018-309/2009 Urad predsednika Republike Slovenije

Številka: 018-309/2009-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 11. a člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu članice mag. Maje Bilbija kot predsednice senata, predsednice Mirjam Ravnikar šurk in članice mag. Nataše Jeršič kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Fotografske storitve za protokolarne in druge potrebe Urada predsednika republike Slovenije" na podlagi predloga naročnika URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE, Erjavčeva cesta 17, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji naročila, dne 30.12.2009 soglasno

ODLOČILA

Predlog naročnika po 1. odstavku 11.a člena ZRPJN za sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila za fotografske storitve za protokolarne in druge potrebe Urada predsednika Republike Slovenije, se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je 28.12.2009 Državni revizijski komisiji posredoval predlog za odobritev sklenitve pogodbe pri oddaji javnega naročila za fotografske storitve za protokolarne in druge potrebe Urada predsednika Republike Slovenije (vloga z dne 24.12.2009). V predlogu je naročnik obrazložil, da je bil pri predmetnem javnem naročilu izmed dveh prispelih ponudb kot najugodnejši ponudnik izbran ponudnik Slovenska tiskovna agencija d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana, ki je podal najnižjo ceno. Drugo mesto je zasedel ponudnik F.A.BOBO d.o.o., Studenčice 28, Medvode. Naročnik je še pojasnil, da rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper zgoraj navedeno odločitev o izbiri ponudnika poteče 31.12.2009, vendar pa mora naročnik zaradi zagotovitve nujno potrebnega, nemotenega opravljanja tovrstnih storitev pogodbo o opravljanju fotografskih storitev za protokolarne in druge potrebe Urada predsednika Republike Slovenije skleniti 1.1.2010. Zato je naročnik že pred morebitno vložitvijo zahtevka za revizijo na Državno revizijsko komisijo naslovil predlog za odobritev sklenitve pogodbe pri oddaji predmetnega javnega naročila.

Po preučitvi naročnikovega predloga in ob upoštevanju 1. odst. 11.a člena ZRPJN je Državna revizijska komisija naročnikov predlog za sprejem sklepa po 1. odst. 11.a člena ZRPJN zavrgla.

ZRPJN v 1. odst. 11.a člena določa, da lahko Državna revizijska komisija na obrazložen predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila.

V skladu z navedenim je torej ena izmed predpostavk za odločanje Državne revizijske komisije o nezadržanju sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila vložen zahtevek za revizijo.

Kot gre ugotoviti iz naročnikove vloge z dne 24.12.2009, v konkretnem postopku oddaje javnega naročila zahtevek za revizijo v trenutku vložitve naročnikovega predloga o nezadržanju sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila še ni bil vložen. Kot gre razumeti naročnikove navedbe, je preventivno (že pred morebitno vložitvijo zahtevka za revizijo) vložil predlog za nezadržanje postopka.

Ker 1. odst. 11.a člena ZRPJN odločanje Državne revizijske komisije o predlogu naročnika o nezadržanju sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila veže na vložen zahtevek za revizijo, ta pa glede na naročnikove navedbe v konkretnem primeru v trenutku vložitve predloga še ni bil vložen, Državna revizijska komisija na podlagi ugotovljenega zaključuje, da niso izpolnjene vse predpostavke iz 1. odst. 11.a člena ZRPJN za odločanje Državne revizijske komisije o predlogu za sprejem sklepa o nezadržanju sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila za fotografske storitve za protokolarne in druge potrebe Urada predsednika Republike Slovenije. Državna revizijska komisija je zato naročnikov predlog iz 1. odst. 11.a člena ZRPJN zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 30.12.2009

Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

â"˘ Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva cesta 17, Ljubljana
â"˘ Slovenska tiskovna agencija d.o.o., Tivolska cesta 50, Ljubljana
â"˘ F.A.BOBO d.o.o., Studenčice 28, Medvode
â"˘ Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
â"˘ Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana