018-278/2009 Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-278/2009-11

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23 člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter članov Jožefa Kocuvana in Sonje Drozdek šinko kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "ureditev križišča na DC R2-488/0224 Otočec - Kronovo v km 1.450 z DC R3-667/1385 Zbure -Mačkovec in JP za Gor. Kronovo", na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 14.12.2009 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

3. Vlagatelj mora vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 5.000,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 8.9.2009 sprejel sklep o začetku oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku, javno naročilo pa je objavil na portalu javnih naročil dne 9.9.2009 pod številko objave JN7311/2009. Iz zapisnika o odpiranju ponudb z dne 29.9.2009 je razvidno, da je naročnik prejel štiri ponudbe. Dne 6.10.2009 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-314/2009, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral družbo Gradnje Boštanj, d.o.o., Dolenji Boštanj 138, Boštanj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagatelj je z vlogo z dne 12.10.2009 zahteval vpogled v dokumentacijo ter dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, ki jo je naročnik izdal dne 13.10.2009. Z vlogo z dne 19.10.2009 je vlagatelj na naročnika naslovil še pisno opozorilo, v katerem je naročnika opozoril, da izbrani ponudnik nima poravnanih vseh zapadlih obveznosti do svojih podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Vlagatelj je z vlogo z dne 26.10.2009 vložil zahtevek za revizijo. V zahtevku navaja, da je izbrani ponudnik v svojo ponudbo predložil izjavo, da je pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika, da ni bila vnovčena garancija za dobro izvedbo njegovih pogodbenih obveznosti ali garancija za odpravo napak, da zadnja leta v postopku javnega naročanja ni podajal izjav, za katera se je izkazalo, da so neresnične ali zavajajoče, da ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami in da ni storil hude strokovne napake. Obenem je izbrani ponudnik podal izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Vlagatelj poudarja, da ima do izbranega ponudnika kot podizvajalec odprtih nekaj postavk, med drugim tudi po izdanem 2. in 3. začasnem računu, v sklopu katerih je izvajal asfalterska dela za naročnika Občino Sevnica in KS Tržišče. Računa, izdana v aprilu in maju 2009, sta zapadla konec junija oz. julija 2009, navaja vlagatelj, in dodaja, da iz priložene kartice izhaja, da nista bila plačana do vključno 20.10.2009. Vlagatelj zatrjuje, da sta obe navedeni izjavi izbranega ponudnika lažni in kot taki neveljavni, zaradi česar je bil izbrani ponudnik neupravičeno izbran, saj bi morala biti njegova ponudba izločena kot nepopolna. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila, in sicer tako, da se izloči izbranega ponudnika ter opravi nov postopek izbire, zahteva pa tudi povrnitev revizijskih stroškov.

Naročnik je dne 6.11.2009 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik citira točko 3.1.2.3 Navodil za pripravo ponudbe in navaja, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil ustrezno izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev. S tem je po mnenju naročnika izpolnil pogoj iz točke 3.1.2.3 Navodil za pripravo ponudbe. Naročnik na podlagi vlagateljevih navedb in predložene dokumentacije, iz katere naj bi bilo razvidno, da izbrani ponudnik nima plačanih vseh zapadlih obveznosti do svojih podizvajalcev, ugotavlja, da vlagatelj v svojem zahtevku vrednosti domnevnih neplačanih zapadlih obveznosti ne navaja. Vrednost domnevno neplačanih zapadlih obveznosti tudi ni razvidna iz priloženega 2. in 3. začasnega računa - situacije. Na priloženi fotokopiji 2. začasnega računa - situacije z dne 30.4.2009 z zapadlostjo 29.6.2009, ki je izdana s strani vlagatelja ter podpisana s strani izbranega ponudnika, je sicer navedena številka pogodbe, kot investitor je naveden "Gradnje gradbeništvo in prevozništvo d.o.o., Boštanj", račun se nanaša na objekt "Asfalterska dela na objektih v gradnji Gradnje d.o.o. Boštanj v letu 2009". Vrednost računa ni navedena. Priložene so mu tri fotokopije nepodpisanih oziroma z ničemer potrjenih prilog. 3. začasni račun - situacija je izdan in potrjen s strani vlagatelja, prva priloga je potrjena s strani izbranega ponudnika, ostale tri priloge so nepotrjene. Naročnik navaja, da je treba v zahtevku za revizijo navesti kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, česar vlagatelj ni storil, saj njegove navedbe ne definirajo morebitnih kršitev naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Iz navedb v zahtevku in iz priložene dokumentacije po mnenju naročnika tudi ni mogoče ugotoviti, da ima izbrani ponudnik neplačane zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, saj iz priložene dokumentacije ni mogoče ugotoviti, da je izdana v postopkih javnega naročanja, iz predloženih dokazil pa ni razvidna vrednost domnevnih dolgov niti dejstvo, da obveznosti izbranega ponudnika do vlagatelja kot njegovega podizvajalca niso poravnane. Naročnik zato navaja, da ne more slediti vlagateljevemu predlogu, po katerem naj bi ponudbo izbranega ponudnika zaradi domnevno lažne in zato neveljavne izjave o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev ocenil kot nepopolno.

Po prejemu vlagateljevega obvestila, da bo nadaljeval revizijski postopek (vloga z dne 16.11.2009), je naročnik z dopisom z dne 17.11.2009 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je dne 20.11.2009 od vlagatelja v vednost prejela obvestilo o nadaljevanju revizijskega postopka (vloga z dne 16.11.2009), kateremu je vlagatelj priložil še dodatno dokumentacijo, in sicer obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika z dne 28.1.2009, iz katerega je razvidno, da je Občina Sevnica kot najugodnejšega ponudnika v postopku oddaje javnega naročila "Sanacija in obnova lokalne ceste št. LC 372400 Jablanica - Novi grad" kot najugodnejšega ponudnika izbrala izbranega ponudnika, obvestilo o naročilu št. JN10119/2008 z dne 2.12.2008, 3. začasni račun - situacija št. P-IR09-03203 z dne 31.5.2009 s prilogami ter 2. začasni račun - situacija št. P-IR09-02317 s prilogami.

Državna revizijska komisija je vlagatelja na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN z dopisom z dne 24.11.2009 pozvala, da ji posreduje oba originalna računa, za katera zatrjuje, da mu jih izbrani ponudnik do zapadlosti ni poravnal, skupaj z vsemi morebitnimi prilogami, originalne pogodbe, sklenjene med vlagateljem, izbranim ponudnikom in naročnikom, na podlagi katerih je vlagatelj opravil dela, ki so predmet obeh računov, iz katerih mora biti razvidno, da so bila asfalterska dela izvedena v okviru izvedbe javnega naročila, ter originalen in potrjen ter podpisan izpis odprtih postavk do izbranega ponudnika, iz katerega bo razvidno, da izstavljena računa nista bila plačana. Dokumentacijo je Državna revizijska komisija prejela dne 1.12.2009.

Po pregledu vse predložene dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je zahtevek za revizijo neutemeljen, in sicer zaradi razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali izbrani ponudnik izpolnjuje pogoj, določen v točki 3.1.2.3 Navodil za pripravo ponudbe - ekonomsko-finančna sposobnost, v kateri je naročnik določil:

"Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, ima plačane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

dokazilo: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, skladna s predlogo

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, potrdilo ponudnikove poslovne banke ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja."

Navedeni pogoj iz točke 3.1.2.3 Navodil za pripravo ponudbe v obravnavanem primeru izkazuje izpolnjevanje enega izmed zakonsko opredeljenih pogojev, ki se nanaša na ekonomsko in finančno sposobnost ponudnikov iz šestega odstavka 44. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08; v nadaljevanju: ZJN-2). Le-ta namreč določa, da "mora ponudnik v ponudbi predložiti izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja". Naročnik je torej pri določitvi pogoja iz točke 3.1.2.3 Navodil za pripravo ponudbe v celoti sledil zakonski dikciji obravnavanega pogoja, ki vsebuje dve omejitvi: obveznosti, ki jih lahko naročnik preverja, se morajo 1) nanašati na ponudnikove podizvajalce, in 2) izvirati morajo iz poslov, ki izhajajo iz postopkov javnega naročanja.

Kot dokaz za izpolnjevanje obravnavanega pogoja so morali ponudniki predložiti izjavo o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, ki so jo morali izpolniti s svojim imenom in sedežem ter ga podpisati in žigosati. S podpisano in potrjeno izjavo so se ponudniki strinjali z vnaprej pripravljenim besedilom naročnika ter med drugim potrdili, da imajo do svojih podizvajalcev poravnane vse zapadle obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja in da bodo na podlagi naročnikovega poziva predložili zahtevano dokazilo o izpolnjevanju pogoja (bodisi poročilo pooblaščenega revizorja, bodisi potrdilo ponudnikove poslovne banke ali drugo enakovredno dokazilo). Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je v njej predložena izpolnjena, podpisana in žigosana izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.

Vlagatelj izjavi o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, ki jo je predložil izbrani ponudnik, očita, da ni resnična, saj naj bi imel sam do njega neporavnane terjatve, ki izvirajo iz postopka javnega naročanja. šlo naj bi za javno naročilo "Sanacija in obnova lokalne ceste št. LC 372400 Jablanica - Novi grad", ki ga je izbranemu ponudniku oddala Občina Sevnica; v tem poslu naj bi vlagatelj kot podizvajalec izvajal dela asfaltiranja za izbranega ponudnika. Kot dokaz za navedene trditve je vlagatelj zahtevku za revizijo priložil fotokopijo 3. začasnega računa št. P-IR09-03203 z opisi del, fotokopijo 2. začasnega računa št. P-IR09-02317 z opisi del ter fotokopijo nepodpisanega in nepotrjenega izpisa odprtih postavk vlagatelja do izbranega ponudnika. Obvestilu o nadaljevanju revizijskega postopka, ki ga je poslal v vednost Državni revizijski komisiji, je vlagatelj priložil obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika z dne 28.1.2009, iz katerega je razvidno, da je Občina Sevnica kot najugodnejšega ponudnika v postopku oddaje javnega naročila "Sanacija in obnova lokalne ceste št. LC 372400 Jablanica - Novi grad" kot najugodnejšega ponudnika izbrala izbranega ponudnika, ter objavo obvestila o naročilu št. JN10119/2008 z dne 2.12.2008. Na poziv Državne revizijske komisije je vlagatelj predložil še originalni 3. začasni račun z vsemi prilogami, originalni 2. začasni račun z vsemi prilogami, originalno pogodbo o delu, sklenjeno med vlagateljem in izbranim ponudnikom, ter originalni izpis odprtih postavk na dan 20.10.2009, ki ga je podpisal in potrdil tudi izbrani ponudnik.

Na podlagi pregleda vseh predloženih dokazil Državna revizijska komisija ugotavlja, da je iz njih razvidno, da je izbrani ponudnik na dan 20.10.2009 imel neplačane zapadle obveznosti do vlagatelja. Tako iz 2. kot tudi iz 3. začasnega računa - situacije je namreč razvidno, da je vlagatelj dne 30.4.2009 oz. 31.5.2009 izbranemu ponudniku izstavil račun za "asfalterska dela na objektih v gradnji Gradnje d.o.o. Boštanj v letu 2009" v višini 41.693,52 EUR oz. 251.902,97 EUR. Obema začasnima računoma, ki sta bila potrjena (žigosana in podpisana) s strani izbranega ponudnika, sta bila priložena tudi opisa izvedenih del. Na podlagi navedenega je mogoče sklepati, da izbrani ponudnik računov ni zavrnil oz. da je potrdil njuno vsebino. Nadalje je iz izpisa odprtih postavk razvidno, da izbrani ponudnik obeh izdanih računov do zapadlosti ni plačal, saj sta bili tako postavka iz 2. začasnega računa z zapadlostjo 29.6.2009 kot tudi postavka iz 3. začasnega računa z zapadlostjo 30.7.2009 na dan 20.10.2009 še odprti, torej neporavnani, takšno stanje odprtih postavk pa je dne 30.11.2009 vlagatelju na izpisu odprtih postavk potrdil tudi izbrani ponudnik.

Ne glede na to, da je iz predloženih dokazil razvidno, da ima izbrani ponudnik neporavnane zapadle obveznosti do vlagatelja, pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni dokazal, da bi neporavnane terjatve, ki jih ima do izbranega ponudnika, izvirale iz poslov javnega naročanja. Vlagatelj namreč ni predložil pogodbe ali kakšnega drugega dokazila, iz katerega bi bilo nesporno razvidno, da je kot podizvajalec izbranega ponudnika dela, ki jih je zaračunal v 2. in 3. začasnem računu, izvajal v okviru javnega naročila, ki ga je pridobil izbrani ponudnik v postopku oddaje javnega naročila "Sanacija in obnova lokalne ceste št. LC 372400 Jablanica - Novi grad". Pogodba o delu, ki jo je predložil vlagatelj, je bila sklenjena med njim in izbranim ponudnikom in se nanaša na asfalterska dela na objektih v gradnji Gradnje d.o.o., Boštanj v letu 2009. Kot pojasnjuje sam vlagatelj, gre za letno pogodbo, ki je zajemala asfaltiranje na različnih objektih v gradnji izbranega ponudnika, in sicer tako za javne kot tudi za zasebne naročnike. Za delo na različnih projektih je izbrani ponudnik vlagatelju podal zgolj ustna naročila, na podlagi katerih so bila nato izvedena dela asfaltiranja. Zato iz same predložene pogodbe ni mogoče nesporno ugotoviti, da bi vlagatelj na njeni podlagi izvajal tudi podizvajalska dela v okviru poslov iz javnih naročil. Dejstvo, da so nekatera dela, ki so bila zaračunana v 3. začasnem računu in ki naj bi temeljila na pogodbi o delu, izvirala iz javnega naročila "Sanacija in obnova lokalne ceste št. LC 372400 Jablanica - Novi grad", vlagatelj sicer dokazuje z izpisom iz knjige obračunskih izmer ter zapisnika o izvedbah asfalta. Vlagatelj tako navaja, da se na asfalterska dela Jablanica nanašata dve postavki iz 3. začasnega računa, in sicer ena v višini 26.270,03 EUR, druga pa v višini 2.728,00 EUR. Vendar Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz opisa del oz. zapisnika, na katerega se sklicuje vlagatelj, ni razvidno, da bi vlagatelj opravljal tudi dela v okviru obnove lokalne ceste Jablanica - Novi grad. Postavki z omenjenim zneskom namreč v dokumentih, ki jih je priložil vlagatelj, nista označeni z oznako "Jablanica" oz. "Jablanica - Novi grad", temveč z oznako "Jablance" oz. "Jablance - Nežnica". Ob upoštevanju dejstva, da se ista oznaka, torej "Jablance" oz. "Jablance - Nežnica", pojavlja prav v vseh dokumentih, na katere se sklicuje vlagatelj, in sicer tako v tistih, ki so natisnjeni s tiskalnikom (opis del), kot tudi v tistih, ki so napisani z roko (knjiga obračunskih izmer, zapisnik o izmerah asfalta), ter ob upoštevanju dejstva, da so Jablance kraj pri Kostanjevici na Krki in ne ležijo na trasi Jablanica - Novi grad, ni mogoče ugotoviti, da bi šlo zgolj za tipkarsko napako ali lapsus in da se posledično te postavke dejansko nanašajo na Jablanico. Zato Državna revizijska komisija na podlagi predloženih dokumentov ni mogla ugotoviti, da bi se postavke, na katere se sklicuje vlagatelj, dejansko nanašale na dela, izvedena v okviru javnega naročila "Sanacija in obnova lokalne ceste št. LC 372400 Jablanica - Novi grad".

Tudi za terjatve iz 2. začasnega računa vlagatelj ni predložil nobenih dokazov, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotoviti, da se postavke, obračunane v tem računu, nanašajo na dela iz posla javnega naročanja. Vlagatelj sicer zatrjuje, da naj bi se te postavke nanašale na izvedbo javnega naročila "Glavna cesta Sevnica, cesta pri Kopitarni", iz same narave poslov pa naj bi izhajalo, da gre za "predhodne postopke javnega naročanja". Vlagatelj se ob tem sklicuje na opise del, iz katerih naj bi bilo razvidno, da gre za posle javnega naročanja. Vendar na podlagi pregleda dokumentacije, na katero se sklicuje vlagatelj, Državna revizijska komisija ni mogla ugotoviti, da se postavke iz 2. začasnega računa nanašajo na javno naročilo "Glavna cesta Sevnica, cesta pri Kopitarni", saj je pri vsakem opisu posamezne postavke naveden tudi zasebni gospodarski subjekt (hotel, Kopitarna, trgovina). Ker vlagatelj ni predložil druge dokumentacije, iz katere bi bilo mogoče ugotoviti, da je kot podizvajalec izbranega ponudnika izvajal dela v okviru javnega naročila "Glavna cesta Sevnica, cesta pri Kopitarni" in da se postavke iz 2. začasnega računa dejansko nanašajo na navedeno javno naročilo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelju ni uspelo dokazati, da neporavnane obveznosti izbranega ponudnika izvirajo iz predhodnih postopkov javnega naročanja.

Državna revizijska komisija poudarja, da mora vlagatelj, skladno z določili četrte in pete alineje tretjega odstavka 12. člena ZRPJN, v revizijskem zahtevku navesti tako kršitve, kot tudi dejstva in dokaze, s katerimi se zatrjevane kršitve dokazujejo. Zahtevek za revizijo je namreč namenjen zatrjevanju kršitev, ki naj bi jih v postopku oddaje javnega naročila domnevno storil naročnik, zato ZRPJN od vlagatelja zahteva aktivno vlogo pri navajanju dejstev in predlaganih dokazih - zavezuje ga, da v revizijskem zahtevku navede pravno relevantna dejstva in da za trditve o teh dejstvih ponudi tudi ustrezne dokaze. Ker vlagatelju ni uspelo izkazati, da je naročnik s tem, ko je izbranemu ponudniku priznal ekonomsko-finančno sposobnost za izvedbo predmetnega javnega naročila ter njegovo ponudbo označil za popolno, kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2 oz. določila lastne razpisne dokumentacije, saj v ponudbi izbranega ponudnika ni bilo mogoče ugotoviti v zahtevku za revizijo očitanih nepopolnosti, je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer stroškov za plačano takso ter stroškov v zvezi z odvetniškim zastopanjem. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Ker je zahtevek za revizijo kot neutemeljenega zavrnila tudi Državna revizijska komisija, je morala ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti tako, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 14.12.2009

predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana
- CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto
- Gradnje Boštanj, d.o.o., Dolenji Boštanj 138, 8294 Boštanj
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana