018-301/2009 Občina Hajdina

Številka: 018-301/2009-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 2. odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5, 32/2009 - odl. US: U-I-238/07-52; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Vidi Kostanjevec v zadevi pritožbe, vložene v zvezi s postopkom javnega naročila za izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v občini Hajdina za leti 2009/2010 in 2011, ki jo je vložil vlagatelj Veolia Transport štajerska, d. d., Cesta k Tamu 5, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Hajdina, Zgornja Hajdina 44/a, Hajdina (v nadaljevanju: naročnik), dne 7.1.2010

ODLOČILA

Pritožba zoper odločbo naročnika štev. 600-2/2009-20 z dne 10.12.2009 se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je z odločbo štev. 600-2/2009-20 z dne 10.12.2009 odločil, da se vlagateljev dopis z naslovom "Zahtevek za revizijo" z dne 3.12.2009 zavrže. V obrazložitvi izpodbijane odločitve je naročnik zapisal, da je vlagateljeva vloga nedopustna, saj se ne nanaša na postopek oddaje javnega naročila, ampak na popravo napake po 2. odstavku 223. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 - ZUP-UPB2, 105/2006 - ZUS, 26/2007 - skl. US: U-I-69/07-9, 126/2007; v nadaljevanju: ZUP).

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 18.12.2009 vložil pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj poudarja, da je bistvena razlika med pisno pomoto in spremembo v izreku odločitve ter trdi, da je naročnik namesto, da bi javno naročilo oddal vlagatelju in ga pozval k podpisu pogodbe, svojo v izreku zapisano odločitev spremenil tako, da je naročilo oddal drugemu ponudniku.

Pritožbo je bilo potrebno zavreči, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Kot izhaja iz predložene dokumentacije, je jedro spora med naročnikom in vlagateljem v dejstvu, da je (sledeč zatrjevanju naročnika) v obvestilu o oddaji javnega naročila štev. 6001-2/2009-18 z dne 7.10.2009 prišlo do pomote v zapisu osebe izbranega ponudnika tako, da je v izvodu obvestila, ki ga je vlagatelj prejel dne 9.10.2009, namesto imena dejansko izbranega ponudnika Okrepčevalnica Vrček, Jožica Cafuta s.p., pomotoma zapisano ime vlagatelja. Kot je dalje razvidno iz spisa, je naročnik opisano pomoto v izvodu obvestila, ki je bil poslan vlagatelju, poskusil odpraviti z izdajo sklepa štev. 6001-2/2009-19 z dne 23.11.2009, sprejetega na podlagi 2. odstavka 223. člena ZUP (Popravljanje pomot v odločbi).

V obravnavanem primeru vlagatelj trdi, da naročnik z izdajo sklepa štev. 6001-2/2009-19 z dne 23.11.2009 ni mogel popraviti prej opisane napake, ampak naj bi z njo dejansko sprejel novo odločitev o oddaji javnega naročila, zoper katero je mogoče vložiti zahtevek za revizijo.

S takšnim vlagateljevim sklepanjem se ni mogoče strinjati. V obravnavani zadevi namreč ni mogoče spregledati, da je bilo obvestilo o oddaji javnega naročila 6001-2/2009-18 z dne 7.10.2009 (kot izhaja iz priložene povratnice) vlagatelju vročeno že dne 9.10.2009. V skladu s 1. odstavkom 12. člena ZRPJN se je zato (upoštevaje pravila o štetju rokov) 10-dnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo za vlagatelja iztekel dne 21.10.2009. Po tem roku vloženi zahtevek za revizijo je v skladu z 2. odstavkom 13. člena ZRPJN potrebno zavreči kot prepozen.

Vlagatelju je sicer načelno mogoče pritrditi v tem, da napak v navedbi osebe izbranega ponudnika praviloma ni mogoče odpraviti po postopkih, ki jih različni procesni zakoni predvidevajo za odpravo napak v izdani (in sporočeni) odločitvi. To še posebej velja ob dejstvu, da morajo biti postopki oddaje javnih naročil vodeni ob strogem spoštovanju načel enakopravnega obravnavanja ponudnikov (9. člen ZJN-2), transparentnosti (8. člen ZJN-2) ter učinkovitega pravnega varstva (4. točka prvega odstavka 3. člena ZRPJN). Vsa omenjena načela nedvomno zahtevajo, da mora biti odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe zapisana jasno in nedvoumno (torej tako, da ne pušča dvoma o tem, čigava ponudba je izbrana kot najugodnejša) ter sporočena vsem sodelujočim ponudnikom v enaki vsebini. V navedenem oziru ni nobenega dvoma o tem, da ima obvestilo o oddaji javnega naročila 6001-2/2009-18 z dne 7.10.2009 pomembno vsebinsko pomanjkljivost, ki bi, če bi bil zoper njega pravočasno sprožen postopek pravnega varstva, lahko privedla do njegove razveljavitve.

Vendar je po drugi strani v postopkih oddaje javnih naročil (enako kot v drugih pravnih razmerjih) pomembno tudi to, da sodelujoči ponudniki v njih postopajo v skladu s splošnim načelom vestnosti in skrbnega ravnanja ter se aktivno angažirajo zaradi morebitnega zavarovanja svojih pravic. Slednje je v postopkih pravnega varstva zoper odločitve naročnikov še posebej pomembno, saj ti postopki med drugim temeljijo tudi na načelu hitrosti, ki zahteva, da si morajo vse stranke in organi v postopku prizadevati k čim hitrejši rešitvi spora, ki izhaja iz postopka oddaje javnega naročila (3. odstavek 3. člena ZRPJN). V konkretnem primeru tako ni mogoče spregledati, da je navedba vlagateljeve osebe v obvestilu o oddaji javnega naročila 6001-2/2009-18 z dne 7.10.2009 v tako očitnem neskladju s preostalim besedilom obvestila (tako se na primer zapis cene v izbrani ponudbi jasno razlikuje od cene, ki je bila ponujena v njegovi ponudbi ter obenem natančno sovpada s ceno ponudbe ponudnika Okrepčevalnica Vrček, Jožica Cafuta, s. p., poleg tega pa je iz celotne nadaljnje obrazložitve naročnikove izbire jasno razvidno, čigavo ponudbo naj bi izbral in kakšni so razlogi za njegovo odločitev - naročnik je izrecno zapisal, da je ponudnik Okrepčevalnica Vrček, Jožica Cafuta, s. p., odpravil formalne pomanjkljivosti v svoji ponudbi v predvidenem roku in da ga izbere kot najugodnejšega ponudnika, ker je ponudil najnižjo ceno za sklopa 1 in 2), da vlagatelja po presoji DRK ni mogla pustiti v prepričanju, da je on tisti, čigar ponudba je bila izbrana kot najugodnejša. Vlagatelj bi torej ob vestnem in skrbnem pregledu prejetega izvoda obvestila o oddaji javnega naročila mogel in moral ugotoviti, da navedba njegove osebe ne sovpada z vsem preostalimi navedbami v obvestilu, ki se (prav vse in v prav vseh podrobnostih) nanašajo na ponudbo konkurenčnega ponudnika (slednji pa je v obvestilu na vsaj treh mestih tudi izrecno omenjen kot izbrani ponudnik). Ob takšnem dejanskem stanju bi vlagatelj lahko izkoristil možnosti pravnega varstva, ki mu jih nudijo predpisi o javnem naročanju (pisno opozorilo iz 2. odstavka 79. člena ZJN-2, zahteva za dodatno obrazložitev iz 3. odstavka 79. člena ZJN-2 in/ali vložitev zahtevka za revizijo po 1. odstavku 12. člena ZRPJN). Ker se vlagatelj v obravnavanem primeru ni odločil za nobeno od navedenih možnosti, je potrebno šteti, da je zaradi poteka prekluzivnih rokov za uveljavljanje pravnega varstva postopek oddaje javnega naročila za izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v občini Hajdina za leti 2009/2010 in 2011 v smislu predpisov, ki urejajo postopke javnega naročanja, pravnomočno zaključen. Ob navedenem je tudi potrebno pritrditi naročniku v tem, da se vlagateljeve vloge, ki jih je ta vložil po poteku prekluzivnih rokov za uveljavljanje pravnega varstva v skladu s predpisi o javnem naročanju ne nanašajo na postopek oddaje javnega naročila. Zaradi vsega navedenega je morala Državna revizijska komisija na podlagi 23. člena ZRPJN, in ob smiselni uporabi 1. in 2. odstavka 18. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007 - ZPP-UPB3, 45/2008), tudi vlagateljevo pritožbo z dne 18.12.2009 zavreči kot nedopustno.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 7.1.2010

Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Občina Hajdina, Zgornja Hajdina 44/a, 2288 Hajdina,
- Veolia Transport štajerska, d. d., Cesta k Tamu 5, 2000 Maribor,
- Okrepčevalnica Vrček, Jožica Cafuta, s. p., Soviče 5a, 2284 Videm pri Ptuju,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.