018-240/2009 šolski center Novo mesto

Številka: 018-240/2009-6

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija), je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 - popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 in 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Državne revizijske komisije Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter članic Državne revizijske komisije mag. Nataše Jeršič in Sonje Drozdek-šinko, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "storitve tehničnega varovanja, fizičnega varovanja in odvoz gotovine" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik SINTAL, d. d., Litostrojska cesta 38, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), katerega po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Zmagoslav Marovt, Rozmanova ulica 12/1, 1001 Ljubljana, zoper ravnanje naročnika šOLSKI CENTER NOVO MESTO, šegova ulica 112, 8000 Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 27. oktobra 2009 soglasno

ODLOČILA

Vlagateljeva vloga, poimenovana "Zahteva za nadaljevanje postopka revizije javnega naročila št. JN:8/R/varovanje/2009 za izbiro izvajalca storitev tehničnega varovanja, fizičnega varovanja in odvoz gotovine za potrebe šolskega centra Novo mesto za obdobje od septembra 2009 do avgusta 2011", z dne 09. oktobra 2009, se kot preuranjena zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 17. avgusta 2009 sprejel "SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA" oddaje javnega naročila "storitve tehničnega varovanja, fizičnega varovanja in odvoz gotovine" po postopku zbiranja ponudb (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Naročnik je dne 04. septembra 2009 izdal "SKLEP O IZBIRI NAJUGODNEJšEGA PONUDNIKA" številka JN 8/R/varovanje/2009 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katere izhaja, da se kot najugodnejši ponudnik izbere ponudnik GVS, d. d., Ljubljanska cesta 27, 8000 Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 07. septembra 2009, dne 16. septembra 2009 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti, priporočeno s povratnico na pošto oddal zahtevek za revizijo, z dne 11. septembra 2009, ki ga je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke, prejel dne 17. septembra 2009 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo (primarno) predlaga, da Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi naročnikovo odločitev o oddaji naročila, podrejeno pa, da razveljavi celoten postopek oddaje zadevnega javnega naročila, vključno z vabilom k oddaji ponudb. Vlagatelj zahteva tudi, da mu naročnik povrne "stroške z revizijo" in odvetniško nagrado za zastopanje.

V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj očita naročniku, da je ta v postopku oddaje zadevnega javnega naročila grobo kršil temeljna načela javnega naročanja, zlasti še načeli enakopravne obravnave ponudnikov in transparentnosti javnega naročanja. Vlagatelj zatrjuje, da je na odpiranju ponudb naročnik v ponudbi ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, kot poslovno skrivnost prikril ponudbeno ceno, zoper takšno ravnanje naročnikove strokovne komisije pa je vlagateljev predstavnik protestiral že na odpiranju ponudb. Naročnik, po zatrjevanju vlagatelja, zadevne ponudbene cene ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, na odpiranju ponudb ni prebral, v zapisnik pa jo je vpisal šele po odpiranju ponudb, saj ga je strokovna komisija naročnika sestavila, podpisala in poslala pozneje. Takšno ravnanje naročnika vlagatelju vzbuja upravičen dvom v pravilnost izvedenega postopka, je nezakonito in šikanozno do vlagatelja, prav tako pa lahko pomeni, kot zaključuje vlagatelj, da je naročnikova strokovna komisija ponudniku, katerega ponudba je bila izbrana kot najugodnejša, naknadno omogočila zamenjavo dokumentov.

Vlagatelj je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti, dne 09. oktobra 2009 priporočeno s povratnico na pošto oddal vlogo "Zahteva za nadaljevanje postopka revizije javnega naročila št. JN:8/R/varovanje/2009 za izbiro izvajalca storitev tehničnega varovanja, fizičnega varovanja in odvoz gotovine za potrebe šolskega centra Novo mesto za obdobje od septembra 2009 do avgusta 2011", z dne 09. oktobra 2009 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo), v kateri zahteva nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom številka 018-240/2009-2, izdanim dne 13. oktobra 2009, pozvala, da ji nemudoma po prejemu omenjenega poziva posreduje celotno originalno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila in postopka revizije oddaje tega javnega naročila. Naročnik je poziv, kakor to izhaja iz Državni revizijski komisiji vrnjene poštne povratnice, prejel dne 15. oktobra 2009, dne 16. oktobra 2009 pa je Državna revizijska komisija prejela dokumentacijo, ki ji jo je odstopil naročnik.

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek revizije postopka oddaje zadevnega javnega naročila, ter proučitvi navedb vlagatelja, podanih v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, je Državna revizijska komisija na podlagi 23. člena ZRPJN odločila tako kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN izhaja, da mora vlagatelj v zahtevku za revizijo med drugim navesti tudi potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN (6. točka četrtega odstavka 12. člena ZRPJN).

Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da so predmet zadevnega javnega naročila (v pretežnem delu) storitve, ki se na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list Republike Slovenije, številka 128/2006 in 16/2008; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) uvrščajo v Seznam storitev B (tehnično in fizično varovanje), kar v posledici pomeni, da
a) se za oddajo zadevnega javnega naročila uporabljajo določbe ZJN-2, ki določajo tehnične specifikacije in pravila za objavo obvestil o oddaji naročila (torej določbe 20. člena ZJN-2),
b) ob upoštevanju prvega odstavka 22. člena ZRPJN znaša taksa, ki bi jo vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo moral plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, 700,00 eurov. Gre namreč za postopek oddaje javnega naročila storitev, ki ga naročniku ni treba objaviti na portalu javnih naročil (uporabljajo se namreč le pravila ZJN-2 za objavo obvestil o oddaji naročila).

Ob pregledu vlagateljevega zahtevka za revizijo je Državna revizijska komisija ugotovila, da vlagatelj v njem ni navedel potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN (torej potrdila o vplačilu takse v višini 700,00 eurov), naročnik pa vlagatelja kljub določbi petega odstavka 12. člena ZRPJN (ki določa, da v primeru, če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni) ni pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo. Ker iz drugega odstavka 16. člena ZRPJN izhaja, da vlagatelj lahko nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo v primeru, da odločitve naročnika o zahtevku za revizijo ne prejme v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, vlagateljev zahtevek za revizijo pa v trenutku izdaje te odločitve (sklepa) Državne revizijske komisije še (vedno) ni popoln (vlagatelj v zahtevku za revizijo namreč ni navedel potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN, torej potrdila o vplačilu takse v višini 700,00 eurov), Državna revizijska komisija zaključuje, da je obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo vloženo preuranjeno. Vlagatelj bo lahko postopek revizije postopka oddaje javnega naročila "storitve tehničnega varovanja, fizičnega varovanja in odvoz gotovine" pred Državno revizijsko komisijo, ko bo zahtevek za revizijo popoln, nadaljeval
- na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN,
- na podlagi drugega odstavka 16. člena ZRPJN (v primeru, da v 20 dneh od dne, ko bo naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, vlagatelj ne bo prejel odločitve naročnika o njegovem zahtevku za revizijo). Naročnika gre pri tem zgolj iz previdnosti spomniti, da se v skladu s 4. točko prvega odstavka 34. člena ZRPJN oziroma drugim odstavkom istega člena z globo za prekršek kaznujeta naročnik, razen neposrednega proračunskega uporabnika, in odgovorna oseba naročnika, če ne sprejme(ta) odločitve o zahtevku za revizijo v roku iz 16. člena ZRPJN.

V posledici navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljevo vlogo, poimenovano "Zahteva za nadaljevanje postopka revizije javnega naročila št. JN:8/R/varovanje/2009 za izbiro izvajalca storitev tehničnega varovanja, fizičnega varovanja in odvoz gotovine za potrebe šolskega centra Novo mesto za obdobje od septembra 2009 do avgusta 2011", z dne 09. oktobra 2009, ki po vsebini predstavlja obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, kot preuranjeno zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 27. oktobra 2009


Predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- šOLSKI CENTER NOVO MESTO, šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
- Odvetniška pisarna Zmagoslav Marovt, Rozmanova ulica 12/1, 1001 Ljubljana
- GVS, d. d., Ljubljanska cesta 27, 8000 Novo mesto
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana