018-263/2009 Agencija Republike Slovenije za okolje

Številka: 018-263/2009-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN)) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata, člana Jožefa Kocuvana in članice Vide Kostanjevec kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izvedba storitev administrativno-tehničnega svetovanja in svetovanja pri izvedbi postopkov oddaje javnih naročil", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil konzorcij ponudnikov JHP, projektne rešitve, d.o.o., Perkova 15, Domžale, Odvetnik Aleš Avbreht, šestova 2, Ljubljana, SL Consult, projektno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 122, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik Borut Zajc, šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 18.11.2009 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 7.9.2009 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz Obvestila o oddaji naročila št. 43000-1/2009 z dne 14.8.2009.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.960,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku roka, določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, objavljenem na portalu javnih naročil 21.5.2009 pod številko objave JN4014/2009, dne 14.8.2009 izdal Obvestilo o oddaji naročila št. 43000-1/2009, iz katerega izhaja, da je naročnik za predmetno javno naročilo izbral skupino ponudnikov Praetor d.o.o., Aljaževa 7, Ljubljana, in PS-projektno svetovanje, Petra Sirc, s.p., K železnici 5, Bistrica ob Dravi (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi odločitve je naročnik navedel, da je vlagatelj oddal neprimerno ponudbo, ker ni dokazal, da je v preteklih treh letih pripravil razpisno dokumentacijo in sodeloval pri izvedbi javnih naročil za vsaj 1 postopek oddaje javnega naročila nad pragom za objavo, katerega predmet so bile storitve gradbenega inženiringa, in da ni ustrezno izkazal, da ima oblikovano projektno skupino, ki bo opravljala storitve tehnično - administrativnega svetovanja.

Zoper odločitev naročnika št. 43000-1/2009 z dne 14.8.2009 je vlagatelj (po prejemu dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila z dne 27.8.2009) 7.9.2009 vložil zahtevek za revizijo. V zahtevku za revizijo vlagatelj izpodbija naročnikovo tolmačenje razpisnih pogojev in na tej podlagi sprejeto odločitev o izločitvi njegove ponudbe kot neprimerne. Vlagatelj zatrjuje, da je predložil reference za gradbeni inženiring, ki ustrezajo naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije, saj je termin gradbeni inženiring razumel kot pomoč pri eni od alternativno naštetih dejavnosti, ki jih ta zajema, naročnik pa bi moral njegovo ponudbo šteti za popolno. Podobno vlagatelj navaja tudi za reference glede osebnih referenc odgovornega nosilca naloge, glede katerih pojasnjuje, da je v celoti sledil zahtevam razpisne dokumentacije in predložil tista dokazila in na način, kot so bila zahtevana v razpisni dokumentaciji. V nadaljevanju vlagatelj podredno izpodbija tudi popolnost ponudbe izbranega ponudnika zaradi neustrezne in naknadno predložene izjave banke o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter neustreznih referenc izbranega ponudnika

Naročnik je s sklepom z dne 24.9.2009 vlagateljev zahtevek za revizijo zaradi neizkazane aktivne legitimacije v postopku revizije zavrgel, zato je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo, ki ji je Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-233/2009-4 z dne 15.10.2009 ugodila in razveljavila naročnikov sklep o zavrženju vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 24.9.2009 ter naročniku naložila, da mora o vlagateljevem zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu z določilom 16. člena ZRPJN.

Naročnik je 22.10.2009 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je vlagatelju tekom postopka oddaje javnega naročila pojasnil, da je v sklopu storitev gradbenega inženiringa mišljena pomoč pri urejanju stavbnih pravic in služnosti za merilna mesta, projektno vodenje in nadzor nad izvajanjem posameznih dejavnosti, inženiring v pripravi ter izvedbi za merilna mesta vključno s strokovnim nadzorom, inženiring v pripravi ter izvedbi za postavitev meteorološkega radarja in laboratorijskega prizidka vključno s strokovnim nadzorom nad gradnjo. Navedenih vsebin po mnenju naročnika ne gre razumeti kot alternativno naštevanje, naročnik pa zavrača tudi vlagateljeve navedbe, da je v obrazloženem obvestilu uporabil drugačno pojmovanje pojma gradbeni inženiring in na ta način spreminjal ali prilagajal razpisno dokumentacijo. Naročnik je le dodatno pojasnil, zakaj predloženih referenc ni moč priznati kot ustreznih. Glede referenčnih del, za katera vlagatelj zatrjuje, da bi jih moral naročnik upoštevati kot ustrezna, naročnik odgovarja, da ne zajemajo storitve gradbenega inženiringa oziroma zajemajo le manjši del storitev (zgolj gradbeni nadzor), ki jih je moč razumeti pod pojmom gradbeni inženiring, naročnik pa instituta dopustnih dopolnitev ponudb ni uporabil, saj ni možno govoriti o formalnih nepravilnostih, pač pa gre za vsebinsko neustreznost ponudbe.
Naročnik glede očitkov o nepriznanju osebnih referenc odgovornega nosilca naloge odgovarja, da je bilo v razpisni dokumentaciji določeno, da mora imeti odgovorni nosilec naloge vsaj univerzitetno izobrazbo in vsaj eno uspešno osebno referenco s področja administrativnega vodenja projektov, sofinanciranih s pomočjo Kohezijskega sklada ali Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Evropskega socialnega sklada v obdobju 2007-2013. V izjavi E8, ki je bila pripravljena za dokazovanje tega pogoja, je vlagatelj glede osebnih referenc odgovornega nosilca naloge le prepisal drugi del naročnikove zahteve, ni pa navedel naziva (posamezne) naloge, ni razviden opis (posameznih) del niti ni razviden čas izvedbe (posamezne) naloge. Prav tako v vlagateljevi ponudbi ni bilo zatrjevanega referenčnega potrdila naročnika CEROD d.o.o. Naročnik instituta dopustnih dopolnitev ponudb ni uporabil, saj gre po naročnikovem mnenju v primeru neizkazane osebne reference za element ponudbe, ki bi z dopolnitvijo lahko vplival na drugačno razvrstitev vlagateljeve ponudbe.
Naročnik v zvezi z domnevno nepopolnostjo ponudbe izbranega ponudnika odgovarja, da v razpisni dokumentaciji od ponudnikov ni zahteval, da mora biti v izjavi banke o izdaji bančne garancije navedena višina garancije in obdobje veljavnosti, ampak je to naročnik zahteval za samo bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročnik pa je od UniCredit banke d.d. pridobil pojasnilo, da bo garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izdana točno po vzorcu, ki je predložen v razpisni dokumentaciji. To pomeni, da bo bančna garancija brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Prav tako naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da mora banka potrditi vzorec bančne garancije. Tudi vlagateljevi dvomi o izpolnjevanju zahtevanih pogojev izbranega ponudnika niso utemeljeni in jih naročnik v celoti zavrača, saj je izbrani ponudnik dokazal, da izpolnjuje razpisne pogoje.

Vlagatelj je naročnika z vlogo z dne 30.10.2009 obvestil, da zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. V vlogi vlagatelj ponavlja navedbe, ki jih je navedel že v zahtevku za revizijo in opozarja, da pri vpogledu v dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu v tej ni bilo poziva banki. Pa vlagateljevih domnevah lahko to pomeni naslednje: naročnik je vlagatelju kršil pravico do vpogleda, naročnik je izjavo banke pridobil že pred izdajo odločitve o oddaji javnega naročila in tako dopustil nedovoljeno spremembo ponudbe ali je naročnik naknadno pridobil izjavo banke, kar pomeni, da je preuranjeno sprejel odločitev o oddaji javnega naročila.

Naročnik je Državni revizijski komisiji 4.11.2009 odstopil dokumentacijo v zvezi s predmetnim postopkom oddaje javnega naročila in z njim povezanega revizijskega postopka.

Po pregledu dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagateljev zahtevek za revizijo utemeljen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je primarno spor o tem, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo izločil iz postopka oddaje javnega naročila, ker vlagatelj ni izkazal, da izpolnjuje pogoj glede že izvedenega postopka oddaje javnega naročila, katerega predmet so bile storitve gradbenega inženiringa, in pogoj glede reference odgovornega nosilca naloge.

Državna revizijska komisija je najprej preverila naročnikovo ravnanje z vlagateljevo ponudbo pri preverjanju izpolnjevanja pogoja glede že izvedenega postopka oddaje javnega naročila, katerega predmet so bile storitve gradbenega inženiringa.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, v 7. točki Navodil ponudnikom za sestavo ponudbe, navedel obvezne pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila, in navedel dokazila za dokazovanje njihovega izpolnjevanja.

Pogoj glede že izvedenega postopka oddaje javnega naročila, katerega predmet so bile storitve gradbenega inženiringa, je naročnik uvrstil med obvezni pogoj za ugotavljanje tehnične in kadrovske sposobnosti, in ga določil na naslednji način:
"3. da je ponudnik v preteklih treh letih (2006, 2007 in 2008) pripravil razpisno dokumentacijo in sodeloval pri izvedbi javnih naročil za:
/â??/
â"˘ vsaj en postopek oddaje javnega naročila nad pragom za objavo, katerega predmet so bile storitve gradbenega inženiringa (dokazilo: potrdilo naročnika)."
Za dokazovanje tega pogoja so morali vsi ponudniki v ponudbi predložiti obrazec E7 in obrazec E8: reference ponudnika in referenčna potrdila ponudnika.

Pred rokom za oddajo ponudb je naročnik prejel vprašanje enega od ponudnikov, kaj naročnik pojmuje pod storitvami gradbenega inženiringa. Med strankama ni sporno, da je naročnik podal naslednji odgovor oziroma pojasnilo k razpisni dokumentaciji:
"V sklopu storitev gradbenega inženiringa je mišljena pomoč pri:
â"˘ urejanju stavbnih pravic in služnosti za merilna mesta,
â"˘ projektno vodenje in nadzor nad izvajanjem posameznih dejavnosti,
â"˘ inženiring v pripravi ter izvedbi za merilna mesta vključno s strokovnim nadzorom,
â"˘ inženiring v pripravi ter izvedbi za postavitev meteorološkega radarja in laboratorijskega prizidka vključno s strokovnim nadzorom nad gradnjo."

Vlagatelj je v ponudbi, na obrazcu E7 in obrazcu E8, navedel več referenc in zanje predložil referenčna potrdila za izpolnjevanje referenčnega pogoja za gradbeni inženiring, vendar jih naročnik ni sprejel kot ustrezne, saj ne zajemajo gradbenega inženiringa oziroma zajemajo le manjši del storitev (zgolj gradbeni nadzor), ki jih je moč razumeti pod pojmom gradbeni inženiring.

Vlagatelj meni, da bi moral naročnik kot ustrezno priznati referenco "Priprava razpisne dokumentacije in vodenje postopka javnega naročila z naslovom Gradbeni nadzor na projektu Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave" s št. 02/2009, ki jo je potrdila občina Velika Polana, in referenco "Priprava razpisne dokumentacije in vodenje postopka javnega naročila z naslovom Gradbeni nadzor na projektu Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Občini Razkrižje" s št. 430-0033/2008, ki jo je potrdila Občina Razkrižje, saj obe referenci ustrezata naročnikovemu tolmačenju gradbenega inženiringa iz pojasnila k razpisni dokumentaciji. Po vlagateljevem mnenju je tam naročnik pojasnil, da se pojem gradbeni inženiring pojmuje kot pomoč pri eni izmed v posameznih alinejah naštetih dejavnosti, obe sporni referenci pa je v celoti moč uvrstiti pod drugo alinejo, kjer se gradbeni inženiring pojasnjuje kot projektno vodenje in nadzor nad izvajanjem posameznih dejavnosti, zato bi moral naročnik obe referenci priznati za ustrezni in njegovo ponudbo v tem delu označiti za popolno. Nasprotno naročnik glede spornih referenc sicer pritrjuje vlagatelju, da se vsebina potrjenih referenc nanaša na gradbeni nadzor, vendar navaja, da gradbeni nadzor predstavlja le manjši del storitev, ki jih je mogoče razumeti pod pojmom gradbeni inženiring. Kot gre razumeti naročnikovo podrobno razlago glede pojmovanja gradbenega inženiringa in sklicevanje na klasifikacijo CPA glede inženirskega svetovanja, bi moral vlagatelj za to, da bi se mu sporni referenci šteli kot ustrezni, z njima dokazati, da je izvajal vse dejavnosti, naštete v štirih alinejah, in ne zgolj gradbenega nadzora.

Med strankama je torej sporno, kako razumeti pojem gradbenega inženiringa, kot ga je podal naročnik v pojasnilu k razpisni dokumentaciji: ali ta pomeni izkazovanje pomoči pri vseh dejavnostih, naštetih v alinejah (kumulativno naštevanje), ali je dovolj, da se izkaže pomoč zgolj pri eni izmed naštetih dejavnosti v okviru gradbenega inženiringa (alternativno naštevanje). Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik pri pojasnilu, kaj zajema pojem gradbeni inženiring, ni nikjer zapisal, da dejavnosti, naštete v posameznih alinejah, le vse skupaj predstavljajo pomoč pri storitvah gradbenega gradbeni inženiringa. Kot vlagatelj upravičeno opozarja, naročnik ob naštevanju posameznih dejavnosti ni uporabil veznika "in", ki bi kazal na to, da morajo biti vse dejavnosti zajete. Naročnik bi lahko tudi zapisal, da se kot pojem gradbeni inženiring šteje le pomoč pri vseh, v posameznih alinejah naštetih dejavnostih, ali pa ponudnikom na drug ustrezen način pojasnil, da mora gradbeni inženiring zajemati vse dejavnosti. Golo naštevanje dejavnosti po alinejah brez dodatnega besedila pa omogoča več različnih interpretacij, tako naročnikovo (kumulativno naštevanje dejavnosti) kot tudi vlagateljevo (alternativno naštevanje dejavnosti). Zato je Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ob upoštevanju njenih večkrat že sprejetih odločitev (npr. v odločitvah 018-80/2009, 018-68/2009, 018-55/2009 ipd.) odločila, da nejasna razpisna dokumentacija ne sme iti v škodo vlagatelja, in je treba šteti, da za ustreznost reference zadošča tudi, če ta izkazuje pomoč le pri eni od naštetih dejavnosti v okviru gradbenega inženiringa. Zato je Državna revizijska komisija vlagateljeve navedbe v tem delu sprejela kot utemeljene in odločila, da naročnik ni ravnal pravilno, ko je vlagateljevi referenci "Priprava razpisne dokumentacije in vodenje postopka javnega naročila z naslovom Gradbeni nadzor na projektu Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave" s št. 02/2009, ki jo je potrdila občina Velika Polana, in "Priprava razpisne dokumentacije in vodenje postopka javnega naročila z naslovom Gradbeni nadzor na projektu Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Občini Razkrižje" s št. 430-0033/2008, ki jo je potrdila Občina Razkrižje, označil kot neustrezni, ker nista zajemali vseh dejavnosti, naštetih kot pomoč pri gradbenem inženiringu.

Državna revizijska komisija je dalje presodila, ali je naročnik ravnal v skladu z razpisno dokumentacijo, ko je vlagateljevo ponudbo zaradi neizpolnjevanja pogoja glede reference odgovornega nosilca naloge izločil kot nepopolno.

Naročnikovo ravnanje, ko je vlagateljevo ponudbo izločil iz postopka zaradi neustreznih referenc, je treba presojati z vidika 1. odstavka 80. člena ZJN-2, ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba, ki ne izpolnjuje posameznih zahtev iz razpisne dokumentacije ali pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2, je nepravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) oz. neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in jo mora naročnik označiti za nepopolno ter jo izločiti iz postopka. Iz navedenih določil ZJN-2 je razvidno, da ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja posameznih zahtev ali pogojev iz razpisne dokumentacije (in tudi ne kakšnih drugih pomanjkljivosti) in iz vsebine katere posledično izhaja usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila, naročnik ne sme označiti za nepopolno, pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili. Izhodišče za določanje kadrovske sposobnosti predstavlja 45. člen ZJN-2, ki v točki e) 2. odstavka določa, da lahko gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje kadrovske sposobnosti tudi z navedbo izobrazbene in strokovne kvalifikacije oseb pri izvajalcu storitve oziroma gradnje in/ali kvalifikacije oseb, odgovornih za vodenje projektov, zlasti pa oseb, ki bodo vodile izvedbo storitve oziroma gradnje.

V razpisni dokumentaciji, v točki 7.4 (Tehnična in kadrovska sposobnost) Navodil ponudnikom za sestavo ponudbe, je naročnik kot pogoj glede reference odgovornega nosilca naloge določil na naslednji način:
"4. Da ima ponudnik oblikovano projektno skupino, ki bo opravljala storitve tehnično - administrativnega svetovanja, pri čemer mora imeti odgovorni nosilec naloge vsaj univerzitetno izobrazbo in vsaj eno uspešno osebno referenco s področja administrativnega vodenja projektov, sofinanciranih s pomočjo Kohezijskega sklada ali Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Evropskega socialnega sklada v obdobju 2007-2013."

Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja so morali vsi ponudniki priložiti Izjavo št. E8: izobrazba in reference odgovornega nosilca naloge/vodje projekta. Izjava E8 je bila oblikovana tako, da so morali ponudniki za odgovornega nosilca naloge v za to predvidene okvire napisati njegov ime in priimek, leta delovnih izkušenj, njegovo izobrazbo ter osebne reference. Za slednje so morali v tabelo navesti naziv naloge/opis del in čas izvedbe naloge.

Ob vpogledu v vlagateljevo ponudbo gre ugotoviti, da je ta v Izjavo št. E8 navedel ime in priimek odgovornega nosilca naloge/vodje projekta (oseba I.F.), njegove delovne izkušnje (25 let) in njegovo izobrazbo (univerzitetni diplomirani ekonomist). V tabeli, predvideni za navedbo osebnih referenc, je vlagatelj navedel naslednji naziv naloge/opis del (Storitve tehnično - administrativnega svetovanja; administrativno vodenje projektov, sofinanciranih s pomočjo Kohezijskega sklada ali Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Evropskega socialnega sklada v obdobju 2007-2013), ter čas izvedbe naloge (2006-2007).

Vlagatelj je na ta način v celoti sledil zahtevam razpisne dokumentacije glede dokazovanja izpolnjevanja spornega kadrovskega pogoja, saj je Izjavo št. E8 izpolnil v celoti na način, kot je bilo od njega zahtevano. V Izjavi št. E8 je navedel tako ime in priimek, leta delovnih izkušenj in izobrazbo odgovornega nosilca naloge/vodje projekta, v skladu z navodili razpisne dokumentacije pa je navedel tudi naziv naloge/opis del in čas izvedbe naloge. Slednja je bila izvedena v letih 2006-2007, naziv naloge/opis del pa v celoti pokriva področje, ki je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Navedeno potrjuje tudi naročnik s tem, ko pravi, da gre pri nazivu naloge/opisu del za prepisan drugi del naročnikove zahteve, kakšne osebne reference se zahtevajo za odgovornega nosilca naloge. Naročnikove razlage, da naziv naloge/opis del ni dovolj konkretiziran za priznanje reference, ni mogoče sprejeti, saj razpisna dokumentacija ne zahteva nič drugega kot to, da mora biti osebna referenca s področja administrativnega vodenja projektov, sofinanciranih s pomočjo Kohezijskega sklada ali Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Evropskega socialnega sklada v obdobju 2007-2013. Iz vlagateljeve izjave št. E8 je razvidno, da je osebna referenca prav s tega področja. Prav tako bi lahko naročnik, če mu je bila vsebina referenčne izjave sporna ali nejasna, vlagatelja pozval na pojasnitev vsebine izjave v tem delu.
Vlagatelj sicer tudi zatrjuje, da je v ponudbi predložil še referenčno potrdilo naročnika CEROD d.o.o., Novo mesto, ki naj bi potrjevalo osebno referenco odgovornega nosilca naloge, vendar Državna revizijska komisija v vlagateljevi ponudbi omenjenega referenčnega potrdila ni našla. Zato ni mogoče slediti vlagatelju, da bi lahko naročnik resničnost podatkov, navedenih v Izjavi št. E8, preveril že na podlagi same ponudbene dokumentacije, saj (kot že rečeno) to referenčno potrdilo ni bilo del ponudbe.

Državna revizijska komisija na podlagi navedenega zaključuje, da iz vlagateljeve Izjave št. E8 izhaja, da vlagatelj oziroma odgovorni nosilec naloge izpolnjuje vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije, kot jih je slednji opredelil v točki 7.4 (Tehnična in kadrovska sposobnost) Navodil ponudnikom za sestavo ponudbe. S tem je vlagatelj izpolnil pogoj iz točke e) 2. odstavka 45. člena ZJN-2 na način, kot ga je naročnik predvidel v razpisni dokumentaciji, zato je bila njegova ponudba v tem delu pravilna in posledično popolna, naročnik pa je ne bi smel izločiti iz postopka kot nepopolne.

Na podlagi doslej ugotovljenega Državna revizijska komisija zaključuje, da naročnik ni ravnal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo izločil iz postopka oddaje javnega naročila, ker vlagatelj ni izkazal, da izpolnjuje pogoj glede že izvedenega postopka oddaje javnega naročila, katerega predmet so bile storitve gradbenega inženiringa, in pogoj glede reference odgovornega nosilca naloge. S svojim ravnanjem je naročnik kršil 1. odst. 80. člena ZJN-2, njegovo odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz Obvestila o oddaji naročila št. 43000-1/2009 z dne 14.8.2009, pa je posledično treba razveljaviti.

Ker je vlagatelj uspel že z zgornjimi navedbami, se Državna revizijska komisija ni spuščala v vsebinsko presojo vlagateljevih preostalih, podredno navedenih revizijskih navedb, povezanih s ponudbo izbranega ponudnika.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške v višini 1.400,00 EUR za sestavo revizijskega zahtevka, 1.400,00 EUR za sestavo obvestila o nadaljevanju revizijskega zahteva in pripravljalne vloge ter 5.000,00 EUR za takso za zahtevek za revizijo. Vlagatelj na odvetniške stroške priglaša tudi 20% DDV.

Ker je zahtevek za revizijo vlagatelja utemeljen, Državna revizijska komisija na podlagi 3. in 6. odstavka 22. člena ZRPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008, v nadaljevanju: ZOdvT) vlagatelju kot potrebne priznava naslednje stroške: strošek za takso v višini 5.000,00 EUR ter nagrado za revizijski postopek v višini 800,00 EUR, povečano za 20% DDV, kar skupaj znaša 960,00 EUR.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 5.960,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku roka, določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 18.11.2009


Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

â"˘ Odvetnik Borut Zajc, šestova ulica 2, Ljubljana
â"˘ Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana
â"˘ Praetor d.o.o., Aljaževa 7, Ljubljana
â"˘ PS-projektno svetovanje, Petra Sirc, s.p., K železnici 5, Bistrica ob Dravi
â"˘ Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
â"˘ Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana