018-247/2009 REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Številka: 018-247/2009-8

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006, 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članic mag. Nataše Jeršič in Sonje Drozdek šinko kot članic senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Gradnja športnega objekta v vojašnici Kranj", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d., Vevška cesta 52, Ljubljana-Polje, ki ga zastopa odvetnica Darja Erceg in odvetnik Luka Brezovec, Kolodvorska 7, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 59, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 16.11.2009 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 5.000,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 01.04.2009 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku, ki ga je na Portalu javnih naročil objavil dne 19.06.2009, pod številko JN 4940/2009. Naročnik je z Odločitvijo o oddaji naročila, št. 430-200/2009-46, z dne 15.09.2009, izvedbo razpisanih gradbenih del oddal ponudniku SGP TEHNIK d.d., Stara cesta 2, škofja Loka (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 16.09.2009 zahteval vpogled v dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in v ponudbo izbranega ponudnika. Vpogled je bil opravljen dne 22.09.2009, o čemer je sestavljen zapisnik.

Zoper naročnikovo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo (dokument, z dne 24.09.2009). Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ni dokazal sposobnosti za izvedbo javnega naročila. Izbrani ponudnik, nadaljuje vlagatelj, je predložil izpolnjen obrazec Priloga 1b, v katerem je navedel, da v ponudbi nastopa samostojno, po pozivu naročnika pa je svojo ponudbo dopolnil s certifikati, ki pripadajo družbi Elan Inventa. Vlagatelj zatrjuje, da bi se predloženi certifikati oziroma potrdila za opremo lahko upoštevali zgolj v primeru, če bi izbrani ponudnik oddal ponudbo skupaj s podizvajalcem - to je družbo Elan Inventa. Vlagatelj še navaja, da bi moral izbrani ponudnik, če bi se s tem v zvezi skliceval na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, naročniku predložiti dokazilo v smislu tretjega odstavka 45. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/08 in 34/08; v nadaljevanju ZJN-2).
Vlagatelj tudi zatrjuje, da izbrani ponudnik, kljub temu, da v ponudbi ni navedel nobenega podizvajalca, za dela pod točko J. STRELIšČE, nima potrebnih izkušenj in referenc, niti za takšna dela ni registriran. Vlagatelj opozarja na točko II.6 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, iz katere izhaja, da lahko pri izvedbi razpisanih del sodelujejo le tisti podizvajalci, ki so navedeni v ponudbi. Vlagatelj poudarja, da izbrani ponudnik tudi v tem segmentu ne izpolnjuje tehnične in kadrovske sposobnosti, saj nastopa samostojno, kar pomeni, da javnega naročila ni sposoben izvesti.
Vlagatelj še navaja, da izbrani ponudnik tudi ni izpolnil pogoja iz III.2.8. točke Navodil o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila, v skladu s katerim
so morali ponudniki izkazati, da so kvalitetno in strokovno opravil najmanj eno istovrstno gradnjo telovadnice oziroma športnega objekta v vrednosti nad 800.000,00 EUR z DDV v zadnjih petih letih. Izbrani ponudnik, zatrjuje vlagatelj, je v ta namen priložil dve Prilogi 6a, in sicer referenco za rekonstrukcijo šD Poden in referenco za telovadnico Oš Jela Janežiča, škofja Loka, ki pa ju je za naročnika - to je Občino škofja Loka podpisal gospod A.B, ki ni zakoniti zastopnik (župan) Občine škofja Loka, niti ni njen pooblaščenec, njegovo ime pa tudi ni navedeno med nosilci kateregakoli drugega organa občine. Vlagatelj poudarja, da je zakoniti zastopnik občine župan Igor Draksler, ki je na podlagi zakona pristojen pravno veljavno podpisovati dokumente občine. Vlagatelj v zvezi s tem še poudarja, da se podpis pri gospod A.B. (pri obeh referencah) tudi ni glasil z dostavkom "po pooblastilu" niti ni bilo pooblastilo zakonitega zastopnika priloženo obema spornima referencama. Takšni referenci, zaključuje vlagatelj, sta brez pravnega učinka in zato neveljavni.
Iz istega razloga, nadaljuje vlagatelj, izbrani ponudnik tudi ni izpolnil pogoja za ugotavljanje sposobnosti iz III.2.9. točke Navodil o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila, v skladu s katerim so morali ponudniki navesti odgovornega vodjo del, ki ima ustrezne reference - kot odgovorni vodja del pri gradnji vsaj enega objekta istovrstne gradnje v vrednosti nad 800.000,00 EUR z DDV v zadnjih petih letih.
Vlagatelj na koncu še opozarja, da v kolikor bo revizijski organ odločil, da gre pri navedenih kršitvah zgolj za formalno nepopolno ponudbo, takšnih napak v revizijskem postopku ni dopustno popravljati. Vlagatelj predlaga, da se izpodbijana odločitev razveljavi in zahteva povrnitev revizijskih stroškov, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi (1.200,00 EUR za sestavo revizijskega zahtevka in 30,00 EUR za materialne stroške ter DDV).

Naročnik je s sklepom, z dne 07.10.2009, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov (dokument št. 430-438/2009-5). Naročnik navaja, da je glede referenčnih izjav, ki jih je predložil izbrani ponudnik, preverjal vsebinsko ustreznost predloženih dokumentov ter ali so referenčne izjave podpisane in žigosane. Naročnik poudarja, da iz same razpisne dokumentacije ne izhaja, da bi moral preverjati tudi pristojnost podpisnika referenčnih izjav, vsebino njihovih pooblastil oziroma vsebino internih pravnih aktov podpisnikov referenc. Naročnik v zvezi s tem poudarja, da iz dopisa Občine škofja Loka, z dne 02.10.2009, izhaja, da je navedene referenčne izjave, skladno z dosedanjo prakso v občinski upravi, podpisal višji svetovalec A.B., kar sodi tudi v njegov delokrog in je nenazadnje skladno tudi z Aktom o sistemizaciji delovnih mest Občine škofja Loka. Iz navedenega dopisa, nadaljuje naročnik, je tudi razvidno, da je bil podpisnik referenčnih izjav, ki jih je v postopku oddaje javnega naročila predložil izbrani ponudnik, v času izvedbe navedenih gradbenih del tudi pooblaščeni predstavnik Občine škofja Loka po pogodbah, sklenjenih za izvedbo navedenih investicij. Župan Občine škofja Loka je tudi poudaril, da je strokovna komisija naročnika v mesecu avgustu pri njemu preverjala verodostojnost referenc izbranega ponudnika.
Naročnik še ugotavlja, da je v točki II.6 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe zapisano, da lahko pri izvedbi del sodelujejo samo tisti podizvajalci, ki jih je ponudnik navedel v seznamu podizvajalcev, vendar pa so morali ponudniki navesti le tiste podizvajalce, katerih delež je večji od 10% skupne ponudbene cene. Glede na to, še zatrjuje naročnik, da znaša vrednost ponudbe izbranega ponudnika 2.393.037,06 EUR brez DDV oziroma 2.871.644,47 EUR z DDV, vrednost športne opreme pod točko c (Oprema telovadnice), ki jo bo dobavilo in montiralo podjetje Elan Inventa pa znaša 219.665,86 EUR brez DDV, z upoštevanjem 35% splošnega popusta pa 142.782,81 EUR brez DDV (kar znaša 6% vrednosti ponudbe), je izbrani ponudnik ravnal v skladu z razpisno dokumentacijo.
Naročnik še navaja, da je pod točko J. STRELIšČE zahteval specialna znanja in s tem posledično izvedbo del preko podizvajalca le za pozicijo 47 (Interaktivno video strelišče). Naročnik ugotavlja, da znaša ponudbena vrednost izbranega ponudnika za predmetno postavko 294.216,24 brez DDV, z upoštevanjem 35% splošnega popusta pa 191.240,56 EUR brez DDV. Ker naveden znesek predstavlja zgolj 8% vrednosti ponudbe izbranega ponudnika, vlagateljeva ponudba zaradi nevpisa podizvajalca ni nepopolna.
Naročnik še navaja, da zahteve po predložitvi certifikatov ni navedel v okviru III. točke Navodil o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila, zato navedene zahteve ni mogoče opredeliti kot pogoj in ne predstavlja okoliščine, ki bi morala biti v celoti izpolnjena.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 09.10.2009, naročnika obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj poudarja, da naročnikova ugotovitev o tem, da podpisnika referenc ni potrebno preverjati, ker tega ni zahtevala razpisna dokumentacija, ne vzdrži kritične presoje. Vlagatelj navaja, da tako Zakon o lokalni samoupravi kot Obligacijski zakonik ter smiselno tudi Zakon o gospodarskih družbah določajo, da je lahko podpisnik dokumenta, ki potrjuje neko dejstvo nasproti tretjim osebam, zgolj zakoniti zastopnik (v obravnavanem primeru župan) ali pa oseba, ki ji zakoniti zastopnik izda ustrezno pisno pooblastilo. Navedba naročnika o tem, da tega ni bil dolžan storiti, še navaja vlagatelj, je v nasprotju z njegovim nadaljnjim ravnanjem, ko je po roku za oddajo ponudb pri županu preverjal ustreznost podpisnika. Vlagatelj zatrjuje, da je bila takšna potrditev župana poleg tega, da je bila zgolj ustna in s tem ni izpolnjevala obličnosti zahteve iz razpisne dokumentacije, podana po roku za oddajo ponudbe. Navedeno pomeni, zatrjuje vlagatelj, da izbrani ponudnik na dan poteka roka za oddajo ponudb ni imel ustreznih referenc, kasnejša potrditev referenc pa nima ustrezne obličnosti.
Vlagatelj še navaja, da gre pri razmerju med izbranim ponudnikom in podjetjem Elan Inventa za podjemno razmerje, v katerem bo slednji dobavil in montiral material, hkrati pa bo izbranemu ponudniku odgovarjal za izvedbo predmetnega segmenta del enako kot bo izbrani ponudnik odgovarjal naročniku. Ob upoštevanju navedenega, zatrjuje vlagatelj, je izbrani ponudnik podal neresnično izjavo o tem, da na razpisu nastopa samostojno (priloga 1b). Za izpolnitev priloge 1b, poudarja vlagatelj, torej ni potrebno, da katerikoli od podizvajalcev prekorači prag 10% skupne ponudbene vrednosti, pač pa je dovolj, da bo namesto izbranega ponudnika delegirano izvajal razpisana dela.
Vlagatelj še navaja, da je naročnikova ugotovitev o tem, da ponudba podizvajalca za dela pod točko J. STRELIšČE - pozicija 47 - Interaktivno video strelišče, ne prebija 10% praga, ni pravilna. Kot ugotavlja vlagatelj, naročnik sprva operira z vrednostjo ponudbe podizvajalca v višini 294.216,24 brez DDV, ki je torej višja od 10% praga, potem pa jo z dodatnim 35% popustom zniža na 191.240,56 EUR brez DDV in s tem pod 10% prag.
Takšna ugotovitev naročnika je nepravilna, saj je izbrani ponudnik s 35% komercialnim popustom znižal vrednost svoje ponudbe, kar pa ne spreminja ponudbe podizvajalca del pod točko J. STRELIšČE pozicija 47 - Interaktivno video strelišče, saj tega popusta ni dal podizvajalec v razmerju do izbranega ponudnika, pač pa izbrani ponudnik v razmerju do naročnika. Navedeno pomeni, da je vrednost teh del proti celotni ponudbeni vrednosti še večja kot je bila pred danim popustom in znaša 12% skupne ponudbene vrednosti. Vlagatelj še navaja, da gre v obravnavanem primeru za celoten sklop del pod točko J. STRELIšČE in ne zgolj za pozicijo 47 in predvideva, da podizvajalčeva ponudba, ki je bila dana izbranemu ponudniku, vsebuje izvedbo celotnega sklopa pod točko J. STRELIšČE in tudi s tem presega 10% prag.

Naročnik je z dopisom, z dne 15.10.2009, ki ga je Državna revizijska komisija prejela istega dne, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 27.10.2009 (na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN) izbranega ponudnika pozvala k pojasnilu o tem, katera dela iz točke J. STRELIšČE bo oddal v izvedbo podizvajalcu. Državna revizijska komisija je zahtevala tudi predložitev ustreznih dokazil. Izbrani ponudnik ji je zahtevan odgovor posredoval dne 03.11.2009. Izbrani ponudnik je pojasnil, da bo dela v sklopu J. STRELIšČE, in sicer v postavki 47 (Interaktivno video strelišče) izvajal s podizvajalcem. Izbrani ponudnik je predložil Dogovor o medsebojnem sodelovanju, ki ga je dne 31.07.2009 sklenil s podizvajalcem (iz le-tega izhaja, da bo dela v postavki 47 izvedel podizvajalec, preostala dela v sklopu J. STRELIšČE pa izbrani ponudnik).

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanemu primeru vlagatelj očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna (v smislu 16. in 19. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Vlagatelj namreč zatrjuje, da bo izbrani ponudnik razpisana dela opravljal s podizvajalci, kljub temu, da je izrecno navedel, da nastopa samostojno. Vlagatelj tudi očita naročniku, da izbrani ponudnik ni izkazal, da izpolnjuje referenčna pogoja iz 8. in 9. točke Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila, saj referenčnih potrdil ni podpisal zakoniti zastopnik naročnika referenčnih del.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala vlagateljev očitek, ki se nanaša na podizvajalce.

Naročnik je v 6. točko (Podizvajalci) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (II. Poglavje) zapisal:

"Pri izvedbi del lahko sodelujejo samo podizvajalci, ki jih je ponudnik navedel v seznamu podizvajalcev, kot je zahtevano v nadaljevanju razpisne dokumentacije v poglavju III Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila.

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora v ponudbi navesti v kolikšnem delu in katera dela pri izvedbi javnega naročila bo oddal podizvajalcu (posameznemu podizvajalcu, če jih je več). Ponudnik mora v ponudbi našteti vse podizvajalce, katerih delež je večji od 10% skupne ponudbene cene.

Izvajalec lahko zamenja podizvajalca iz ponudbe le ob predhodnem pisnem soglasju naročnika. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila ne glede na število podizvajalcev."

Naročnik je v 1. točko (Ponudba in podatki o ponudniku) Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila (III. Poglavje) med drugim navedel, da mora ponudnik predložiti:

"podatke o podizvajalcu (izpolnjen obrazec Priloga 1c; samo v primeru nastopa s podizvajalci)"

Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil tudi obrazec Priloga 1c - Podatki o podizvajalcu za javno naročilo MORS-178/2009-ODP, ki so ga morali ponudniki izpolniti z naslovom, matično številko, številko transakcijskega računa, številkama telefona in telefaksa, s podatki o odgovornemu vodji del, z navedbo o vrsti del ter s podatkom o deležu del glede na celotno vrednost ponudbe. Obrazec je moral biti podpisan in žigosan s strani ponudnika in podizvajalca.

V obrazcu Priloga 1b (Podatki o ponudniku za javno naročilo MORS-178/2009-ODP pa so morali ponudniki (med drugim) obkrožiti eno izmed naslednjih treh možnosti:

"V ponudbi nastopamo (ustrezno obkrožiti):

A. samostojno
B. s podizvajalci
C. skupna ponudba"

Iz zgoraj citiranih naročnikovih navodil je mogoče razbrati, da so morali ponudniki v primeru, če bodo pri izvedbi del sodelovali s podizvajalci, katerih delež je večji od 10% skupne ponudbene cene, le-te v ponudbi tudi navesti. V tem primeru so morali ponudniki predložiti izpolnjen obrazec Priloga 1c ter v zvezi s tem obkrožiti tudi točko B iz obrazca Priloga 1b. Navedeno med strankama v tem postopku ni sporno in ni predmet zahtevka za revizijo. Pač pa si stranki nista edini v tem, ali so morali ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci, katerih udeležba je manjša od 10% skupne ponudbene cene, glede na zgoraj citirana navodila, o tem kljub temu seznaniti naročnika (in sicer tako, da so obkrožiti črko B v obrazcu Priloga 1B) ali pa se je smatralo, da v tem primeru nastopajo samostojno (in so posledično obkrožili črko A obrazca Priloga 1b).

Kot ugotavlja Državna revizijska komisija, je očitno, da v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, naročnika zanima le identiteta tistih podizvajalcev, ki bodo udeleženi z večjimi deli oziroma s tistimi deli, ki presegajo 10% prag vrednosti skupne ponudbene cene. Zgolj v tem primeru je namreč naročnik zahteval od ponudnikov, da v obrazec Priloga 1c vpišejo vse zahtevane podatke o takšnih podizvajalcih. Vlagatelj pravilno ugotavlja, da se ti podatki nanašajo tudi na samo izvedbeno fazo predmetnega javnega naročila, v kateri bodo lahko sodelovali le tisti podizvajalci, ki so navedeni že v ponudbi oziroma bo lahko izvajalec (izbrani ponudnik) takšnega podizvajalca zamenjal le ob predhodnemu pisnemu soglasju naročnika (navedeno izhaja iz zgoraj citiranih navodil). V tem smislu je potrebno interpretirati tudi naročnikova navodila v spornem segmentu in se strinjati z naročnikom v tem, da ponudnik o podizvajalcih, katerih dela ne presegajo 10% skupne vrednosti ponudbe, ni bil dolžan obvestiti naročnika oziroma, da ponudba izbranega ponudnika v spornem delu (in sicer zato, ker je v obrazcu Priloga 1b navedel, da nastopa samostojno - torej obkrožil točko A) ni pripravljena v nasprotju z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Četudi bi Državna revizijska komisija sprejela vlagateljevo interpretacijo naročnikovih navodil v spornem delu, pa bi lahko zgolj ugotovila, da je njegovo razumevanja postavljenih zahtev kvečjemu posledica nejasnih navodil v spornem delu (četudi posamezen ponudnik nastopa s podizvajalci, ki ne dosegajo 10% vrednosti skupne ponudbene cene, so ti konec koncev še vedno njegovi podizvajalci, s katerimi bo izvedel prejeto javno naročilo). Nejasnih, nekonsistentnih in izključujočih zahtev naročnika pa, kot je zapisala Državna revizijska komisija že v več svojih odločitvah, v nobenem primeru ni mogoče razlagati v škodo ponudnikov.

Kot izhaja iz naročnikovega sklepa, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo in iz prejetih dodatnih pojasnil, bo izbrani ponudnik v dveh segmentih razpisanega posla sodeloval s podizvajalcema, vendar z obema v vrednosti del, ki ne presegajo 10% praga skupne ponudbene cene. Izbrani ponudnik bo sodeloval s podizvajalcema v točki C - OPREMA - TELOVADNICA in v postavki 47 (točke J. STRELIšČE). Pregled Ponudbenega predračuna izbranega ponudnika oziroma obeh spornih postavk znotraj le-tega pokaže, da sta ponujeni ceni v znesku 294.216,24 za Interaktivno video strelišče in v znesku 219.665,86 EUR za opremo telovadnice.
Ker znaša skupna ponudbena vrednost izbranega ponudnika 3.681.595,47 EUR oziroma s 35% komercialnim popustom 2.393.037,06 EUR, kar pomeni (kot pravilno ugotavlja tudi naročnik), da se ponujeni popust razteza na vse postavke v ponudbi, sta obe vrednosti ponujeni pod 10% vrednostjo skupne ponudbene cene, in sicer prva (oprema telovadnice) v deležu 6% od skupne ponudbene vrednosti, druga pa v deležu 8% od skupne ponudbene vrednosti. Vlagateljevim očitkom o tem, da naročnik za dela pod točko J. Strelišče - pozicija 47 - Interaktivno video strelišče "sprva operira z vrednostjo ponudbe podizvajalca v višini 294.216,24 EUR brez DDV, ki torej prebija prag 10% skupne ponudbene cene, potem pa jo z dodatnim 35% popustom izbranega ponudnika znižuje na 191.240,56 EUR brez DDV in s tem pod zadevni prag", torej ni mogoče slediti. Vse cene in ponujeni popust so namreč razvidni že iz same ponudbe izbranega ponudnika, zato je potrebno ponovno opozoriti, da je naročnik z upoštevanjem popusta, tudi pri obeh spornih postavkah, ravnal povsem pravilno. V obravnavanem primeru se namreč sporna zahteva nanaša na skupno ponujeno ceno, torej na ceno, ki jo bo plačal naročnik in po kateri bo izbrani ponudnik opravil razpisano javno naročilo z vsemi vključenimi segmenti (razpisanimi postavkami), in sicer ne glede na to, ali bodo z njim sodelovali tudi podizvajalci. Izbrani ponudnik je namreč v razmerju do naročnika, kot izhaja tudi iz zgoraj citiranih navodil, v celoti odgovoren za izvedbo prejetega javnega naročila, ne glede na število vključenih podizvajalcev (peti odstavek 4. člena ZJN-2). Razmerja med izbranim ponudnikom in podizvajalcema so torej v zvezi s ceno, ki jo je ponudil izbrani ponudnik, irelevantna in brezpredmetna. Navedeno velja v obravnavanem primeru še toliko bolj, saj (kot je razvidno iz zgornje obrazložitve) izbrani ponudnik naročnika o sodelujočih podizvajalcih ni bil dolžan obvestiti.

Ob upoštevanju vsega navedenega je potrebno ugotoviti, da je izbrani ponudnik v obravnavanemu delu ravnal v skladu z vsemi naročnikovimi navodili iz zgoraj predstavljene razpisne dokumentacije.

Kot izhaja iz zgornje obrazložitve, vlagatelj tudi očita naročniku, da izbrani ponudnik ni izkazal, da izpolnjuje referenčna pogoja iz 8. in 9. točke Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila, in sicer iz razloga, ker referenčnih potrdil ni podpisal zakoniti zastopnik. Državna revizijska komisija (tudi temu) vlagateljevemu očitku ni mogla slediti.

Naročnik je v 8. in 9. točko točke 2 (Sposobnost ponudnika) Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila (Poglavje III) zapisal:

"8. Ponudnik mora izkazati, da je kvalitetno in strokovno opravil najmanj eno istovrstno gradnjo telovadnice oziroma športnega objekta, v vrednosti nad 800.000,00 EUR z DDV iz seznama (priloga št. 6 - referenčna lista ponudnika), opravljenih v zadnjih petih letih, kar izkaže z izpolnjenim seznamom istovrstnih gradenj in predložitvijo potrdil naročnikov (priloga 6a), v katerih mora biti navedena vrednost, datum in kraj opravljenih istovrstnih gradenj z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene ter z navedbo podatkov naročnika.
DOKAZILO: Podpisana in žigosana Priloga 6 in 6a.

9. Ponudnik mora navesti odgovornega vodjo del, ki ima ustrezne reference, in sicer je bil odgovorni vodja del pri gradnji vsaj enega objekta (istovrstne gradnje) vrednosti nad 800.000,00 EUR v zadnjih petih letih (priloga št. 7- referenčna lista odgovornega vodje del), kar izkaže z izpolnjenim seznamom in predložitvijo potrdil naročnikov (priloga 7a), v katerih mora biti navedena vrednost, datum in kraj opravljenih storitev, z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene in z navedbo podatkov naročnika.
DOKAZILO: Podpisana in žigosana Priloga 7 in 7a."

V namen izkazovanja zgoraj citiranih pogojev, je naročnik v razpisno dokumentacijo torej predložil štiri obrazce, in sicer Prilogi 6 in 7, v kateri so morali ponudniki vpisati naročnika izvedenih referenčnih del (in njegovo kontaktno osebo) naziv in lokacijo referenčnega objekta, vrsto del, datum začetka in datum končanja del ter vrednost posla ter Prilogi 6a in 7a (Izjavi), ki so ju morali podpisati naročniki v Prilogi 6 in 7 vpisanih referenčnih del in ju izpolniti s podatki o podjetju, ki je dela opravilo, z navedbo vrste del, številko pogodbe, z zneskom opravljenih del, z lokacijo in datumi začetka in konca opravljanja del ter s podatki o kontaktni osebi naročnika.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je v ponudbo predložil vse zahtevane obrazce (tako za referenčna dela, ki se nanašajo na samega ponudnika kot tudi na odgovornega vodjo del), in sicer za dve istovrstni gradnji - za objekt telovadnice Oš Jela Janežiča škofja Loka in za rekonstrukcijo šD Poden, škofja Loka (prvi objekt je bil izveden v vrednosti 1.220.468,05 EUR, drugi v vrednosti 1.706.610,64 EUR, oba projekta pa sta bila izvedena tudi znotraj zahtevanega 5-letnega obdobja). Iz vseh štirih predloženih izjav (dve Prilogi 6a in dve Prilogi 7a) pa tudi izhaja, da so bila pogodbena dela opravljena strokovno in kvalitetno po predpisih stroke in ustrezno zaključena.

Kot je razvidno iz spisovne dokumentacije (Ugotovitve strokovne komisije za naročilo št. MORS - 178/2009-ODP), je naročnik v fazi pregledovanja ponudbene dokumentacije vse predložene reference preveril pri njihovih naročnikih, in sicer mu je (med drugim) dne 06.08.2009 župan Občine škofja Loka (gospod Igor Draksler), potrdil tudi obe sporni referenci, ki ju je predložil izbrani ponudnik. Ker je torej zakoniti zastopnik naročnika obeh referenčnih poslov (to je župan Občine škofja Loka), ki ju je opravil izbrani ponudnik, potrdil obe sporni referenci, so s tem odpadli vsakršni dvomi tako v njihovo vsebinsko ustreznost kot tudi v njihovo obličnost. Iz obravnavanega razloga, s strani naročnika naknadno preverjanje podpisnika obeh referenčnih izjav, niti ni bilo potrebno (kot namreč izhaja iz dokumentacije iz spisa je župan Občine škofja Loka, in sicer dne 02.10.2009, naročniku posredoval pojasnilo, iz katerega izhaja, "da je podpisnik obeh referenčnih izjav g. A.B., ki pokriva področje investicij in je bil v času izvedbe referenčnih gradbenih del pooblaščeni predstavnik investitorja po pogodbah za izvedbo navedenih investicij").

Na podlagi vsega navedenega je Državna revizijska komisija v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija skladno z 22. členom ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške, nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."
V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 16.11.2009


Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
Član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 59, Ljubljana
- odvetnica Darja Erceg in odvetnik Luka Brezovec, Kolodvorska 7, Ljubljana
- SGP TEHNIK d.d., Stara cesta 2, škofja Loka
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana