018-274/2009 Splošna bolnišnica Celje

Številka: 018-274/2009-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 ter 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter članice Vide Kostanjevec in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Dobava materiala za potrebe Transfuzijskega centra za obdobje 5 let ter dobava in montaža potrebnih aparatov za predelavo krvi preko cen materiala za potrebe Transfuzijskega centra", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Medinova d.o.o., Masarykova 17, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 24.11.2009 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 12.10.2009 se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" z dne 29.9.2009.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 5.984,00 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se kot neutemeljena zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je predmetno javno naročilo objavil na portalu javnih naročil dne 2.6.2009 pod št. objave JN4321/2009, dne 3.6.2009 pa v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti pod št. objave 2009/S 104-150523. Popravek obvestila je naročnik na portalu javnih naročil objavil dne 2.7.2009 pod št. objave JN5320/2009 in dne 10.7.2009 pod št. objave JN5566/2009, v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti pa dne 4.7.2009 pod št. objave 2009/S 126-182706 in 14.7.2009 pod št. objave 2009/S 132-191790.

Iz Odločitve o oddaji javnega naročila z dne 29.9.2009 izhaja, da je naročnik predmetno javno naročilo oddal ponudniku EMPORIO MEDICAL d.o.o., Prešernova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve odločitve je razvidno, da sta ponudbo oddala le vlagatelj in izbrani ponudnik. Po dopolnitvi formalnih nepopolnosti pri obeh ponudbah je naročnik obe označil za popolni in po merilu najnižje cene izbral izbranega ponudnika.

Vlagatelj je 12.10.2009 vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita, da je kršil določila Zakona o javnem naročanju (Ur.l. št. 128/06, 16/2008, 34/08; v nadaljevanju ZJN-2), ker je izbranega ponudnika, ki je oddal nepopolno ponudbo, pozival, da naj nepopolno ponudbo spremeni v popolno. Naročnik je v razpisni dokumentaciji zahteval, da ponudniki oddajo svojo ponudbo za točno določen material. V tehničnih specifikacijah je naročnik zahteval, da ponudniki dobavijo vrečko za odvzem krvi: dvojna 450 ml CPDA1. Za vrečko je naročnik navedel splošne in posebne zahteve, ta vrečka je na obrazcu predračunov (OBR-4) uvrščena v četrto kolono materiala z ocenjeno potrebno letno količino 100 kosov. Izbrani ponudnik ni ponudil cene za vrečko dvojno 450 ml CPDA 1, v izvirni ponudbi tega artikla ni nikjer omenil niti ni predložil ustrezne dokumentacije o tem artiklu. Naročnik je izbranega ponudnika sicer pozval, da mu pojasni, ali je vrečka dvojna 450 ml CPDA1 vsebovana v njegovi ponudbi in ga pozval k dopolnitvi ponudbe z manjkajočim artiklom, vendar pa je s svojim ravnanjem izbranemu ponudniku neupravičeno dopustil, da je svojo ponudbo iz nepopolne spremenil v popolno. Vlagatelj še navaja, da je na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil tudi druge nepravilnosti, med drugim tudi to, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje pogojev v delu zahtevanih referenc, saj ni dal referenc za 1 aparat varilec (T SEAL II), čeprav je bilo to zahtevano, naročnik pa mu je neupravičeno dopustil dopolnitev ponudbe v tem delu, in da izbrani ponudnik v ponudbi ni predložil zahtevanega pisnega pooblastila proizvajalca, ki je proizvedel ponujeno opremo, s katerim pooblašča serviserja za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov, ampak le dokument, iz katerega izhaja, da naj bi bil pooblaščeni servis pooblaščen za servisiranje opreme in dobave rezervnih delov v letu 2008-2013, ta pa je bil datiran z dne 14.7.2009, kar pomeni, da to pooblastilo ni bilo veljavno v letu 2008, temveč je bilo pripravljeno za potrebe tega javnega naročila. Vlagatelj zahteva, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila z dne 29.9.2009, da se javno naročilo odda vlagatelju in da se zadeva vrne naročniku v ponovno odločanje. Vlagatelj je zahteval povrnitev revizijskih stroškov.

Naročnik je 26.10.2009 vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen z obrazložitvijo, da je pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika ugotovil, da ta v predračunu svoje ponudbe ni navedel postavke "Vrečka dvojna 450 ml CPDA1 (100 kosov)", ki je bila zahtevana že v razpisni dokumentaciji. Zato je izbranega ponudnika pozval k pojasnilu, ali je dobava teh 100 kosov upoštevana v ponudbi glede na to, da teh 100 vrečk v popisu predračuna ni zajetih. Izbrani ponudnik je odgovoril, da so te vrečke upoštevane v oddani ponudbi, zato ne držijo vlagateljeve navedbe o tem, da je naročnik izbranega ponudnika pozval k dopolnitvi ponudbe z manjkajočim artiklom. Naročnik je izbranega ponudnika pozval, naj mu za vrečke, ki so zajete v ponudbi, posreduje originalni prospekt in slovenski opis dvojne vrečke 450 ml. Naročnik v podporo svojim navedbam še dodaja, da je Državna revizijska komisija v svojih sklepih že večkrat pojasnila, da v primeru, če ponudnik v ponudbi navede, da določeno naročnikovo zahtevo izpolnjuje na določen način, tega načina kasneje ne more naknadno spreminjati, temveč ga lahko le pojasnjuje in dopolnjuje z zahtevanimi vzorci in prospektnim materialom, ne sme pa ga v nadaljevanju z dopolnjevanjem ponudbe spreminjati oziroma nadomestiti s čim drugim. Glede očitkov o referencah izbranega ponudnika naročnik odgovarja, da je izbrani ponudnik v referencah navedel reference glede T-SEAL, medtem ko je v prospektu navedeno, da ponuja aparate T-SEAL II. Izbrani ponudnik svoje ponudbe v tem delu ni dopolnjeval, ampak je naročniku na njegov poziv le pojasnil, da lahko aparati, ki so jih ponudili v tehničnem gradivu, pridobijo še kakšno dodatno oznako, odvisno od generacije, ki so jo sprostili na tržišče, gre pa za identične aparate, enako kakovostne, ki opravljajo enako funkcijo. V fazi analiziranja ponudb je tako naročnik pridobil razlago in zadostno število referenc o uporabi ponujenih aparatov. Izbrani ponudnik je tudi priložil vse zahtevane izjave, iz katerih je razvidno, da proizvajalec pooblašča servis RIMTECH za vzdrževanje ponujene opreme proizvajalca. Omenjeni servis je naveden na vseh treh zahtevanih prilogah, ki v vseh elementih izpolnjujejo zahteve naročnika.

Vlagatelj je z vlogo z dne 3.11.2009 naročnika obvestil, da bo nadaljeval revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo, zato je slednji Državni revizijski komisiji 10.11.2009 odstopil vso dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu in z njim povezanim revizijskim postopkom.

Po pregledu dokumentacije in preučitvi navedb strank postopka je Državna revizijska komisija odločila, da je vlagateljev zahtevek za revizijo utemeljen.

Državna revizijska komisija je najprej preverila vlagateljeve revizijske navedbe o neprimernosti ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj se ne strinja z naročnikovo odločitvijo, da je izbrani ponudnik oddal primerno ponudbo. Vlagatelj navaja, da iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da ta ni ponudil vrečke dvojne 450 ml CPDA1, čeprav bi jo kot eno izmed artiklov, izrecno zahtevanih v razpisni dokumentaciji, moral ponuditi, naročnik pa ga ne bi smel pozivati na dopolnitev ponudbe v tem delu.

Razpisna dokumentacija je v 8. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila) določala, da mora ponudnik ponuditi opremo po tehnični specifikaciji - opisu aparatov in materiala (OBR-13). Ob vpogledu v točko 7. razpisne dokumentacije, v OBR 13 (tehnične specifikacije - opis aparatov in materiala), gre ugotoviti, da je naročnik določil, da morajo ponudniki med drugim ponuditi štiri različne tipe vrečk za odvzem krvi: 1) trojna 450 ml top and bottom (TAB) CPD/SAGM, 2) četvorna 450 ml z in line levkocitnim filtrom za filtriranje polne krvi CPD/SAGM, 3) enojna 450 ml CPDA1, in 4) dvojna 450 CPDA 1. Naročnik je za vsak tip vrečke določil splošne in posebne zahteve.

Za dokazovanje primernosti ponujenega materiala (izpolnjevanje tehničnih specifikacij) so morali ponudniki v obrazcu predračuna (OBR-4) v tabelo, v kateri je naročnik že vnaprej zapisal zahtevani material in njegovo ocenjeno potrebno letno količino, izpolniti prazna polja v tabeli, v katera so morali vnesti, kateri artikel ponujajo (kat.št. proizvajalec in pakiranje), ceno za kos brez DDV in vrednost brez DDV. Ponuditi so morali: 1) vrečka trojna 450 ml (TAB) CPD/SAGM, 2) vrečka četvorna 450 ml z CPD/SAGM, 3) vrečka enojna 450 ml CPDA1, in 4) vrečka dvojna 450 CPDA 1. Za ponujeni material so morali ponudnik priložiti tudi natančen opis ponujenega materiala, vključno s sestavnimi deli (v slovenskem jeziku), prav tako so morali predračunu priložiti tudi originalne prospekte oziroma drugo ustrezno tehnično dokumentacijo za ponujen material (lahko v angleškem jeziku), na katerih so morali označiti izpolnjevanje zahtevanih tehničnih kriterijev za material iz OBR-13.

Ob pregledu ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ta v obrazcu predračuna v tabeli v četrti koloni, kjer bi moral ponuditi vrečko dvojno 450 CPDA 1, navedel, da ponuja vrečko dvojno 350 ml CPDA1 (8PB*2CD356MOB, Terumo, A 36 kos). Za izpolnjenim obrazcem predračuna je izbrani ponudnik za ponujeno vrečko za odvzem krvi: Dvojna 350 ml CPDA1, priložil natančen opis materiala v slovenskem jeziku, prospekt proizvajalca Terumo v angleškem jeziku in drugo tehnično dokumentacijo v angleškem jeziku (certifikat, izjave o skladnosti).

Naročnik je izbranega ponudnika z dopisom z dne 29. 7. 2009 pozval, naj mu odgovori, ali je dobava 100 vrečk dvojnih 450 ml CPDA 1 upoštevana v ponudbi glede na to, da teh 100 vrečk v predračunu (OBR-4) ni. Ker je izbrani ponudnik odgovoril, da so dvojne vrečke 450 ml CPDA1 upoštevane v oddani ponudbi, ga je naročnik z dopisom z dne 20. 8. 2009 še pozval, naj mu posreduje originalni prospekt in slovenski opis ponujene dvojne vrečke 450 ml, kar je izbrani ponudnik v zahtevanem roku tudi storil.

Skladno z določilom 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je "neprimerna ponudba" tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji. Če je ponudnik predložil ponudbo, ki ne izpolnjuje vseh naročnikovih zahtev, določenih v tehničnih specifikacijah, je táko ponudbo torej mogoče označiti kot neprimerno. Če ponudba ni primerna, je nepopolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), naročnik pa mora po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb po 78. členu ZJN-2 izločiti vse ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Pri zahtevi glede dopolnitve ponudb po 78. členu ZJN-2 (dopustne dopolnitve ponudbe) je treba upoštevati tudi drugi odstavek 78. člena ZJN-2, ki ponudnikom ne omogoča spremeniti tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije. Če torej predložena ponudba ne izpolnjuje v celoti naročnikovih zahtev, določenih v tehničnih specifikacijah, ponudnik ponudbe glede na zakonske omejitve ne sme spremeniti. Naročnik táko ponudbo v postopku oddaje javnega naročila torej neposredno izloči.

Državna revizijska komisija na podlagi ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika najprej ugotavlja, da naročnik ni imel upravičenega razloga za pozivanje izbranega ponudnika k pojasnjevanju ponudbenega predračuna. Državna revizijska komisija je v svojih sklepih (npr. št. 018-9/2009, 018-214/2009) že večkrat zapisala, da gre pri pojasnjevanju ponudb za pojasnjevanje vsebine obstoječih ponudbenih dokumentov v primeru, da je ta sporna ali nejasna. Vendar v konkretnem primeru po oceni Državne revizijske komisije vsebina predračuna v delu, ki se nanaša na vrečko dvojno 350 ml CPDA1 (8PB*2CD356MOB, Terumo, A 36 kos), v povezavi z ostalimi dokumenti, priloženimi ponudbeni dokumentaciji, ni nejasna ali celo sporna. Iz ponudbe izbranega ponudnika je jasno razvidno, da je ta ponudil vrečko dvojno 350 ml CPDA1, tudi prospekti in opis ponujenega materiala se nanašajo na ponujeni tip vrečke, in ne morebiti vrečko dvojno 450 ml CPDA1. Kot upravičeno opozarja vlagatelj, izbrani ponudnik v izvirni ponudbi vrečke dvojne 450 ml CPDA1 ni nikjer omenil niti ni predložil ustrezne dokumentacije o tem artiklu. Zato (kljub drugačnemu pojasnilu izbranega ponudnika) ni mogoče šteti, da je ponudba zajemala tudi to vrečko.

Nadalje gre ugotoviti, da bi moral izbrani ponudnik za to, da bi bila njegova ponudba primerna, v ponudbi ponuditi vrečko dvojno 450 ml CPDA1. Posledično je treba ugotoviti, da izbrani ponudnik s tem, ko je v ponudbi ponudil namesto zahtevane vrečke ponudil vrečko dvojno 350 ml CPDA1, ni v celoti ponudil tega, kar je bilo zahtevano v tehničnih specifikacijah, saj se lastnosti ponujene vrečke ne ujemajo s tistimi, zahtevanimi v tehničnih specifikacijah. Naročnik bi tako v fazi pregleda ponudb moral ugotoviti, da izbrani ponudnik s svojo ponudbo ni izpolnil pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila, in ni izpolnil v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji, zato bi moral naročnik njegovo ponudbo izločiti kot neprimerno, ne pa dopustiti dopolnitev ponudbe v delu, ki se nanaša na vrečko dvojno 450 ml CPDA1. Načeloma je res, kot navaja naročnik, da je Državna revizijska komisija v svojih sklepih že večkrat pojasnila, da v primeru, če ponudnik v ponudbi navede, da določeno naročnikovo zahtevo izpolnjuje na določen način, tega načina kasneje ne more naknadno spreminjati, temveč ga lahko le pojasnjuje ali dopolnjuje z zahtevanimi vzorci in prospektnim materialom. Kar pomeni, da ponudnik predmeta ponudbe v nadaljevanju z dopolnjevanjem ponudbe ne sme spreminjati ali ga nadomestiti z nečim drugim, vendar to velja le ob predpostavki, da je že iz ponudbe razvidno, kaj ponudnik ponuja. V konkretnem primeru iz ponudbe jasno izhaja, da izbrani ponudnik ponuja predmet (vrečko dvojno 350 ml CPDA1), ki v razpisni dokumentaciji ni bil zahtevan, in da predmeta, ki bi ga moral ponuditi (vrečko dvojno 450 ml CPDA1), ne ponuja. Gre torej za vsebinsko neustreznost ponudbe v delu, ki se nanaša na pogoje, vezane na vsebino predmeta javnega naročila, odprava pomanjkljivosti ponudbe v tem delu na način, kot ga je predvidel naročnik, pa pomeni nedopustno spremembo tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije. Z dopolnitvijo svoje prvotne ponudbe bi izbrani ponudnik to spremenil tako, da bi ponudil nekaj, kar v prvotni ponudbi ni ponudil, s tem pa bi posegel v vsebino ponujenega predmeta na način, da bi le-to spremenil. Zato ta dopolnitev ponudbe v skladu z 2. odst. 78. člena ZJN-2 ni dopustna.

Ob upoštevanju ugotovljenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna, saj ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (20. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-2), posledično pa je tudi nepopolna (16. točka 1. odst. 2. člena ZJN-2). Zato je Državna revizijska komisija sledila navedbam vlagatelja in zaključila, da je naročnik kršil 78. in 80. člen ZJN-2, ko ponudbe izbranega ponudnika kljub njeni neprimernosti ni izločil kot nepopolne.

Ker je Državna revizijska komisija že na tej točki presoje utemeljenosti revizijskih navedb ugotovila, da naročnik ponudbe izbranega ponudnika zaradi njene neprimernosti in posledično nepopolnosti ne bi smel izbrati, in je ugotovitev o utemeljenosti obravnavanih revizijskih navedb narekovala ugoditev vlagateljevemu zahtevku in razveljavitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, Državna revizijska komisija v okviru revizijskega postopka ni obravnavala preostalih revizijskih navedb, ki se nanašajo na nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika, saj tudi morebitna (ne)utemeljenost teh navedb ne bi v ničemer vplivala na že ugotovljeno nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika v obravnavanem delu in na odločitev Državne revizijske komisije, ki izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je zato na podlagi 3. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 12.10.2009 ugodila in je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" z dne 29.9.2009.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo poleg razveljavitve naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila z dne 29.9.2009 zahteval tudi, da se javno naročilo odda njemu.

V zvezi s tem predlogom Državna revizijska komisija pojasnjuje, da ima v revizijskem postopku pri odločanju o revizijskem zahtevku zgolj kasatorična in ne reformatorična pooblastila. Navedeno pomeni, da lahko Državna revizijska komisija na podlagi 23. člena ZRPJN o zahtevku odloči zgolj tako, da zahtevek za revizijo bodisi zavrže ali zavrne bodisi zahtevku ugodi tako, da postopek oddaje javnega naročila v celoti ali delno razveljavi. Državna revizijska komisija tako s svojim sklepom ne more nadomestiti naročnikove odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali druge odločitve v postopku oddaje javnega naročila, saj ta pristojnost še vedno ostaja v domeni naročnika.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške v višini 1.400,00 EUR za sestavo revizijskega zahtevka, materialne stroške v višini 20,00 EUR ter v celoti plačano takso za zahtevek za revizijo. Vlagatelj na odvetniške stroške priglaša tudi 20% DDV.

Ker je zahtevek za revizijo vlagatelja utemeljen, Državna revizijska komisija na podlagi 3. in 6. odstavka 22. člena ZRPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008, v nadaljevanju: ZOdvT) vlagatelju kot potrebne priznava naslednje stroške: strošek za takso v višini 5.000,00 EUR, nagrado za revizijski postopek v višini 800,00 EUR, povečano za 20% DDV, kar skupaj znaša 960,00 EUR, ter izdatke v višini 20,00 EUR, povečano za 20% DDV, kar skupaj znaša 24,00 EUR.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 5.984,00 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se kot neutemeljena zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 24.11.2009


Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

â"˘ Odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana
â"˘ Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje
â"˘ EMPORIO MEDICAL d.o.o., Prešernova 5, Ljubljana
â"˘ Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
â"˘ Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana