018-295/2009 Komunalno podjetje Ilirska Bistrica

Številka: 018-295/2009-11

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija), je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 94/2007 - ZRPJN-UPB5 in 32/2009 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Državne revizijske komisije Jožefa Kocuvana, kot predsednika senata, ter članic Državne revizijske komisije Sonje Drozdek-šinko in Vide Kostanjevec, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "UREDITEV ZBIRALNIC ZA SORTIRANE ODPADKE - EKOLOšKI OTOKI V ILIRSKI BISTRICI" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil gospodarski subjekt GODINA, d. o. o., Slope 20, 6240 Kozina (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), katerega po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Mužina in partnerji, d. o. o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana, zoper ravnanje naročnika KOMUNALNO PODJETJE ILIRSKA BISTRICA, Prešernova ulica 7, 6250 Ilirska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 16. decembra 2009 soglasno

ODLOČILA

Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila "UREDITEV ZBIRALNIC ZA SORTIRANE ODPADKE - EKOLOšKI OTOKI V ILIRSKI BISTRICI" (katerega obvestilo o javnem naročilu je bilo pod številko objave JN6004/2009 objavljeno na Portalu javnih naročil dne 24. julija 2009), začet z vlagateljevo vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 07. oktobra 2009, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 21. julija 2009 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, številka 35-41/2009, za "UREDITEV ZBIRALNIC ZA SORTIRANE ODPADKE - EKOLOšKI OTOKI V ILIRSKI BISTRICI", obvestilo o javnem naročilu za oddajo zadevnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 24. julija 2009 in sicer pod številko objave JN6004/2009 (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Naročnik je dne 17. septembra 2009 izdal "OBVESTILO in POROČILO O ODDAJI NAROČILA", številka 35-41/2009, omenjeni dokument pa je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 18. septembra 2009.

Vlagatelj je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, dne 23. septembra 2009 priporočeno na pošto oddal vlogo "ZAHTEVA ZA DODATNO OBRAZLOŽITEV ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA (po tretjem odstavku 79. člena ZJN-2) ZAHTEVA ZA VPOGLED V DOKUMENTACIJO POSTOPKA (po šestem odstavku 22. člena ZJN) POZIV ORGANU ZA VPOGLED V DOKUMENTACIJO POSTOPKA (po ZDIJZ)", z dne 23. septembra 2009. Naročnik je dne 28. septembra 2009 izdal "DODATNO POJASNILO", številka 35-41/2009, ki ga je vlagatelj, kot to zatrjuje sam, prejel dne 30. septembra 2009.

Naročnik je dne 09. oktobra 2009, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, prejel vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 07. oktobra 2009 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo), dne 17. novembra 2009 vlagateljevo vlogo "POZIV NAROČNIKU", z dne 16. novembra 2009, dne 08. decembra 2009 pa še vlagateljevo vlogo "Predlog za uvedbo preiskave zoper naročnika zaradi ugotavljanja morebitnih zakonskih znakov zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic", z dne 07. decembra 2009. Slednjo vlogo je vlagatelj priporočeno poslal tudi Državni revizijski komisiji, ta pa jo je prejela dne 08. decembra 2009.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom številka 018-295/2009-2, izdanim dne 08. decembra 2009, pozvala, da ji posreduje izvirnike celotne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila in postopka revizije oddaje tega javnega naročila. Naročnik je omenjeni poziv, kakor to izhaja iz Državni revizijski komisiji vrnjene poštne povratnice, prejel dne 09. decembra 2009, dne 11. decembra 2009 pa je Državna revizijska komisija prejela dokumentacijo, ki ji jo je odstopil naročnik.

Državna revizijska komisija je dne 14. decembra 2009 naročnika pozvala na odstop dodatne dokumentacije, slednjo pa je s strani naročnika prejela dne 15. decembra 2009.

Dne 14. decembra 2009 je vlagatelj, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno s povratnico na pošto oddal vlogo "UMIK ZAHTEVKA ZA REVIZIJO", z dne 11. decembra 2009 (v nadaljnjem besedilu: pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo), v kateri naročnika in Državno revizijsko komisijo obvešča, da vloženi zahtevek za revizijo in obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo "po drugem odstavku 16. člena ZRPJN z dne 7.12.2009 umika". Omenjeno pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo je Državna revizijska komisija prejela dne 15. decembra 2009.

Iz 4. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN (v povezavi z uvodno povedjo) izhaja, da lahko Državna revizijska komisija na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo s sklepom ustavi. V posledici ugotovitve, da je vlagatelj pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo podal še pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije (o zahtevku za revizijo), Državna revizijska komisija pa ga je pred sprejemom svoje odločitve (o zahtevku za revizijo) tudi prejela, je Državna revizijska komisija zadevni postopek revizije postopka oddaje javnega naročila "UREDITEV ZBIRALNIC ZA SORTIRANE ODPADKE - EKOLOšKI OTOKI V ILIRSKI BISTRICI" (katerega obvestilo o javnem naročilu je bilo pod številko objave JN6004/2009 objavljeno na Portalu javnih naročil dne 24. julija 2009), začet z vlagateljevo vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 07. oktobra 2009, ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 16. decembra 2009


Predsednik senata
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- KOMUNALNO PODJETJE ILIRSKA BISTRICA, Prešernova ulica 7, 6250 Ilirska Bistrica
- Odvetniška pisarna Mužina in partnerji, d. o. o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana
- EURO MB, d. o. o., Vilharjeva cesta 31A, 6250 Ilirska Bistrica
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana