018-239/2009 Občina Slovenska Bistrica

Številka: 018-239/2009-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006, 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članic Sonje Drozdek šinko in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izvedba projekta v sklopu operacije Regijski center za ravnanje z odpadki štajerske regije - izgradnja centra za ravnanje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica", na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje RIKO d.o.o., Bizjanova 2, Ljubljana s partnerjema podjetjem GRANIT d.d., Ljubljanska 69, Slovenska Bistrica in podjetjem DRAVA VODNOGOSPODARSKO PODJETJE PTUJ d.d., Žnidaričevo nabrežje 11, Ptuj, ki jih zastopa Odvetniška družba Podjed o.p.- d.o.o., Puharjeva ulica 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: naročnik), dne 03.11.2009 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 354-48/2009-128-1031, z dne 31.08.2009.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 10.984,00, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 12.03.2009 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku, ki ga je na Portalu javnih naročil objavil dne 07.05.2009, pod številko JN 3580/2009 in v Uradnem glasilu EU, dne 08.05.2009, pod št. 2009/S 88-126870. Naročnik je z Odločitvijo o oddaji naročila, št. 354-48/2009-128-1031, z dne 31.08.2009, izvedbo razpisanih gradbenih del oddal ponudniku NIVO, gradnje in ekologija d.d., Lava 11, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).
Vlagatelj je dne 02.09.2009 zahteval vpogled v dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in v ponudbo izbranega ponudnika. Vpogled je bil opravljen dne 09.09.2009, o čemer je sestavljen zapisnik.

Zoper naročnikovo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo (dokument, z dne 11.09.2009). Vlagatelj navaja, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in nepravilna ter da je naročnik izbranemu ponudniku omogočil dopolnitev ponudbe v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije.
Vlagatelj navaja, da se dimenzije bal stiskalnice, ki jo je ponudil izbrani ponudnik, ne ujemajo z razpisno dokumentacijo (na strani 236, obrazec 5.20, pozicija 7), v kateri so zahtevane dimenzije: 1.100mm/720mm/1.500mm (oziroma nastavljivo). Izbrani ponudnik, zatrjuje vlagatelj, je ponudil stiskalnico, ki proizvaja bale dimenzije 700mm/800mm/600-1.203mm, poleg tega pa iz ponudbene dokumentacije tudi ni razvidno, da so dimenzije predmet drugačnih nastavitev oziroma, da so nastavljive. Vlagatelj poudarja, da je na ustrezno dimenzijo bal vezanih več modalitet projekta, od katerih sta najpomembnejši transport in skladiščenje bal.
Vlagatelj navaja, da stiskalnica bal, ki jo ponuja izbrani ponudnik, ne ustreza pogoju za gostoto vstopnega materiala, ki jo je naročnik definiral v razpisni dokumentaciji (na strani 326, obrazec 5.20, pozicija 7), pri čemer je navedel, da mora biti stiskalnica sposobna obdelati
materiale gostote od 20 do 150 kg/mÂł, iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika pa izhaja, da ponujena stiskalnica bal omogoča gostoto vstopnega materiala do cca 60 kg/mÂł, preostanek, vse do 150 kg/mÂł, pa ne omogoča. Količinska ustreznost gostote vstopnega materiala, poudarja vlagatelj, predstavlja enega glavnih elementov namembnosti naprave, zato odstopanja iz tega stališča niso dopustna in jih naročnik tudi ni predvidel.
Vlagatelj navaja, da je naročnik v obrazcu 5.20 prav tako navedel, da mora biti stiskalnica sposobna obdelati sekundarne surovine (npr. papir, karton, plastika, PET, itdâ??). Vlagatelj ugotavlja, da je stiskalnica, ki jo je ponudil izbrani ponudnik, primerna zgolj za materiale z gostoto do 60 kg/mÂł in ni zmožna obdelati PET (Polyethylene terephthalate), saj je to domena boljših in dražjih modelov. Stiskalnica izbranega ponudnika, še ugotavlja vlagatelj, pa prav tako nima sistema predstiskanja, kljub temu, da je naročnik takšno zahtevo postavil v odgovoru na vprašanje enega izmed ponudnikov (16.06.2009), kjer je zapisal, da morajo ponudniki vse že definirane specifikacije upoštevati, da variantne ponudbe niso dopustne ter da je potrebno predvideti balirno stiskalnico s sistemom za predstiskanje.
Vlagatelj nadalje ugotavlja, da je naročnik svoje zahteve glede glavnega objekta (reaktorske hale) preciziral v točki 3.2.4 (stran 243), kjer je med drugim navedel, da kovinska vroče cinkana konstrukcija nosi goreteks ponjave iz sintetike, sidrane na temelje in da poteka odsesani zrak preko komandnega kontejnerja v biofilter.
Vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik ponudil halo proizvajalca Haltec oziroma tako imenovani industrijski skladiščni šotor, ki ne zadostuje tehničnim specifikacijam, saj gre za aluminijasto konstrukcijo in ne za v celoti vroče cinkano konstrukcijo.
Razpisna dokumentacija, nadaljuje vlagatelj, tudi določa (v točki 1.1.5 na strani 199), da mora imeti konstrukcija življenjsko dobo več kot 50 let. Vlagatelj zatrjuje, da je stroka soglasna v tem (kar potrjuje tudi Mednarodni inštitut za aluminij), da znaša življenjska doba stavb, pri katerih se kot gradnik uporablja aluminij, od 30 do 50 let. Ker je naročnik zahteval, da mora imeti konstrukcija življenjsko dobo več kot 50 let, je ponudba izbranega ponudnika neprimerna tudi iz navedenega razloga.
Vlagatelj nadalje navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna tudi v delu, ki zadeva čiščenje izstopnega zraka iz hale. Naročnik je namreč tako v razpisni dokumentaciji (v 3. poglavju na 245. strani) kot tudi v dodatnih pojasnilih (Zajemanje plinov, z dne 16.06.2009) in prav z tako v obrazcu 5.20 (razdelek 16) zahteval ponudnikovo natančno specifikacijo biofiltra. Izbrani ponudnik tudi na poziv naročnika, z dne 27.07.2009, v katerem je naročnik ugotovil, da izbrani ponudnik v obrazcu 5.20 ni ponudil opreme v skladu z zahtevami tehničnih specifikacij, sporne pozicije ni podrobno pojasnil, pač pa je podal zgolj splošno ugotovitev, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz tehničnih specifikacij.
Vlagatelj še navaja, da je s strani izbranega ponudnika ponujena dimenzija prečrpalnih jaškov za izcedne vode iz PE, dimenzije 2000 mm, v nasprotju s Pravilnikom o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št 5/2000), ki zahteva, da znaša premer jaškov za izcedne vode za globine večje od 2,5 m najmanj 2500 mm.
Vlagatelj še ugotavlja, da je ponudba izbranega ponudnika tudi nepravilna, saj je naročnik zahteval originalne dokumente oziroma overjene kopije dokumentov, ki izkazujejo, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa ni imel blokiranega računa. Izbrani ponudnik, zatrjuje vlagatelj, ponudbe ni pravilno dopolnil, saj je za poslovni račun, ki ga ima odprtega pri banki Unicredit, predložil neožigosano izjavo, priloženo potrdilo pa je neoverjena kopija.
Vlagatelj še zatrjuje, da izbrani ponudnik ni podal zahtevanih dokazil za izpolnjevanje pogoja L, ki določa, da bo ponudnik vgradil opremo, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene s strani naročnika v tehničnih specifikacijah (Poglavje 3). Kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja, ugotavlja vlagatelj, je naročnik predvidel predložitev Obrazca 5.20 (Obrazec obvezne opreme za center za ravnanje z odpadki) in Obrazca 5.21 (Obvezna vsebina idejnih rešitev s prilogami). Kot zatrjuje vlagatelj, izbrani ponudnik ustreznih dokazil in prilog ni priložil, saj vsi predloženi dokumenti navajajo zgolj podatke iz idejnega projekta, oprema, tehnologija in ostali deli, iz katerih bi bilo razvidno kaj dejansko ponuja, pa niso priloženi v ponudbo. Ker navedene pomanjkljivosti ni mogoče uvrstiti med formalne pomanjkljivosti, nadaljuje vlagatelj, je naročnik ravnal v nasprotju z 78. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/08 in 34/08; v nadaljevanju ZJN-2), ko je izbranega ponudnika pozval na dopolnitev, s tem pa je naročnik posegel tudi v načelo enakopravnosti.
Vlagatelj še zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna tudi iz razloga, ker predložena izjava o tem, da ima poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, ni resnična. Vlagatelj trdi, da je pridobil izjavo, da izbrani ponudnik v okviru projekta Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje, ni poravnal svojih obveznosti takratnemu podizvajalcu, in sicer podjetju Econo projektiranje d.o.o., Ljubljana. Navedeno podjetje, zatrjuje vlagatelj, je sklenilo podizvajalsko pogodbo s podjetjem AWTS d.o.o., Ljubljana. Ker je plačilo slednjemu pogojeno s plačilom izbranega ponudnika podjetju Econo projektiranje d.o.o., Ljubljana, to pomeni, da izbrani ponudnik nima poravnanih vseh obveznosti do podizvajalcev (vlagatelj prilaga račun).
Vlagatelj predlaga, da se izpodbijana odločitev razveljavi in zahteva povrnitev revizijskih stroškov, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi (32.077,50 EUR za sestavo revizijskega zahtevka, 20% DDV, 100 EUR za administrativne stroške in povračilo vplačane takse).

Naročnik je s sklepom, z dne 22.09.2009, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov (dokument št. 354-48/2009-161-1031). Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik na strani 211, pri opisu karakteristik/oznak navedel naslednje dimenzije bale: 700mm/800mm/600-1.200mm (oziroma nastavljivo), kar pomeni, da vlagateljev očitek, da iz ponudbe ni razvidna možnost drugačnih nastavitev, ne drži. V razpisni dokumentaciji, ugotavlja naročnik, je navedeno: poz 1-14 Balirka za baliranje izločenih frakcij 30kW, povezovanje bal z žico, teža bal 300-470kg/ mÂł, kapaciteta 200 mÂł/h oz. 5t/h.
Kot zatrjuje naročnik, je izbrani ponudnik ponudil stiskalnico bal s povprečno storilnostjo 247 mÂł/h, z močjo motorja min. 30kW ter dimenzijo bal, ki je nastavljiva, s čimer je zadoščeno izpolnjevanju najpomembnejših parametrov, ki so potrebni za nemoteno delovanje linije.
Naročnik še navaja, da izbrani ponudnik ni nikjer navedel, da stiskalnica omogoča gostoto vstopnega materiala zgolj do 60 kg/ mÂł, pač pa je navedel, da je nastavljiva in se posledično prilagaja naročnikovim željam in potrebam. Iz navedenega sledi, zatrjuje naročnik, da se ne more upoštevati samo karakteristik osnovnega modela.
Izbrani ponudnik, še zatrjuje naročnik, je v ponudbi navedel (stran 211, pozicija 7), da je s ponujeno stiskalnico mogoče stiskati naslednji material: sekundarne surovine (npr. papir, karton, plastiko, PET, itd ...), s čimer je zadostil zahtevam iz razpisne dokumentacije. Naročnik navaja, da je posredoval dodatna pojasnila glede stiskalnice, pri čemer je zapisal, da je potrebno zaradi uporabe stiskalnice za različne vrste materialov predvideti stiskalnico s sistemom za predstiskanje, obrazec 5.20 v poziciji 7 pa ne opredeljuje zahteve po opredelitvi stiskanja, pač pa je to zahtevano z vrsto vstopnega materiala. Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik navedel, da stiskalnica, poleg ostalih materialov, omogoča tudi obdelavo PET, kar pomeni, da je takšna obdelava možna le s predstiskanjem. Naročnik zatrjuje, da znaša gostota PET materialov več kot 1000 kg/mÂł za neobličen material, s čimer je izpolnjena zahteva po stiskanju materialov gostote do 150kg/ mÂł.
Naročnik zatrjuje, da je izbrani ponudnik v obrazcu ponudbe 5.21 (Obvezna vsebina idejnih rešitev - stran 275) opisno navedel, da je kovinska vroče cinkana konstrukcija pokrita z goreteks ponjavo iz sintetike, sidrane na temelje. V obrazcu 5.20 je v poziciji 16 (Reaktorska hale za kompost) navedeno, da je konstrukcija vroče cinkana, iz predložene prospektne dokumentacije (stran 250) pa je podrobno razvidna sestava konstrukcije. Izbrani ponudnik, ugotavlja naročnik, je navedel, da je konstrukcija iz aluminija ter da so jekleni vezni in nosilni elementi vroče cinkani, pri čemer je zapisal tudi, da pri aluminijasti konstrukciji ni omejitve življenske dobe (kar izpodbija vlagateljevo trditev o tem, da ne presega z razpisom določenih 50 let). Naročnik meni, da je vlagateljeva trditev, ki se nanaša na življenjsko dobo aluminija izvzeta iz konteksta mednarodnega združenja. Naročnik zatrjuje, da ponujena reaktorska hala za kompost dosega zastavljene kriterije, oziroma jih v nekaterih delih celo presega. Vsi konstrukcijski elementi, še poudarja naročnik, morajo glede na razpisna določila ter veljavno zakonodajo ustrezati vsem standardom, v tem primeru standardu - high impact anodised aluminium type 6082&6005 AT6 - skladno z DIN 4112.
Naročnik še navaja, da je izbrani ponudnik v ponudbi (stran 275) navedel, da zrak, odsesan iz kanalov pod kopami v obeh halah oziroma bioreaktorjih, vodi s skupno odvodno cevjo v biofilter, kapacitete 18.000 mÂł/h, da je bofilter prekrit s posebno zaščitno tkanino tipa kot npr. goreteks, da znašajo dimenzije biofiltra 15x10x2m in da je dno iz AB plošče, nagnjene 1%, za odtok kondenzata po dnu in naprej v bazen izcednih vod.
Naročnik nadalje navaja, da je v zahtevi za dopolnitev ponudbe, z dne 27.07.2009, in sicer v 9. točki pozval izbranega ponudnika na pojasnila v zvezi z nakladalcem na kolesih (sortirnica), dozirnim trakom z odpiralcem vreč (sortirnica), magnetnim izločevalcem (sortirnica), sortirnim strojem z vrtečimi valji (sortirnica), balističnim separatorjem (sortirnica), sortirno kabino (sortirnica), stiskalnico bal (sortirnica), viličarjem za transport bal (sortirnica), kontejnerjem (sortirnica), nakladalcem na kolesih (kompostarna), drobilcem (kompostarna in sortirnica), samohodnim obračalcem/mešalcem, mobilnim sejalnim bobnom, zračnim separatorjem in reaktorskimi halami za kompost. Izbrani ponudnik, navaja naročnik, je v posredovanih dodatnih pojasnilih, z dne 05.08.2009, navedel, da je oprema, ki je zahtevana v razpisni dokumentaciji že ponujena v ponudbi. Ravno tako je k vsakemu obrazcu (že v ponudbo) priložen prospekt in tehnična dokumentacija, ki pa je delno priložena v tujem jeziku. Kot ugotavlja naročnik, je izbrani ponudnik v prilogi posredoval še vse prevode. Dodatno je bilo podano zgolj pojasnilo k opisu sortiranja komunalnih odpadkov pri balističnem separatorju, kjer je bilo navedeno, da je bil ponujen zmogljivejši balistični separator, in sicer zaradi doseganja razpisane kapacitete.
Naročnik še navaja, da ni zahteval dodatne specifikacije biofiltra poleg tiste, ki je bila predložena že s ponudbo v obrazcu 5.21 (na strani 275), zato izbrani ponudnik ponudbe v tem delu ni bil dolžan dopolniti.
V zvezi vlagateljevimi očitki, ki se nanašajo na jaške, naročnik navaja, da je bila upoštevana veljavna zakonodaja na področju ravnanja z odpadki, in sicer Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09), ki ne določa dimenzij jaškov, in katera je nadomestila Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00), ki ga je navedel vlagatelj.
Naročnik nadalje zatrjuje, da je izbrani ponudnik priložil izjavo 3, podpisano s strani imenovanega podizvajalca, da so poravnane vse zapadle obveznosti iz predhodnih naročil. Izbrani ponudnik, poudarja vlagatelj, ima pogodbeni odnos s projektantom ECONO d.o.o, ki je izjavo potrdil, podjetje AWTS d.o.o., pa je le podizvajalec podjedjetja ECONO d.o.o. in ni v pogodbenem odnosu z izbranim ponudnikom.
Naročnik še navaja, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil originalno potrdilo AJPESA, in sicer S.BON-1/P in BON-2, skupaj s potrdili bank. Ker je naročnik ugotovil, da predloženi dokumenti ne izkazujejo izpolnjevanja pogoja E, je izbranega ponudnika pozval k predložitvi ustreznih pojasnil in dokazil vseh poslovnih bank. Izbrani ponudnik, še navaja naročnik, je predložil potrdila sedmih poslovnih bank za zahtevano obdobje, med njimi tudi za Unicredit banko d.d., pri čemer je izjava podpisana s strani dveh odgovornih svetovalk in ni žigosana, potrdilo o plačilni sposobnostti pa je bilo podpisano in žigosano (naročnik se v zvezi s tem sklicuje tudi na odločitev Državne revizijske komisije št. 018-94/2009).

Vlagatelj je z dopisom, z dne 06.10.2009, naročnika obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj ponavlja očitke iz revizijskega zahtevka in odgovarja na naročnikove navedbe, s katerim je slednji odločil o revizijskemu zahtevku.
Vlagatelj navaja, da ima ponujena stiskalnica bal dve fiksno določeni dimenziji (700mmx800mm) in eno nastavljivo dimenzijo (600-1.200mm). Vlagatelj opozarja, da širina bale odstopa za 400mm, višina za 80mm, dolžina pa odstopa kljub temu, da je nastavljiva (od 900 do 300mm). Dikcijo "nastavljivo", poudarja vlagatelj, je možno razumeti zgolj tako, da ponudnik ponudi posamezne dimenzije, ki so sicer nastavljive, a morajo omogočati nastavitev na dimenzijo/e, kot jih je zahteval naročnik.
Vlagatelj poudarja tudi, da stiskalnica, ki ga ponuja izbrani ponudnik, omogoča stiskanje do zgolj 60kg/mÂł in ne do 150kg/mÂł kot je to zahteval naročnik. Vlagatelj poudarja, da je obravnavanega razloga ponudba izbranega ponudnika nepopolna, kljub temu, da je izjavil, da lahko artikel prilagodi željam in potrebam naročnika.
Vlagatelj se tudi ne strinja z naročnikovo trditvijo, da ponudba izbranega ponudnika v najpomembnejših parametrih ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije, saj je naročnik na opisan način posamezne dele specifikacije arbitrarno spremenil v "pomembnejše elemente". Naročnik je s tem ravnal v nasprotju z 81. členom ZJN-2 in v nasprotju z načelom enakopravnosti.
Vlagatelj poudarja, da so netočne tudi naročnikove ugotovitve o tem, da stiskalnica izbranega ponudnika lahko stiska tudi PET. Obdelava PET, zatrjuje vlagatelj, je sicer mogoča, a ne z modelom, ki ga ponuja izbrani ponudnik, temveč z dražjimi modeli in z drugačnimi tehničnimi karakteristikami. Vlagatelj poudarja, da stiskalnica izbranega ponudnika ne omogoča stiskanja PET, nima ustrezne moči in ne omogoča predstiskanja.
Vlagatelj še navaja, da je izbrani ponudnik v obrazcu 5.21 navedel, da ponuja reaktorsko halo za kompost, ki vsebuje kovinsko vroče cinkano konstrukcijo pokrito z goreteks ponjavo, a je hkrati tudi zapisal, da je konstrukcija iz aluminija, vroče cinkani pa so zgolj nekateri deli konstrukcije. S kombinacijo različnih vrst kovin, poudarja vlagatelj, izbrani ponudnik ni sledil zahtevam naročnika, in to ne zgolj z vidika neizpolnjevanja zahteve po vroče cinkani konstrukciji, temveč tudi z vidika življenske dobe konstrukcije.
Vlagatelj še poudarja, da izbrani ponudnik v Obrazcu 5.20 ni navedel, da ponuja biofilter, temveč je podal zgolj pavšalno navedbo, da "ustreza zahtevam po čiščenju izstopnega zraka iz hale". Izbrani ponudnik, zatrjuje vlagatelj, torej ni ni ustrezno navedel, da ponuja biofilter, kot je to zahteval naročnik. Ker vlagatelj ni imel vpogleda v celotno ponudbo izbranega ponudnika naproša Državno revizijsko komisijo, da preveri, ali opisan tip hale v idejni rešitvi ustreza tipu, ki ga je izbrani ponudnik ponudil v Obrazcu 5.20. Odstopanja med idejnim projektom in Obrazcem 5.20 zaključuje vlagatelj, so namreč vezana predvsem na biofilter, prezračevanje in konstrukcijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 15.10.2009, ki ga je Državna revizijska komisija prejela istega dne, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 16.10.2009 od naročnika zahtevala dodatno dokumentacijo, ki jo je prejela dne 21.10.2009.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanemu primeru je med strankama spor zlasti v tem, ali je ponudba izbranega ponudnika primerna in popolna oziroma ali ustreza vsem tehničnim specifikacijam iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj tudi očita naročniku, da je izbranemu ponudniku omogočil dopolnitev ponudbe, v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije in zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna.

Vlagatelj (med drugim) očita naročniku, da izbrani ponudnik ni izpolnil pogoja iz točke F Poglavja 1 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Naročnik je v točki F Poglavja 1 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe zapisal:

"POGOJ:
F
da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja" in "da imenuje podizvajalce, ki prevzamejo dela v vrednosti nad 10% ponudbene vrednosti".

Naročnik je od ponudnikov kot dokaz izpolnjevanja citiranega pogoja (v primeru, da nastopajo s podizvajalci z deležem večjim od 10% ponudbene vrednosti in imajo sedež v Republiki Sloveniji) zahteval naslednje dokumente oziroma je zapisal: "Podpisana in potrjena izjava 2, izjava 3 in Obrazec 5.8. V primeru, da ponudnik na razpisanem javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati in potrditi izjavo št. 5. Izjava mora biti original oziroma overjena kopija dokumentov".

Naročnik je torej v dokaz izpolnjevanja predmetnega pogoja v razpisno dokumentacijo predložil Obrazec 5.8 (Spisek imenovanih podizvajalcev - podizvajalci, ki prevzemajo dela v vrednosti nad 10% ponudbene vrednost), ki so ga morali ponudniki izpolniti z nazivom in s podatki o podizvajalcih, z odstotkom vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec v odnosu na skupni znesek pogodbe in z njegovimi izkušnjami pri podobnih delih. Obrazec so morali ponudniki tudi podpisati, žigosati ter izpolniti s krajem in datumom. Ravno tako so morali ponudniki priložiti, izpolniti, podpisati in žigosati Izjavo št. 2, ki vsebuje s strani naročnika vnaprej pripravljen tekst, in sicer (med drugim): "Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev, dobaviteljev blaga in kooperantov v predhodnih postopkih javnega naročanja". Ponudniki so morali v dokaz izpolnjevanja sporne naročnikove zahteve priložiti tudi Izjavo št. 3 (Izjava o poravnanih obveznostih ponudnika imenovanemu podizvajalcu v predhodnih naročilih), ki so jo morali podpisati podizvajalci, ki sodelujejo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila (z deležem, ki je večji od 10% ponudbene vrednosti), in sicer so s podpisom slednje potrdili, da so jim ponudniki poravnali vse zapadle obveznosti iz predhodnih naročil.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je slednji oddal ponudbo z enim podizvajalcem, in sicer s podjetjem ECONO PROJEKTIRANJE d.o.o., Ljubljana (kar med strankama v tem postopku ni sporno), ki naj bi prevzel dela v 10,5% vrednosti od skupne ponudbene cene. Izbrani ponudnik je izpolnil, podpisal in žigosal Obrazec št 5.8 in Izjavo št. 2, v ponudbo pa je predložena tudi Izjava št. 3, s katero je podizvajalec (torej podjetje ECONO PROJEKTIRANJE d.o.o., Ljubljana) izbranemu ponudniku izrecno potrdil, da mu iz predhodnih postopkov oddaje javnih naročil ničesar ne dolguje oziroma da mu je poravnal vse zapadle obveznosti iz predhodnih javnih naročil.

Ker je izbrani ponudnik v zvezi s predmetnim pogojem izpolnil prav vse zahteve naročnika, vlagatelj pa je tudi sicer v dokaz svoje trditve predložil zgolj račun (št. 08-019, z dne 30.10.2008), ki je zapadel v plačilo dne 31.01.2009 (torej skoraj pet mesecev pred potekom roka za oddajo ponudb) in izjavo, ki jo je napisal sam ("Podjetje AWTS kot podizvajalec podizvajalca Econo d.d., izjavlja, da Nivo d.d., kot izvajalec del kljub urgencam ni poravnal nekaterih s strani Nivoja potrjenih-odobrenih in že zapadlih računov."), je Državna revizijska komisija vlagateljev očitek zavrnila.

Vlagatelj tudi očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna iz razloga, ker je po naročnikovemu pozivu za poslovni račun, ki ga ima odprtega pri banki Unicredit, predložil zgolj neožigosano izjavo, priloženo potrdilo pa je neoverjena kopija.

Kot izhaja iz dokumentacije iz spisa, je naročnik pozval izbranega ponudnika k dopolnitvi ponudbe z dopisom št. 354-48/2009-97, z dne 27.07.2009 (Zahteva za dopolnitev ponudbe št. OS 934). Naročnik je dopisu predložil seznam ugotovljenih formalnih nepopolnosti (pod rubriko "Ugotovitev") in predlog ukrepov za sanacijo le-teh (pod rubriko "Ukrep/Opomba"). Naročnik je med drugim ugotovil (pod rubriko "Ugotovitev"), da je izbrani ponudnik predložil potrdila za 7 poslovnih bank, iz katerih ni razvidno stanje o neblokadi za zahtevano obdobje (od 07.11.2008 do 07.05.2009), iz potrdila Hypo Alpe-Adria bank d.d., pa naj bi bilo razvidno, da je imel izbrani ponudnik blokiran račun med 04.03.2009 in 02.06.2009, pri čemer je izbrani ponudnik v ponudbo predložil izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega nobenega računa. Naročnik je v zvezi z navedenim pozval izbranega ponudnika na dopolnitev ponudbe oziroma je v zvezi s tem v rubriko "Ukrep /Opomba" zapisal: "Ponudnik poda ustrezno pojasnilo in predloži ustrezna dokazila vseh poslovnih bank".
Ker je izbrani ponudnik (s pojasnilom oziroma z dopolnitvijo ponudbe, z dne 05.08.2009) predložil potrdila vseh sedmih poslovnih bank (Banke Koper d.d., Nove Ljubljanske banke d.d., Abanke Vipe d.d., Nove Kreditne banke Maribor d.d., Banke Celje d.d., Hypo Alpe-Adria - Banke d.d. in UniCredit Banke Slovenije d.d) in ker naročnik (v pozivu k dopolnitvi ponudbe) ni izrecno zahteval, da mora izbrani ponudnik predložiti potrdila v originalu (oz. v overjeni fotokopiji) je Državna revizijska komisija predmetni očitek vlagatelja zavrnila oziroma dejstva, da je dokument za UniCredit Banke Slovenije d.d. (iz katerega sicer izhaja, da v zadnjih 365-ih dneh (do vključno 29.07.2009) ni imel blokiranega transakcijskega računa, s čimer je posledično izpolnil predmetni pogoj iz točke E Poglavja 1 oziroma izkazal, da v obdobju od 07.11.2008 do 07.05.2009 oziroma v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa ni imel blokiranega nobenega računa) predložil v kopiji (čeprav je sicer sama razpisna dokumentacija v tem segmentu zahtevala predložitev originalnih dokumentov oz. overjenih fotokopij) ni štela v škodo izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija je zavrnila tudi očitek vlagatelja, ki se nanaša na dimenzije ponujenih jaškov za izcedne vode, ki naj ne bi bile skladne z dimenzijami, ki jih določa Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00). Kot pravilno ugotavlja naročnik, je navedeni pravilnik prenehal veljati z dnem uveljavitve Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09), ki je pričela veljati dne 29.03.2006.

Vlagatelj tudi zatrjuje, da izbrani ponudnik ni (že v ponudbo) predložil zahtevanih dokazil za izpolnjevanje pogoja L iz 1. Poglavja razpisne dokumentacije, kjer je navedeno, da bo ponudnik vgradil opremo, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene s strani naročnika v tehničnih specifikacijah (Poglavje 3. razpisne dokumentacije) in da ga je naročnik v okviru teh pomanjkljivosti nezakonito pozval na dopolnitev ponudbe (v delu, ki se nanaša na predmet javnega naročila).

Kot dokaz izpolnjevanja navedenega pogoja so morali ponudniki predložiti izpolnjena obrazca 5.20 (Obrazec obvezne opreme za center za ravnanje z odpadki in 5.21 (Obvezna vsebina idejnih rešitev s prilogami). Pregled Obrazca 5.20 (na 15-ih straneh razpisne dokumentacije Poglavja 5) pokaže, da so ga morali ponudniki izpolniti z oznako proizvajalca in s karakteristikami za sedemnajst različnih kosov opreme. Obrazca 5.21 pa so morali ponudniki "predložiti idejne rešitve za projekt, vključno z grafičnimi prilogami, tehnološkimi izračuni in parametri (pri čemer je bilo potrebno upoštevati vse zahteve naročnika, opisane v Poglavju 3)".
Ker vlagatelj svojih očitkov tem delu zahtevka za revizijo ni konkretiziral temveč je navedel le, "da izbrani ponudnik ni podal ustreznih dokazil in prilog, s katerimi bi izkazoval, da bo vgradil opremo, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje" oziroma je navedel, da "predloženi dokumenti, navajajo zgolj podatke iz idejnega projekta" in še, da "navedene pomanjkljivosti ni mogoče uvrstiti v okvir definicije formalno nepopolne ponudbe", Državna revizijska komisija iz predmetnih vlagateljevih navedb ni mogla razbrati zakaj naj bi bila ponudba izbranega ponudnika iz tega razloga neprimerna oziroma katerih dokumentov oziroma podatkov izbrani ponudnik ni predložil/navedel že v ponudbo (konec koncev je vlagatelj vpogledal v tako v ponudbo izbranega ponudnika kot tudi v njeno dopolnitev, in torej tudi v oba sporna obrazca, obrazec 5.20 pa je izpolnjen v vseh sedemnajstih postavkah, priložene so tudi priloge in prospekti - na kar 106-ih straneh, prav tako pa je Obrazcu 5.21 priložen tekst na 23-ih straneh). Državna revizijska komisija je morala zato na podlagi pravila o trditvenem in dokaznem bremenu (212. in nasl. členi Zakona o pravdnem postopku; Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.), 52/2007 in 45/2008 v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN) to revizijsko navedbo zavrniti.
Državna revizijska komisija ugotavlja tudi, da naročnik izbranega ponudnika ni pozval k natančni specifikaciji biofiltra, zato vlagateljev očitek o tem, da izbrani ponudnik, kljub pozivu naročnika, sporne pozicije ni podrobno pojasnil, ni utemeljen.

Kot že izhaja iz te obrazložitve, vlagatelj zlasti očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in nepopolna (v smislu 16. in 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2) oziroma da ne izpolnjuje vseh pogojev, ki se nanašajo na samo vsebino predmeta javnega naročila.

Vlagatelj v zvezi s tem (med drugim) zatrjuje, da ponujena stiskalnica bal ne ustreza naročnikovi zahtevi iz točke 7 (Stiskalnica bal - sortirnica) Obrazca 5.20 (5. Poglavje), v skladu s katero znašajo dimenzije bal 1.100mm/720mm/1.500mm (oziroma nastavljivo).

Vlagateljeve navedbe v tem delu zahtevka za revizijo je potrebno presojati v smislu 16. in 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ter prvega odstavka 80. člena ZJN-2. 16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2 določa, da je popolna ponudba tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. 20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2 pa določa, da je neprimerna ponudba tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji. V skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (78. člen ZJN-2) izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Iz citiranih določil ZJN-2 je razvidno, da lahko naročnik najugodnejšo ponudbo izbere le izmed popolnih ponudb in da je dolžan vse nepopolne ponudbe izločiti, pri čemer je popolna ponudba samo tista, ki je (med drugim) tudi primerna, to pa je tista, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila.

Kot že izhaja iz zgornje obrazložitve, je naročnik v točki L Poglavja 1 zapisal, da mora ponudnik vgraditi opremo, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene v tehničnih specifikacijah (Poglavje 3 razpisne dokumentacije). Naročnik je v zvezi z izpolnitvijo predmetnega pogoja v razpisno dokumentacijo priložil dva obrazca, in sicer Obrazec 5.20 (Obrazec obvezne opreme za center za ravnanje z odpadki) in Obrazec 5.21 (Obvezna vsebina idejnih rešitev s prilogami).

Podrobnejši opis opreme za razpisano javno naročilo torej izhaja iz Obrazca 5.20 (Obrazec ponujene opreme za center za ravnanje z odpadki) Poglavja 5 razpisne dokumentacije. Pod zaporedno številko 7 je naročnik za Stiskalnico bal (sortirnica) navedel naslednje karakteristike:

"Material za stiskanje: sekundarne surovine (npr. papir, karton, plastika, PET, itd...)
Perforator plastične embalaže
Barva po želji investitorja

Gostota vstopnega materiala: 20-150kg/ mÂł
Povprečna storilnost: 12bal/h oz. 200mÂł/h
Gostota bal papirja: min.470kg/ mÂł
Gostota bal kartona: min. 425kg/ mÂł
Dimenzije bal: 1.100mm/720mm/1.500mm (oziroma nastavljivo)
Moč motorja: min. 30kW"

Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem v tem, da je potrebno naročnikovo zahtevo, ki se glasi "Dimenzije bal: 1.100mm/720mm/1.500mm (oziroma nastavljivo)" razumeti zgolj tako, da lahko ponudnik ponudi posamezne dimenzije, ki so nastavljive, a morajo še vedno omogočati nastavitev na tiste dimenzije, ki jih je zahteval naročnik (torej dimenzije: 1.100mm/720mm/1.500mm). Ponudnik bi torej lahko ponudil stiskalnico, ki bi na primer proizvajala bale širine od 900mm do 1.200mm, višine od 700mm do 800mm in dolžino od 1.400mm do 1.600mm.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika (Obrazec 5.20 - Obrazec ponujene opreme za center za ravnanje z odpadki - pozicija 7 - Stiskalnica bal - sortirnica) pokaže, da je v spornem segmentu ponudil stiskalnico bal proizvajalca HSM GmbH, z oznako HSM VK 4212, pri čemer je navedel naslednje karakteristike:

"Material za stiskanje: sekundarne surovine (npr. papir, karton, plastika, PET, itd..)
Perforator plastične embalaže
Barva po želji investitorja

Povprečna storilnost: 247mÂł/h
Dimenzije bal: 700x800x600-1.200mm oz. nastavljivo
Moč motorja: min. 30kW"

Navedena dimenzija bal, ki se nanaša na ponujeno stiskalnico bal z oznako HSM VK 4212 izhaja tudi iz (v ponudbo predložene) prospektne dokumentacije, iz prospektne dokumentacije proizvajalca ponujene opreme, ki se nahaja na spletni strani proizvajalca in iz (v ponudbo) priložene dimenzijske skice. Iz navedene dokumentacije tudi izhaja, da znaša presek bale 700mm x 800mm. Navedeno pomeni, da ponujena stiskalnica bal (HSM VK 4212) omogoča zgolj nastavitve po dolžini (in sicer v razponu od 600mm do 1.200mm), ostali dve dimenziji (širina in višina) pa sta fiksni. Ponujena stiskalnica ima torej dve fiksno določeni dimenziji (700mm x 800mm) in eno nastavljivo dimenzijo (600mm - 1.200mm), kar pomeni, da širina bale odstopa za 400mm, višina za 80mm, dolžina pa (kljub temu, da je nastavljiva) za 300mm oziroma, da vsaka posamična dolžina stranice bale kot tudi celotna dimenzija bale odstopa od zahtevanih dimenzij.

Naročnik v sklepu, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen navedel tudi, da je stiskalnica bal nastavljiva in da se posledično prilagaja njegovim željam in potrebam, kar pomeni, da se v obravnavanem primeru ne morejo upoštevati samo karakteristike osnovnega modela ter da pri ponujeni stiskalnici bal ne gre za bistvena odstopanja od zahtev iz razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija takšnemu stališču naročnika ne more pritrditi. V določilih ZJN-2 namreč ni mogoče najti nobene pravne podlage, ki bi omogočala takšno ravnanje naročnika, saj ZJN-2 v tem smislu ne dela nobene razlike med "bistvenimi" in "nebistvenimi" zahtevami, ki se nanašajo na samo vsebino predmeta javnega naročila. Kot že izhaja iz te obrazložitve, je v smislu 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 neprimerna ponudba tista ponudba, ki ne vsebuje (vseh) pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila, takšno (neprimerno in posledično nepopolno) ponudbo pa je naročnik dolžan izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Če je naročnik mnenja, da bi mu ustrezala tudi drugačna velikost bal, bi moral navedeno upoštevati že pri pripravi same razpisne dokumentacije v spornem segmentu oziroma zahtevati temu primerno dimenzijo bal (naročnik bi lahko na primer dimenzije bale določil v razponu ali pa dimenzij sploh ne bi konkretiziral). Sprejeti stališče, po katerem bi naročnik oddal javno naročilo ponudniku, ki je ponudil opremo, katera zgolj "nebistveno odstopa" od postavljenih tehničnih specifikacij in po katerem ni mogoče upoštevati samo karakteristik ponujene opreme (oziroma, kot je zapisal naročnik, "karakteristik osnovnega modela"), pa bi pomenilo, ne le kršitev navodil iz razpisne dokumentacije ter kršitve prvega odstavka 80. člena ZJN-2, temveč tudi poseg v sam predmet javnega naročila in v načelo enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2).
Naknadno spreminjanje predmeta javnega naročila oziroma prilagajanje le-tega (kot navaja naročnik) "naročnikovim željam in potrebam" bi torej pomenilo poseg v enega izmed najobčutljivejših delov ponudbene dokumentacije oziroma v tisti del, kjer je vsakršno naknadno spreminjanje celo izrecno prepovedano. Iz določila drugega odstavka 78. člena ZJN-2 namreč (med drugim) izhaja, da ponudnik ne sme spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ob zgoraj opisanemu dejanskemu stanju je potrebno pritrditi vlagatelju v tem, da je naročnik z izbiro najugodnejšega ponudnika (izbranega ponudnika) ravnal v nasprotju z lastnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije in v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 ter da je vlagateljeva trditev o tem, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in nepopolna, utemeljena. Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da ponudbe izbranega ponudnika zaradi neizpolnjevanja naročnikovih zahtev iz pozicije 7 ni mogoče šteti kot primerne v smislu 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 oziroma popolne v smislu 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, tudi ni vsebinsko obravnavala vlagateljevih navedb, ki se nanašajo na gostoto vstopnega materiala, na obdelavo sekundarnih surovin, na reaktorsko halo za kompost in na specifikacijo biofiltra. Morebitne ugotovitve o (ne)pravilnostih opreme, ki jo je ponudil izbrani ponudnik, namreč ne bi mogle več v ničemer vplivati na status njegove ponudbe in s tem na drugačen položaj v postopku oddaje predmetnega javnega naročila. Ugotovitev vsaj nekaterih izmed navedenih (ne)pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika bi tudi sicer terjala strokovno presojo ponudbe izbranega ponudnika (oziroma strokovno primerjavo le-te z zahtevami iz razpisne dokumentacije), kar pa bi lahko ugotovil le strokovnjak z ustreznim znanjem (npr. v delu, ki se nanaša na življenjsko dobo aluminijaste konstrukcije reaktorske hale za kompost in v delu, ki se nanaša na naročnikovo zatrjevanje o tem, da je s ponujeno stiskalnico obdelava PET možna s predstiskanjem â?? ). Ker pa (kot že zapisano) navedeno ne bi spremenilo ugotovitve o tem, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in nepopolna Državna revizijska komisija, upoštevajoč načelo hitrosti (3. člen ZRPJN) in v izogib nepotrebnim stroškom, strokovnjaka ni angažirala.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu s 3. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila (Sklep št. 08/118/27, z dne 04.06.2009).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je s svojim revizijskim zahtevkom uspel, zato mu Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009), določili 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008) ter določili 6. dela Tarife, ki je priloga tega zakona, kot potrebne priznava naslednje stroške, nastale z revizijo:
- stroške takse za revizijski zahtevek v višini 10.000,00 EUR,
- za zastopanje vlagatelja v revizijskem postopku nagrado v višini 800,00 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 960,00 EUR,
- izdatke (za materialne stroške) v (pavšalni) višini 20,00 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 24,00 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 10.984,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa od plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 03.11.2009


Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl. ekon.
Član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica
- Odvetniška družba Podjed o.p.- d.o.o., Puharjeva ulica 3, Ljubljana
- NIVO, gradnje in ekologija d.d., Lava 11, Celje
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana