018-299/2009 Občina Semič

Številka: 018-299/2009-8

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija), je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 94/2007 - ZRPJN-UPB5 in 32/2009 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Državne revizijske komisije Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter članic Državne revizijske komisije Sonje Drozdek-šinko in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "TRAJNOSTNA OSKRBA PREBIVALSTVA S PITNO VODO IN VAROVANJE VODNIH VIROV BELE KRAJINE - IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE IN KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V OBČINI SEMIČ" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki so ga vložili gospodarski subjekt SCT, d. d., Ljubljana, Slovenija, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, gospodarski subjekt CGP, d. d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, ter gospodarski subjekt BEGRAD, d. d., Kočevarjeva ulica 4, 8000 Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA SEMIČ, štefanov trg 9, 8333 Semič (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 21. januarja 2010 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo številka 421000-001719 -2009 /MH, z dne 16. novembra 2009, se ugodi na način, da se razveljavi "ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA" številka 354-10/2009-75, izdana dne 09. novembra 2009.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.000,00 evrov (EUR) in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa, po poteku tega roka (v primeru zamude) pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Obvestilo o javnem naročilu za oddajo zadevnega javnega naročila po odprtem postopku je bilo (pod številko objave JN1804/2009) na Portalu javnih naročil objavljeno dne 10. marca 2009, obvestili o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku pa sta bili na Portalu javnih naročil objavljeni dne 09. aprila 2009 (pod številko objave JN2830/2009) oziroma dne 17. aprila 2009 (pod številko objave JN3060/2009). Iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 14. maja 2009, je razvidno, da je naročnik prejel pet pravočasnih ponudb. Kot je razvidno iz odločitve o oddaji naročila, izdane dne 24. junija 2009 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila, z dne 24. junija 2009), je naročnik kot najugodnejšo izbral skupno ponudbo ponudnikov PURGATOR, d. o. o., Postojna, Tržaška cesta 50 A, 6230 Postojna, GRADIšČE, d. o. o., Cerknica, Podskrajnik 16B, 1380 Cerknica, ter HIDROGRAĐEVINAR, a. d., Promenada 13, 22000 Sremska Mitrovica, Srbija (v nadaljnjem besedilu: ponudniki PURGATOR, d. o. o., GRADIšČE, d. o. o., in HIDROGRAĐEVINAR, a. d.).

Zoper odločitev o oddaji naročila, z dne 24. junija 2009, sta bila vložena dva zahtevka za revizijo, o katerih je Državna revizijska komisija odločila s sklepom številka 018-159/2009-5, izdanim dne 11. avgusta 2009, oziroma sklepom številka 018-159/2009-12, izdanim dne 06. oktobra 2009.

Naročnik je dne 26. oktobra 2009 izdal (novo) "ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka 354-10/2009-61, iz katere izhaja, da se kot najugodnejša izbere ponudba vlagatelja.

Na podlagi dne 03. novembra 2009 prejete vloge "PREDLOG ZA SPREMEMBO ODLOČITVE O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA in podredno ZAHTEVA ZA DODATNO OBRAZLOŽITEV JAVNEGA NAROČILA", z dne 02. decembra 2009, ponudnikov PURGATOR, d. o. o., GRADIšČE, d. o. o., in HIDROGRAĐEVINAR, a. d., je naročnik dne 09. novembra 2009 izdal (novo) "ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka 354-10/2009-75 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katere izhaja, da se kot najugodnejša izbere ponudba ponudnikov PURGATOR, d. o. o., GRADIšČE, d. o. o., in HIDROGRAĐEVINAR, a. d. V omenjeni odločitvi o oddaji naročila je naročnik vlagateljevo ponudbo označil za neprimerno.

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene vročilnice, prejel dne 10. novembra 2009, dne 20. novembra 2009 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti, na pošto priporočeno s povratnico oddal zahtevek za revizijo številka 421000-001719 -2009 /MH, z dne 16. novembra 2009 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v obrazložitvi zahtevka za revizijo najprej utemeljuje lastno aktivno legitimacijo, nadalje pa
- zatrjuje, da je naročnik zmotno presodil, da je njegova ponudba neprimerna, saj je predložil celotno prospektno dokumentacijo, iz katere je jasno razvidno, kakšne krmilnike in karakteristike ponuja. Vlagatelj dodaja, da njegova ponudba ne more biti neprimerna, saj je povsem skladna s tehničnimi specifikacijami in v celoti izpolnjuje pogoje, vezane na vsebino predmeta javnega naročila;
- zatrjuje, da je naročnik sam s seboj v nasprotju, saj je v odločitvi o oddaji naročila zapisal, da je vlagateljeva ponudba neprimerna zaradi neizpolnjevanja pogoja, ki predstavlja formalno nepopolnost, če je naročnik ponudbo vlagatelja štel za formalno nepopolno, pa bi ga moral najprej pozvati, da ponudbo ustrezno dopolni.
Glede na navedeno vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da naročnik zahtevku za revizijo ugodi, razveljavi odločitev o oddaji naročila in zadevno javno naročilo odda vlagatelju, pa tudi, da mu naročnik povrne stroške postopka.

Naročnik je vlagatelja s pozivom na dopolnitev zahtevka za revizijo številka 354-10/2009-81, z dne 23. novembra 2009, pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo. Omenjeni poziv na dopolnitev zahtevka za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene vročilnice, prejel dne 24. novembra 2009, dne 27. novembra 2009 pa je naročnik, kakor to izhaja iz prejemne štampiljke na vlogi, prejel vlagateljevo dopolnitev zahtevka za revizijo, z dne 26. novembra 2009.

Naročnik je dne 10. decembra 2009 izdal odločitev o zahtevku za revizijo številka 354-10/2009-93, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, kot neutemeljeno pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov postopka (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik
- zatrjuje, da vlagatelj evidentno ni izpolnil zahteve, da izpolni vse dele obrazca 5.23 (tabela na strani 382 razpisne dokumentacije, oznaka opreme "Krmilniki"), kar je (bilo) z vidika potrebe po preverbi ustreznosti ponujenega (blaga) z zahtevanim nujno potrebno. Naročnik ob tem še dodaja, da v konkretnem primeru, ko izpostavljena postavka ni bila izpolnjena, ni in ne more biti seznanjen s podatkom o opremi, ki jo vlagatelj ponuja, saj vlagatelj v svoji ponudbi za ponujeni krmilnik ni podal niti karakteristik, na podlagi katerih bi naročnik lahko preveril njegovo skladnost z zahtevami razpisne dokumentacije;
- zatrjuje, da je prospektna dokumentacija v vlagateljevi ponudbi namenjena (zgolj) opisu in prikazu različnih tipov krmilnikov, ki jih ponuja proizvajalec Siemens, pri čemer pa vlagatelj na nobenem mestu in na noben način ni posebej označil, kateri krmilnik v okviru "predmetne ponudbe" dejansko ponuja;
- ugotavlja, da neprimerna ponudba ni in ne more biti predmet dopolnjevanja, posledično pa zaključuje, da bi ravnal evidentno v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov, če bi "nepopolnost vlagateljeve ponudbe uvrstili v spekter formalno nepopolne ponudbe",
- navaja, da z uporabo dikcije "formalna popolnost" (le) pojasni, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje pogoja, ki predstavlja formalno popolnost ponudbe na podlagi tabele o formalni popolnosti (vsebovane v podpoglavju 1.5 razpisne dokumentacije na strani 65).

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 11. decembra 2009, dne 14. decembra 2009 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti, priporočeno s povratnico na pošto oddal vlogo "OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO" z dne 11. decembra 2009, s katero naročnika obvešča, da pri zahtevku za revizijo vztraja in zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo).

Naročnik je z dopisom številka 354-10/2009-96, z dne 15. decembra 2009, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 17. decembra 2009, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji zadevnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje tega javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom številka 018-299/2009-3, z dne 23. decembra 2009, pozvala na podajo pojasnila. Naročniku je bil omenjeni poziv, kakor to izhaja iz Državni revizijski komisiji vrnjene poštne povratnice, vročen dne 24. decembra 2009, dne 29. decembra 2009 pa je Državna revizijska komisija prejela naročnikova pojasnila. S slednjimi pojasnili je Državna revizijska komisija seznanila vlagatelja in sicer z dopisom številka 018-299/2009-5, z dne 30. decembra 2009. Dne 07. januarja 2010 je Državna revizijska komisija prejela vlagateljev dopis z dne 06. januarja 2010.

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje tega javnega naročila, proučitvi prejetih pojasnil, navedb vlagatelja in naročnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija, v skladu s tretjim in šestim odstavkom 22. člena ter tretjo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da med vlagateljem in naročnikom ni spora o tem, da naročnik v okviru (predmeta) zadevnega javnega naročila naroča zgolj en, ne pa več krmilnikov, je pa med vlagateljem in naročnikom spor v tem, ali je vlagateljeva ponudba primerna (in posledično popolna) ali ne. Medtem, ko iz odločitve o oddaji naročila izhaja, da je vlagateljeva ponudba "neprimerna, ker ponudnik ne izpolnjuje pogoja v točki 34 Tabele formalne popolnosti, saj ponudnik za postavko Krmilniki"â?? â??"ni izpolnil tabele v tej postavki, ki je za delovanje sistema ključnega pomena", namreč vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je naročnik zmotno presodil, da je njegova ponudba neprimerna, saj je predložil celotno prospektno dokumentacijo, iz katere je jasno razvidno, kakšne krmilnike in karakteristike ponuja.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila med drugim določil, da morajo ponudniki dostaviti ponudbe za celotno gradnjo (točka 1.1 poglavja "1. UVODNA DOLOČILA" na strani 8 razpisne dokumentacije), zadostiti v podpoglavju 1.2 navedenim pogojem in priskrbeti vse dokumente, zahtevane v podpoglavju 1.4 (točka 7.4 poglavja "1. UVODNA DOLOČILA" na strani 12 razpisne dokumentacije). Prav tako je naročnik določil, da bo strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb ugotovila, da je ponudba neprimerna, če slednja ne bo izpolnjevala pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne bo izpolnjevala v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji (točka 27.7 poglavja "1. UVODNA DOLOČILA" na strani 24 razpisne dokumentacije).

Naročnik je v razpisni dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila v podpoglavju 1.2 ("Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik") med obveznimi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, določil tudi pogoj, "da bo ponudnik vgradil opremo, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene s strani naročnika v tehničnih specifikacijah (Poglavje 3 razpisne dokumentacije)". Kot dokument, ki ga mora za izkazovanje izpolnjevanja omenjenega pogoja vsak ponudnik predložiti v svoji ponudbi, je naročnik določil "Obrazec 5.23: Seznam opreme, katero bo ponudnik vgradil in prospektna dokumentacija." Zadostitev omenjenemu pogoju se ugotavlja kot predložitev vseh potrebnih dokumentov (zap. št. 13 na strani 40 razpisne dokumentacije).

V posledici doslej navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je moral (vsak) ponudnik, da bi se njegova ponudba štela za primerno (posledično pa popolno), med drugim zadostiti tudi pogoju, da bo vgradil opremo, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene v tehničnih specifikacijah, za izkazovanje izpolnjevanja omenjenega pogoja pa kot dokument v ponudbi predložiti izpolnjen in podpisan obrazec 5.23 ter prospektno dokumentacijo, iz katere so razvidne karakteristike opreme (točka 7.4 poglavja "1. UVODNA DOLOČILA" na strani 12 razpisne dokumentacije, v povezavi z zap. št. 13 na strani 40 in točko 21. na strani 50 razpisne dokumentacije).

Ob vpogledu v vlagateljevo ponudbo (stran 382 razpisne dokumentacije oziroma stran 0190 ponudbe) je Državna revizijska komisija ugotovila, da se v njej nahaja tudi podpisan, žigosan in deloma izpolnjen obrazec 5.23 ("Krmilniki"). V omenjenem obrazcu sta tako (poleg podpisa in žiga) navedena še kraj in datum ("Ljubljana, 14.05.2009"), izpolnjena je rubrika glede prospektov ("Prospekt (stran od 1 do 87)"), v navezavi na krmilnik(e) pa nista izpolnjeni rubriki "Oznaka proizvajalca:" in "Tip:". Kot izhaja že iz vlagateljevega napotila v obrazcu 5.23 se v vlagateljevi ponudbi (na straneh številk od 0227 do 0313 ponudbe) nahaja tudi 87 strani prospektne dokumentacije "Siemens AG 2008", poimenovane "SIMATIC Controllers" (krmilniki Simatic). Omenjenim stranem sledi zaključna, 88-ta stran prospekta (na strani 0314 ponudbe), iz prospektne dokumentacije pa med drugim izhajajo tudi tipi (modeli) in tehnične specifikacije ("Technical specifications") posameznih krmilnikov Simatic.

V posledici doslej navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bila v postopku oddaje zadevnega javnega naročila prospektna dokumentacija, ki se nanaša na naročnikovo zahtevo, da ponudniki v svojih ponudbah ponudijo krmilnik, v vlagateljevi ponudbi ves čas (od predložitve ponudbe naprej) prisotna. Državna revizijska komisija prav tako ugotavlja, da je na podlagi vsebine vlagateljeve ponudbe mogoče nesporno zaključiti, katere krmilnike ponuja (Simatic krmilnike proizvajalca Siemens - "SIMATIC Controllers", "Siemens AG 2008"), po drugi strani pa, da vlagatelj v svoji ponudbi ni opredelil, kateri tip (model) krmilnika izmed tistih, ki izhajajo iz prospektne dokumentacije (Simatic krmilniki proizvajalca Siemens), ponuja. Na dejstvo, da vlagatelj "v prospektni dokumentaciji ni na nobenem mestu in na noben način posebej označil, kateri krmilnik v okviru predmetne ponudbe dejansko ponuja", v odločitvi o zahtevku za revizijo torej upravičeno opozarja tudi naročnik.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da je bila zahtevana vsebina ponudbe (prospektna dokumentacija v delu, ki se nanaša na krmilnik) v vlagateljevi ponudbi ves čas prisotna, naročnik pa bi, če bi vlagatelja pozval na pojasnilo, s svojim ravnanjem pridobil zgolj jasno opredelitev vlagatelja v odnosu do ponudbene vsebine. Vlagatelj tako s svojim ravnanjem, če bi (na poziv naročnika z izpolnitvijo obrazca 5.23 "Krmilniki") podal (zgolj) pojasnilo, kateri krmilnik iz prospektne dokumentacije, ki je v njegovi ponudbi že predložena, ponuja, svoje (predložene) ponudbe v cenovnem ali vsebinskem delu ne bi dopolnjeval oziroma spreminjal, temveč le pojasnjeval. Izpolnitev obrazca 5.23 ("Krmilniki") v delu, ki se nanaša na rubriki "Oznaka proizvajalca:" in "Tip:", namreč (v konkretnem primeru ob upoštevanju predložene prospektne dokumentacije, ki se že nahaja v vlagateljevi ponudbi) predstavlja zgolj formalno konkretizacijo (pojasnilo), kateri tip (model) krmilnika izmed tistih, ki izhajajo iz prospektne dokumentacije (Simatic krmilniki proizvajalca Siemens), vlagatelj ponuja. Za (nedopustno) spremembo vlagateljeve ponudbe v delu, ki se nanaša na krmilnik, bi v konkretnem primeru šlo, če bi z izpolnitvijo obrazca 5.23 ("Krmilniki") vlagatelj na primer spremenil (v ponudbi že konkretiziran) ponujeni tip (model) krmilnika, za (nedopustno) dopolnitev pa, če bi z izpolnitvijo obrazca 5.23 ("Krmilniki") vlagatelj na primer dopolnil svojo ponudbo na način, da bi ponudil tip (model) krmilnika, ki iz njegove (prvotne) ponudbe ne izhaja.

Državna revizijska komisija je že v več svojih sklepih zapisala, da pojasnjevanje ponudbe po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list Republike Slovenije, številka 128/2006 in 16/2008; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2), četudi postopek pojasnjevanja ponudb v ZJN-2 ni izrecno urejen, ni prepovedano in je mogoče. Če je na podlagi 78. člena ZJN-2 dopustno predložiti dokazilo, ki v ponudbo (še) ni bilo predloženo, je toliko bolj dopustno šteti, da je mogoče pojasniti dokazilo, ki je v ponudbo že (bilo) predloženo. Državna revizijska komisija je prav tako že zapisala, da pri pojasnjevanju ponudb, za razliko od dopolnjevanja formalno nepopolnih ponudb (78. člen ZJN-2 v povezavi s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2), ne gre za dopolnjevanje ponudbe z manjkajočimi dokumenti, temveč za pojasnjevanje vsebine obstoječih ponudbenih dokumentov (to je dokumentov, ki so v ponudbi že predloženi, torej tudi prospektne dokumentacije, ki je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila sestavni del ponudbe) v primeru, da je ta sporna ali nejasna. V konkretnem primeru obstoj dokumenta (prospektne dokumentacije) v vlagateljevi ponudbi ni sporen, temveč je nejasna njegova vsebina (kateri tip (model) krmilnika Simatic proizvajalca Siemens vlagatelj ponuja). Ker bo naročnik v postopku oddaje zadevnega javnega naročila tako šele po pridobitvi vlagateljevega pojasnila, kateri tip (model) krmilnika Simatic proizvajalca Siemens vlagatelj ponuja, lahko preveril,
a) ali tip (model) krmilnika, ki ga ponuja vlagatelj, izpolnjuje vse (tehnične) zahteve naročnika, določene v razpisni dokumentaciji,
b) ali je vlagateljeva ponudba v smislu določb ZJN-2 (20. in 16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2 v povezavi s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2) primerna, v končni posledici pa tudi popolna,
je naročnik s tem, ko je vlagateljevo ponudbo, še preden je od vlagatelja pridobil pojasnilo, kateri tip (model) krmilnika Simatic proizvajalca Siemens ponuja, označil za neprimerno (v končni posledici pa za nepopolno), kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2 (v povezavi z 20. in 16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), pa tudi načeli sorazmernosti (10. člen ZJN-2) in enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2). Nesorazmerno in v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov bi namreč bilo, če bi naročnik (kot v konkretnem primeru) izločil vlagateljevo ponudbo, katere nejasnost je mogoče preprosto pojasniti in zlahka odpraviti. Nejasnost v vlagateljevi ponudbi, ki se nanaša na vprašanje, kateri tip (model) krmilnika Simatic proizvajalca Siemens iz prospektne dokumentacije, ki je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila sestavni del vlagateljeve ponudbe, vlagatelj ponuja, je namreč mogoče preprosto pojasniti in zlahka odpraviti z izpolnitvijo obrazca 5.23 "Krmilniki" (v tem smislu primerjati tudi sodbo Splošnega sodišča Evropske unije, dne 10. decembra 2009 izdano v zadevi T 195/08, Antwerpse Bouwwerken NV proti Evropski komisiji, zlasti točki 56 in 57). Prav tako ne gre prezreti, da tudi v ponudbi ponudnikov PURGATOR, d. o. o., GRADIšČE, d. o. o., in HIDROGRAĐEVINAR, a. d., obrazec 5.23 "Krmilniki" (stran 382 razpisne dokumentacije oziroma stran 000255 ponudbe) ni izpolnjen v rubrikah glede prospektov ("Prospekt (stran od do )"), rubriki "Oznaka proizvajalca:" in "Tip:" pa sta izpolnjeni na sledeč način:
- "Oznaka proizvajalca:" "BECKOF"
- "Tip:" "Razni".

Glede na doslej navedeno je Državna revizijska komisija sklenila, da se vlagateljevemu zahtevku za revizijo (številka 421000-001719 -2009 /MH, z dne 16. novembra 2009) ugodi na način, da se razveljavi odločitev o oddaji naročila (številka 354-10/2009-75, izdana dne 09. novembra 2009).

V povezavi z vlagateljevim pravovarstvenim predlogom, v katerem ta med drugim predlaga, da naročnik "javno naročilo odda vlagatelju kot najugodnejšemu ponudniku", Državna revizijska komisija opozarja, da ima, kot je zapisala že v številnih svojih sklepih, na primer v sklepu
- številka 018-262/2009-8, izdanem dne 18. decembra 2009 (zadnji odstavek na strani "14 od 16")
- številka 018-108/2009-3, izdanem dne 18. junija 2009 (tretji odstavek na strani "6 od 8"),
- številka 018-061/2009-6, izdanem dne 11. maja 2009 (zadnji odstavek na strani 3),
- številka 018-55/2009-8, izdanem dne 11. maja 2009 (tretji odstavek na strani 7),
- številka 018-40/2009-5, izdanem dne 20. marca 2009 (četrti odstavek na strani 6),
- številka 018-033/2009-5, izdanem dne 16. marca 2009 (prvi odstavek na strani 6),
- številka 018-18/2009-7, izdanem dne 06. februarja 2009 (četrti odstavek na strani 6),
- številka 018-128/2008-2, izdanem dne 11. septembra 2008 (tretji odstavek na strani 10),
- številka 018-127/2008-7, izdanem dne 25. septembra 2008 (tretji odstavek na strani 6),
- številka 018-100/2008-2, izdanem dne 06. avgusta 2008 (tretji odstavek na strani 12),
- številka 018-099/2008-11, izdanem dne 02. septembra 2008 (zadnji odstavek na strani 13),
- številka 018-078/2008-3, izdanem dne 19. junija 2008 (peti odstavek na strani 9),
- številka 018-70/2008-11, izdanem dne 13. junija 2008 (tretji odstavek na strani 12),
v reviziji postopkov javnega naročanja pri odločanju o zahtevku za revizijo zgolj kasatorična, ne pa reformatoričnih pooblastil. Navedeno pomeni, da lahko Državna revizijska komisija na podlagi 23. člena ZRPJN o zahtevku odloči zgolj tako, da slednjega bodisi zavrže bodisi zavrne ali pa zahtevku za revizijo ugodi tako, da postopek oddaje javnega naročila v celoti ali delno razveljavi. Revizija postopka javnega naročanja namreč zgolj preprečuje nezakonito izbiro ponudbe ponudnika, medtem ko odločitev o izbiri še vedno ostaja izključno v rokah naročnika. Državna revizijska komisija ob tem še dodaja, da je postopek revizije postopek pravnega varstva. Upravičena oseba po ZRPJN (9. člen ZRPJN) z vložitvijo zahtevka za revizijo tako začne (12. člen ZRPJN) postopek pravnega varstva zoper (domnevne) kršitve naročnika v postopku javnega naročanja (1. člen ZRPJN v povezavi s 3., 4. in 5. točko četrtega odstavka 12. člena ZRPJN), zaradi česar postopek revizije postopka javnega naročanja ni "dodatna faza" postopka javnega naročanja.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN vlagatelju kot potrebne stroške, nastale z revizijo, priznala priglašene stroške v višini plačane takse (za zahtevek za revizijo) v višini 5.000,00 evrov (EUR).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da mu naročnik povrne tudi "vse druge stroške v zvezi z vložitvijo zahtevka za revizijo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločitve naročnika do dneva plačila, v 15 dneh, da ne bo izvršbe". V skladu s petim odstavkom 22. člena ZRPJN morata stranki v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahtevata povračilo, kar pomeni, da vlagateljeva navedba, da zahteva povrnitev vseh drugih stroškov v zvezi z vložitvijo zahtevka za revizijo, ne zadostuje, temveč je posamezne stroške, ki so mu nastali, vlagatelj dolžan specificirati. Ker vlagatelj niti v zahtevku za revizijo niti v obvestilu o obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo ni opredeljeno navedel, katere stroške (poleg takse) je imel v zvezi z vložitvijo zahtevka za revizijo in za katere stroške zahteva povračilo, temveč je predlagal le, da mu naročnik povrne tudi "vse druge stroške v zvezi z vložitvijo zahtevka za revizijo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločitve naročnika do dneva plačila, v 15 dneh, da ne bo izvršbe", je Državna revizijska komisija vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov v izpostavljenem delu na podlagi petega odstavka 22. člena ZRPJN zavrnila kot neutemeljeno.

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi na način, kot izhaja iz dosedanje obrazložitve tega sklepa. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.000,00 evrov (EUR) in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa, po poteku tega roka (v primeru zamude) pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 21. januarja 2010


Predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- OBČINA SEMIČ, štefanov trg 9, 8333 Semič
- SCT, d. d., Ljubljana, Slovenija, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana,
- CGP, d. d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto
- BEGRAD, d. d., Kočevarjeva ulica 4, 8000 Novo mesto
- PURGATOR, d. o. o., Postojna, Novi trg 9, 6230 Postojna
- PURGATOR, d. o. o., Postojna, Tržaška cesta 50 A, 6230 Postojna
- GRADIšČE, d. o. o., Cerknica, Podskrajnik 16B, 1380 Cerknica
- HIDROGRAĐEVINAR, a. d., Promenada 13, 22000 Sremska Mitrovica, Srbija
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana