018-312/2009 Mestna občina Maribor

Številka: 018-312/2009-17

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Maje Bilbija kot predsednice senata, članice mag. Nataše Jeršič in predsednice Miriam Ravnikar šurk kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "obnova, sanacija in adaptacija ter novogradnja minoritskega samostana za potrebe lutkovnega gledališča v Mariboru II. faza", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba DESPO d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa odvetnik Aleš Avbreht, šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 2.2.2010 soglasno

ODLOČILA

Vlagateljeva vloga "Nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo", vložena 22.12.2009, se kot preuranjena zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 27.7.2009 sprejel sklep, da se predmetno javno naročilo "Obnova, sanacija in adaptacija ter novogradnja minoritskega samostana za potrebe lutkovnega gledališča v Mariboru II. faza" izvede po odprtem postopku. Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavil, dne 11.8.2009, na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN6437/2009. Dne 6.11.2009 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je za IV. sklop- Svetloba tehnika kot najugodnejšega ponudnika izbral družbo ELSIS d.o.o., Jamova 39, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj 30.11.2009 vložil zahtevek za revizijo, v katerem ugovarja popolnosti ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj se pri tem sklicuje na 2. odstavek 3. točke IV. poglavja razpisne dokumentacije, kjer je naročnik predvidel možnost, da razpisna dokumentacija ni ustrezno opredeljena, kar pa bi mogli ponudniki kot strokovnjaki to predvideti. Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni navedel proizvajalca opreme ter kateri tip ponuja, zaradi česar ne izpolnjuje zahtev iz razpisne dokumentacije in je zaradi tega ni mogoče opredeliti kot ponudbo v smislu OZ. O ponudbi v smislu 22. člena OZ je po vlagateljevih navedbah mogoče govoriti šele takrat, ko je predmet ponudbe, ki je eden od bistvenih sestavin pogodbe, natančno opredeljen. Tudi iz zahtev na razpisnem obrazcu št. 23 po vlagateljevem mnenju izhaja, da morajo ponudniki opredeliti proizvajalca in tip ponujene opreme, ki je predmet ponudbe. Poleg tega je naročnik na vprašanje enega izmed ponudnikov odgovoril, da lahko ponudniki ponudijo tudi opremo drugih proizvajalcev. Izbrani ponudnik po vlagateljevih navedbah ni navedel proizvajalca ne opreme ter tipa opreme, kar pomeni da ni ravnal v skladu z naročnikovim odgovorom. Poleg tega v primeru ponudbe izbranega ponudnika predmet pogodbe ni opredeljen, zaradi česar ni mogoče govoriti o ponudbi v smislu OZ in bi jo moral naročnik po vlagateljevem mnenju izločiti iz postopka oddaje javnega naročila. V nadaljevanju vlagatelj izpostavlja, da je naročnik kršil določila ZJN-2, ker ni opredelil razloga za izločitev vlagateljeve ponudbe, saj ni pojasnil koliko znašajo njegova zagotovljena sredstva ter za koliko vlagateljeva ponudba presega ta sredstva. Vlagatelj se pri tem sklicuje na spletno stran naročnika, iz katerega je razvidno koliko sredstev bo naročnik namenil za izvedbo predmeta javnega naročila v letu 2010, pri čemer je vlagateljeva ponudba nižja od obeh navedenih zneskov. Naročnik pa je kršil tudi določbo 79. člena ZJN-2, saj naročnik ni pojasnil kolikšna so zagotovljena sredstva, ter ali vlagateljeva ponudba res presega navedena sredstva. Na podlagi navedenega vlagatelj primarno predlaga, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila oz. podredno da se razveljavi postopek oddaje javnega naročila za sklop IV. ter mu povrne stroške postopka.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 22.12.2009, revizijski postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo, ker naj ne bi v roku dvajset dni prejel naročnikove odločitve o vloženem zahtevku za revizijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 29.12.2009, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 30.12.2009, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je po pregledu spisovne dokumentacije ugotovila, da je vlagateljeva vloga o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo preuranjena.

ZRPJN v 2. odst. 16. člena določa, da v primeru, če vlagatelj zahtevka za revizijo v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika iz prejšnjega odstavka, lahko nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. Kar pomeni, da 20-dnevni rok prične teči od prejema popolnega revizijskega zahtevka. Popolnost slednjega pa določa 4. odstavek 12. člena ZRPJN, ki pravi, da mora vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti: 1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, 2. naziv naročnika, 3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, 4. kršitve, 5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, in 6. potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena tega zakona.

V obravnavanem primeru gre na podlagi vpogleda v razpisno dokumentacijo ugotoviti, da je naročnik presodil, da je vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 30.11.2009, pomanjkljiv. Naročnik je zato vlagatelja dne 8.12.2009 pozval na predložitev potrdila o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN in na odpravo pomanjkljivosti predloženega pooblastila. Vlagatelj je dne 14.12.2009 zahtevek za revizijo ustrezno dopolnil, kar pomeni da je z navedenim dnem revizijski zahtevek postal popoln in od navedenega dne je za naročnika tudi pričel teči petnajstdnevni rok za odločanje, medtem ko je vlagatelj dne 22.12.2009 vložil zahtevo za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo zaradi molka naročnika. Na podlagi navedenega gre tako ugotoviti, da v obravnavanem še niso izpolnjene predpostavke iz 2. odstavka 16. člena ZRPJN za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, zaradi česar je Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, dne 2.2.2010

Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- odvetnik Aleš Avbreht, šestova ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor,
- ELSIS d.o.o., Jamova 39, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.