018-256/2009 Občina Zreče

Številka: 018-256/2009-9

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5, 32/2009 - odl. US: U-I-238/07-52; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članice mag. Nataše Jeršič in predsednice Vesne Cukrov kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Zreče za šolski leti 2009/2010 in 2010/2011, začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Curious, d. o. o., Križevec 44a, Stranice, ki ga zastopa Boštjan Verstovšek, odvetnik v Celju (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče (v nadaljevanju: naročnik), 4. 12. 2009 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz "Odločitve o oddaji javnega naročila" št. 60900-0008/2009-5, 6 z dne 18. 9. 2009.

2. Naročnik mora Državni revizijski komisiji v enem mesecu po prejemu tega sklepa predložiti poročilo o izvedbi postopka oddaje javnega naročila in predložiti relevantno dokumentacijo, iz katere bodo razvidni potek postopka oddaje naročila in naročnikova ravnanja (četrti odstavek 23. člena ZRPJN).

Obrazložitev

Naročnik je v postopku javnega naročanja (objava 10. 9. 2009 na portalu javnih naročil pod št. objave JN7355/2009) z "Odločitvijo o oddaji javnega naročila" št. 60900-0008/2009-5, 6 z dne 18. 9. 2009 sodelujoča ponudnika obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Avtobusni prevozi Anita Lipičnik, s. p., Bukovlje 9, Stranice (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper to odločitev je vlagatelj 29. 9. 2009 vložil zahtevek za revizijo "iz vseh razlogov, navedenih v" 2., 25., 44., 48., 68., 70., 71., 72., 81., 102., 105. in 109. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008; v nadaljevanju: ZJN-2), in predlaga, da "se postopek oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca prevozov osnovnošolskih otrok â?? št.: 60900-0008/2009-6, z dne 18.09.2009 spremeni tako, da se izbrani izvajalec iz postopka izloči in se za izvedbo javnega naročila izbere" vlagatelj. Vlagatelj navaja, da je naročnik oddajal enak predmet po drugem postopku, ki pa ga je prekinil na podlagi razlogov, ki niso bili bistvenega pomena za tako ravnanje, in začel tokratnega, ki ga je s spremembo pogoja št. 8 (reference) prilagodil izbranemu ponudniku. Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik, ni ne v prejšnjem postopku oddaje javnega naročila izpolnjeval tega pogoja, ne izpolnjuje pa ga niti v tem postopku oddaje javnega naročila, saj niti ne posluje pet let, pogodba o prenosu materialnega premoženja, sklenjena med samostojnim podjetnikom, ki se je upokojil, in izbranim ponudnikom, pa ne pomeni tudi prenosa osebnih izkušenj, ki jih je v času svojega poslovanja pridobil sedaj upokojeni samostojni podjetnik, zato bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika kot nepopolno izločiti in "bi moral biti vlagatelj avtomatično izbran na razpisu", saj se je "kot edini prijavil s popolno zahtevno dokumentacijo". Vlagatelj še predlaga, da se odločitev o oddaji naročila "odpravi in izvedbo javnega naročila izvajalca prevozov osnovnošolskih otrok â?? odda" vlagatelju.

Naročnik je z "Odločitvijo o zahtevku za revizijo postopka oddaje javnega naročila" št. 60900-0008/2009-16 z dne 14. 10. 2009 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, pri čemer je pojasnil, da je odprti postopek izvedel zakonito. Naročnik navaja, da so reference opredeljene v 45. členu ZJN-2, ne pa 44. členu ZJN-2, in da je prejšnji postopek prekinil zaradi napake v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj pa tudi ni izpodbijal odločitve o prekinitvi postopka. Naročnik pojasnjuje, da vlagatelj napačno tolmači razpisno dokumentacijo, saj je zahteval le, da naj ponudnik izkaže, da je kadarkoli v petletnem obdobju izvajal storitev prevoza otrok za vsaj enega pogodbenega partnerja. Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik na podlagi pogodbe z upokojenim samostojnim podjetnikom vstopil v njegov položaj in da je sprememba nastala le pri nosilcu (lastniku) podjetja, zato je upošteval reference izbranega ponudnika. Pravno nasledstvo, navaja naročnik, je potrjeno tudi z vidika davčne zakonodaje. Naročnik nadaljuje, da bi v nasprotnem primeru referenco upošteval tudi že zaradi tretjega odstavka 45. člena, saj bi štel, da ima izbrani ponudnik na voljo sredstva, potrebna za izvedbo javnega naročila, kar dokazuje s to pogodbo. Ker vlagatelj zahtevka za revizijo ni vložil zoper razpisno dokumentacijo, je naročnik kot prepozne obravnaval kršitve v zvezi z referenčnim obdobjem in zato upošteval petletno in ne triletno referenčno obdobje. Naročnik je druge vlagateljeve navedbe o kršitvah ZJN-2 zavrnil kot neobrazložene in nekonkretizirane, pojasnil pa je še, da zaradi kasatorične narave odločanja v postopku revizije izbira ponudb ni predmet postopka revizije.

Vlagatelj je z vlogo z dne 19. 10. 2009 zahteval nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je 26. 10. 2009, 3. 11. 2009, 17. 11. 2009 in 19. 11. 2009 od naročnika prejela dokumentacijo.

S sklepom št. 018-256/2009-4 z dne 10. 11. 2009 je Državna revizijska komisija vlagatelja pozvala na dopolnitev zahtevka za revizijo s predložitvijo potrdila o vplačilu takse v pravilni višini. Državna revizijska komisija je pravočasno (17. 11. 2009) prejela zahtevano dopolnitev.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN sklenila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s sklepom št. 60900-0001/2009-36 z dne 9. 9. 2009 vlagatelja (ki mu ga je vročil 10. 9. 2009; razvidno iz poizvednice z dne 18. 11. 2009) in izbranega ponudnika obvestil, da (čeprav je glede na drugi odstavek 80. člena ZJN-2 v izreku zapisal, da prekinja postopek javnega naročanja) de iure in de facto zaključuje postopek oddaje javnega naročila (prim. št. 018-157/2008) v sklopu št. 7 (prevoz osnovnošolskih otrok na območju Občine Zreče v šolskih letih 2009/2010 in 2010/2011, relacija Stranice-Oš Stranice-Križevec-Oš Zreče-Oš Pod goro Slov. Konjice), za katerega je objavil obvestili o naročilu 12. 6. 2009 v Uradnem listu Evropskih skupnosti, pod št. objave 2009/S 111-160282, in 10. 6. 2009 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN4642/2009, ter da bo ponovil postopek oddaje javnega naročila. Naročnik je obvestilo o naročilu za prevoz osnovnošolskih otrok (na območju Občine Zreče) v šolskih letih 2009/2010 in 2010/2011, relacija Stranice-Oš Stranice-Križevec-Oš Zreče-Dobrovlje-Oš Pod goro-Oš Ob Dravinji, tj. obvestilo o naročilu za novi postopek javnega naročanja, objavil 10. 9. 2009 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN7355/2009. Naročnik je rok za predložitev ponudb v tem novem postopku javnega naročanja določil 17. 9. 2009 do 13. ure (povabilo k oddaji ponudbe in 7. člen navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, str. 6 razpisne dokumentacije oziroma točka IV.2 objave obvestila o naročilu). Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo 29. 9. 2009, in sicer zoper "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 60900-0008/2009-5, 6 z dne 18. 9. 2009. To pa pomeni, da je zahtevek za revizijo v zvezi s "prekinitvijo" postopka oddaje javnega naročila v sklopu št. 7 (zaradi pravila iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN o 10-dnevnem roku) vložen prepozno in bi ga bilo treba v tem delu zavreči, vlagateljeve navedbe v zvezi s pripravo objave in razpisne dokumentacije (uvedba novega postopka javnega naročanja, določitev pogoja glede referenc oziroma opredelitev referenčnega obdobja in določitev roka za predložitev ponudb; zatrjevane kršitve 25., 44. in 45. člena ZJN-2) pa (kolikor niso že nekonkretizirane) so (zaradi pravila o prekluziji iz šestega odstavka 12. člena ZRPJN) prepozne in je treba v tem delu zahtevek za revizijo zavrniti. Vlagatelj bi namreč moral, če bi želel doseči ugodno rešitev v zvezi z zatrjevanimi kršitvami (da bi bilo mogoče ugotavljati, ali očitana ravnanja naročnika predstavljajo kršitev ZJN-2), reagirati v tistem roku oziroma še v tistem času, ki bi omogočil učinkovito obravnavo zahtevka za revizijo (glede odločitve o prekinitvi postopka javnega naročanja) oziroma očitanih kršitev (glede določitve vsebine razpisne dokumentacije in objave) po vsebini (meritorno). Državna revizijska komisija pa v tej fazi bodisi zaradi procesnih razlogov (nepravočasnost zahtevka za revizijo) bodisi zaradi vsebinskih razlogov (prekluzija) ne more presojati, ali so izpostavljena sporna naročnikova ravnanja skladna z ZJN-2, lahko pa preizkusi, ali je naročnik ravnal skladno z ZJN-2, ko je na podlagi tako postavljenega referenčnega pogoja ponudbo izbranega ponudnika spoznal za pravilno (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in s tem popolno (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Vlagatelj s tem, ko zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje postavljenega (po vlagateljevem stališču sicer nezakonitega) referenčnega pogoja, po vsebini namreč zatrjuje, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nepopolno, ravnanje v nasprotju s to dolžnostjo pa predstavlja (vsaj) kršitev prvega odstavka 80. člena ZJN-2 (ki ga vlagatelj sicer izrecno ne navaja). Državna revizijska komisija pripominja, da zahtevka za revizijo glede odločitve o "prekinitvi" postopka javnega naročanja ni zavrgla, ampak je glede na okoliščine primera štela, da so očitki v zvezi z odločitvijo o "prekinitvi" postopka javnega naročanja pravzaprav le del vlagateljeve trditvene podlage za utemeljitev nezakonitosti novega postopka javnega naročanja in referenčnega pogoja, vlagatelj pa sicer niti ni predlagal razveljavitev odločitve o prekinitvi postopka, kot izhaja iz sklepa št. 60900-0001/2009-36 z dne 9. 9. 2009.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija obravnavala tiste vlagateljeve navedbe, ki jih je mogoče strniti v očitek o kršitvi prvega odstavka 80. člena ZJN-2.

Državna revizijska komisija je vpogledala v 10. člen Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (str. 7 razpisne dokumentacije), pri čemer je ugotovila, da je naročnik določil, da "bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom (pogoji) na osnovi izpolnjevanja â?? pogojev", med drugim, da je "predložil dokazilo, da je v zadnjih petih letih opravljal storitve šolskega prevoza za vsaj enega pogodbenega partnerja" (št. 5).

Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da je naročnik v 4. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (str. 4-6 razpisne dokumentacije) določil, da mora ponudnik predložiti (med drugim) "Dokazilo, da je ponudnik v zadnjih petih letih opravljal storitve šolskih prevozov za vsaj enega pogodbenega partnerja" (št. 8).

Naročnik je predpisal tudi obrazec OBR-9 - Seznam najpomembnejših izvedb storitev prevozov otrok v zadnjih petih letih (2004, 2005, 2006, 2007 in 2008), sestavljen iz tabele, ki so jo morali ponudniki izpolniti ter bodisi potrditi (podpis in žig) pri referenčnih naročnikih bodisi ji predložiti izjavo referenčnega naročnika. Pod tabelo v navedenem obrazcu je naročnik zapisal tudi opombo: "Ponudnik mora izkazati, da je vsaj v enem izmed navedenih let opravljal prevoze otrok za vsaj enega pogodbenega partnerja."

Naročnik pogoja o referencah (ne v 4. ne v 10. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe) sicer ni oblikoval neposredno, saj je pravzaprav le opredelil, katero dokazilo bo moral ponudnik predložiti, vendar iz opisa zahtevanega dokazila jasno izhaja, da bo naročnik ponudniku priznal (tehnično) sposobnost, če "je v zadnjih petih letih opravljal storitve šolskega prevoza za vsaj enega pogodbenega partnerja". Taka zahteva pa (tudi ob upoštevanju obrazca OBR-9 in opombe v njem) ne pomeni, da bi moral ponudnik izkazati, da je prevoze otrok opravljal pet let (zaradi česar tudi ne bi bilo pomembno, da nek ponudnik na trgu ne obstaja oziroma posluje že pet let), ampak pomeni, da za priznanje (tehnične) sposobnosti zadostuje, da ponudnik izkaže, da je kadarkoli v tem referenčnem obdobju (torej med leti 2004 in 2008) opravljal zahtevane storitve. Ob tem iz razpisne dokumentacije tudi izhaja, da je naročnik opredelil, da mora referenčni pogoj ponudnik izkazati za sebe (torej za ponudnika), ne pa za npr. kader. Zato tudi v primeru, če bi se izkazalo, da si je npr. kader v preteklosti nabral izkušnje, to ne bi moglo spremeniti dejstva, da je naročnik v postopku oddaje konkretnega javnega naročila zahteval tudi reference ponudnika in da brez izkaza ustreznih referenc ponudnika ponudba ne more biti označena za popolno v vsebini 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2. Drugačno tolmačenje jasnih določb razpisne dokumentacije bi sicer tudi pomenilo kršitev tretjega odstavka 71. člena ZJN-2, ki določa, da po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je izpolnil obrazec OBR-9 tako, da je vanj vnesel podatke o tem, da je prevažal otroke v obdobju 2001/2004 in 2004/2005 za naročnika. K temu obrazcu je izbrani ponudnik predložil "potrdilo" št. 60900-0001/2009-34 z dne 9. 9. 2009, ki ga je izdal naročnik, da je "Avtobusni prevozi Rudolf Lipičnik s.p. â?? kot predhodnik podjetja Avtobusni prevozi Anita Lipičnik s.p. v šolskem letu 2004/2005 za Občino Zreče opravljal prevoze na podlagi pogodbe št. 646-13-10/2004-6".

Iz dokumentacije tudi izhaja, da naročnik razpolaga tudi s fotokopijami pogodb o prevozu otrok v obdobju 1997-2005. Pogodbi za obdobja 2001/2004 in 2004/2005, ki so obdobja, ki jih je izbrani ponudnik priglasil v ponudbi, je naročnik sklenil z Rudolfom (Rudijem) Lipičnikom, s. p., Avtobusni prevozi, Stranice.

Iz dokumentacije je tudi razvidno, da je izbrani ponudnik naročniku predložil tudi:
- "izpis obveznih zdravstvenih zavarovanj osebe" (za Anito Lipičnik) z dne 8. 9. 2009, iz katerega je razvidno, da je Anita Lipičnik od 1. 1. 2008 zavarovana kot "samostojni podjetniki posamezniki, ki na območju RS samostojno opravljajo pridobitno ali gospodarsko dejavnost" [šifra 5 glede na rubriko 20 obrazca M-1: Prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja, ki ga predpisuje Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 45/2005 s spr. (v nadaljevanju: Pravilnik)], pred tem pa je bila zavarovana kot "oseba, ki je v delovnem razmerju v RS pri osebah, ki samostojno opravljajo pridobitno ali gospodarsko dejavnost" (šifra 13 glede na rubriko 20 obrazca M-1: Prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja, ki ga predpisuje Pravilnik), in da je bila Anita Lipičnik v slednjem primeru od 1. 11. 1993 naprej v delovnem razmerju pri subjektu Rudolf Lipičnik, s. p., Avtobusni prevozi, Stranice,
- davčno mnenje z dne 7. 9. 2009,
- "pogodbo o prenosu premoženja podjetja s. p.", sklenjeno 28. 1. 2008 med subjektoma Avtobusni prevozi Rudolf Lipičnik, s. p., Stranice in Avtobusni prevozi Anita Lipičnik, s. p., Stranice, skupaj s prilogami,
- izjavo Rudolfa Lipičnika z dne 17. 9. 2009, da je bila Anita Lipičnik "v času od 2004 do 2005 zaposlena v podjetju AP Rudolf Lipičnik s. p. â?? Stranice" in da je "v tem času opravljala prevoze osnovnošolskih otrok na območju občine Zreče ter urejala vozni red v skladu s šolskim urnikom".

Državna revizijska komisija je vpogledala tudi v elektronski poslovni register Slovenije (iPRS) na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), pri čemer je ugotovila, da je bil subjekt Avtobusni prevozi Anita Lipičnik, s. p., Stranice vanj vpisan 18. 12. 2007.

Iz te dokumentacije oziroma teh podatkov je mogoče ugotoviti, da je v obdobju 2004/2005, ki ga kot ustreznega za priznanje (tehnične) sposobnosti določa naročnik, prevoze šolskih otrok za naročnika izvajal pogodbeni partner Avtobusni prevozi Rudolf Lipičnik, s. p., Stranice, ne pa Avtobusni prevozi Anita Lipičnik, s. p., Stranice. Nadalje je razvidno, da je Anita Lipičnik te prevoze izvajala kot zaposlena pri naročnikovem pogodbenem partnerju (tj. pri subjektu Avtobusni prevozi Rudolf Lipičnik, s. p., Stranice). Zato je mogoče zaključiti, da Anita Lipičnik prevozov šolskih otrok ni izvajala kot ponudnik (15. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), ampak kot kader subjekta Avtobusni prevozi Rudolf Lipičnik, s. p., Stranice. Državna revizijska komisija sicer ugotavlja, da sta subjekta Avtobusni prevozi Rudolf Lipičnik, s. p., Stranice in Avtobusni prevozi Anita Lipičnik, s. p., Stranice 28. 1. 2008 sklenila "pogodbo o prenosu premoženja podjetja s. p." in da iz nje izhaja, da bo med drugim prevzemnica Avtobusni prevozi Anita Lipičnik, s. p., Stranice nadaljevala poslovanje izročitelja Avtobusni prevozi Rudolf Lipičnik, s. p., Stranice, vendar ta pogodba, ki je lahko v celoti relevantna glede na vidike davčnih predpisov in obligacijskega prava, v obravnavanem primeru ne more vplivati na dokazovanje obstoja referenc (ki je sicer institut javnega naročanja) ponudnika. Namreč, subjekt Avtobusni prevozi Anita Lipičnik, s. p., Stranice v času izvajanja priglašenih referenčnih poslov (torej v preteklosti) še ni obstajal, zato preteklih izkušenj (kar se ugotavlja z referenco) kot ponudnik (15. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) ne more imeti.

Glede na predhodno pojasnjeno Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, da naročnik ni ravnal skladno z ZJN-2, ko je javno naročilo oddal izbranemu ponudniku, saj bi glede na referenčni pogoj moral ponudbo izbranega ponudnika obravnavati kot nepopolno (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in jo zato izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2).

Vlagatelj sicer tudi zatrjuje, da cena "sploh ne bi smela biti merilo za izbiro" (četrta zaporedna stran zahtevka za revizijo) in da "najnižja cena kot merilo za odločanje v tem primeru sploh ne pride v poštev" (peta zaporedna stran zahtevka za revizijo), vendar vlagatelj teh navedb ni oblikoval kot očitek glede oblikovanja razpisne dokumentacije in/ali obvestila o objavi naročila, kot jo je obravnaval naročnik (str. 3 odločitve o zahtevku za revizijo), ampak v to, da cena, ki jo je ponudil izbrani ponudnik, ne more biti relevantna, saj naročnik ponudbe izbranega ponudnika zaradi neizpolnjevanja referenčnega pogoja ne bi smel izbrati. Vlagatelj zato po vsebini ne zatrjuje kršitve 48. člena ZJN-2, ampak kršitev (vsaj) prvega odstavka 80. člena ZJN-2, o čemer pa se je Državna revizijska komisija že opredelila in ugotovila, da je vlagateljev očitek utemeljen.

V čem naj bi bila kršitev 2. člena ZJN-2, vlagatelj pravzaprav ni pojasnil (gl. zadnja poved prvega odstavek 12. člena ZRPJN ter 4. in 5. točko tretjega odstavka 12. člena ZRPJN). Vendar pa Državna revizijska komisija pojasnjuje, da ta člen ZJN-2 določa pomen pojmov, ki so uporabljeni v ZJN-2, mnogi med njimi pa sploh niso uporabljivi v obravnavanem primeru.

Vlagatelj tudi kršitev 68., 70., 71., 72., 81., 102. in 105. člena ZJN-2 ni konkretiziral (gl. zadnja poved prvega odstavek 12. člena ZRPJN ter 4. in 5. točko tretjega odstavka 12. člena ZRPJN), zato očitkov o kršitvi teh določb ZJN-2 ni mogoče preizkusiti. Vendar 68. in 105. člen ZJN-2 ne posegata v vlagateljev položaj, saj urejata notranje delovanje naročnika, 102. člen ZJN-2 pa ni uporabljiv, ker se nanaša na pravila, ki urejajo javne natečaje, naročnik pa javnega natečaja ni organiziral. Vlagatelj razlogov po 109. členu ZJN-2 ne more uveljavljati v postopku revizije, ker se o storitvi prekrška odloča v postopku o prekršku, skladno z določbami Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/2007 - ZP-1-UPB4, 29/2007 - odl. US: U-I-56/06-31, 58/2007 - odl. US: U-I-34/05-9, 16/2008 - odl. US: U-I-414/06-7, 17/2008 (21/2008 - popr.), 76/2008 - ZIKS-1C).

Državna revizijska komisija tako povzema, da je vlagatelj uspel izkazati, da je naročnik ravnal neskladno z ZJN-2, ko je kot popolno izbral ponudbo izbranega ponudnika, zato je zahtevku za revizijo na podlagi tretje alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN ugodila in razveljavila odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz "Odločitve o oddaji javnega naročila" št. 60900-0008/2009-5, 6 z dne 18. 9. 2009.

Državna revizijska komisija, tako kot že večkrat doslej (npr. št. 018-324/2004, 018-040/2005, 018-144/2006, 018-209/2007, 018-078/2008), opozarja, da ima zgolj kasatorična pooblastila, ne pa tudi reformatoričnih pooblastil, zaradi česar ne more sprejemati odločitev v postopku oddaje javnega naročila. Te odločitve so pridržane naročniku. Državna revizijska komisija pa tudi dodaja, da je postopek revizije postopek pravnega varstva; torej z vložitvijo zahtevka za revizijo upravičena oseba po ZRPJN (9. člen ZRPJN) začne (12. člen ZRPJN; npr. št. 018-269/2007) postopek pravnega varstva zoper kršitve naročnika v postopku javnega naročanja (gl. 1. člen ZRPJN ter 3., 4. in 5. točko četrtega odstavka 12. člena ZRPJN), zato postopek revizije ni "dodatna faza" postopka javnega naročanja (v tem smislu npr. št. 018-017/2006, 018-272/2007). Zato vlagatelj od Državne revizijske komisije tudi ne more zahtevati, da odloči, da se "izvedbo javnega naročila â?? odda â?? vlagatelju".

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V četrtem odstavku 23. člena ZRPJN je določeno: "Državna revizijska komisija lahko, ob sprejemu odločitve o zahtevku za revizijo, od naročnika zahteva, da Državni revizijski komisiji predloži poročilo o izvedbi postopka, v katerem je bil vložen zahtevek za revizijo ali ponovljenem postopku. Državna revizijska komisija lahko od naročnika zahteva, da skupaj s poročilom predloži dokumentacijo o postopku oziroma izvedbi predmeta javnega naročila. Naročnik mora poročilo predložiti v roku, ki ga določi Državna revizijska komisija in ne sme biti daljši od šestih mesecev po prejemu sklepa o zahtevku za revizijo. Če Državna revizijska komisija ugotovi, da v poročilu ni izkazana odprava nepravilnosti oziroma upoštevanje napotkov Državne revizijske komisije ali naročnik poročila ne predloži, o tem obvesti ministrstvo, pristojno za finance, vlado oziroma nadzorni organ naročnika."

Državna revizijska komisija se je v konkretnem primeru zaradi ugotovljenih neskladnosti v naročnikovem ravnanju na podlagi četrtega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, da ji mora naročnik v enem mesecu po prejemu tega sklepa predložiti poročilo o izvedbi postopka in predložiti relevantno dokumentacijo, iz katere bodo razvidni potek postopka oddaje naročila in naročnikova ravnanja (četrti odstavek 23. člena ZRPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 4. 12. 2009

Predsednik senata
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče,
- odvetnik Boštjan Verstovšek, Ljubljanska cesta 5a, 3000 Celje,
- Avtobusni prevozi Anita Lipičnik, s. p., Bukovlje 9, 3206 Stranice,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.