018-265/2009 Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-265/2009-10

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana, kot predsednika senata ter članic mag. Nataše Jeršič in Sonje Drozdek šinko, kot članic senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v reviziji postopka oddaje javnega naročila "PREP Ravne - Dravograd: Gradbena dela od km 2+800 do km 3+500" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje KOSTMANN d.o.o., Glavni trg 29, Slovenj Gradec, ki ga zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12/I, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.12.2009 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 43001, z dne 16.07.2009.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 5.504,00 v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je na Portalu javnih naročil št. JN 4701/2009, z dne 12.06.2009, objavil javni razpis po odprtem postopku za oddajo predmetnega javnega naročila. Naročnik je dne 16.07.2009 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila (dokument št. 43001), s katero je javno naročilo oddal v izvedbo podjetju CPM d.d., Iztokova ulica 30, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 22.07.2009 zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila in zaprosil naročnika, naj mu omogoči vpogled v ponudbo izbranega ponudnika.

Naročnik je vlagatelja z dopisom, z dne 27.07.2009, povabil na vpogled v ponudbo izbranega ponudnika in ga z istim dokumentom obvestil, da mu dodatne obrazložitve odločitve ni dolžan posredovati, ker so že iz odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika razvidne vse prednosti izbrane ponudbe. Kot izhaja iz dokumentacije iz spisa, se vlagatelj vpogleda ni udeležil (vlagatelj je vabilo na vpogled prejel po dnevu, ki je bil določen za vpogled).

Vlagatelj je dne 17.08.2009 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da bi moral naročnik izdati dodatno obrazložitev o oddaji naročila, saj iz njegove odločitve ni razvidno, koliko pravilnih in nepravilnih ponudb je prejel ter kakšen je vrstni red med njimi niti katere ponudbe so sploh prispele do roka za oddajo ponudb. Vlagatelj se sklicuje na odločitev Državne revizijske komisije, ki jo je vodila pod opravilno številko 018-200/2008-4.
Vlagatelj tudi navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna iz razloga, ker izbrani ponudnik nima poravnanih obveznosti do svojih podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, kot to zahteva zakon. Vlagatelj ugotavlja, da je naročnik v točki 3.1.2.3 Navodila za pripravo ponudbe zahteval od ponudnikov, da imajo poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga in podizvajalcev. V ta namen so morali predložiti izjavo o izpolnjevanju ekonomsko - finančnih pogojev, skladno s predlogo. Vlagatelj citira 77. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/08 in 34/08; v nadaljevanju ZJN-2) in zatrjuje, da bi moral naročnik ugotoviti, da ponudba izbranega ponudnika ni pravilna, razveljaviti izpodbijani sklep in ponudbo izločiti kot nepopolno.
Kot navaja vlagatelj, naročnik vsebine Izjave o izpolnjevanju ekonomsko - finančnih pogojev ni preveril. Vlagatelj zatrjuje, da iz predloženih listin izhaja, da ima izbrani ponudnik neporavnane obveznosti v višini 22.663,81 EUR, in sicer do svojega podizvajalca Gramoznica Pačnik d.o.o., Libeliče. Vlagatelj prilaga račun št. 494/08 za dobavo gramoza v višini 17.297,86 EUR, račun št. 591/08 za dobavo gramoza v višini 1.198,34 EUR, račun št. 596/08 za dobavo gramoza v višini 353,76 EUR in račun št. 631/08 za dobavo gramoza v višini 68,16 EUR. Vlagatelj prilaga tudi Izpis knjižb odprtih postavk na dan 27.07.2009, iz katerega izhajajo identični zneski (in znesek v višini 3.745,69 EUR). Kot zatrjuje vlagatelj, iz navedenega dokumenta izhaja, da je upnik pozval izbranega ponudnika, da naj s svojo evidenco preveri pravilnost izpisa odprtih postavk in naj mu morebitno neusklajenost sporoči ter da bo v primeru, da izpisi ne bodo vrnjeni v roku 8-ih dni štel, da je stanje usklajeno. Ker izbrani ponudnik neusklajenosti v roku 8-ih dni ni sporočil, je vlagatelj štel, da je stanje usklajeno.
Vlagatelj predlaga naročniku in Državni revizijski komisiji, da naj pri izbranemu ponudniku preverita, ali in kdaj je poravnal svoje obveznosti. Ker navedene terjatve niso bile prerekane, kar pomeni da so zapadle, še poudarja vlagatelj, bi jih moral izbrani ponudnik poravnati. Ker tega ni storil, je njegova ponudba nepravilna in nepopolna in bi morala biti izločena.
Vlagatelj še predlaga, da se mu na podlagi 150. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 58/2003, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.), 69/2005, 90/2005, 43/2006, 52/2007, 45/2008; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, omogoči pregled in prepis spisa, ki se vodi pri naročniku ter dopolnitev vloge z novo ugotovljenimi dejstvi. V kolikor tej zahtevi ne bo ugodeno, vlagatelj zahteva, da revizijski organ preuči vse zahteve naročnika in preuči celotno ponudbo.
Vlagatelj predlaga, da se izpodbijana odločitev razveljavi in se opravi ponovna presoja ponudb ter se izbere vlagateljevo ponudbo, ponudbo izbranega ponudnika pa izloči. Vlagatelj zahteva povrnitev revizijski stroškov po priloženemu stroškovniku (5.000,00 EUR za plačilo revizijske takse, 2.060,50 EUR za odvetniško zastopanje, 20 EUR za izdatke in 20% DDV).

Naročnik je dne 01.09.2009 zahtevek za revizijo zavrgel (dokument št. 43001).

Vlagatelj je zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo vložil pritožbo na Državno revizijsko komisijo (dokument, z dne 10.09.2009). Državna revizijska komisija je pritožbi ugodila, razveljavila naročnikov sklep o zavrženju in napotila naročnika, da mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti o zahtevku za revizijo v skladu s 16. členom ZRPJN (sklep št. 018-209/2009-5, z dne 06.10.2009).

Naročnik je s sklepom, z dne 23.10.2009, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov (dokument št. 43001-10/2009). Naročnik navaja, da je zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila dejansko obravnaval (kar izhaja iz sklepa Državne revizijske komisije št. 018-209/2009-5) zato se do vlagateljevega očitka v zvezi s tem ni dodatno opredeljeval.
Naročnik poudarja, da je izbrani ponudnik v skladu s točko 3.1.2.3 Navodila za pripravo ponudbe, priložil izpolnjeno Izjavo o izpolnjevanju ekonomsko - finančnih pogojev, iz izjave pa izhaja, da ima poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga in podizvajalcev. Kot ugotavlja naročnik, je izjava izpolnjena v skladu z določili razpisne dokumentacije, podpisana s strani pooblaščene osebe ter žigosana in jo je kot takšno štel za ustrezno dokazilo, s katerim je izbrani ponudnik izkazal izpolnjevanje spornega pogoja, s tem pa je zadoščeno tudi določilu šestega odstavka 44. člena ZJN-2. Iz predloženih računov, ugotavlja naročnik, je sicer razvidno, da ima ponudnik do svojega podizvajalca neporavnane obveznosti v višini 22.663,81 EUR, navedeno pa izhaja tudi iz Izpisa knjižb odprtih postavk na dan 27.07.2009. Iz predloženih računov, še navaja naročnik, je sicer razvidno, da je v zvezi z dobavo gramoza nastala denarna obveznost izbranega ponudnika, vendar pa je ob tem potrebno ugotoviti, da so obveznosti iz predloženih računov zapadle v plačilo 14.12.2008, 14.01.2009, 29.01.2009 in 01.03.2009, zadnja torej več kot šest mesecev pred potekom roka za oddajo ponudb in kot takšne ne izkazujejo stanja obveznosti izbranega ponudnika do podizvajalca na dan predložitve ponudb, iz predloženih dokazil pa tudi ni mogoče nedvoumno ugotoviti, da so obveznosti med strankama nesporne (oz. da niso bile prerekane). Prav tako pa tudi ni mogoče z gotovostjo trditi, da navedene obveznosti izbrani ponudnik ni že poravnal.
Naročnik še ugotavlja, da je vlagatelj v dokaz svojih trditev predložil tudi dokument Izpis knjižb odprtih postavk, z dne 27.07.2009, izdan s strani dobavitelja. Kot ugotavlja naročnik, je predmetni dokument podpisan s strani osebe, za katero ni izkazano pooblastilo za podpis tovrstnega dokumenta (izpis je podpisan "za"), prav tako pa iz predloženega dokumenta ni razvidno, ali je bil izbranemu ponudniku dejansko posredovan. Naročnik še poudarja, da je vlagateljeva ugotovitev o tem, da izbrani ponudnik (v osmih dneh) ni sporočil neusklajenosti, s čimer naj bi bilo stanje usklajeno, povsem pavšalna. Ob tem naročnik še pripominja, da so v fazi odločanja pred naročnikom irelevantni vsi dokazi oz. dokazni predlogi, ki se nanašajo na odločanje pred Državno revizijsko komisijo, zato tudi v tem delu ni sledil navedbam vlagatelja. Naročnik še navaja, da mora vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti tako kršitve kot tudi dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo (četrti odstavek 12. člena ZRPJN). Dokazno breme o tem, da izbrani ponudnik nima poravnanih vseh obveznosti do podizvajalcev, zatrjuje naročnik, je na vlagatelju, vendar pa mu tega v obravnavanemu primeru ni uspelo izkazati. Naročnik ponovno poudarja, da je izbrani ponudnik predložil podpisano in žigosano izjavo, da ima poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga in podizvajalcev. Naročnik še navaja, da si je sicer pridržal pravico, da navedbe v podani izjavi preveri ter v ta namen zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, potrdilo ponudnikove poslovne banke ali drugo enakovredno dokazilo, vendar podanih izjav ponudnikov ni preverjal. Naročnik se na koncu sklicuje na odločitev Državne revizijske komisije, ki jo je vodila pod opravilno številko 018-231/2009-2.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 03.11.2009, naročnika obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj navaja, da se z naročnikovo odločitvijo ne strinja iz razloga, ker ni izvedel predlaganih dokazov.

Naročnik je z dopisom, z dne 04.11.2009, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne, 06.11.2009 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 17.11.2009 izbranega ponudnika na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN pozvala, naj se opredeli do vlagateljevega očitka o tem, da naj bi imel do podjetja Gramoznica Pačnik d.o.o., Libeliče neporavnane obveznosti (v ta namen mu je posredovala vse štiri sporne račune in Izpis knjižb odprtih postavk na dan 27.07.2009),
Izbrani ponudnik je Državno revizijsko komisijo dne 24.11.2009 obvestil, da ima do podjetja Gramoznica Pačnik d.o.o., Libeliče poravnane vse obveznosti in jo hkrati opozoril, da Izpis knjižb odprtih postavk na dan 27.07.2009, ne izkazuje dejanskega stanja dolžniško upniškega razmerja med strankama, pač pa namenjen zgolj usklajevanju računovodskih evidenc.

Državna revizijska komisija je dne 30.11.2009, podjetje Gramoznica Pačnik d.o.o., Libeliče pozvala (tretji odstavek 21. člena ZRPJN), naj ji pojasni, ali ima izbrani ponudnik do njega (ne)poravnane obveznosti oziroma ga je zaprosila, da naj ji za vsakega izmed predloženih računov posebej pojasni, kdaj so ga posredovali izbranemu ponudniku, ali je znesek v njem poravnan in kdaj je bil poravnan. Državna revizijska komisija je še zapisala, da naj v primeru, če zneski iz predloženih računov niso bili poravnavni, pojasni, kdaj je izbrani ponudnik račune prejel, ali in kdaj jih je potrdil, ali je zoper njih morebiti ugovarjal in ali je zoper izbranega ponudnika v zvezi z navedenimi računi kakorkoli ukrepal.
Podjetje Gramoznica Pačnik d.o.o., Libeliče je Državno revizijsko komisijo dne 03.12.2009 obvestilo, da je imel izbrani ponudnik na dan 27.07.2009 odprte terjatve v višini 22.663,81 EUR, ki jih je do 18.11.2009 v celoti poravnal. Podjetje Gramoznica Pačnik d.o.o., Libeliče je v dokaz predložilo izpis kartice, ki se nanaša na izbranega ponudnika (Kartica partnerja za obdobje od 01.01.2009 do 02.12.2009, z dne 02.12.2009), iz katerega (med drugim) izhajajo datumi plačil vseh štirih spornih računov.

Državna revizijska komisija je dne 07.12.2009 pojasnilo podjetja Gramoznica Pačnik d.o.o., Libeliče, skupaj s prilogo posredovala izbranemu ponudniku in ga pozvala, naj pojasni, in sicer za vsakega izmed spornih štirih računov posebej, ali so podatki o njihovo višini, in zapadlosti točni oziroma ali so točne navedbe podjetja Gramoznica Pačnik d.o.o., Libeliče, da jih je plačal do dne 18.11.2009. Državna revizijska komisija je še zapisala, da naj v nasprotnem primeru, in sicer za vsak sporni račun posebej pojasni, kdaj ga je prejel, ali mu je kakorkoli ugovarjali in kdaj ga je plačal.
Izbrani ponudnik je Državno revizijsko komisijo dne 14.12.2009 obvestil, da ima poravnane obveznosti do podjetja Gramoznica Pačnik d.o.o., Libeliče in da v kolikor je prišlo pri posameznemu plačilu do morebitne zamude, se ta razmerja urejajo v skladu z določili sklenjene pogodbe oziroma v okviru pravnega instituta zamudnih obresti. Izbrani ponudnik je še pojasnil, da podjetje Gramoznica Pačnik d.o.o., Libeliče ni bilo njegov podizvajalec na predmetnemu javnemu razpisu. Izbrani ponudnik je še pojasnil, da se s problemom plačilne nediscipline ne srečujejo samo podizvajalci temveč tudi izvajalci del, ki pridobijo posel na javnem razpisu. Kot navaja izbrani ponudnik, investitor pogosto ne poravna pravočasno svojih obveznosti do izvajalca, posledično pa izvajalec ne more pravočasno poravnati obveznosti, ki jih ima do podizvajalcev, kooperantov in dobaviteljev.

Po pregledu dokumentacije, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter ob upoštevanju dodatnih pojasnil je Državna revizijska komisija, na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da je naročnik kršil določila prvega in tretjega odstavka 79. člena ZJN-2, ker izpodbijana odločitev ni obrazložena in ker ni izdal dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila oziroma vlagatelju ni odgovoril na postavljena vprašanja. Vlagatelj tudi očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna (v smislu 16. in 19. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2), ker nima poravnanih vseh obveznosti do svojih podizvajalcev.

Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem v tem, da je izpodbijana odločitev o oddaji naročila pomanjkljiva (naročnik je izbiro najugodnejšega ponudnika utemeljil z naslednjo obrazložitvijo: "Ponudba izbranega ponudnika je izmed prejetih popolnih ponudb po merilih iz razpisne dokumentacije najugodnejša.") in da bi moral naročnik z dodatno obrazložitvijo odgovoriti na vlagateljeva vprašanja, ki mu jih je postavil v Zahtevi za dodatno obrazložitev naročnikove odločitve, z dne 22.07.2009. Vlagatelj je v navedenemu dokumentu pozval naročnika, naj ga obvesti o tem, koliko prejetih ponudb je pravilnih, ali je naročnik njegovo ponudbo obravnaval kot popolno, na kakšen način je preveril resničnost izjav v ponudbi izbranega ponudnika in navedel, da iz naročnikove odločitve niso razvidne prednosti ponudbe izbranega ponudnika do njegove ponudbe (vlagatelj je tudi zapisal, da iz naročnikove odločitve niso razvidne prednosti ponudbe izbranega ponudnika v primerjavi s ponudbo podjetja Smelt d.d., torej podjetja, ki v tem postopku ni sodelovalo oziroma sploh ni oddalo ponudbe).
Kot ugotavlja Državna revizijska komisija, je institut izdaje dodatne obrazložitve odločitve oddaje javnega naročila, ki je predviden tudi z Direktivo 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (41. člen), namenjen predvsem zagotavljanju učinkovitega pravnega varstva ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil. Namen predmetnega instituta je torej v tem, da se ponudnik seznani z vsemi okoliščinami, zaradi katerih njegova ponudba ni bila izbrana oziroma, da na podlagi pridobljenih podatkov oceni, ali je bil postopek oddaje javnega naročila izpeljan v skladu s pravili javnega naročanja in razpisno dokumentacijo in se posledično lahko odloči, ali bo (oziroma ne bo) vložil zahtevek za revizijo. Ponudnik lahko namreč, zlasti v primeru, kadar odločitev o oddaji naročila ni obrazložena, šele na osnovi prejete dodatne obrazložitve oceni, ali so bile v postopku oddaje javnega naročila kršene njegove pravice ter ali bo za zaščito svojih upravičenih interesov vložil zahtevek za revizijo, ali pa se bo zadovoljil z obrazložitvijo iz prejetega dokumenta.
Ni pa mogoče slediti vlagateljevemu zatrjevanju o tem, da ni vedel katere ponudbe je naročnik prejel do roka za oddajo ponudb. Kot namreč izhaja izhaja iz Zapisnika o odpiranju ponudb, št. 43001, z dne 13.07.2009, se je vlagateljeva predstavnica udeležila odpiranja ponudb, iz zapisnika pa tudi sicer izhajajo tako podatki o vseh sodelujočih ponudnikih kot tudi o ponujenih cenah in popustih (iz zapisnika izhaja, da je vlagatelj ponudil drugo najugodnejšo ceno).
Ne glede na dejstvo, da je izpodbijana odločitev pomanjkljiva (in iz nje, kot zatrjuje tudi vlagatelj, ni mogoče razbrati niti podatka o tem, koliko prejetih ponudb naj bi bilo popolnih oziroma podatka o tem, ali je naročnik obravnaval vlagateljevo ponudbo kot popolno) in da se je naročnik odločil, da dodatne obrazložitve ni dolžan izdati, pa z navedenim niso bile prizadete vlagateljeve pravice in pravne koristi. Opisano dejanje namreč ni vplivalo na končno izid obravnavanega postopka oziroma ni vplivalo na uveljavljanje učinkovitega pravnega varstva. Vlagatelj je (kot je Državna revizijska komisija ugotovila s s sklepom št. 018-209/2009-5, z dne 15.10.2009, s katerim je ugodila vlagateljevi pritožbi zoper naročnikov sklep o zavržbi revizijskega zahtevka) pravočasno oziroma v zakonitemu roku vložil zahtevek za revizijo, v katerem je očital naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna in nepravilna, naročnik pa je tako vlagateljevo ponudbo kot tudi vse preostale ponudbe obravnaval kot popolne (kar pomeni, da se je vlagateljeva ponudba, ob upoštevanju merila najnižja cena, uvrstila takoj za ponudbo izbranega ponudnika oziroma na drugo mesto).

Vlagatelj tudi očita naročniku, da izbrani ponudnik ni izpolnil pogoja iz točke 3.1.2.3 Navodila za pripravo ponudbe.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, in sicer v točki 3.1.2.3 točke 3.1.2 (Ekonomsko - finančna sposobnost) Navodila za pripravo ponudbe zapisal:

"Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga in podizvajalcev.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju ekonomsko - finančnih pogojev, skladna s prilogo.

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, potrdilo ponudnikove poslovne banke ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja."

Naročnik je v dokaz izpolnjevanja predmetnega pogoja v razpisno dokumentacijo predložil Izjavo o izpolnjevanju ekonomsko - finančnih pogojev, ki so jo morali ponudniki izpolniti s svojim imenom in sedežem ter ga podpisati in žigosati, s čimer so se strinjali z vnaprej pripravljenim besedilom naročnika, oziroma so s podpisom le-te med drugim potrdili tudi izjavo o tem, da imajo do svojih dobaviteljev blaga in podizvajalcev poravnane vse zapadle obveznosti in da bodo na podlagi naročnikovega poziva predložili zahtevano dokazilo o izpolnjevanju pogoja (bodisi poročilo pooblaščenega revizorja, bodisi potrdilo ponudnikove poslovne banke ali drugo enakovredno dokazilo).

Predmetna izjava v obravnavanem primeru izkazuje izpolnjevanje enega izmed pogojev, ki se nanaša na ekonomsko in finančno sposobnost ponudnikov iz šestega odstavka 44. člena ZJN-2. Iz določila šestega odstavka 44. člena ZJN-2 namreč izhaja, "da mora ponudnik v ponudbi predložiti izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja". Kot ugotavlja Državna revizijska komisija, je naročnik, v primerjavi s citiranim določilom ZJN-2, postavil še strožji pogoj, saj se izjava nanaša tudi na dobavitelje blaga (in ne zgolj na podizvajalce), poleg tega pa naj bi zajemala vse (predhodne) posle posameznega ponudnika in ne zgolj tiste, ki izhajajo iz postopkov javnega naročanja.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika sicer pokaže (kot je ugotovil tudi naročnik), da je vanjo predložena, izpolnjena, podpisana in žigosana Izjava o izpolnjevanju ekonomsko - finančnih pogojev, ki v 3. točki vsebuje tudi izjavo, da ima izbrani ponudnik do svojih dobaviteljev blaga in podizvajalcev poravnane vse zapadle obveznosti. Iz štirih zapadlih računov, ki jih je predložil vlagatelj, pa nasprotno, izhaja, da izbrani ponudnik na dan oddaje ponudb (13.07.2009) ni imel poravnanih vseh obveznosti do podjetja Gramoznica Pačnik d.o.o., Libeliče. Iz predloženih dokumentov namreč izhaja, da naj bi izbrani ponudnik podjetju Gramoznica Pačnik d.o.o., Libeliče, in sicer za dobavo gramoza dolgoval naslednje zapadle obveznosti: 1. po računu št. 631/08, z dne 31.12.2008, ki je zapadel v plačilo 01.03.2009, znesek v višini 68,16 EUR, 2. po računu št. 596/08, z dne 30.11.2008, ki je zapadel v plačilo dne 29.01.2009, znesek v višini 353,76 EUR, 3. po računu št. 591/08, z dne 15.11.2008, ki je zapadel v plačilo dne 14.01.2009, znesek v višini 1.198,34 EUR in 4. po računu št. 494/08, z dne 15.10.2008, ki je zapadel v plačilo dne 14.12.2008, znesek v višini 17.297,86 EUR (skupen znesek vseh štirih računov znaša torej 18.918,12 EUR in ne kot zatrjujeta vlagatelj in naročnik 22.663,81 EUR - naveden znesek izhaja iz Izpisa knjižb odprtih postavk na dan 27.07.2009, iz katerega izhajajo tudi vsi štirje zneski iz predloženih računov, za "manjkajoči" znesek v višini 3.745,69 EUR pa vlagatelj ni predložil računa).

Izbrani ponudnik ima sicer v tem trenutku poravnane vse zgoraj zapadle obveznosti do podjetja Gramoznica Pačnik d.o.o., Libeliče, kot sta to potrdila tako izbrani ponudnik (dopis, z dne 20.11.2009 in dopis, z dne 11.12.2009) kot tudi podjetje Gramoznica Pačnik d.o.o., Libeliče v dopisu, z dne 02.12.2009. Državna revizijska komisija je izbranemu ponudniku posredovala vse štiri sporne račune - slednjim ni ugovarjal oziroma jim ni kakorkoli oporekal - pojasnil je le, da ima poravnane obveznosti do podizvajalca Gramoznica Pačnik d.o.o., Libeliče in hkrati dopusti možnost, da je "pri posameznemu plačilu prišlo do morebitne zamude", pri čemer se je (kljub temu, da ga je Državna revizijska komisija izrecno pozvala, naj se za vsakega izmed spornih računov posebej izreče, kdaj ga je prejel, ali mu je kakorkoli ugovarjal in kdaj ga je plačal) izognil pojasnilu o tem, kdaj naj bi sporne zneske tudi poravnal. Ker pa je očitno, da je vse zgoraj navedene zneske iz zapadlih računov poravnal šele po poteku roka za oddajo ponudb, zadnjega šele dne 18.11.2009, torej na dan, ko je prejel zahtevo Državne revizijske komisije, ki se je nanašala na pojasnilo v zvezi s predmetnimi računi, je potrebno ugotoviti, da izbrani ponudnik ni izpolnil spornega pogoja iz točke 3.1.2.3 točke 3.1.2 (Ekonomsko - finančna sposobnost) Navodila za pripravo ponudbe. Iz Kartice partnerja (izbranega ponudnika) za obdobje od 01.01.2009 do 02.12.2009 je namreč razvidno, da je so bili račun št. 631/08 (z dne 31.12.2008, v višini 68,16 EUR, ki je zapadel v plačilo 01.03.2009), račun št. 596/08 (z dne 30.11.2008, v višini 353,76 EUR, ki je zapadel v plačilo dne 29.01.2009) in račun št. 591/08 (z dne 15.11.2008, v višini 1.198,34 EUR, ki je zapadel v plačilo dne 14.01.2009) poravnani dne 04.11.2009 (torej več kot tri mesece in pol po poteku roka za oddajo ponudb), znesek v višini 17.297,86 EUR (po računu št. 494/08, z dne 15.10.2008, ki je zapadel v plačilo dne 14.12.2008) pa v štirih obrokih, in sicer dne 20.08.2009 v višini 3.000,00 EUR, dne 06.10.2009 v višini 5.000,00 EUR, dne 04.11.2009 v višini 5.000,00 EUR in dne 18.11.2009 v višini 4.297,86 EUR (torej štiri mesece po poteku roka za oddajo ponudb oziroma zadnji obrok šele po več kot enajstih mesecih od dneva zapadlosti oziroma istega dne kot je prejel zahtevo Državne revizijske komisije za pojasnilo teh (ne)poravnanih obveznosti).
Izbrani ponudnik je tudi navedel, "da podjetje Gramoznica Pačnik d.o.o., Libeliče ni bil njegov podizvajalec na predmetnemu javnemu razpisu" (pri čemer ni navedel, kateri javni razpis ima v mislih). Ker pa se sporni pogoj (kot že izhaja iz te obrazložitve) nanaša tako na podizvajalce kot tudi na dobavitelje blaga (če torej podjetje Gramoznica Pačnik d.o.o., Libeliče ni nastopilo v vlogi podizvajalca izbranega ponudnika pa ga je potrebno šteti vsaj kot njegovega dobavitelja blaga oziroma gramoza) in ker hkrati ni omejen zgolj na posle, ki izhajajo iz postopkov oddaje javnih naročil, Državna revizijska komisije pripombe izbranega ponudnika ni mogla upoštevati.

Ker ob upoštevanju vseh zapisanih ugotovitev ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče obravnavati kot pravilno ponudbo in (posledično) kot popolno v smislu 16. in 19. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, je Državna revizijska komisija na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevku za revizijo ugodila in odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V zvezi z naročnikovim sklicevanjem na odločitev Državne revizijske komisije, ki jo je vodila pod opravilno številko 018-231/2009-2, ga je potrebno opozoriti, da mu je zagotovo poznano (saj je tudi v navedeni revizijski zadevi nastopal v vlogi naročnika) tako (takrat) ugotovljeno dejansko stanje kot tudi vse pravnorelevantne okoliščine, ki so vplivale na predmetno odločitev Državne revizijske komisije. V navedeni revizijski zadevi je bil sicer res podan podoben očitek (takratnega) vlagatelja, vendar pa slednji ni ponudil nobenih dokazov, s katerimi bi lahko Državna revizijska komisija njegove trditve v revizijskem postopku tudi preizkusila (za razliko od vlagatelja v tem revizijskemu postopku, ki je poleg računov in izpiska postavk predlagal, in sicer tako naročniku kot tudi Državni revizijski komisiji, naj v ta namen pri izbranemu ponudniku preverita, ali in kdaj je sporne račune poravnal). Takratni vlagatelj je v dokaz svojih trditev predložil tudi dokumente, ki se z njegovimi trditvami niso ujemali oziroma so kazali celo namen (takrat) izbranega ponudnika, da je skušal nastali dolg v zvezi z neporavnanimi zapadlimi obveznostmi do (takratnega) podizvajalca sanirati, in sicer s sklenitvijo pogodbe o kratkoročnem kreditu.

Državna revizijska komisija pa ni mogla ugotoviti, ali se vlagateljev predlog o tem, da "naj revizijski organ preuči vse zahteve naročnika iz razpisa ter glede na te naročnikove zahteve preuči celotno ponudbo", nanaša na njegovo ponudbo (kot že izhaja iz te obrazložitve, vlagatelj namreč ni vedel, ali je naročnik njegovo ponudbo obravnaval kot popolno) ali na ponudbo izbranega ponudnika. Državna revizijska komisija že iz obravnavanega razloga ne bi mogla slediti vlagateljevemu predlogu. Ker pa je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna (v smislu 16. in 19. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2) že iz razloga, ker ni izpolnil pogoja iz 3.1.2.3 točke Navodila za pripravo ponudbe, ostale morebitne pomanjkljivosti njegove ponudbe, glede na vlagateljev revizijski predlog, ne bi mogle več vplivati na drugačno odločitev Državne revizijske komisije v tem postopku revizije. V primeru, če se vlagateljev predlog nanaša na pregled njegove ponudbe, pa je ob naročnikovi ugotovitvi, da je le-ta popolna, tako ali tako irelevanten.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu s 3. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je z revizijskim zahtevkom uspel, zato mu Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009), določili 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008) ter določili 6. dela Tarife, ki je priloga tega zakona, ob upoštevanju vseh okoliščin primera, kot potrebne priznava naslednje stroške, nastale z revizijo:
- stroške takse za revizijski zahtevek v višini 5.000,00 EUR,
- za zastopanje vlagatelja v revizijskem postopku nagrado v višini 400,00 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 480,00 EUR,
- izdatke (za materialne stroške) v (pavšalni) višini 20,00 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 24,00 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.504,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa od plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 17.12.2009Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon
Član Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana
- Odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12/I, Ljubljana
- CPM d.d., Iztokova ulica 30, Maribor
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana