018-289/2009 Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o.

Številka: 018-289/2009-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5, 32/2009 - odl. US: U-I-238/07-52; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata ter članic mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvajanje pomožnih komunalnih del in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila Odvetniška družba Čeferin, o. p., d. n. o., Grosuplje za ponudnika Gramod, d. o. o., Cankarjeva ulica 16b, Mengeš zoper ravnanje naročnika Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o., Savska cesta 34, Domžale (v nadaljevanju: naročnik), 7. 12. 2009 soglasno

ODLOČILA

Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila za izvajanje pomožnih komunalnih del se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je v postopku javnega naročanja za izvajanje pomožnih komunalnih del (objava 19. 8. 2009 na portalu javnih naročil pod št. objave JN6689/2009 in 21. 8. 2009 v Uradnem listu Evropskih skupnosti pod št. objave 2009/S 160-233004) z "Odločitvijo o oddaji naročila" št. z dne 7. 10. 2009 odločil, da izbere ponudbo ponudnika Kariera, d. o. o., Dunajska cesta 21, Ljubljana.

Odvetniška družba Čeferin, o. p., d. n. o., Grosuplje je za ponudnika Gramod, d. o. o., Cankarjeva ulica 16b, Mengeš vložila zahtevek za revizijo z dne 30. 10. 2009 in predlagala razveljavitev primarno odločitve o oddaji javnega naročila, podrejeno pa celotnega postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je s sklepom št. 9944/09-JGK z dne 24. 11. 2009 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.

Po prejemu obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo z dne 25. 11. 2009 je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo.

Vlagatelj je z vlogo "Umik zahtevka za revizijo, umik dopolnitve zahtevka za revizijo ter umik zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo" z dne 4. 12. 2009, ki jo je Državna revizijska komisija prejela 7. 12. 2009, umaknil zahtevek za revizijo.

ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v 23. členu (Odločitev Državne revizijske komisije). V četrti alinei prvega odstavka 23. člena ZRPJN je določeno, da Državna revizijska komisija s sklepom na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi. Ker je vlagatelj pisno podal izjavo o umiku zahtevka za revizijo pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 7. 12. 2009

Predsednica senata
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o., Savska cesta 34, 1230 Domžale,
- Odvetniška družba Čeferin, o. p., d. n. o., Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje,
- Gramod, d. o. o., Cankarjeva ulica 16b, 1234 Mengeš,
- Kariera, d. o. o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.