na sledeč način:
- vztraja, da ni zahteval vgradnje nacionalne varnostne naprave na vozilo vrste 541, vlagateljeva trditev, da je naročnik potrdil, da (sporna) postavka ne sme zajemati vgradnje nacionalne varnostne naprave pa ni točna, saj iz odgovora na vprašanje številka 199 izhaja, da naročnik še vedno vztraja pri zahtevi po homologaciji vozila vrste 541 v Italiji. Pri tem naročnik dodaja, da bi moral vlagatelj pod postavko "potrebna dodatna oprema za izvedbo homologacije za I (RFI)" zapisati predvideno ceno potrebne opreme, ki bo izpolnjevala zahtevo naročnika po homologaciji vozila vrste 541 za Italijo, vlagatelj pa je za potrebno dodatno opremo podal (vpisal) ceno 0,00 â?? oziroma cene ni vpisal. S tem naročnik dokazuje, da vlagateljeva ponudba ni ustrezna, saj bi se lahko skupna cena, ki jo je vlagatelj ponudil v svoji ponudbi, bistveno spremenila ali pa naročnikova zahteva po homologaciji vozila vrste 541 v Italiji ne bi bila izvedena. Naročnik zaključuje, da vlagatelj v ponudbi ni predvidel vseh stroškov za izvedbo zahtev naročnika in za ponujeno ceno ne more izvesti zahtev naročnika po homologaciji vozila vrste 541 v Italiji (oziroma v ponudbi le tega ni prikazal na dokazljiv način);
- zatrjuje, da se mu je porajal dvom, ker je v stroškovnih tabelah za "LOT 1" pod postavko "Podatkovni GSM-R" povsod navedena cena 0,00 â??, iz česar je lahko sklepal, da je vlagateljeva ponudba nepopolna, ker ni ovrednotil bistvene komponente sistema ali pa se za prikazano ceno 0,00 â?? skrivajo dodatni stroški, ki bi lahko bistveno vplivali na povečanje skupne ponudbene cene. Naročnik ob tem dodaja, da vlagateljeve ponudbe ne more sprejeti kot ustrezne, saj ta ni nedvoumna (da bi jo lahko enoznačno interpretiral).

Odločitev o zahtevku za revizijo v delu, ki se nanaša na sklop številka 2, naročnik utemeljuje na način, da vlagatelj v svojih navedbah ne navaja dokazov, ki bi dokazovali njegove trditve, da ponudnika "uvrščena pred njim" nista usposobljena izvesti integracije radijske naprave v celoten sistem vozila. Naročnik še dodaja, da je, skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2, preveril in ugotovil, da so zahteve naročnika (iz točke H, Knjige 1 "Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika") izpolnjene, ter zaključuje, da vlagatelju (ob dejstvu, da ni uspel dokazati nepopolnosti ponudb umeščenih pred njegovo ponudbo) v tem postopku ni mogoče priznati obstoja pravnega interesa za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 18. decembra 2009, dne 21. decembra 2009 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno s povratnico na pošto oddal obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom številka 1.3.-292/09, z dne 23. decembra 2009, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji zadevnega naročila in reviziji postopka oddaje tega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom številka 018-307/2009-4, izdanim dne 28. decembra 2009, pozvala na odstop manjkajoče dokumentacije, dne 12. januarja 2010 pa je prejela dokumentacijo, ki ji jo je odstopil naročnik.

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega naročila in postopek revizije postopka oddaje tega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, predlaganih in izvedenih dokazov v postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija, v skladu s tretjim in šestim odstavkom 22. člena ter tretjo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija je (z namenom pravilne uporabe materialnega prava oziroma uporabe pravega materialnega zakona) uvodoma preverila, ali bi moral naročnik postopek v zvezi s predmetom zadevnega naročila, ki ga oddaja, izvesti v skladu z ZJN-2 ali v skladu z Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list Republike Slovenije, številka 128/2006 in 16/2008; v nadaljnjem besedilu: ZJNVETPS). V posledici omenjenega preizkusa je Državna revizijska komisija
- ob upoštevanju določb ZJNVETPS,
- ob smiselnem razumevanju sodbe Sodišča (Evropske unije), izdane v zadevi C 393/06, Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt, GmbH proti Fernwärme Wien GmbH, dne 10. aprila 2008,
- ne glede na dejstvo, da je naročnik v odgovoru na vprašanje enega od ponudnikov ("95. VPRAšANJE"), ki se je glasilo "Ali se to naročilo izvaja po ZJN-2 ali ZJNVETPS"" odgovoril z "Naročilo se izvaja po ZJN-2.",
ugotovila, da gre v konkretnem primeru za naročanje (blaga) na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (7. člen ZJNVETPS v povezavi s 1. členom ZJNVETPS), zato se za oddajo predmeta naročila "Razvoj ERTMS na voznih sredstvih Slovenskih železnic, d.o.o." uporabljajo določbe ZJNVETPS. Glede na navedeno je torej Državna revizijska komisija v zadevnem postopku revizije postopka oddaje predmetnega naročila presojala, ali je naročnik s svojimi ravnanji, ki se v zahtevku za revizijo navajajo kot kršitve naročnika v postopku oddaje naročila, kršil katero od določb ZJNVETPS.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala vlagateljeve navedbe, v katerih ta zatrjuje, da je njegova ponudba za sklop številka 1 ("ERTMS/ETCS NAPRAVE NA VOZNIH SREDSTVIH SŽ") popolna, naročnik pa jo je neutemeljeno zavrnil. V povezavi z navedenim je Državna revizijska komisija najprej obravnavala vlagateljeve navedbe, v katerih ta vztraja in zagotavlja, da je postavka "Potrebna oprema za izvedbo homologacije za Italijo" tako v delu tabele za prototipno kot tudi v delu tabele za serijsko vgradnjo vpisana pravilno (torej 0,00 â??), saj za izpolnitev obveznosti za sklop številka 1 ne bo potreboval nobene dodatne opreme za homologacijo sistema ETCS za vozna sredstva 541 za Italijo oziroma je vso opremo, ki jo bo potreboval za izpolnitev obveznosti, že upošteval v drugih splošnih cenovnih in tehničnih postavkah.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da med vlagateljem in naročnikom ni spora o tem, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval SCMT (nacionalnega varnostnega sistema oziroma nacionalne varnostne naprave italijanskih železnic; v nadaljnjem besedilu: SCMT sistem) oziroma vgradnje SCMT sistema na vozna sredstva oziroma vozila 541 (lokomotive vrste 541). Slednja ugotovitev izhaja tako vsaj iz
- odločitve o oddaji naročila, v kateri je naročnik v točki 1. na strani 3 zapisal, da "ni zahteval vgradnje sistema SCMT na vozno sredstvo 541"
- odločitve o zahtevku za revizijo, v kateri je naročnik v drugem odstavku na strani 4 zapisal, da "ni zahteval vgradnje nacionalne varnostne naprave na vozilo vrste 541"
- odgovora na vprašanje enega od ponudnikov ("199. VPRAšANJE"), ki se je glasilo "vrstica 26, 56, 94 potrebna oprema za izvedbo homologacije za I(RFI)
Sprašujemo ali je to zahteva za vgradnjo nacionalne varnostne naprave. Če da, potem prosimo da določite količino na koliko lokomotiv je potrebno vgraditi naprave
Če ne, prosimo za zahtevamo natančno razlago smisla in vsebine te vrstice ali pa umik te vrstice iz razpisne dokumentacije. Sama homologizacija je v predvidena v postavkah vrstice 38, 39 in 40." na katerega je naročnik odgovoril z "Ne, to ni zahteva za vgradnjo nacionalne varnostne naprave, temveč je to najnujnejša potrebna oprema za izvedbo homologacije v I (RFI). Samo certificiranje in homologacija pod točko 3 v stroškovnih tabelah predstavlja storitev izvedbe certificiranja oz. homologacije.
Glej tudi Dodatek št. 6 - spremenjene stroškovne tabele."
- odgovora na vprašanje enega od ponudnikov ("182. VPRAšANJE"), na katerega je naročnik odgovoril z "SCMT ni predmet razpisa (glej tudi odgovor na vprašanje št. 76)."
- odgovora na vprašanje enega od ponudnikov ("76. VPRAšANJE"), na katerega je naročnik odgovoril s "Sistem SCMT ni del tega projekta.",
kakor tudi iz navedb v vlagateljevem zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da med vlagateljem in naročnikom ni spora niti o tem, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da mora izvajalec v imenu naročnika za lokomotive vrste 541 opraviti (izvesti) homologacijo (ERTMS) med drugim tudi v Italiji oziroma za Italijo. Slednje izhaja tako vsaj iz
- odločitve o oddaji naročila, v kateri je naročnik v točki 1. na strani 3 zapisal, da je za vozno sredstvo 541 "zahteval izvedbo homologacije za Italijo"
- odločitve o zahtevku za revizijo, v kateri je naročnik v petem odstavku na strani 5 zapisal, da zahteva "homologacijo vozila vrste 541 za ERTMS sistem v Italiji"
- točke "1.1.6 Certificiranje in rehomologacija:", kakor tudi iz točk "2.1.18", "4.3.2" in "4.3.3" razpisne dokumentacije,
- nekaterih vprašanj, ki izhajajo iz objav na Portalu javnih naročil,
kakor tudi iz navedb v vlagateljevem zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija pritrjuje naročniku, da, čeprav ni zahteval vgradnje SCMT sistema na vozna sredstva 541 (lokomotive vrste 541), pa je (kot poudarja sam) za omenjena vozna sredstva 541 (lokomotive vrste 541) zahteval izvedbo homologacije (ERTMS) za Italijo. Prav tako Državna revizijska komisija razume bojazen naročnika, da bo izvedba homologacije za Italijo, ki jo v svoji ponudbi ponuja vlagatelj, lahko povezana z dodatnimi stroški, če bo vgradnja SCMT sistema na vozna sredstva 541 (lokomotive vrste 541) nujna predpostavka (nujna potrebna oprema) za opravo (izvedbo) homologacije omenjenih voznih sredstev (lokomotiv vrste 541) za Italijo, naročnik pa (vgradnje) SCMT sistema na vozna sredstva 541 (lokomotive vrste 541) v razpisni dokumentaciji ni zahteval. Omenjeno bojazen je zaznati tudi iz opozorila enega od ponudnikov ("155. VPRAšANJE"), ki se glasi: "Opozarjamo na to, da homologacija lokomotiv vrste 541 brez sistema SCMT v Italiji po naših informacijah ni možna.". Vendar pa Državna revizijska komisija ob doslej navedenem ugotavlja tudi, da gre v tem primeru za (domnevno) pomanjkljivost naročnikove razpisne dokumentacije, ne pa za pomanjkljivost vlagateljeve ponudbe. Na navedeno ugotovitev tako v zahtevku za revizijo (prvi odstavek na strani 5, označeni kot stran "11 od 11") upravičeno opozarja tudi vlagatelj, ko zapiše, da
- je naročnik njegovo ponudbo "zavrnil, ker smatra, da bo izvedba homologacije voznega sredstva za Italijo zahtevala dodatne stroške, ki bodo povezani z izvedbo določenih del in dobav, ki niso predmet tega javnega naročila (kot je bilo za sistem SCMT s strani naročnika večkrat potrjeno). Pri tem seveda ne gre za nepopolnost vlagateljeve ponudbe, saj ponudba ne more biti neprimerna iz razloga, ker ne vsebuje tistega, česar naročnik izrecno ne želi kot del naročila."
- "Težava očitno ni v ponudbi, temveč v sami razpisni dokumentaciji".

Postavko potrebne opreme za izvedbo homologacije voznih sredstev 541 za Italijo je naročnik vključil v tabelo specifikacije stroškov ("KNJIGA 4c - LOT 1", vrstica 54, za prototipno vgradnjo pa vrstica 25). Če bi naročnik dejansko predvidel, da je SCMT sistem oziroma vgradnja SCMT sistema na vozna sredstva 541 (lokomotive vrste 541) "potrebna oprema za izvedbo homologacije za I (RFI)" (torej za izvedbo homologacije voznih sredstev 541 za Italijo) in kot taka tudi predmet zadevnega naročila, ne bi zatrjeval, da "ni zahteval vgradnje sistema SCMT na vozno sredstvo 541", da "ni zahteval vgradnje nacionalne varnostne naprave na vozilo vrste 541", da "SCMT ni predmet razpisa" oziroma da "Sistem SCMT ni del tega projekta". Res je sicer, da je vlagatelj "v svojem dokumentu z dne 22.10.2009, kot odgovor na vprašanje naročnika številka 4 navedel, da stroški za vgradnjo sistema SCMT na vozilih vrste 541 doslej niso bili vključeni v ponudbi", kot je to v točki 1. na strani 3 odločitve o oddaji naročila zapisal naročnik, vendar pa je potrebno ponovno poudariti, da naročnik v razpisni dokumentaciji od (potencialnih) ponudnikov ni zahteval, da v svojih ponudbah ponudijo (oziroma v svoje ponudbe vključijo) SCMT sistem oziroma vgradnjo SCMT sistema na vozna sredstva 541 (lokomotive vrste 541). Na slednji zaključek (iz že doslej pojasnjenih razlogov) ne vpliva dejstvo, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da mora izvajalec v imenu naročnika za lokomotive vrste 541 opraviti (izvesti) homologacijo med drugim tudi za Italijo. Prav tako ne gre prezreti, da
- je vlagatelj "v svojem dokumentu z dne 22.10.2009, kot odgovor na vprašanje naročnika številka 4", poudaril, da so vsi potrebni stroški za izpolnitev zahtev iz razpisne dokumentacije v njegovi ponudbi upoštevani,
- tudi v primeru, če bi izhajali iz stališča, da so naročnikove zahteve glede izpostavljenega vprašanja SCMT sistema (in njegove vgradnje) na vozna sredstva 541 (lokomotive vrste 541) v povezavi s homologacijo omenjenih voznih sredstev za Italijo oziroma potrebno opremo za izvedbo homologacije omenjenih voznih sredstev za Italijo nejasne (česar pa po oceni Državne revizijske komisije iz doslej navedenih razlogov ni mogoče ugotoviti), bi bilo v skladu z ustaljeno prakso Državne revizijske komisije zaključiti, da nejasne, nedorečene ali dvoumne zahteve razpisne dokumentacije, ki omogoča različne interpretacije, v nobenem primeru ni mogoče interpretirati v škodo ponudnika (vlagatelja).

Državna revizijska komisija prav tako ugotavlja, da (zgolj) cena "0,00 â??", ki jo je v postavki "potrebna oprema za izvedbo homologacije za I (RFI)" (torej za izvedbo homologacije voznih sredstev 541 za Italijo) tabele specifikacije stroškov ("KNJIGA 4c - LOT 1", vrstica 54, za prototipno vgradnjo pa vrstica 25) ponudil vlagatelj, (še) ne pomeni, da bi vlagatelj v svoji ponudbi ne ponudil potrebne opreme za opravo (izvedbo) homologacije voznih sredstev 541 (ERTMS) med drugim tudi za Italijo. V konkretnem primeru velja prav nasprotno, saj
- je postavka "potrebna oprema za izvedbo homologacije za I (RFI)" ("KNJIGA 4c - LOT 1", vrstica 54 za "Vozno sredstvo tip 541 - ETCS L2", za prototipno vgradnjo pa vrstica 25) tudi količinsko opredeljena
- je v postopku oddaje zadevnega naročila relevantna končna skupna ponudbena vrednost, način izvedbe posamezne storitve (po ceni "0,00 â??") znotraj celotnega naročila oziroma vprašanje pokrivanja stroškov le-te pa je lahko stvar izvajalčevih (ponudnikovih) objektivnih konkurenčnih prednosti
- je ponudnik "v svojem dokumentu z dne 22.10.2009" (kakor ga poimenuje naročnik) "kot odgovor na vprašanje naročnika številka 4" v povezavi z opravo (izvedbo) homologacije voznih sredstev za Italijo poudaril, da so vsi potrebni stroški za izpolnitev zahtev iz razpisne dokumentacije v njegovi ponudbi upoštevani
- je v ponudbo predložil med drugim tudi izpolnjen, podpisan in žigosan "Razpisni obrazec št. 2 - PISMO O NAMERI", pa tudi izpolnjen, podpisan in žigosan "Razpisni obrazec št. 5 - IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV". S slednjim se vlagatelj med drugim zavezuje, da
a) se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe za udeležbo na javnem razpisu, in na tej osnovi daje svojo ponudbo (9. točka na strani 000074 vlagateljeve ponudbe "ORIGINAL Vol. 1")
b) je ob izdelavi ponudbe pregledal vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo razpisanih del, da je seznanjen s pogoji razpisne dokumentacije in da z njimi soglaša (10. točka na strani 000075 vlagateljeve ponudbe "ORIGINAL Vol. 1")
c) se strinja z dodatki, ki so bili izdani v zvezi z razpisno dokumentacijo (11. točka na strani 000075 vlagateljeve ponudbe "ORIGINAL Vol. 1").

V posledici navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz vlagateljeve ponudbe (pa tudi iz njegovih dodatnih pojasnil) izhaja, da je vlagatelj v njej ponudil tudi potrebno opremo za opravo (izvedbo) homologacije voznih sredstev 541 (lokomotiv vrste 541) za Italijo (za ceno "0,00 â??"), oziroma, da vlagateljeva ponudba vključuje tudi potrebno opremo za opravo (izvedbo) homologacije voznih sredstev 541 (lokomotiv vrste 541) za Italijo (za ceno "0,00 â??"), oboje seveda v mejah zahtev razpisne dokumentacije. Ob tem ne gre prezreti niti, da v drugem odstavku na 5. strani odločitve o zahtevku za revizijo naročnik tudi sam pritrjuje, da je vlagatelj izpolnil zahtevo naročnika po standardnem vmesniku UNISIG Profibus STM. V posledici navedenega Državna revizijska komisija prav tako ugotavlja, da je vlagatelj v izpostavljenem delu svojega zahtevka za revizijo (po vsebini) uspel izkazati, da je naročnik kršil določbo prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS, v povezavi s 17. in z 21. točko 2. člena ZJNVETPS, pa tudi določbo 15. člena ZJNVETPS (načelo enakopravne obravnave ponudnikov), ko je vlagateljevo ponudbo izločil kot nepopolno, ker "sklepa, da bo izvedba homologacije za Italijo povezana z dodatnimi stroški, ki niso prikazani v razpisni dokumentaciji. To dejstvo pa lahko pomembno vpliva na pogoje iz ponudbe, kar je za naročnika nesprejemljivo, oziroma lahko privede do visokih dodatnih stroškov in bi bistveno spremenilo ponujeno ceno in s tem pogoje izvedbe projekta". Skladno z ZJNVETPS mora namreč naročnik v postopku oddaje naročila po opravljenem pregledu (in dopolnitvi ponudb v skladu z 82. členom ZJNVETPS) izločiti vse ponudbe, ki niso popolne, naročnik pa z razlogi in v mejah razlogov, ki izhajajo iz točke 1. na strani 3 odločitve o oddaji naročila, dejansko (kot to zatrjuje tudi vlagatelj v zahtevku za revizijo) ni izkazal in utemeljil, da bi bila vlagateljeva ponudba neprimerna in nepopolna. Popolna je tako tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (17. točka 2. člena ZJNVETPS), neprimerna pa je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne odgovarja v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji (21. točka 2. člena ZJNVETPS). Zgolj naročnikova bojazen, da bo iz razloga, ker vlagatelj v svoji ponudbi ni ponudil vgradnje SCMT sistema na vozna sredstva 541 (lokomotive vrste 541), pri čemer pa naročnik (vgradnje) SCMT sistema na omenjena vozna sredstva sploh ni zahteval (oziroma "SCMT ni predmet razpisa"), "izvedba homologacije za Italijo povezana z dodatnimi stroški, ki niso prikazani v razpisni dokumentaciji", "kar je za naročnika nesprejemljivo, oziroma lahko privede do visokih dodatnih stroškov in bi bistveno spremenilo ponujeno ceno in s tem pogoje izvedbe projekta", namreč sama po sebi ne more vzročno posledično povzročiti označitve (opredelitve) vlagateljeve ponudbe za neprimerno, posledično pa za nepopolno. Vlagateljeve ponudbe iz povzetega razloga (in) v skladu z dosedanjo obrazložitvijo ni mogoče označiti za ponudbo, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne odgovarja v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji. Državna revizijska komisija ob tem zgolj še pripominja, da iz vzorca pogodbe (točka 2.2), ki ga je vlagatelj tudi podpisal in žigosal, posamezne strani pa parafiral (strani od 000108 do 000130 vlagateljeve ponudbe "ORIGINAL Vol. 2"), nesporno izhaja, da so cene na enoto fiksne in nespremenljive.

Ker je Državna revizijska komisija že na podlagi izvedbe vlagateljevih dokaznih predlogov "vpogled v dokumentacijo javnega naročila - pri naročniku" (v povezavi z dokaznim predlogom "kot doslej") in "vpogled v ponudbo vlagatelja" ocenila, da je dejansko stanje v konkretni zadevi dovolj razjasnjeno, doslej izpostavljene vlagateljeve navedbe pa so utemeljene, je (tudi ob upoštevanju Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil , zlasti prvega odstavka 31. člena) kot nepotrebno zavrnila izvedbo ostalih dokaznih predlogov vlagatelja ("poizvedbe pri naročniku glede obstoja homologacije za vozna sredstva 541 za Italijo za konvencionalni sistem in glede vgradnje SCMT sistema v teh voznih sredstvih" in "izvedenec signalno varnostne tehnike").

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljeve navedbe, v katerih ta zatrjuje, da je podatkovni del GSM-R predmet vlagateljeve ponudbe, pa tudi, da je zmotna naročnikova ugotovitev, da njegova ponudba ne zagotavlja vseh zahtevanih funkcionalnosti ERTMS/ETCS, ki so vezane na podatkovni del GSM-R, oziroma bi lahko bila njihova realizacija povezana z dodatnimi stroški za naročnika.

V povezavi z navedenim Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da (zgolj) cena "0,00 â??", ki jo je v postavki "Podatkovni GSM-R" tabele specifikacije stroškov ("KNJIGA 4c - LOT 1", vrstica 50, za prototipno vgradnjo pa vrstica 21) ponudil vlagatelj, (še) ne pomeni, da bi vlagatelj v svoji ponudbi ne ponudil podatkovnega GSM-R. V konkretnem primeru velja prav nasprotno, saj
- je v postopku oddaje zadevnega naročila relevantna končna skupna ponudbena vrednost, ponujanje določenega blaga oziroma način izvedbe posamezne storitve (po ceni "0,00 â??") znotraj celotnega naročila in vprašanje pokrivanja stroškov le-te(ga) pa je lahko stvar izvajalčevih (ponudnikovih) objektivnih konkurenčnih prednosti,
- je iz same vsebine vlagateljeve ponudbe na več mestih razbrati, da v njej med drugim ponuja tudi "Podatkovni GSM-R":
a) postavka "Podatkovni GSM-R" ("KNJIGA 4c - LOT 1", vrstica 50, za prototipno vgradnjo pa vrstica 21) za vsa tri vozna sredstva (tip 664, tip 363 in tip 541) je namreč tudi količinsko opredeljena
b) "Na vseh vozilih bo vgrajena enotna osnovna konfiguracija sistema ETCS, :sestavljena iz" "SDR400 vklj. z mobilnimi napravami (podatkovne radijske zveze GSM-R)" (točka "2.3 Pregled variant", uvodni stavek nad drugo tabelo na strani 000296 vlagateljeve ponudbe "ORIGINAL Vol. 2", v povezavi s četrto vrstico tabele na strani 000297 vlagateljeve ponudbe "ORIGINAL Vol. 2")
c) na sliki, ki prikazuje zgradbo naprave ETCS na voznem sredstvu, je grafično označen tudi "GSM-R Data Radio" (točka "3.1 Zgradba sistema" na strani 000298 vlagateljeve ponudbe "ORIGINAL Vol. 2")
d) sestavni del ponudbe je točka "3.4 Sistem za podatkovne radijske zveze GSM-R", pod katero je med drugim navedeno: "Obe mobilni napravi GSM-R sta vgrajeni v sistemu za podatkovne radijske zveze GSM-R (222x132x343)" (stran 000301 vlagateljeve ponudbe "ORIGINAL Vol. 2")
e) "Komponente sistema ETCS L2 (EVC, KBS in mobilne naprave GSM-R) bodo vgrajene v omari LZB" (točka "8.1 SŽ 541" oziroma točka "8.1.1.3 Nadgradnja na sistem ETCS L2" na strani 000327 vlagateljeve ponudbe "ORIGINAL Vol. 2")
f) "8.1.5 Pregled komponent (komponente, ki morajo biti vgrajene na novo)": "1 kos - centralni računalnik ETCS - vključno s perifernimi napravami â?? vgradnja v omari LZB" (stran 000324 vlagateljeve ponudbe "ORIGINAL Vol. 2"), torej tudi "GSM-R Mobile" in "ETCS-L2" (točka "8.1 SŽ 541", točka "8.1.1 Komponente v strojnem prostoru" oziroma točka "8.1.1.1 Nadgradnja na sistem ETCS L2" na strani 000327 vlagateljeve ponudbe "ORIGINAL Vol. 2")
g) "Komponente ETCS L2: EVC, KBS, mobilne naprave GSM-R in JRU bodo vgrajene" v "ločeni omari" (točka "8.2 SŽ 363 - predelava", točka "8.2.3 ETCS L2" na strani 000327 vlagateljeve ponudbe "ORIGINAL Vol. 2")
h) "Komponente sistema ETCS L2 (EVC, KBS, mobilne naprave GSM-R, JRU in po potrebi TGB) bodo vgrajene v ločeni omari"â?? (točka "8.2 SŽ 664 - predelava", točka "8.3.3 ETCS L2" na strani 000329 vlagateljeve ponudbe "ORIGINAL Vol. 2")
- je vlagatelj v ponudbo predložil med drugim tudi izpolnjen, podpisan in žigosan "Razpisni obrazec št. 2 - PISMO O NAMERI", pa tudi izpolnjen, podpisan in žigosan "Razpisni obrazec št. 5 - IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV". S slednjim se vlagatelj med drugim zavezuje, da
a) se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe za udeležbo na javnem razpisu in na tej osnovi daje svojo ponudbo (9. točka na strani 000074 vlagateljeve ponudbe "ORIGINAL Vol. 1")
b) je ob izdelavi ponudbe pregledal vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo razpisanih del, da je seznanjen s pogoji razpisne dokumentacije in da z njimi soglaša (10. točka na strani 000075 vlagateljeve ponudbe "ORIGINAL Vol. 1")
c) se strinja z dodatki, ki so bili izdani v zvezi z razpisno dokumentacijo (11. točka na strani 000075 vlagateljeve ponudbe "ORIGINAL Vol. 1").

Tako ni mogoče slediti naročniku, ki v prvem odstavku na 7. strani odločitve o zahtevku za revizijo sklepa, da vlagatelj iz razloga, ker je pod postavko "Podatkovni GSM-R" navedel ceno "0,00 â??", "ni ovrednotil bistvene komponente sistema". Vlagatelj je namreč, kot to izhaja že iz dosedanje obrazložitve tega sklepa, ovrednotil postavko "Podatkovni GSM-R", in sicer s ceno "0,00 â??", pri čemer je v zahtevku za revizijo zapisal, da se je iz razloga, ker je "podatkovni del GSM-R bil že zajet s ponudbo in cenovno vključen v postavkah "GSM-R antena" in "Vmesnik za GSM-R"" "odločil, da postavko oceni za 0,00 EUR" (drugi odstavek na 8. strani zahtevka za revizijo), pa tudi "Vsi stroški v povezavi z realizacijo funkcionalnosti, vezanih na podatkovni del GSM-R, so upoštevani v cenovnih tabelah" (tretji odstavek na 8. strani zahtevka za revizijo) in "Podatkovni GSM-R je del vlagateljeve ponudbe" (četrti odstavek na 8. strani zahtevka za revizijo). Pri tem ne gre prezreti, da je (lahko) ponujanje postavke "Podatkovni GSM-R" znotraj celotnega naročila po ceni "0,00 â??" in vprašanje pokrivanja stroškov le-te stvar vlagateljevih objektivnih konkurenčnih prednosti. V konkretnem primeru je potrebno izhajati iz vsebine vlagateljeve ponudbe (ali torej iz vsebine ponudbe izhaja, da vlagatelj v njej ponuja postavko "Podatkovni GSM-R"), ne pa (zgolj) iz cene postavke "Podatkovni GSM-R", na podlagi vsebine vlagateljeve ponudbe pa zaključiti, da vlagatelj v njej ponuja postavko "Podatkovni GSM-R".

V posledici navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz vlagateljeve ponudbe izhaja, da je vlagatelj v njej ponudil tudi "Podatkovni GSM-R" (za ceno "0,00 â??"), oziroma, da vlagateljeva ponudba vključuje tudi "Podatkovni GSM-R" (za ceno "0,00 â??"). V posledici navedenega Državna revizijska komisija nadalje prav tako ugotavlja, da je vlagatelj v izpostavljenem delu svojega zahtevka za revizijo (po vsebini) uspel izkazati, da je naročnik kršil določbo prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS, v povezavi s 17. in z 21. točko 2. člena ZJNVETPS, pa tudi določbo 15. člena ZJNVETPS (načelo enakopravne obravnave ponudnikov), ko je vlagateljevo ponudbo izločil kot nepopolno, ker "razume kot, da zahtevane funkcionalnosti niso ponujene v ponudnikovi ponudbi oziroma je realizacija teh funkcionalnosti lahko povezana z dodatnimi stroški za naročnika, ki pa niso prikazani v ponudbi. To dejstvo pa lahko pomembno vpliva na pogoje iz ponudbe, kar je za naročnika nesprejemljivo". Skladno z ZJNVETPS mora namreč naročnik v postopku oddaje naročila po opravljenem pregledu (in dopolnitvi ponudb v skladu z 82. členom ZJNVETPS) izločiti vse ponudbe, ki niso popolne, naročnik pa z razlogi in v mejah razlogov, ki izhajajo iz točke 2. na strani 3 odločitve o oddaji naročila, dejansko (kot to zatrjuje tudi vlagatelj v zahtevku za revizijo) ni izkazal in utemeljil, da bi bila vlagateljeva ponudba neprimerna in nepopolna. Popolna je tako tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (17. točka 2. člena ZJNVETPS), neprimerna pa je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne odgovarja v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji (21. točka 2. člena ZJNVETPS). Zgolj naročnikovo razumevanje, da v vlagateljevi ponudbi "Podatkovni GSM-R" oziroma "zahtevane funkcionalnosti niso ponujene"â?? â??"oziroma je realizacija teh funkcionalnosti lahko povezana z dodatnimi stroški za naročnika, ki pa niso prikazani v ponudbi", namreč sama po sebi ne more vzročno posledično povzročiti označitve (opredelitve) vlagateljeve ponudbe za neprimerno, posledično pa za nepopolno. Vlagateljeve ponudbe iz povzetega razloga (in) v skladu z dosedanjo obrazložitvijo ni mogoče označiti za ponudbo, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta (javnega) naročila in zato ne odgovarja v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji. Državna revizijska komisija v povezavi z naročnikovim razumevanjem vlagateljeve ponudbe v povezavi s postavko "Podatkovni GSM-R", da "je realizacija teh funkcionalnosti lahko povezana z dodatnimi stroški za naročnika, ki pa niso prikazani v ponudbi", zgolj še pripominja, da iz vzorca pogodbe (točka 2.2), ki ga je vlagatelj tudi podpisal in žigosal, posamezne strani pa parafiral (strani od 000108 do 000130 vlagateljeve ponudbe "ORIGINAL Vol. 2"), nesporno izhaja, da so cene na enoto fiksne in nespremenljive.

Ker je Državna revizijska komisija že na podlagi izvedbe vlagateljevih dokaznih predlogov "vpogled v dokumentacijo javnega naročila - pri naročniku" (v povezavi z dokaznim predlogom "kot doslej") in "vpogled v ponudbo vlagatelja" ocenila, da je dejansko stanje v konkretni zadevi dovolj razjasnjeno, doslej izpostavljene vlagateljeve navedbe pa so utemeljene, je (tudi ob upoštevanju Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, zlasti prvega odstavka 31. člena) kot nepotrebno zavrnila izvedbo ostalih dokaznih predlogov vlagatelja (v povezavi z dokaznim predlogom "kot doslej").

V zvezi z naročnikovo navedbo, da je menil, da vlagateljeva ponudba v izpostavljenem delu "ni nedvoumna, da bi jo" "lahko enoznačno interpretiral", zato "take ponudbe ne more sprejeti kot ustrezne", pa tudi, da vlagateljeva ponudba "na dokazljiv način ne dokazuje vseh stroškov, potrebnih za izvedbo zahtev iz razpisa", Državna revizijska komisija izpostavlja, da pojasnjevanje ponudbe po ZJNVETPS, četudi postopek pojasnjevanja ponudb v ZJNVETPS ni izrecno urejen, ni prepovedano in je mogoče. Če je na podlagi 82. člena ZJNVETPS dopustno predložiti dokazilo, ki v ponudbo (še) ni bilo predloženo, je toliko bolj dopustno šteti, da je mogoče pojasniti dokazila oziroma dokumente, ki so v ponudbo že bila (bili) predložena (predloženi). Državna revizijska komisija je prav tako že odločila, da pri pojasnjevanju ponudb, za razliko od dopolnjevanja formalno nepopolnih ponudb (82. člen ZJN-2 v povezavi z 18. točko 2. člena ZJNVETPS), ne gre za dopolnjevanje ponudbe z manjkajočimi dokumenti, temveč za pojasnjevanje vsebine obstoječih ponudbenih dokumentov v primeru, da je ta sporna ali nejasna.

Glede na vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija odločila, da se vlagateljevemu zahtevku za revizijo v delu, v katerem se nanaša na sklop številka 1 "ERTMS/ETCS NAPRAVE NA VOZNIH SREDSTVIH SŽ", ugodi in se razveljavi naročnikova "ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA" številka 1.-1800/2009, z dne 12. novembra 2009, v delu, v katerem se nanaša na sklop številka 1 "ERTMS/ETCS NAPRAVE NA VOZNIH SREDSTVIH SŽ".

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Kot slednje je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljeve navedbe, v katerih glede sklopa številka 2 zatrjuje, da sta ponudbi "izbranega ponudnika in družbe Alstom za Sklop 2 neprimerni", naročnik pa mu do dne vložitve zahtevka za revizijo vpogleda v omenjeni ponudbi ni omogočil, niti mu ni posredoval kakršnekoli odločitve v zvezi s tem.

V povezavi z navedenim Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da se spor med vlagateljem in naročnikom v izpostavljenem delu nanaša na vprašanje, ali ima vlagatelj v konkretnem primeru pravico do vpogleda v ponudbi "izbranega ponudnika in družbe Alstom", ki sta ju slednja ponudnika naročniku predložila v sklopu številka 2, oziroma na vprašanje (izkazanega) pravnega interesa vlagatelja za vpogled v ponudbi "izbranega ponudnika in družbe Alstom", ki sta ju naročniku predložila v sklopu številka 2, ne pa na vprašanje same vsebine (torej delov) omenjenih ponudb v sklopu številka 2, v katero (katere) naj bi (ne)obstajala pravica vlagatelja do vpogleda.

Iz prvega odstavka 14. člena ZJNVETPS (načelo transparentnosti javnega naročanja) izhaja, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. Medtem ko se omenjeno načelo nanaša na postopek oddaje naročila kot celoto (znotraj tega zlasti na objave naročil, razpisno dokumentacijo, postopek odpiranja ponudb in dokumentacijo v zvezi z ocenjevanjem in pregledovanjem ponudb), pa vprašanje varstva podatkov ter vpogleda v ponudbe konkurenčnih ponudnikov ureja 27. člen ZJNVETPS. šesti odstavek 27. člena ZJNVETPS tako načeloma določa, da je celotna dokumentacija o oddanem (javnem) naročilu javna, v kolikor ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov iz omenjenega člena. Naročnik mora ponudniku na njegovo zahtevo dovoliti vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo po sprejemu odločitve o oddaji naročila. Določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, glede vpogleda v dokumentacijo o (javnem) naročilu v času od odpiranja ponudb do sprejema odločitve o oddaji naročila, ne veljajo. Ob tem velja poudariti, da 27. člen ZJNVETPS naročniku na več mestih nalaga, da mora določene ponudbene podatke varovati kot zaupne (naročnik mora na primer zagotoviti, da so vsi podatki med postopkom oddaje naročila, ki jih kot poslovno skrivnost določi ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, poslovna skrivnost, tajni podatki pa so tisti, ki jih kot tajne določa zakon, ki ureja tajne podatke ali drug zakon).

Možnosti vpogleda v ponudbeno dokumentacijo pa ni mogoče razumeti kot abstraktno in neomejeno pravico vlagatelja zahtevka za revizijo, temveč je lahko vpogled le sredstvo, s katerim vlagatelj pridobi dodatne informacije v zvezi z že predhodno ugotovljenim sumom, da je prišlo do konkretne kršitve pravil javnega naročanja. Ob zahtevi za vpogled v ponudbeno dokumentacijo mora zato vlagatelj v revizijskem postopku, še prej pa v vlogi, s katero je zahteval vpogled, pojasniti, v katere konkretne dele ponudbe konkurenčnega ponudnika želi oziroma je želel vpogledati in zakaj. S tega vidika ne zadostuje le splošno zatrjevanje o tem, da je treba preveriti ponudbeno vsebino kot celoto, temveč mora biti v zvezi z vpogledom v konkretni ponudbeni dokument oziroma dokumente izražen sum, da gre v tem delu za specificirano kršitev pravil javnega naročanja.

Državna revizijska komisija je ob izvedbi vlagateljevega dokaznega predloga "vlagateljeva zahteva za vpogled v razpisno in ponudbeno dokumentacijo z dne 18. 11. 2009", ki se nahaja v odstopljeni dokumentaciji postopka oddaje zadevnega naročila, ugotovila, da je vlagatelj v vlogi, poimenovani "Zahteva za vpogled v razpisno in ponudbeno dokumentacijo", znak vlagatelja ("Unser Zeichen") LVR - 05, izdani dne 18. novembra 2009 (v nadaljnjem besedilu: zahteva za vpogled v razpisno in ponudbeno dokumentacijo), torej dan po tem, ko je vlagatelj prejel odločitev o oddaji naročila, zahteval vpogled v razpisno in ponudbeno dokumentacijo sklopa številka 2, še zlasti v "dokumentacijo naročnika: tehnično ocenjevanje in zapisnike" ter "v ponudbe izbranega ponudnika in in drugouvrščenega podjetja Alstom Ferroviaria S.pA. Posebno v sledece dele: Dokument ki opisuje pridobitev homologacijo, Vizija tehnicne resitve in Cenovne tabele". V omenjeni zahtevi je vlagatelj zapisal tudi, da bi naročnik moral "ob pravilni presoji izbrane ponudbe in ponudbe Alstom Ferroviaria S.pA. slednji oceniti kot nepopolni". Tudi v zahtevku za revizijo je vlagatelj med drugim jasno zapisal, da "Izbrani ponudnik in Alstom nista sposobna zagotoviti in izpolniti zahtev iz razpisne dokumentacije glede homologacije in tehničnih rešitev. Omenjena ponudnika namreč nista sposobna izvesti integracije radijske naprave v celoten sistem vozila". Vlagatelj je v zahtevku za revizijo citirane navedbe še dodatno konkretiziral.

Državna revizijska komisija torej ocenjuje, da iz doslej navedenega izhaja, da je vlagatelj zadostil namenu instituta vpogleda v ponudbe konkurenčnih ponudnikov, ki je v pridobitvi za vložitev zahtevka za revizijo potrebnih informacij o vlagatelju že znanih (ali vsaj domnevanih) konkretnih kršitvah naročnika. Pri vlagatelju se poraja sum o (domnevnih) konkretnih kršitvah naročnika v postopku oddaje zadevnega naročila, z vpogledom v ponudbi "izbranega ponudnika in družbe Alstom", ki sta ju slednja ponudnika naročniku predložila v sklopu številka 2, pa vlagatelj želi svoje domneve preveriti. Državna revizijska komisija torej ocenjuje, da v konkretnem primeru in ob upoštevanju konkretnih okoliščin (dejanskega stanja) zadevnega primera ne gre za naključno iskanje morebitnih napak v ponudbah "izbranega ponudnika in družbe Alstom", ki sta ju slednja ponudnika naročniku predložila v sklopu številka 2, s tem pa tudi ne za iskanje vlagatelju še neznanih (domnevnih) kršitev naročnika v postopku oddaje zadevnega naročila. Nasprotno. Zahteva vlagatelja za vpogled v ponudbi "izbranega ponudnika in družbe Alstom za Sklop 2" je dovolj jasno opredeljena in dovolj konkretizirana, saj vlagatelj v njej navaja, s katerimi deli v omenjenih dveh ponudbah se želi seznaniti, prav tako pa opredeljuje dokumente, ki si jih želi v omenjenih ponudbah ogledati. Poglavje "P) Vizija tehnične rešitve predmeta ponudbe" je na primer zelo obsežno in kompleksno, vlagatelj pa ne more točno vedeti, katere dokumente sta v okviru omenjenega poglavja v svojih ponudbah predložila izbrani ponudnik in družba Alstom (kot ju v zahtevi za vpogled v razpisno in ponudbeno dokumentacijo ter zahtevku za revizijo poimenuje vlagatelj). Pri tem je potrebno upoštevati, da je temeljni interes naročnika (kot upravičeno poudarja tudi sam) prav v tem, da izbere ponudbo, ki izpolnjuje vse pogoje oziroma (tehnične) zahteve razpisne dokumentacije (s tem bo nenazadnje odpadla tudi njegova bojazen po morebitnih dodatnih stroških v fazi izvedbe javnega naročila, če je te stroške predvidel oziroma vključil že v zahtevah razpisne dokumentacije), po drugi strani pa naročnik v postopku oddaje naročila po opravljenem pregledu (in dopolnitvi ponudb v skladu z 82. členom ZJNVETPS) mora izločiti vse ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 84. člena ZJNVETPS). Prav tako ne gre prezreti, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku (prvi odstavek 14. člena ZJNVETPS), pa tudi, da mora naročnik zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov, ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila (prvi odstavek 15. člena ZJNVETPS).

Državna revizijska komisija ob tem še pripominja, da je bilo dejansko stanje, na podlagi katerega je dne 19. decembra 2007 izdala sklep v zadevi številka 018-286/2007-2 (nanj pa se v odločitvi o zahtevku za revizijo sklicuje naročnik), drugačno od dejanskega stanja v konkretni zadevi. V (omenjenem) takratnem sklepu je Državna revizijska komisija namreč (za razliko od tokratne zadeve) ugotovila, da
- je v takratnem postopku oddaje javnega naročila vlagatelj v zahtevi za vpogled v ponudbe konkurenčnih ponudnikov navedel zgolj to, da želi vpogledati v vse tri ponudbe, uvrščene pred njegovo, ni pa opredelil, kaj (in zakaj) si želi v posamezni ponudbi ogledati (iz česar je šlo razbrati, da vlagatelj ni razpolagal z nobenimi konkretnimi informacijami, ki bi pri njem vzbujale sum o konkretnih kršitvah naročnika v takratnem postopku oddaje javnega naročila, pač pa se je vpogleda želel poslužiti kot sredstva za pridobitev informacij o morebitnih, vlagatelju še neznanih kršitvah naročnika),
- je vlagatelj v takratnem zahtevku za revizijo zgolj pavšalno navedel, da ponudbe ostalih ponudnikov ne izpolnjujejo v celoti strokovnih zahtev, pri čemer pa ni z ničemer konkretiziral, katera ponudba (v katerem delu) naj ne bi ustrezala strokovnim zahtevam razpisne dokumentacije in zakaj naj ne bi ustrezala.
V tokratni zadevi je, kot je Državna revizijska komisija to ugotovila že doslej, vlagateljeva zahteva za vpogled v ponudbi "izbranega ponudnika in družbe Alstom za Sklop 2" dovolj jasno opredeljena in dovolj konkretizirana, saj vlagatelj v njej navaja, s katerimi deli v omenjenih dveh ponudbah se želi seznaniti, prav tako pa opredeljuje dokumente, ki si jih želi v omenjenih ponudbah ogledati.

V posledici navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v konkretnem primeru izkazal pravni interes za vpogled v ponudbi "izbranega ponudnika in družbe Alstom", ki sta ju slednja ponudnika naročniku predložila v sklopu številka 2, in ima pravico vpogledati v omenjeni ponudbi v omenjenem sklopu, naročnik pa je kršil določbo 27. člena ZJNVETPS, ker mu vpogleda (v mejah, ki jih določa ZJNVETPS) ni dopustil. Državna revizijska komisija se, kot je bilo to navedeno že doslej, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo (drugi odstavek 19. člena ZRPJN) in vsebine spora med vlagateljem in naročnikom (ki je v vprašanju, ali ima vlagatelj v konkretnem primeru pravico do vpogleda v ponudbi "izbranega ponudnika in družbe Alstom", predloženi v sklopu številka 2), ni opredeljevala do vprašanja same vsebine (torej delov) v ponudbi "izbranega ponudnika in družbe Alstom", ki sta ju slednja ponudnika naročniku predložila v sklopu številka 2, v katero (katere) naj bi imel vlagatelj pravico vpogledati.

Glede na vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija zaključila, da je vlagateljev zahtevek za revizijo v delu, v katerem se nanaša vprašanje pravice vlagatelja do vpogleda v ponudbi "izbranega ponudnika in družbe Alstom", ki sta ju slednja ponudnika naročniku predložila v sklopu številka 2, utemeljen. Naročnik mora vlagatelju dovoliti vpogled v ponudbi ponudnika Alstom Ferroviaria SpA, Via Ottavio Moreno 23, 12038 Savigliano, Italija, ter ponudnika HÖRMANN FUNKWERK GmbH, Im Funkwerk 5, D-99625 Kölleda/ThĂĽringen, Nemčija, ki sta ju naročniku predložila v sklopu številka 2 "ERTMS/GSM-R IN ANALOGNI UIC RADIO (GOVORNI DEL) NA VOZNIH SREDSTVIH SŽ".

Vlagatelj lahko, če bo (po vpogledu) ocenil, da je pri katerem od ravnanj naročnika v postopku oddaje zadevnega naročila v sklopu številka 2 "ERTMS/GSM-R IN ANALOGNI UIC RADIO (GOVORNI DEL) NA VOZNIH SREDSTVIH SŽ" prišlo do kršitev, vloži nov zahtevek za revizijo in sicer v roku 10 dni, šteto od dne prejema te odločitve (sklepa) Državne revizijske komisije.

Državna revizijska komisija naročnika z namenom pravilne nadaljnje izvedbe postopka v sklopu številka 2 "ERTMS/GSM-R IN ANALOGNI UIC RADIO (GOVORNI DEL) NA VOZNIH SREDSTVIH SŽ" napotuje, da v povezavi z izvedbo vpogleda vlagatelja v ponudbi ponudnika Alstom Ferroviaria SpA, Via Ottavio Moreno 23, 12038 Savigliano, Italija, ter ponudnika HÖRMANN FUNKWERK GmbH, Im Funkwerk 5, D-99625 Kölleda/ThĂĽringen, Nemčija, ki sta ju naročniku predložila v sklopu številka 2, dosledno spoštuje določbe ZJNVETPS, še zlasti določbe glede javnosti in zaupnosti ter varstva podatkov (27. člen ZJNVETPS, poglavje 1.10.).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. in 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva povrnitev naslednjih stroškov, nastalih z revizijo:
- "taksa: 5000 EUR",
- "sestava revizijskega zahtevka - 1300 EUR",
- "povišek zaradi zastopanja dveh strank - 25 %",
- "20 % DDV na odvetniške storitve".

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju priznala naslednje potrebne stroške, nastale z revizijo:
- takso (za zahtevek za revizijo) v višini 5.000,00 evrov (EUR),
- nagrado za revizijski postopek v višini 800,00 evrov (EUR), ki jo je Državna revizijska komisija določila na podlagi 22. člena ZRPJN, skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list Republike Slovenije, številka 35/2009) ter 8. in 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list Republike Slovenije, številka 67/2008; v nadaljnjem besedilu: Zakon o odvetniški tarifi), in sicer po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera,
- 20 % davek na dodano vrednost v višini 160,00 evrov (EUR), izračunan na podlagi tarifne številke 6007 Zakona o odvetniški tarifi glede na nagrado za revizijski postopek (na podlagi "Seznama davčnih zavezancev - pravne osebe" v stisnjeni obliki, ki izkazuje stanje podatkov na dan 02. februarja 2010, dostopen pa je na spletni strani http://www.durs.gov.si/si/seznami_davcnih_zavezancev/ Ministrstva za finance, Davčne uprave Republike Slovenije, je namreč mogoče zaključiti, da je pooblaščenec vlagatelja, "ODVETNIšKA DRUŽBA PODJED O.P. - D.O.O.", "SLOVENSKA CESTA 047, 1000 LJUBLJANA", matična številka 3491030000, v seznamu davčnih zavezancev vpisana kot davčni zavezanec).

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.960,00 evrov (EUR). Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 02. februarja 2010


Predsednica senata
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- SLOVENSKE ŽELEZNICE, d. o. o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
- odvetniška družba Podjed, o. p. - d. o. o., Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana (dva izvoda izvirnika sklepa)
- HÖRMANN FUNKWERK GmbH, Im Funkwerk 5, D-99625 Kölleda/ThĂĽringen, Nemčija
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana