018-011/2010 Mestna občina Koper

Številka: 018-011/2010-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter predsednice Miriam Ravnikar šurk in članice mag. Maje Bilibija, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Prenova dvorane zadružnega doma škofije (OB050-07-0317 KS škofije - zadružni dom)" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Adriaing, d.o.o., Ankaranska cesta 7, Koper, ki ga zastopa odvetnik Mitja Vezovnik, Ferrarska 14, Koper (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper (v nadaljevanju: naročnik), dne 26.1.2010 soglasno

ODLOČILA

Odločitev o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 11.12.2009, kot izhaja iz naročnikovega Sklepa z dne 24.12.2009, se razveljavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 13.10.2009 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Prenova dvorane zadružnega doma škofije (OB050-07-0317 KS škofije - zadružni dom)".

Javni razpis je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN 8496/2009 z dne 15.10.2009.

Dne 30.11.2009 je naročnik izdal obvestilo oddaji javnega naročila, iz katerega izhaja, da se to odda ponudniku Makro5 gradnje, d.o.o., Obrtniška ulica 5, Koper. Iz obrazložitve dokumenta izhaja tudi, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil kot nepopolno, in sicer zaradi negativnih referenc (obračunane pogodbene kazni in ponavljajoče se reklamacije pri treh navedenih gradbenih delih).

Vlagatelj je z vlogo z dne 11.12.2009 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje napačnost naročnikove odločitve o izločitvi njegove ponudbe ter zahteva razveljavitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila.

Naročnik je dne 24.12.2009 izdal "Sklep", s katerim je predmetni postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavil.

Z vlogo z dne 7.1.2010 je vlagatelj naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je v prilogi dopisa, prejetega dne 13.1.2010, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in revizijskem postopku.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb strank je Državna revizijska komisija, na podlagi 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Naročnik je dne 24.12.2009, kot že navedeno, izdal "Sklep", s katerim je predmetni postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavil. Državna revizijska komisija z vpogledom v omenjeni dokument ugotavlja, da iz njegovega uvoda izhaja, da ga je naročnik izdal na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka ter na podlagi 16. člena ZRPJN, iz njegove obrazložitve pa, da se je postopek odločil razveljaviti zato, ker "glede na trenutno gospodarsko situacijo pričakuje v ponovnem javnem naročilu še ugodnejšo ponudbo za izvedbo del" - s takšno odločitvijo naj bi sledil "načelu gospodarnosti in učinkovitosti". V preostalem delu obrazložitve se naročnik opredeljuje do vlagateljevih revizijskih navedb in jih zavrača. Pri tem podrobneje pojasnjuje vlagateljeve negativne reference oz. slabe izkušnje, ki naj bi jih imel z njim, ter razloge za izločitev vlagateljeve ponudbe.

Iz določil prvega odstavka 16. člena ZRPJN med drugim izhaja, da naročnik po preverjanju odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Iz določil tretjega odstavka istega člena pa izhaja, da naročnik zavrne zahtevek za revizijo, če ugotovi, da ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo ne bi sprejel drugačne odločitve.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz obrazložitve sklepa, s katerim je naročnik odločil o vlagateljevem revizijskem zahtevku, izhaja, da utemeljenosti vlagateljevim revizijskim navedbam ne priznava. Kljub temu pa iz izreka naročnikovega sklepa izhaja njegova odločitev, da se predmetni postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavi. Državna revizijska komisija posledično ugotavlja, da sta si izrek in obrazložitev naročnikovega Sklepa z dne 24.12.2009 v nasprotju, naročnikove odločitve o vlagateljevem revizijskem zahtevku pa ni mogoče šteti za skladno z določili 16. člena ZRPJN.

Državna revizijska komisija dalje izpostavlja, da iz določil 2. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.), 52/2007; v nadaljevanju: ZPP), ki se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil smiselno uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN, izhaja, da je naročnik v revizijskem postopku dolžan odločati v mejah zahtevka za revizijo.

Z vpogledom v vlagateljev revizijski zahtevek z dne 11.12.2009 gre ugotoviti, da je vlagatelj v njem predlagal, da se "razveljavi postopek oddaje predmetnega javnega naročila tako, da naročnik ponovno odloči o izbiri, pri čemer pa naj ob upoštevanju meril vključi in upošteva tudi ponudbo ponudnika Adriaing d.o.o. Koper". Vlagatelj je torej zahteval razveljavitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. Z vpogledom v naročnikov Sklep z dne 24.12.2009 gre ugotoviti, da je naročnik pri odločanju o vlagateljevem revizijskem zahtevku presegel njegove meje, saj je brez podlage v revizijskem zahtevku predmetni postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavil. Naročnikova odločitev o vlagateljevem revizijskem zahtevku je torej neskladna tudi z določili 2. člena ZPP, v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN.

Iz zgoraj navedenih razlogov je Državna revizijska komisija odločitev o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 11.12.2009, kot izhaja iz naročnikovega Sklepa z dne 24.12.2009, razveljavila.

Skladno z določili tretjega odstavka 23. člena ZRPJN Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da o vlagateljevem revizijskem zahtevku odloči ponovno, in sicer skladno z določili 16. člena ZRPJN ter ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 26.1.2010


Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper,
- Odvetnik Mitja Vezovnik, Ferrarska 14, Koper,
- Makro5 gradnje, d.o.o., Obrtniška ulica 5, Koper,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana.