018-260/2009 Mestna občina Koper

Številka: 018-260/2009-18

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija), je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 - popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 in 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Sonji Drozdek-šinko, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "izvajanje prevozov šolskih otrok na relaciji Gračišče-Izola in obratno" za šolsko leto 2009/2010 in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil gospodarski subjekt BO-BO PREVOZI OSEB, TURIZEM IN TAXI, Borut Gornjec, s. p., Lucija, Pot k izviru 21, 6320 Portorož (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 11. decembra 2009

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 29. septembra 2009 se ugodi in se razveljavi "OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka 410-205/2009 in številka JN-S- 72/2009, z dne 25. septembra 2009.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 700,00 evrov (EUR) in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa.

Obrazložitev

Naročnik je dne 16. septembra 2009 sprejel "SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA", številka 410-205/2009, za "izvajanje prevozov šolskih otrok na relaciji Gračišče-Izola in obratno" za šolsko leto 2009/2010 (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo). Zadevno javno naročilo naročnik vodi po postopku zbiranja ponudb.

Naročnik je dne 25. septembra 2009 izdal "OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka 410-205/2009 in številka JN-S- 72/2009 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o oddaji naročila), iz katerega med drugim izhaja, da je izbrani ponudnik "AVTO TAKSI PREVOZI, TAXI 2, Alen Božič s.p." "Piranska ulica 6, 6310 Izola" (v nadaljnjem besedilu: ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša).

Obvestilo o oddaji naročila je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 25. septembra 2009, dne 29. septembra 2009 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno na pošto oddal zahtevek za revizijo, z dne 29. septembra 2009 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da prevoz šoloobveznih otrok na določeni relaciji in ob določeni uri šteje za posebni linijski prevoz, za katerega je potrebno imeti licenco za prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, iz izpisa registra pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije pa je razvidno, da ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, nima ustrezne licence za omenjene prevoze, prav tako pa nima "registrirane prevoze potnikov v notranjem cestnem prometu.". Posledično vlagatelj zaključuje, da je izbrana ponudba nepopolna in neveljavna.

Naročnik je vlagatelja s pozivom številka 410-205/2009, izdanim dne 02. oktobra 2009, pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo "s predložitvijo potrdila o vplačilu takse" iz 22. člena ZRPJN, ki ga je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 03. oktobra 2009. Vlagatelj je dne 05. oktobra 2009, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno na pošto oddal dopolnitev zahtevka za revizijo.

Naročnik je dne 19. oktobra 2009 izdal sklep, številka 410-205/2009, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnil kot neutemeljen, zavrnil pa je tudi zahtevek za povrnitev stroškov revizijskega postopka (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). Naročnik v obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo uvodoma povzema dotedanji potek postopka oddaje zadevnega javnega naročila in dejansko stanje, v nadaljevanju pa dodaja, da
- je vlagatelj aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve zahtevka za revizijo,
- je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, predložil podpisano izjavo, s katero je jamčil, da med drugim izpolnjuje tudi pogoj ustrezne registracije in licence za opravljanje prevoza, ki je predmet javnega naročila. Naročnik nadaljuje, da je pri preverbi obstoja in vsebine navedenih dejstev ugotovil, da ima ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, registracijo in licenco za opravljanje avto-taksi prevoza, s čimer izpolnjuje vse pogoje za izvajanje prevoza, ki je predmet naročila. štirje učenci se po stališču naročnika ne štejejo kot skupina otrok, posledično pa tudi vozila, s katerimi naj bi se prevažali, ne zapadejo pod pogoje, ki jih določa Pravilnik o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok (Uradni list Republike Slovenije, številka 23/2009).

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 22. oktobra 2009, naslednjega dne pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno na pošto oddal vlogo "Sporočilo", v kateri naročnika obvešča, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom številka 410-205/2009, izdanim dne 28. oktobra 2009, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje predmetnega javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije), s pozivom številka 018-260/2009-2, izdanim dne 10. novembra 2009, zaprosila, da ji posreduje podatke, potrebne za odločitev o zadevi. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je omenjeni poziv, kakor to izhaja iz Državni revizijski komisiji vrnjene poštne povratnice, prejela dne 11. novembra 2009, dne 13. novembra 2009 pa je Državna revizijska komisija prejela podatke, potrebne za odločitev o zadevi.

Državna revizijska komisija je Republiko Slovenijo, Ministrstvo za promet, Direktorat za promet, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo za promet), z zahtevo številka 018-260/2009-4, izdano dne 12. novembra 2009, zaprosila za uradno mnenje in pojasnilo. Ministrstvo za promet je omenjeno zahtevo, kakor to izhaja iz Državni revizijski komisiji vrnjene poštne povratnice, prejelo dne 16. novembra 2009, dne 26. novembra 2009 pa je Državna revizijska komisija prejela mnenje in pojasnilo.

Državna revizijska komisija je naročnika dne 24. novembra 2009 pozvala na odstop dodatne dokumentacije, dodatno dokumentacijo pa je prejela dne 26. novembra 2009.

Državna revizijska komisija je Ministrstvo za promet dne 27. novembra 2009 zaprosila za dodatno pojasnilo, ki ga je prejela dne 02. decembra 2009 in dne 03. decembra 2009.

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje tega javnega naročila, proučitvi vseh prejetih podatkov in pojasnil (Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, pa tudi Ministrstva za promet), navedb vlagatelja in naročnika ter vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija, v skladu s tretjim in šestim odstavkom 22. člena ter tretjo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo najprej zatrjuje, da prevoz šoloobveznih otrok na določeni relaciji in ob določeni uri šteje za posebni linijski prevoz, za katerega je potrebno imeti licenco za prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, iz izpisa registra pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije pa je razvidno, da ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, nima ustrezne licence za omenjene prevoze.

Iz povabila k oddaji ponudb, številka 410-205/2009, z dne 16. septembra 2009 (v nadaljnjem besedilu: povabilo k oddaji ponudb), izhaja, da je v navodilih za pripravo ponudbe naročnik določil, da mora ponudba za prevoz otrok med drugim obvezno vsebovati tudi "izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2, o seznanjenosti z vsemi določili povabila in navodila za pripravo ponudbe ter s pogoji za udeležbo pri oddaji javnega naročila, o strinjanju z njimi in soglašanju, da so sestavni del ponudbe (izjava št. 1)". Iz omenjene izjave številka 1 izhaja, da z njo ponudniki inter alia izjavljajo, da
- imajo "dovoljenje oz. licenco pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila" (5. točka izjave številka 1),
- so "ponudbo pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v omenjenem povabilu in navodilu" (zadnja alineja zadnjega odstavka izjave številka 1).

V povezavi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da se na podlagi 19. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu - ZPCP-2 (Uradni list Republike Slovenije, številka 131/2006, 5/2007 - popravek in 123/2008; v nadaljnjem besedilu: Zakon o prevozih v cestnem prometu) pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov v cestnem prometu pridobi z licenco, razen če se ne pridobi z licenco Evropske skupnosti v skladu z Uredbo Sveta 684/92/EGS ali z dovoljenjem Evropske skupnosti v skladu z Uredbo Sveta 881/92/EGS, domači prevoznik pa lahko začne izvajati tiste vrste prevozov potnikov v notranjem cestnem prometu, ki so navedeni v licenci, z dnem vročitve licence (29. člen Zakona o prevozih v cestnem prometu). Izdajatelj licenc poleg licence Evropske skupnosti in dovoljenja Evropske skupnosti izdaja naslednje licence za prevoze v notranjem cestnem prometu (2. točka drugega odstavka 19. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu, v povezavi z napovednim stavkom istega odstavka):
- licenco za prevoz blaga v cestnem prometu,
- licenco za prevoz potnikov v cestnem prometu,
- licenco za avtotaksi prevoze.

V skladu s 44. členom Zakona o prevozih v cestnem prometu se prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu opravlja kot javni linijski prevoz, posebni linijski prevoz, občasni prevoz, avtotaksi prevoz in kot posebna oblika prevoza.

Posebni linijski prevoz je prevoz samo določene vrste potnikov in izključuje druge potnike (prvi stavek prvega odstavka 54. člena in prvi stavek 37. točke prvega odstavka 3. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu). S posebnim linijskim prevozom se opravlja prevoz delavcev na delo in domov, prevoz šoloobveznih otrok, dijakov in študentov med domom in izobraževalno ustanovo ter prevoz vojakov in vojakinj ter njihovih družin med domom in vojašnico (prvi odstavek 54. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu). Izjemoma se kot posebni linijski prevoz lahko opravlja tudi prevoz drugih vrst potnikov in sicer v kraje in iz krajev, kjer ni javnega linijskega prevoza potnikov. Za opravljanje slednje omenjenih prevozov mora prevoznik pridobiti dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za ceste (četrti in peti odstavek 54. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu).

Kot izhaja iz drugega stavka 37. točke prvega odstavka 3. člena in drugega odstavka 54. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu se posebni linijski prevoz potnikov izvaja na podlagi sklenjene pisne pogodbe med naročnikom prevoza in prevoznikom. Ob tem ne gre prezreti, da je seznam potnikov obvezen sestavni del pogodbe, pogodba in seznam potnikov pa morata biti med opravljanjem posebnega linijskega prevoza v vozilu. Prevoz potnikov, ki niso vpisani v seznam, je v posebnem linijskem prevozu prepovedan.

V posledici doslej navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da se posebni linijski prevoz potnikov izvaja na podlagi sklenjene pisne pogodbe med naročnikom (prevoza) in prevoznikom, (avtotaksi) prevoznik, ki želi opravljati prevoze šolskih otrok (učencev), katere je po vsebini označiti za posebne linijske prevoze, pa mora pri tem zadostiti tudi zahtevam, ki izhajajo iz 54. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu. Te so:
1. avtotaksi prevoznik mora imeti z naročnikom (prevoza) sklenjeno pisno pogodbo o izvajanju posebnega linijskega prevoza potnikov v cestnem prometu,
2. avtotaksi prevoznik mora razpolagati s seznamom potnikov, ki je obvezen sestavni del pogodbe o izvajanju posebnega linijskega prevoza potnikov v cestnem prometu, pogodba in seznam potnikov pa morata biti med opravljanjem posebnega linijskega prevoza v vozilu,
3. avtotaksi prevoznik sme opravljati prevoz zgolj tistih potnikov, kateri so vpisani v seznam potnikov, ki je obvezen sestavni del pogodbe o izvajanju posebnega linijskega prevoza potnikov.
Prav tako mora avtotaksi prevoznik v osmih dneh od sklenitve pogodbe o izvajanju posebnega linijskega prevoza potnikov v cestnem prometu o sklenitvi omenjene pogodbe obvestiti Direkcijo Republike Slovenije za ceste, ki med drugimi svojimi nalogami, ki izhajajo iz tretjega odstavka 4. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu, vodi tudi (javni) register posebnih linijskih prevozov (tretji odstavek 54. člena in 13. alineja tretjega odstavka 4. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu). V navezavi na postopek oddaje zadevnega javnega naročila je omenjene določbe Zakona o prevozih v cestnem prometu torej razumeti na način, da bo moral avtotaksi prevoznik, ki bo želel opravljati prevoze šolskih otrok (učencev), Direkcijo Republike Slovenije za ceste obvestiti šele po tem, ko odločitve o oddaji zadevnega javnega naročila ne bo mogoče več izpodbijati (najkasneje v osmih dneh od sklenitve pogodbe o izvajanju posebnega linijskega prevoza potnikov v cestnem prometu).

Državna revizijska komisija v posledici doslej navedenega kot naslednje ugotavlja, da bi moral glede na vsebino predmeta zadevnega javnega naročila avtotaksi prevoznik za opravljanje prevozov šolskih otrok (učencev) v notranjem cestnem prometu v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (2. točka drugega odstavka 19. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu, v povezavi z napovednim stavkom istega odstavka ter 44. in 54. členom) pridobiti dve licenci:
- licenco za prevoz potnikov v cestnem prometu,
- licenco za avtotaksi prevoze.
Smiselno zelo podoben zaključek, torej, da bi moral glede na vsebino predmeta zadevnega javnega naročila avtotaksi prevoznik za opravljanje prevozov šolskih otrok (učencev) v notranjem cestnem prometu pridobiti tudi licenco za prevoz potnikov v cestnem prometu, bi bilo mogoče napraviti tudi ob upoštevanju dopisa Ministrstva za promet, številka 371-3/2007/45-0082116, z dne 30. novembra 2009, poimenovanega "Posebni linijski prevoz pri šoloobveznih otrocih", v katerem je navedeno, da v primeru, "če želi avtotaksi prevoznik opraviti predmetni prevoz, za to potrebuje licenco za prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in mora izpolnjevati pogoje za opravljanje posebnega linijskega prevoza potnikov (pisna pogodba, seznam potnikov)".

Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov v cestnem prometu se pridobi z licenco, razen če se ne pridobi z licenco Evropske skupnosti v skladu z Uredbo Sveta 684/92/EGS ali z dovoljenjem Evropske skupnosti v skladu z Uredbo Sveta 881/92/EGS, domači prevoznik pa lahko začne izvajati tiste vrste prevozov potnikov v notranjem cestnem prometu, ki so navedeni v licenci, z dnem vročitve licence. Ob vpogledu v izbrano ponudbo je Državna revizijska komisija ugotovila, da je v njej med drugim predložena tudi podpisana in žigosana izjava "o izpolnjevanju pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2, o seznanjenosti z vsemi določili povabila in navodila za pripravo ponudbe ter s pogoji za udeležbo pri oddaji javnega naročila, o strinjanju z njimi in soglašanju, da so sestavni del ponudbe (izjava št. 1)". V posledici vlagateljevega zatrjevanja, da je iz izpisa registra pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije razvidno, da ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, nima ustrezne licence za prevoze, je Državna revizijska komisija sledila dokaznima predlogoma vlagatelja in izvedla dokaza z vpogledom v
- "izpis iz registra obrtno-podjetniške zbornice za BO-BO Borut Gornjec s.p.",
- "izpis iz registra obrtno-podjetniške zbornice za licence za Avto-taksi prevoz Alen Božič s.p.",
iz razlogov, ki so pojasnjeni v tretjem odstavku na strani "7 od 8" tega sklepa, pa je zavrnila izvedbo vlagateljevega dokaznega predloga "izpis iz registra obrtno-podjetniške zbornice za Avto-taksi prevozi Alen Božič Taxi 2 s.p.".

Državna revizijska komisija je ob vpogledu v "izpis iz registra obrtno-podjetniške zbornice za licence za Avto-taksi prevoz Alen Božič s.p." ugotovila, da iz njega v povezavi s ponudnikom, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, izhajajo sledeči vpisi:
- številka licence 011019
- veljavnost licence "7.3.2006 - 7.3.2011"
- vrste prevozov "Avto-taxi prevoz".

Ob vpogledu v register licenc (za opravljanje dejavnosti prevozov potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu), dosegljiv na spletni strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije preko spletne povezave http://www.ozs.si/xlic.asp, je Državna revizijska komisija ugotovila, da iz njega v povezavi s ponudnikom, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, izhajajo sledeči vpisi:
- številka licence 012235
- veljavnost licence "8.10.2009 - 8.10.2014"
- vrste prevozov "Avto-taxi prevoz", "Mednarodni prevoz potnikov" ter "Prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu".

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da se podatki iz vpogleda v "izpis iz registra obrtno-podjetniške zbornice za licence za Avto-taksi prevoz Alen Božič s.p.", ki ga je zahtevku za revizijo priložil vlagatelj, razlikujejo od podatkov, ki izhajajo iz registra licenc, dosegljivega na spletni strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, je za ustrezno pojasnilo zaprosila Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Iz pojasnila Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije številka 012235/BGD23-1-5318/2009, z dne 11. novembra 2009, izhaja, da
a) je ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, dne 08. oktobra 2009 vrnil licenco številka 011019 in zaradi razširitve vrste prevozov tudi na prevoze potnikov vložil vlogo za izdajo nove licence,
b) je bila ponudniku, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, dne 08. oktobra 2009 izdana licenca (številka 012235) za opravljanje prevozov "Mednarodni prevoz potnikov", "Prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu" in "Avto-taksi prevoz", z veljavnostjo do 08. oktobra 2014.

Državna revizijska komisija izpostavlja, da je potrebno pri presoji, ali posamezni ponudnik izpolnjuje pogoje oziroma zahteve razpisne dokumentacije (povabila k oddaji ponudb), izhajati iz dejanskega stanja, ki je obstajalo v trenutku poteka roka za prejem (oddajo) ponudb, torej dne 24. septembra 2009 ob 12. uri (prvi odstavek poglavja "VI. Rok za oddajo ponudbe" povabila k oddaji ponudb). V navezavi na konkretno zadevo slednje pomeni, da je imel ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, na omenjeni dan evidentirano izdano licenco številka 011019 za "Avto-taxi prevoz", veljavno za obdobje "7.3.2006 - 7.3.2011", licenca (številka 012235) za opravljanje prevozov "Mednarodni prevoz potnikov", "Prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu" in "Avto-taksi prevoz", z veljavnostjo do 08. oktobra 2014, pa mu je bila izdana šele po poteka roka za prejem (oddajo) ponudb. Takšen zaključek potrjuje tudi vpogled v originalni izvod licence številka 011019/BGD23-4-1262/2006, serijska številka O 0007052, izdane dne 07. marca 2006 (izdana je le za opravljanje "Avto-taksi prevoz").

V posledici vsega doslej navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo uspel izkazati, da ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v trenutku poteka roka za prejem (oddajo) ponudb ni izpolnjeval pogoja, da ima "dovoljenje oz. licenco pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila". Ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, je imel namreč v trenutku poteka roka za prejem (oddajo) ponudb (dne 24. septembra 2009 ob 12. uri) pridobljeno zgolj licenco za avtotaksi prevoze, ne pa tudi licence za prevoz potnikov v (notranjem) cestnem prometu. Prav tako je vlagatelj v zahtevku za revizijo uspel izkazati, da je naročnik ravnal neskladno z določbami lastne razpisne dokumentacije (povabila k oddaji ponudb), saj je pri ocenjevanju ponudb upošteval ponudbo ponudnika, ki v trenutku poteka roka za prejem (oddajo) ponudb ni izpolnjeval pogoja, da ima "dovoljenje oz. licenco pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila", pa tudi neskladno z določbami ZJN-2, saj ni spoštoval temeljnih načel javnega naročanja (5. člen ZJN-2, v povezavi s 95. členom ZJN-2), zlasti še načela zagotavljanja konkurence med ponudniki (7. člen ZJN-2) in načela enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2). Ker načelo enakega obravnavanja zahteva, da se primerljivi položaji ne obravnavajo različno in da se različni položaji ne obravnavajo enako, naročnik izbrane ponudbe ne bi smel obravnavati enako kot vlagateljeve ponudbe, glede katere je ob vpogledu v register licenc (za opravljanje dejavnosti prevozov potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu), dosegljiv na spletni strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ugotoviti, da iz njega v povezavi z vlagateljem med drugim izhajajo sledeči vpisi:
- številka licence 011277
- veljavnost licence "4.4.2007 - 4.4.2012"
- vrste prevozov "Avto-taxi prevoz", "Mednarodni prevoz potnikov", "Mednarodni prevoz potnikov v cestnem prometu" ter "Prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu".

Glede na doslej navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila "OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka 410-205/2009 in številka JN-S- 72/2009, z dne 25. septembra 2009.

Ker je Državna revizijska komisija že na podlagi doslej obravnavanih navedb vlagatelja, ki izhajajo iz njegovega zahtevka za revizijo, ugotovila kršitve naročnika, ki so narekovale ugoditev vlagateljevemu zahtevku za revizijo in razveljavitev "OBVESTILA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka 410-205/2009 in številka JN-S- 72/2009, z dne 25. septembra 2009, ostalih revizijskih navedb vlagatelja, ki se nanašajo na ostale domnevne pomanjkljivosti izbrane ponudbe (ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, po zatrjevanju vlagatelja nima "registrirane prevoze potnikov v notranjem cestnem prometu."), ni obravnavala. Tudi obravnava omenjenih revizijskih navedb namreč ne bi mogla v ničemer vplivati na (pravni) položaj vlagatelja oziroma ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, v postopku oddaje zadevnega javnega naročila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Tretji odstavek 22. člena ZRPJN določa, da mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo, peti odstavek 22. člena ZRPJN pa, da mora stranka v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahteva povračilo, pri čemer je povrnitev stroškov mogoče zahtevati do sprejema odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo. O stroških odločata naročnik oziroma Državna revizijska komisija. Odločitev Državne revizijske komisije je izvršilni naslov (šesti odstavek 22. člena ZRPJN).

Vlagatelj je v postopku revizije postopka oddaje zadevnega javnega naročila priglasil "stroške revizijskega postopka, če bo revizija uspešna v višini 700 eur".

Ker je v zadevnem postopku revizije postopka oddaje javnega naročila vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel, mu Državna revizijska komisija kot potrebne stroške, nastale z revizijo, priznava stroške takse (za zahtevek za revizijo) v višini 700,00 evrov (EUR).

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 700,00 evrov (EUR) in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 11. decembra 2009


Sonja Drozdek-šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
- BO-BO PREVOZI OSEB, TURIZEM IN TAXI, Borut Gornjec, s. p., Lucija, Pot k izviru 21, 6320 Portorož
- AVTO-TAKSI PREVOZI, Alen Božič, TAXI 2, s. p., Izola, Piranska ulica 6, 6310 Izola
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana