018-016/2010 Aerodrom Ljubljana, d.d.

Številka: 018-016/2010-7

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija), je na podlagi 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 94/2007 - ZRPJN-UPB5 in 32/2009 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Državne revizijske komisije mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata, ter članice Državne revizijske komisije Vide Kostanjevec in predsednice Državne revizijske komisije Miriam Ravnikar šurk, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila "IZVAJANJE STALNEGA MONITORINGA HRUPA NA OBMOČJU LETALIšČA JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA (ZA OBDOBJE TREH LET)" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil gospodarski subjekt A - PROJEKT, d. o. o., Vinarje 110B, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), katerega po pooblastilu zastopa odvetnik Robert Preininger, Rogaška cesta 29, 3240 šmarje pri Jelšah, zoper ravnanje naročnika AERODROM LJUBLJANA, d. d., Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik - aerodrom, v zvezi s predlogom vlagatelja za sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje naročila, dne 01. februarja 2010 soglasno

ODLOČILA

Predlogu vlagatelja za sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo (z dne 29. decembra 2009) zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje naročila "IZVAJANJE STALNEGA MONITORINGA HRUPA NA OBMOČJU LETALIšČA JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA (ZA OBDOBJE TREH LET)", podanemu na podlagi četrtega odstavka 11. člena ZRPJN, se ne ugodi.

Obrazložitev

Naročnik je sprejel sklep o začetku postopka oddaje zadevnega naročila, obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega naročila po odprtem postopku pa je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 08. oktobra 2009 in sicer pod številko objave JN8266/2009 (v nadaljnjem besedilu: naročilo).

Naročnik je dne 07. decembra 2009 sprejel "ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka ODL-JN-2009-S8-K/1/JL (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), dne 04. januarja 2010 pa je, kakor to izhaja iz prejemne štampiljke, naročnik prejel vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 29. decembra 2009 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo med drugim predlaga tudi, naj se skladno z določili 11. člena ZRPJN zadržijo vsa dejanja v "predmetnem postopku oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije", v vlogi "SPOROČILO O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO", z dne 21. januarja 2010, pa dodaja, da so v konkretnem primeru "izpolnjeni vsi zakonski pogoji, da se zadržijo vsa dejanja v predmetnem postopku oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije".

Po pregledu predložene in odstopljene dokumentacije ter preučitvi navedb je Državna revizijska komisija na podlagi 11. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagatelj svoj predlog, naj se skladno z določili 11. člena ZRPJN zadržijo vsa dejanja v "predmetnem postopku oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije", postavil v zahtevku za revizijo, ki ga je vložil pri naročniku (1. stavek tretjega odstavka 12. člena ZRPJN), naročnik pa je v povezavi z njim dne 14. januarja 2010 sprejel odločitev o zahtevku za revizijo, znak naročnika JL-K/493 (prvi odstavek 16. člena ZRPJN). V posledici navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik predlog, naj se skladno z določili 11. člena ZRPJN zadržijo vsa dejanja v "predmetnem postopku oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije", (hkrati) posredoval tudi naročniku (šesti odstavek 11. člena ZRPJN), ker pa naročnik o njem Državni revizijski komisiji svojega (obrazloženega) mnenja ni posredoval, je Državna revizijska komisija odločala zgolj na podlagi vlagateljevih navedb.

Iz prvega oziroma drugega odstavka 11. člena ZRPJN izhaja, da ZRPJN kot osnovno pravilo določa nesuspenzivnost zahtevka za revizijo, pri čemer pa velja prepoved sklenitve pogodbe o oddaji (javnega) naročila ("Vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila." "Ne glede na vložen zahtevek za revizijo lahko naročnik nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe."). Temeljno pravilo ZRPJN je torej, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v zvezi z oddajo posameznega naročila oziroma zadrži le sklenitev pogodbe o oddaji naročila, medtem ko je možnost za morebitno odločitev o zadržanju nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje naročila (aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila) pridržana za primer, ko se naročnik ob prejemu zahtevka za revizijo sam odloči, da bo izvajanje postopka oddaje naročila zadržal do odločitve Državne revizijske komisije (tretji odstavek 11. člena ZRPJN), oziroma za primer, ko vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga, da sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma (četrti odstavek 11. člena ZRPJN).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj svoj predlog za sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje zadevnega naročila, vložil že po tem, ko je naročnik izdal odločitev o oddaji naročila, vlagatelj pa jo je prejel (kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice je bila namreč odločitev o oddaji naročila vlagatelju vročena dne 21. decembra 2009). Glede na fazo postopka oddaje zadevnega naročila in glede na čas, v katerem vlagatelj predlaga sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje predmetnega naročila, Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi z ugoditvijo omenjenemu predlogu vlagatelj lahko dosegel le še zadržanje sklenitve pogodbe o oddaji naročila, zadržanje sklenitve pogodbe o oddaji naročila pa je dosegel že samodejno in sicer z vložitvijo zahtevka za revizijo (drugi odstavek 11. člena ZRPJN). Vlagateljev položaj v obravnavanem primeru torej varuje že ZRPJN, zaradi česar intervencija Državne revizijske komisije v smislu, da sprejme sklep po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN (sklep, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje naročila), ni potrebna.

V posledici doslej navedenega je Državna revizijska komisija odločila, da se predlogu vlagatelja za sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo (z dne 29. decembra 2009) zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje naročila "IZVAJANJE STALNEGA MONITORINGA HRUPA NA OBMOČJU LETALIšČA JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA (ZA OBDOBJE TREH LET)", podanemu na podlagi četrtega odstavka 11. člena ZRPJN, ne ugodi.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 01. februarja 2010


Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- AERODROM LJUBLJANA, d. d., Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik - aerodrom
- odvetnik Robert Preininger, Rogaška cesta 29, 3240 šmarje pri Jelšah
- ZVD Zavod za varstvo pri delu, d. d., Ljubljana, Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana - Polje
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana