018-258/2009 Stanovanjski sklad RS, javni sklad

Številka: 018-258/2009-5

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23 člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter članov Vide Kostanjevec in Jožefa Kocuvanu kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "izgradnja stanovanjskih objektov na Brdu v Ljubljani", na podlagi zahtevka za revizijo, ki so ga vložili skupni ponudniki GH Holding, d.d., Tivolska cesta 30, Ljubljana, Konstruktor VGR, d.o.o., Jadranska cesta 25a, Maribor in SGP Pomgrad, d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Stanovanjski sklad RS, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 12.11.2009 soglasno

ODLOČILA

Postopek revizije oddaje javnega naročila "izgradnja stanovanjskih objektov na Brdu v Ljubljani", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 9.10.2009, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 4.3.2009 sprejel sklep o začetku postopka predmetnega javnega naročila po odprtem postopku, javno naročilo pa je objavil na portalu javnih naročil dne 5.6.2009 pod št. objave JN4508/2009. Iz zapisnika o odpiranju ponudb z dne 27.7.2009 je razvidno, da je naročnik prejel sedem pravočasnih ponudb. Dne 31.8.2009 je naročnik izdal dokument "Odločitev o izidu javnega naročila" št. 3500-1/09-12, s katerim je ponudnike obvestil, da je kot najugodnejšo izbral ponudbo skupnih ponudnikov Gradbeno podjetje Grosuplje, d.d., Vevška cesta 52, Ljubljana - Polje, in Nivo, gradnje in ekologija, d.d., Lava 11, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Po opravljenem vpogledu v ponudbeno dokumentacijo in prejeti dodatni obrazložitvi je vlagatelj z vlogo z dne 9.10.2009 vložil zahtevek za revizijo. V zahtevku je zatrjeval, da sta tako ponudba izbranega ponudnika kot tudi ponudba skupnih ponudnikov Primorje, d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina in Stavbenik, d.o.o., Ankaranska cesta 7b, Koper nepopolni, zaradi česar bi morali biti izločeni iz postopka. Na podlagi navedenega je vlagatelj predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je dne 22.10.2009 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa se je opredelil do revizijskih navedb, ki so se nanašale na ponudbo drugega ponudnika ter jih zavrnil kot neutemeljene, vlagateljevih ugovorov v zvezi s ponudbo izbranega ponudnika pa ni presojal, saj vlagatelj po mnenju naročnika nepopolnosti ponudbe drugega ponudnika ni uspel dokazati, zaradi česar mu v preostalem delu tudi ni priznal aktivne legitimacije.

Po prejemu vlagateljevega obvestila, da bo nadaljeval revizijski postopek (vloga z dne 23.10.2009), je naročnik z dopisom z dne 28.10.2009 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo.

Z vlogo z dne 10.11.2009 je vlagatelj Državno revizijsko komisijo obvestil, da zahtevek za revizijo v predmetni zadevi umika.

ZRPJN v 4. alineji prvega odstavka 23. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, ko pred sprejemom odločitve prejme pisno obvestilo vlagatelja o umiku zahtevka za revizijo, izda sklep, s katerim postopek za revizijo ustavi. Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi 4. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 12.11.2009

predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Stanovanjski sklad RS, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
- GH Holding, d.d., Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana
- Konstruktor VGR, d.o.o., Jadranska cesta 25a, 2000 Maribor
- SGP Pomgrad, d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota
- Gradbeno podjetje Grosuplje, d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje
- Nivo, gradnje in ekologija, d.d., Lava 11, 3000 Celje
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana