018-305/2009 Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Številka: 018-305/2009-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22 in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006, 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Sonji Drozdek šinko, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo in montažo videolinije za ginekološko operacijsko dvorano, ki ga je z vložitvijo zahtevka za revizijo začel vlagatelj Dräger Slovenija, d.o.o., Nadgoriška cesta 19, Ljubljana - Črnuče, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Pražakova 20, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, Slovenj Gradec (v nadaljevanju: naročnik), dne 29.1.2010

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo z dne 1.12.2009 se zavrže.

2. Vloga vlagatelja z dne 21.12.2009 se v delu, v katerem jo gre obravnavati kot pritožbo, zavrže kot nedovoljena.

Obrazložitev

Naročnik je predmetno javno naročilo dne 12.11.2009 objavil na portalu javnih naročil pod številko JN9452/2009.

Vlagatelj je z vlogo z dne 1.12.2008 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je ugovarjal zoper vsebino razpisne dokumentacije. Po mnenju vlagatelja je naročnik tehnične zahteve oblikoval na način, ki favorizira tehnično rešitev enega ponudnika in izključuje možnost ponujanja drugih enakovrednih ali boljših tehničnih rešitev.

Naročnik je s sklepom z dne 15.12.2009 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.

Vlagatelj je naročnika z dopisom z dne 21.12.2009 obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je vlagatelja s sklepom št. 018-305/2009-5 z dne 5.1.2010 pozvala, naj v roku petih dni od prejema sklepa predloži potrdilo o plačilu takse.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla, in sicer zaradi razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Prvi odstavek 22. člena ZRPJN določa, da mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 2500 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 5000 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje in gre za naročila, ki jih je treba objaviti na portalu javnih naročil. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih naročniku ni treba objaviti na portalu javnih naročil, je taksa 700 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 1400 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje. V skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN mora vlagatelj zahtevku za revizijo med drugim predložiti tudi potrdilo o plačilu takse, s katerim izkazuje, da je bila vplačana taksa v višini, kot jo določa prvi odstavek 22. člena ZRPJN. Če Državna revizijska komisija ugotovi, da zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh obveznih podatkov iz 12. člena ZRPJN, med drugim torej tudi potrdila o plačilu takse, v skladu s prvim odstavkom 21. člena ZRPJN pozove vlagatelja, da ga dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je pet dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj zahtevka za revizijo ne dopolni v zakonsko določenem petdnevnem roku, ga Državna revizijska komisija na podlagi 1. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrže.

Ob pregledu zahtevka za revizijo je Državna revizijska komisija ugotovila, da vlagatelj le-temu ni priložil potrdila o plačilu takse. Zato ga je na podlagi prvega odstavka 21. člena ZRPJN s sklepom pozvala, naj v roku pet dni od prejema sklepa zahtevek za revizijo z dne 20.11.2008 dopolni s predložitvijo dokazila o plačilu takse za revizijo v višini, skladni s prvim odstavkom 22. člena ZRPJN, t.j. 2.500,00 EUR. Iz poštne povratnice je razvidno, da je vlagatelj navedeni sklep prejel dne 7.1.2010, kar pomeni, da se je zakonski petdnevni rok za dopolnitev vloge iztekel dne 12.1.2010. Ker vlagatelj v tem roku ni predložil potrdila o plačilu takse, je Državna revizijska komisija njegov zahtevek za revizijo v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrgla.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je vlogo z dne 21.12.2009, s katero je naročnika obvestil o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, v zadevi označil kot "Pritožba in obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo", v nadaljevanju pa je navedel, da podaja hkrati pritožbo in obvestilo o nadaljevanju zato, ker je izrek sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo v nasprotju z obrazložitvijo, saj naj pooblaščenka vlagatelja ne bi bila pozvana za plačilo takse.

Pritožbo je v skladu s določbami ZRPJN mogoče vložiti le v primerih, ko naročnik zahtevek za revizijo zavrže zaradi formalnih pomanjkljivosti oz. nepravočasne dopolnitve zahtevka za revizijo (peti odstavek 12. člena ZRPJN), zaradi nepravočasne vložitve zahtevka za revizijo ali neobstoja aktivne legitimacije (drugi odstavek 13. člena ZRPJN) ter v primeru, če naročnik zaradi nepravočasnega posredovanja obvestila o nadaljevanju postopka ali molka vlagatelja izda sklep o ustavitvi postopka revizije (prvi odstavek 17. člena ZRPJN).

Kot je razvidno iz sklepa z dne 15.12.2009, je naročnik v predmetnem revizijskem postopku vlagateljev zahtevek za revizijo obravnaval vsebinsko in ga zavrnil kot neutemeljenega. Na to ugotovitev ne more vplivati naročnikova navedba iz sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, da je vlagatelja pozval k plačilu takse ter da ta zahtevka za revizijo ni dopolnil s potrdilom o plačilu takse. Iz sklepa z dne 15.12.2009 je namreč nesporno razvidno, da je naročnik kljub temu zahtevek za revizijo obravnaval vsebinsko, se opredelil do vseh revizijskih navedb ter ga zavrnil kot neutemeljenega, v pravnem pouku pa je vlagatelja tudi opozoril, da ga mora pravočasno obvestiti o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. Ker naročnik zahtevka za revizijo ni zavrgel, temveč ga je zavrnil, vlagatelj pa je naročnika tudi pravočasno obvestil o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, v ZRPJN ni najti podlage za dopustnost vlagateljeve pritožbe, zaradi česar je treba njegovo vlogo z dne 21.12.2009 v delu, v katerem jo gre obravnavati kot pritožbo, ob smiselni uporabi določbe 343. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 58/2003, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.), 69/2005, 90/2005, 43/2006, 52/2007, 45/2008) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, zavreči kot nedovoljeno.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 29.1.2010


Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Pražakova 20, 1000 Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana