018-275/2009 Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-275/2009-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007) v senatu članice Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter članic Sonje Drozdek šinko in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija mostu čez Ribnico v Ribnici (Dolenji vasi) na cesti G2-106/0263 v km 8,730" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Map Trade, d.o.o., špindlerjeva ulica 2c, Slovenska Bistrica, ki ga zastopajo odvetniki Bojan Makovec, Andrej Doles, Katarina Doles Toš in mag. Franci Kodela, Kolodvorska cesta 6, Domžale (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 4.12.2009 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljev revizijski zahtevek z dne 13.10.2009 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni od prejema tega sklepa na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, vplačati znesek v višini 5.000,00 EUR, kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 2.9.2009 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija mostu čez Ribnico v Ribnici (Dolenji vasi) na cesti G2-106/0263 v km 8,730".

Javni razpis je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN 7121/2009 z dne 2.9.2009.

Dne 1.10.2009 je naročnik izdal odločitev o oddaji javnega naročila, iz katere izhaja, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku Saning International, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), katerega ponudba je bila po merilih iz razpisne dokumentacije najugodnejša.

Dne 6.10.2009 je vlagatelj na naročnika naslovil opozorilo na odločitev, zahtevo za izdajo dodatne obrazložitve odločitve ter zahtevo za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika.

Naročnik je vlagatelja z dopisom z dne 7.10.2009 obvestil, da mu dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila ni dolžan posredovati, ker so že iz izdane odločitve jasno razvidne prednosti sprejete ponudbe in s tem tudi razlogi za zavrnitev vlagateljeve in ostalih manj ugodnih ponudb.

Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika je naročnik vlagatelju omogočil dne 9.10.2009; o tem je bil napravljen tudi zapisnik.

Z vlogo z dne 13.10.2009 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna.
Vlagatelj najprej navaja, da se izbrani ponudnik v svoji ponudbi sklicuje na eno samo referenco, iz katere naj bi izhajala njegova izkušenost in usposobljenost za izvedbo predmetnega javnega naročila. Ta referenca pa ne ustreza zahtevam razpisne dokumentacije in dejanskemu stanju. Izvajalec referenčnega dela "Rekonstrukcija mostu v Kajah", na katerega se sklicuje izbrani ponudnik, je bila namreč družba SCT, d.d., ki je delo tudi opravila in za to s strani naročnika prejela tudi ustrezno referenco. To dejstvo je naročniku znano, saj je bil sam naročnik tudi pri omenjenem referenčnem delu. Iz navedenega razloga je po vlagateljevem mnenju nesprejemljivo in nerazumljivo, da je naročnik priznal usposobljenost izbranemu ponudniku. Referenca, na katero se sklicuje vlagatelj, dejansko pripada in se nanaša na družbo SCT, d.d., zaradi česar se izbrani ponudnik, ki niti ne izkazuje nikakršne povezave s to družbo, nanjo ne more sklicevati. Prav tako je nelogično in nerazumljivo vrednostno deljenje reference, ki ga poskuša izbrani ponudnik. Glede na takšen poskus, ki sicer nima niti pravne niti dejanske podlage, bi bilo razumeti, da je družba SCT, d.d., kot vodilni partner, na referenčnem objektu opravila le minorno delo, kar pa glede na dejansko stanje prav gotovo ni resnično. Omenjena družba je namreč na referenčnem objektu opravila pretežni del posla, pri tem so sodelovali še nekateri drugi podizvajalci, izbrani ponudnik pa je opravil le manjšinski del gradbeno obrtniških del. Glede na popis del konkretnega javnega naročila je jasno razvidno tudi, da referenčni objekt, na katerega se sklicuje izbrani ponudnik, v neskladju z zahtevami razpisne dokumentacije ne zajema vse razpisanih del, zato je referenca tudi iz tega razloga neustrezna. Četudi bi izbrani ponudnik dela izvedel kot podizvajalec, se na njih, glede na določilo razpisa in veljavne zakonodaje, ne more sklicevati, saj je vloga podizvajalca popolnoma drugačna kot vloga ponudnika. Ta namreč odgovarja za vsa dela v celoti, zanje daje garancije, odpravlja napake in je edini v pogodbenem razmerju z naročnikom. Opravilo določenih del na določenem objektu v vlogi podizvajalca ne more predstavljati ustrezne reference. Naročnik bi moral ugotoviti, da izbrani ponudnik navaja neresnične podatke ter da ne izpolnjuje pogoja iz razpisne dokumentacije, zaradi česar bi ga moral, tako iz razloga zavajanja, kot iz razloga nepopolnosti ponudbe, izločiti iz nadaljnjega postopka javnega naročanja.
Vlagatelj dalje navaja, da je ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da se pri odgovornem vodji del, katerega ime je bilo ob vpogledu zakrito, navaja objekt "Obnova Petacovega mostu v Kranjski gori v letu 2009â??". Po preverjanju je vlagatelj ugotovil, da je navedeno obnovo izvajala družba Cestno podjetje Kranj, d.d., zaradi česar ni jasno, kako bi se lahko izbrani ponudnik v smislu reference za odgovornega vodjo del skliceval na to delo. V dosedanjih postopkih je izbrani ponudnik kot odgovornega vodjo del navajal E.T., za katerega pa se je ugotovilo, da z osebnimi referencami pri izvajanju tovrstnih del "takrat ni razpolagal". V konkretnem primeru vlagatelj nima podatka, kdo naj bi bil odgovorni vodja del, vendar pa je popolnoma nelogično, da bi nekdo od zaposlenih ali sodelujočih pri izbranem ponudniku razpolagal z referenco, glede na dejstvo, da je obnovo izvajala prej omenjena družba. V kolikor bi izbrani ponudnik pri izvedbi sodeloval kot podizvajalec, prav gotovo ne bi bile njegove osebe določene za odgovorne vodje del. Ker vlagatelj nima podatka, kdo se navaja kot odgovorni vodja del, je to, ali je referenca ustrezna in se nanaša na navedeno osebo, dolžan preveriti naročnik, še zlasti glede na določili 77. člena ZJN-2. Ostali dve osebni referenci, ravno tako prikrite osebe, pa sta vrednostno neustrezni. Izbrani ponudnik po vlagateljevem prepričanju tako ne izpolnjuje tudi kadrovskih pogojev iz razpisne dokumentacije postopka.
Vlagatelj opozarja še, da je naročnik tik pred zdajci (dva dni pred oddajo ponudb) spreminjal razpisno dokumentacijo, zato se pri njem "poraja dvom o tem, da bi izbrani ponudnik oddal ponudbo, skladno z zadnjimi spremembami". Ker naj vpogled v ta del dokumentacije ne bi bil mogoč, naj to preveri naročnik.
V povzetku navedenega vlagatelj predlaga, da se njegovemu revizijskemu zahtevku ugodi in se odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila razveljavi, da se ponudbo izbranega ponudnika kot nepopolno in neprimerno izloči, da se ugotovi, da je njegova ponudba popolna in se kot najugodnejša izbere ter da se mu povrnejo stroški, nastali z revizijo.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 29.10.2009, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo.
Glede revizijskih navedb, ki se nanašajo na neizpolnjevanje zahteve razpisne dokumentacije po referencah, naročnik pojasnjuje, da je bil naročnik referenčnega del sam, dela pa so bila oddana družbi SCT, d.d. Glavni izvajalec del je z izbranim ponudnikom podpisal podizvajalsko pogodbo in na njega prenesel izvedbo rekonstrukcije mostu - gradbena dela. V obrazcu "Podatki o referenčnem delu" je izbrani ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo navedel, da je pri izvedbi del "Rekonstrukcija mostu čez Savo v Krajah" nastopal kot podizvajalec. Naročnik od izbranega ponudnika ni zahteval dokazila za navedeno referenco, saj je bil seznanjen, da je izbrani ponudnik resnično izvedel navedena dela, v znesku in obsegu, ki ga je navedel v ponudbeni dokumentaciji. Kopijo navedene podizvajalske pogodbe hrani nadzorni inženir referenčnega dela v svojem arhivu, ki je naročniku potrdil, da sta glavni izvajalec SCT, d.d. in izbrani ponudnik podpisala podizvajalsko pogodbo za izvedbo del, ki vsebuje vse bistvene elemente gradbene pogodbe med naročnikom in glavnim izvajalcem (terminski plan, zavarovanje gradbišča, zavarovanje splošne odgovornosti, garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti). Glavni izvajalec je s strani podizvajalca prejel tudi garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Iz navedenega je sklepati, da je glavni izvajalec prenesel vse obveznosti in zahteve iz osnovne pogodbe med naročnikom in glavnim izvajalcem na svojega podizvajalca. Vrednost del, ki jih je pri referenčnem delu izvedel izbrani ponudnik, presega vrednost 70% njegove ponudbe za predmetno javno naročilo. S tem je izbrani ponudnik po naročnikovem mnenju upravičen do navedenih referenc, ki glede na obseg in vrsto del tudi ustrezajo pogojem iz razpisne dokumentacije naročnika v elementih istovrstna dela in primerljive količine.
Glede revizijskih navedb, ki se nanašajo na neizpolnjevanje kadrovskega pogoja iz razpisne dokumentacije, naročnik pojasnjuje, da so podatki o kadrovskih zmogljivostih izbranega ponudnika točni. Izbrani ponudnik je za izvedbo del "Obnova Petacovega mostu v Kranjski Gori" sklenil podizvajalsko pogodbo z glavnim izvajalcem (Cestno podjetje Kranj, d.d.), ki je na podizvajalca prenesel vse svoje pogodbene obveznosti. Izbrani ponudnik je v tem primeru imenoval tudi odgovornega vodjo del. Točnost teh podatkov je naročnik oziroma v njegovem imenu nadzorni inženir telefonsko preveril pri glavnemu izvajalcu Cestno podjetje Kranj, d.d., in glede na pridobljene podatke naročnik ni imel razlogov za utemeljen dvom o resničnosti izjave, ki jo je izbrani ponudnik podpisal v svoji ponudbi.
V odločitvi o vlagateljevem revizijskem zahtevku naročnik pojasnjuje še, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi upošteval tudi popravke popisa, ki jih je objavil naročnik. Dokazilo za to je predračun v ponudbi izbranega ponudnika.

Z vlogo z dne 5.11.2009 je vlagatelj naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

V prilogi dopisa z dne 6.10.2009 je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Na poziv Državne revizijske komisije je naročnik del dokumentacije, ki ga je prvotno predložil v fotokopijah, temu organu dne 20.11.2009 predložil še v notarsko overjenih fotokopijah.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb strank je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN ter na podlagi četrtega in šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je v zadevi najprej spor glede vprašanja, ali ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje zahteve razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, ki se nanašajo na reference.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo gre ugotoviti, da je naročnik v točki 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe (Reference) določil:

"Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila uspešno izvedel najmanj en istovrsten in vsaj 70% toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi.

dokazilo: Podatki o referenčnem delu, vsebinsko skladni s predlogo.

opomba: Istovrsten posel pomeni tista dela iz popisa del, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Vrednost posla pomeni vrednost skupaj z DDV.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, â??) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu."

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika gre ugotoviti, da se je ta v izkaz izpolnjevanja zgoraj navedenega pogoja v svoji ponudbi na obrazcu "Podatki o referenčnem delu" skliceval na referenčno delo "Rekonstrukcija mostu čez Savo v Krajah". Na obrazcu je ob tem navedel, da je bila glavni izvajalec referenčnega dela družba SCT, d.d., sam pa je nastopal kot podizvajalec. Na obrazcu je izbrani ponudnik vrednostno opredelil del referenčnega naročila, ki ga je izvedel, ravno tako pa je tega opredelil tudi vsebinsko.

V okviru spisovne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil tudi notarsko overjeno fotokopijo Podizvajalske pogodbe št. K1-0470/07, sklenjene dne 26.9.2007 med družbo SCT, d.d., ter izbranim ponudnikom. Podizvajalska pogodba se nanaša na izvedbo posla "Rekonstrukcija mostu čez Savo v Krajah", z njo pa je izbrani ponudnik (kot podizvajalec) prevzel izvedbo gradbenih del pri omenjenem poslu v vrednosti, kot jo navaja tudi na obrazcu "Podatki o referenčnem delu" v svoji ponudbi. Naročnik je Državni revizijski komisiji ravno tako odstopil tudi notarsko overjeno kopijo ponudbenega predračuna izbranega ponudnika, na podlagi katerega je bila sklenjena omenjena pogodba.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom neizpolnjevanja referenčnega pogoja iz točke 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe za izbranega ponudnika ni uspel izkazati. Iz zgoraj predstavljene spisovne dokumentacije namreč nedvomno izhaja, da je izbrani ponudnik izvajal dela na referenčnem poslu "Rekonstrukcija mostu čez Savo v Krajah", na katerega se sklicuje v svoji ponudbi, kot tudi, da je vrednost teh del presegala 70% vrednosti posla, ki ga prevzema s ponudbo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Med strankama nesporno dejstvo, da je izbrani ponudnik omenjena dela izvajal kot podizvajalec družbe SCT, d.d., in ne kot ponudnik, ki mu je bilo javno naročilo oddano (to je bilo nesporno oddano družbi SCT, d.d.), na njegovo izkazovanje izvedbe teh del in upravičenost sklicevanja na to v ničemer ne vpliva, prav tako pa ni v neskladju niti z zahtevami razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila niti z veljavnimi predpisi, oziroma vlagatelj takšnega, sicer pavšalno zatrjevanega neskladja, ni uspel izkazati.

Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da spisovna dokumentacija zanika vlagateljeve revizijske navedbe o tem, da izbrani ponudnik v zvezi z referenčnim poslom ne izkazuje nobene povezave z družbo SCT, d.d. - med izbranim ponudnikom in omenjeno družbo je bila v zvezi s tem, kot že navedeno, namreč sklenjena podizvajalska pogodba, ki je bila (v overjeni fotokopiji) Državni revizijski komisiji v okviru spisovne dokumentacije tudi predložena. Spisovna dokumentacija pa ne potrjuje tudi navedb o tem, da je izbrani ponudnik pri omenjenem referenčnem delu opravil le manjšinski del gradbeno obrtniških del - sledeč podizvajalski pogodbi je izbrani ponudnik namreč opravil vsa gradbena dela na referenčnem poslu "Rekonstrukcija mostu čez Savo v Krajah".

Državna revizijska komisija kot slednje ugotavlja, da vlagateljevih pavšalnih revizijskih navedb o tem, da referenčni posel, na katerega se v svoji ponudbi sklicuje izbrani ponudnik, ni istovrsten poslu, ki je predmet javnega naročila, ni mogoče preizkusiti. S tem povezanih revizijskih navedb vlagatelj namreč ni konkretiziral, v zvezi z njimi ni navajal relevantnih dejstev niti ni zanje ponudil nobenih dokazov, zato gre te, skladno s pravili o trditvenem in dokaznem bremenu (212. in nasl. členi Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.), 52/2007), v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN), zavrniti kot neutemeljene.


Med naročnikom in vlagateljem je v zadevi dalje spor tudi glede vprašanja, ali ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje zahteve razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, ki se nanašajo na reference odgovornega vodje del.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v Navodilih za pripravo ponudbe v točki 3.1.4 Kadrovske zmogljivosti določil naslednji pogoj:
"Ponudnik mora zagotoviti odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
 strokovna izobrazba s področja gradbeništva
 strokovni izpit za odgovornega vodjo del gradbene stroke (skladen z Zakonom o graditvi objektov ali z drugim enakovrednim predpisom)
 v zadnjih desetih letih pred objavo tega naročila odgovorni vodja del pri najmanj enem istovrstnem in vsaj 70% toliko vrednem poslu, kot je ponudbena cena (z DDV) za to naročilo.

dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: odgovorni vodja del), navedeni skladno s predlogo.

opomba: Istovrsten posel pomeni dela iz popisa del za to naročilo. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrsten posel, kot je to naročilo. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu in referenčnem delu."

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika gre ugotoviti, da je ta za odgovornega vodjo del pri izvedbi predmetnega javnega naročila nominiral osebo E.T., v zvezi s katerim kot referenčni posel navaja posel "Obnova Petacovega mostu v Kranjski Gori".

V okviru spisovne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil tudi notarsko overjeno fotokopijo Podizvajalske pogodbe št. CP 8/43-08, sklenjene med družbo Cestno podjetje Kranj, d.d., ter izbranim ponudnikom. Podizvajalska pogodba se nanaša na izvedbo posla "Obnova Petacovega mostu v Kranjski Gori". Iz določil 15. člena omenjene pogodbe med drugim izhaja, da je predstavnik izbranega ponudnika za dela po tej pogodbi oseba E.T., ob tem pa je podana tudi zahteva, da mora izvajalec (t.j. izbrani ponudnik) zagotoviti "stalno prisotnost odgovorne osebe na gradbišču". Naročnik je Državni revizijski komisiji ravno tako odstopil tudi notarsko overjeno kopijo Sklepa o imenovanju odgovornega vodje del, s katerim je izbrani ponudnik dne 3.10.2008 za odgovornega vodjo del na gradbišču "Obnova Petacovega mostu v Kranjski Gori" določil osebo E.T.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom neizpolnjevanja pogoja kadrovske zmogljivosti iz točke 3.1.4 Navodil za pripravo ponudbe za izbranega ponudnika ni uspel izkazati. Iz zgoraj predstavljene spisovne dokumentacije namreč nedvomno izhaja, da je bila oseba E.T., ki jo je za odgovornega vodjo del pri izvedbi predmetnega javnega naročila v svoji ponudbi nominiral izbrani ponudnik, imenovana za odgovornega vodjo del na referenčnem poslu "Obnova Petacovega mostu v Kranjski Gori", na katerega se izbrani ponudnik sklicuje v svoji ponudbi, kot tudi, da je vrednost del na referenčnem poslu presegala 70% vrednosti ponudbene cene izbranega ponudnika za predmetno javno naročilo (z DDV).

Vlagateljeve revizijske navedbe o tem, da je bil omenjeni referenčni posel kot javno naročilo dejansko dodeljen družbi Cestno podjetje Kranj, d.d., da naj oseba E.T. doslej ne bi razpolagala z ustreznimi osebnimi referencami ter da je "nelogično", da bi z referenco za omenjeni posel razpolagal kdorkoli izven družbe Cestno podjetje Kranj, d.d., na zgoraj ugotovljeno dejstvo obstoja reference osebe E.T. za delo odgovornega vodje del na poslu "Obnova Petacovega mostu v Kranjski Gori" ne morejo v ničemer vplivati, zato jih je potrebno zavrniti kot neutemeljene.


V svojem revizijskem zahtevku vlagatelj kot slednje navaja, da je naročnik "tik pred zdajci" spreminjal razpisno dokumentacijo in popis del, zaradi česar se pri njem "poraja dvom o tem, da bi izbrani ponudnik oddal ponudbo, skladno z zadnjimi spremembami".

Državna revizijska komisija je že več svojih odločitvah (glej npr. odločitve v zadevah 018-134/2006, 018-040/2007, 018-043/2008 itd.) poudarila, da odloča na podlagi zahtevka za revizijo in v njegovih mejah, zato so lahko predmet njene meritorne presoje le konkretizirane kršitve. Navedbam, iz katerih ni mogoče jasno razbrati kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila oziroma katerih namen je zgolj ugibanje o določenih dejstvih, v revizijskem postopku ni mogoče slediti.

V konkretnem primeru vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku navaja zgolj, da se mu "poraja dvom o tem, da bi izbrani ponudnik oddal ponudbo, skladno z zadnjimi spremembami", pri čemer s tem v zvezi ne navaja nikakršnih konkretiziranih kršitev, kot tudi ne dejstev ali dokazov, ki bi ta njegov dvom utemeljevali (vlagatelj predlaga, da to preveri naročnik). Državna revizijska komisija ugotavlja, da na podlagi tako formuliranih navedb v zahtevku za revizijo (v tem delu), ni mogoče ugotoviti kršitev naročnika pri ravnanju v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, zato je potrebno na tem mestu obravnavane revizijske navedbe zavrniti kot neutemeljene.


V povzetku zgornjih ugotovitev Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel izkazati nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika, tako pa tudi ne razlogov za predlagano razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljev revizijski zahtevek z dne 13.10.2009 zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijskem postopku zahteval povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel, zato je Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, zavrnila tudi njegovo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Iz določil četrtega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če zahtevek za revizijo ni utemeljen, vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka 22. člena ZRPJN vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

V obravnavanem primeru je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, tega pa je kot neutemeljenega zavrnila tudi Državna revizijska komisija. Ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN je Državna revizijska komisija posledično odločila, da mora vlagatelj v roku 15 dni od prejema tega sklepa na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, vplačati znesek v višini 5.000,00 EUR, kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 4.12.2009Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana,
- Odvetniki Bojan Makovec, Andrej Doles, Katarina Doles Toš in mag. Franci Kodela, Kolodvorska cesta 6, Domžale,
- Saning International, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana.