018-254/2009 Republika Slovenija Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-254/2009-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici mag. Nataši Jeršič, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "nabavo gasilskih kombinezonov za zaščito pri gašenju požarov v nevarnem okolju", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Gasilska oprema d.o.o., Koprska 94, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.11.2009

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja, z dne 10.9.2009, se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, znesek v višini 700,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 29.7.2009 sprejel sklep, da se predmetno javno naročilo za "nabavo gasilskih kombinezonov za zaščito pri gašenju požarov v nevarnem okolju" izvede po postopku zbiranja ponudb. Dne 24.8.2009 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je družbo WEBO d.o.o., Dragomelj 84, Domžale, izbral za najugodnejšega ponudnika (v nadaljevanju izbrani ponudnik).

Zoper omenjeno odločitev je vlagatelj, dne 10.9.2009, vložil zahtevek za revizijo, v katerem izpodbija pravilnost ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da je predmet naročila v skladu s tipizacijo GZS in da ima všit zaščitni znak GZS. Vlagatelj pojasnjuje, da izbrani ponudnik in proizvajalec kombinezonov PREVENT Mislinja d.o.o. ne posedujeta potrdila o tipizaciji gasilskega kombinezona za gašenje požarov v naravi izdelanega iz materiala NOMEX Confort RS. Predmet JNMV, ki ga je ponudil izbrani ponudnik, je bil po vlagateljevih navedbah na dan oddaje ponudbe šele v postopku tipizacije, kar pa ne zagotavlja končne pridobitve potrdila. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se iz postopka oddaje javnega naročila izloči ponudba izbranega ponudnika, naročilo pa odda drugemu najugodnejšemu ponudniku.

Naročnik je dne 12.10.2009 sprejel odločitev, s katero je revizijski zahtevek zavrnil. Naročnik v obrazložitvi sklepa pojasnjuje, da je izbrani ponudnik ponudil kombinezon za gozdne požare NOMEX, PREVENT K_217, tip GZS, ki v celoti izpolnjuje pogoje tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije. Potrditev ustreznosti je izbrani ponudnik potrdil še s priloženim certifikatom, izdanim s strani Gasilske zveze Slovenije za gasilski zaščitni kombinezon K_217NO. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 16.10.2009, naročnika obvestil o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 21.10.2009, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 22.10.2009, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija se je na podlagi 2. odstavka 21. člena ZRPJN obrnila na Gasilsko zvezo Slovenija po dodatna pojasnila v zvezi s tipizacijo ponujenega gasilskega kombinezona za gašenje požarov. Gasilska zveza Slovenije je z vlogo, z dne 2.11.2009, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 4.11.2009, posredovala dodatna pojasnila.

V obravnavanem primeru je med strankama sporno, ali ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije.

V dokazne namene je Državna revizijska komisija vpogledala v celotno dokumentacije o predmetnem javnem naročilu, preučila navedbe vlagatelja in naročnika, vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika, ter v poslana pojasnila Gasilske zveze Slovenije. Na podlagi navednega je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 2. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Zakon o javnem naročanju (Ur.l. št. 128/06 z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju ZJN-2) pojem neprimerne ponudbe definira v 20. točki 1. odstavka 2. člena ZJN-2, v kateri je neprimerna ponudba določena kot tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji.

Naročnik je v obravnavanem primeru v Povabilu k oddaji ponudbe za izvedbo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb pod opisom predmeta določil, da mora kombinezon ustrezati standardu EN 15614:2007, CE 1023 in zahtevam tipizacije GZS.

Iz ponudbe izbranega ponudnika gre razbrati, da je slednji ponudil Kombinezon za gozdne požare NOMEX, PREVENT K_217, tip. GZS. Državna revizijska komisija se je pri presoji predmetnega vprašanja, ali ponujeni kombinezon ustreza tipizaciji GZS, obrnila na Gasilsko zvezo Slovenije. Slednja je v odgovoru, z dne 2.11.2009, pojasnila, da sta z njihove strani tipizirani dve vrsti kombinezonov za gašenje požarov v naravi proizvajalca Prevent Mislinja d.o.o., in sicer dne 4.3.2008 Gasilski zaščitni kombinezon za gašenje požarov z oznako K_217 in dne 10.9.2009 Gasilski zaščitni kombinezon za gašenje požarov z oznako K_217 NO. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bil v obravnavanem primeru izbrani ponudnik ponudil gasilski kombinezon z oznako K_217. Slednji pa je bil tipiziran že dne 4.3.2008, kar je pred rokom za oddajo ponudbe. Na podlagi česar gre zaključiti, da v obravnavanem primeru ponujeni sporni kombinezon izpolnjuje naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije, zaradi česar gre vlagateljev zahtevek za revizijo zavrniti.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker zahtevek za revizijo ni utemeljen, je Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljenega zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je Državna revizijska komisija na podlagi 4. odstavka 22. člena ZRPJN in ugotovljene višine že vplačane takse za revizijo v višini 700,00 EUR odločila, da mora vlagatelj vplačati v roku 15 dni na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 700,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 11.11.2009 mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana,
- Gasilska oprema d.o.o., Koprska 94, Ljubljana,
- WEBO d.o.o., Dragomelj 84, Domžale,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne, službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.