018-243/2009 Republika Slovenija Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-243/2009-4

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija), je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 - popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 in 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Državne revizijske komisije mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata, ter članice Državne revizijske komisije Sonje Drozdek-šinko in predsednice Državne revizijske komisije Vesne Cukrov, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila za pripravo, tiskanje in distribucijo revije "SLOVENSKA VOJSKA" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil gospodarski subjekt LITTERA PICTA, d. o. o., Rožna dolina, Cesta IV/32, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), katerega po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Ulčar & partnerji, d. o. o., Podružnica Kranj, Gosposvetska cesta 12, 4000 Kranj, zoper ravnanje naročnika REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 27. oktobra 2009 soglasno

ODLOČILA

Vlagateljeva pritožba z dne 12. oktobra 2009 se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 24. aprila 2009 sprejel "SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA IN IMENOVANJU STROKOVNE KOMISIJE TER VODJE IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA", številka 430-247/2009-1, za pripravo, tiskanje in distribucijo revije "SLOVENSKA VOJSKA" (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo), obvestilo o javnem naročilu za oddajo zadevnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo objavljeno
- na portalu javnih naročil dne 29. maja 2009 in sicer pod številko objave JN4266/2009,
- v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, to je v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije (TED - Tenders Electronic Daily), številka 2009/S 104, z dne 03. junija 2009 in sicer pod številko dokumenta 150777.

Naročnik je dne 17. avgusta 2009 izdal odločitev o oddaji naročila, številka 430-247/2009-26 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da se kot najugodnejši ponudnik izbere vlagatelj. Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 19. avgusta 2009.

Naročnik je dne 31. avgusta 2009 izdal "SPREMEMBO ODLOČITVE O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA MORS 199/2009-ODP"â??, številka 430-247/2009-34 (v nadaljnjem besedilu: nova odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da se kot najugodnejša izbere ponudba ponudnika SCHWARZ, d. o. o., Vrhnika, Ob progi 4, 1360 Vrhnika.

Novo odločitev o oddaji naročila je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 01. septembra 2009, dne 04. septembra 2009 pa je, kakor to izhaja iz prejemne štampiljke na vlogi, naročnik prejel vlagateljevo "Zahtevo za obrazložitev spremembe odločitve JN MORS 199/2009-ODP", z dne 04. septembra 2009. Naročnik je dne 10. septembra 2009 izdal "DODATNO OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE ODLOČITVE O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU"â??, številka 430-247/2009-38, ki jo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 15. septembra 2009.

Vlagatelj je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti, dne 24. septembra 2009 priporočeno na pošto oddal zahtevek za revizijo, z dne 24. septembra 2009 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo), v katerem navaja, da ga vlaga zaradi kršitev določb 50., 78. in 79. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list Republike Slovenije, številka 128/2006 in 16/2008; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2), ter
- predlaga razveljavitev nove odločitve o oddaji naročila,
- zahteva povračilo stroškov, ki jih je imel z revizijo.

Naročnik je vlagatelja s pozivom številka 430-437/2009-2, izdanim dne 28. septembra 2009 (v nadaljnjem besedilu: poziv na dopolnitev zahtevka za revizijo), pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo s predložitvijo dokazila o vplačani taksi. Vlagatelj je poziv na dopolnitev zahtevka za revizijo, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 29. septembra 2009, dne 01. oktobra 2009 pa je, kakor to izhaja iz prejemne štampiljke na vlogi, naročnik prejel vlagateljevo "Dopolnitev zahtevka za revizijo", z dne 01. oktobra 2009 (v nadaljnjem besedilu: dopolnitev zahtevka za revizijo). Vlagatelj je dne 01. oktobra 2009, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti, priporočeno na pošto oddal tudi vlogo "PREDLOŽITEV DOKAZILA", izdano istega dne.

Naročnik je dne 05. oktobra 2009 izdal sklep številka 430-437/2009-5, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo) z obrazložitvijo, da v danem roku od prejetja poziva na dopolnitev zahtevka za revizijo s strani vlagatelja ni prejel dopolnitve s plačilom ustrezne takse (vlagatelj, kot navaja naročnik, ni izpolnil zahteve po zakonsko predpisani višini takse).

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 08. oktobra 2009, dne 12. oktobra 2009 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti, priporočeno na pošto oddal pritožbo z dne 12. oktobra 2009 (v nadaljnjem besedilu: pritožba). V pritožbi vlagatelj
- zatrjuje, da je odločitev o zahtevku za revizijo nepravilna in nezakonita,
- navaja, da odločitev o zahtevku za revizijo izpodbija zaradi napačne uporabe materialnih predpisov ter nepopolno in napačno ugotovljenega dejanskega stanja,
- pričakuje, da bo pritožbi ugodeno, odločitev o zahtevku za revizijo pa razveljavljena (vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga, da odločitev o zahtevku za revizijo razveljavi).

V pritožbi vlagatelj navaja, da je ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačal takso v višini 700,00 EUR, na podlagi naročnikovega poziva na dopolnitev zahtevka za revizijo pa takso doplačal še v višini 1.800,00 EUR. Vlagatelj pri tem zatrjuje, da mu naročnik v pozivu na dopolnitev zahtevka za revizijo ni navedel (konkretiziral) predpisa, po katerem mora predložiti dokazilo o vplačani taksi v zakonsko predpisani višini, poziv na dopolnitev zahtevka za revizijo pa je po stališču vlagatelja nedoločen, nejasen in zavajajoč in kot tak v nasprotju z načeli iz 6. in 8. člena ZJN-2. Vlagatelj je prepričan, da bi mu naročnik v pozivu na dopolnitev zahtevka za revizijo mogel in moral navesti določeno pravno podlago za plačilo takse in njeno višino, česar po njegovem zatrjevanju naročnik ni storil, izpostavlja pa tudi, je po vlagatelju razpoložljivih podatkih taksa znašala 2.500,00 EUR, saj je naročnik tako v razpisni dokumentaciji kot tudi v odločitvi o oddaji naročila navedel, da je bilo zadevno javno naročilo objavljeno zgolj na portalu javnih naročil. V posledici navedenega je vlagatelj, kakor zatrjuje sam, v dobri veri in zaupanju štel, da je bil "predmetni javni razpis" objavljen le na portalu javnih naročil.

Državna revizijska komisija je vlagateljevo pritožbo prejela dne 14. oktobra 2009, dne 15. oktobra 2009 pa je naročnika s pozivom številka 018-243/2009-2, izdanim istega dne, pozvala, da ji nemudoma po prejemu omenjenega poziva v izvirniku posreduje vso dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila in postopka revizije oddaje tega javnega naročila. Naročnik je poziv, kakor to izhaja iz Državni revizijski komisiji vrnjene poštne povratnice, prejel dne 16. oktobra 2009, dne 19. oktobra 2009 pa je Državna revizijska komisija prejela dokumentacijo, ki ji jo je odstopil naročnik.

Po pregledu predložene in odstopljene dokumentacije ter preučitvi pritožbenih navedb vlagatelja je Državna revizijska komisija na podlagi 2. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Iz prvega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora vlagatelj, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, gre pa za naročila, ki jih je treba objaviti na portalu javnih naročil, ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 2.500,00 eurov (EUR). V postopku oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, se omenjena taksa podvoji. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih naročniku ni treba objaviti na portalu javnih naročil, znaša taksa, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, 700 eurov (EUR). Ker gre v postopku oddaje zadevnega javnega naročila za javno naročilo storitev, katerega vrednost (brez davka na dodano vrednost) je večja od mejne vrednosti za objavo naročila v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti (12. člen ZJN-2), Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi moral vlagatelj, upoštevaje določbo prvega odstavka 22. člena ZRPJN, ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 5.000,00 eurov (EUR).

Naročnik in vlagatelj se strinjata v tem, da
a) je vlagatelj v zahtevku za revizijo navedel potrdilo o vplačilu takse (6. točka četrtega odstavka 12. člena ZRPJN) v višini 700,00 eurov (EUR), kar izhaja tako vlagateljeve pritožbe, v kateri je vlagatelj v njeni točki (2) zapisal, da je "ob vložitvi revizije"â?? â??"vplačal takso v znesku 700 EUR", kakor tudi naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, v kateri je naročnik (1. stavek četrtega odstavka obrazložitve na prvi strani) zapisal, da je vlagatelj "priložil potrdilo o plačilu 700,00 EUR takse";
b) je naročnik vlagatelja s pozivom pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo s predložitvijo dokazila o vplačani taksi. Navedeno izhaja tako iz vlagateljeve pritožbe, v kateri je vlagatelj v njeni točki (2) zapisal, da "mu je Naročnik dne 29.9.2009 vročil Poziv na dopolnitev zahtevka za revizijo", s katerim mu je "odredil, da v 3 dneh dopolni zahtevek za revizijo, pri čemer je izrecno navedel določbo 1. odst. 22. člena", kakor tudi naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, v kateri je naročnik (1. stavek prvega odstavka obrazložitve na prvi strani, v povezavi z drugim odstavkom) zapisal, da je "skladno s petim odstavkom 12.člena ZRPJN pozval vlagatelja, da se zahtevek dopolni";
c) je vlagatelj na podlagi naročnikovega poziva na dopolnitev zahtevka za revizijo slednjemu navedel potrdilo o doplačilu takse (6. točka četrtega odstavka 12. člena ZRPJN) v višini 1.800,00 eurov (EUR). Navedeno izhaja tako vlagateljeve pritožbe, v kateri je vlagatelj v njeni točki (3) zapisal, da je "v danem roku dne 1.10.2009"â?? â??"skladno s prejetim pozivom doplačal takso za revizijo v višini 1.800 EUR, tako, da je skupno plačal takso v znesku 2.500 EUR", kakor tudi naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, v kateri je naročnik (zadnji stavek četrtega odstavka obrazložitve na prvi strani) zapisal, da je "dne 1.10.2009 prejel dokazilo o plačani taksi v višini 1.800,00 EUR",
pač pa se naročnik in vlagatelj razhajata o tem, ali je imel vlagatelj dovolj podatkov, na podlagi katerih bi lahko zaključil oziroma bi moral zaključiti, kolikšna je višina takse, ki bi jo ob vložitvi zahtevka za revizijo moral plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance.

V povezavi z navedenim razhajanjem vlagatelj v pritožbi najprej zatrjuje, da je naročnik v svojem pozivu na dopolnitev zahtevka za revizijo "izrecno navedel določbo 1. odst. 22. člena, na da bi navedel (konkretiziral) predpis, po katerem mora Ponudnik predložiti dokazilo o vplačani taksi in sicer v zakonsko predpisani višini", ter dodal, da bi v omenjenem pozivu na dopolnitev zahtevka za revizijo "po prepričanju Ponudnika Naročnik mogel in moral navesti določno pravno podlago za plačilo takse".

Državna revizijska komisija je ob vpogledu v naročnikov poziv na dopolnitev zahtevka za revizijo ugotovila, da je ta v delu, ki je vlagatelju sporen, zapisal: "vas pozivamo, da v roku 3 dni od prejema tega poziva, dopolnite zahtevek za revizijo. K zahtevku morate skladno s 1. odstavkom 22. člena predložiti dokazilo o vplačani taksi, in sicer v zakonsko predpisani višini." Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v pozivu na dopolnitev zahtevka za revizijo za besedno zvezo "skladno s 1. odstavkom 22. člena" dejansko ni zapisal pravne podlage oziroma ni konkretiziral predpisa (ZRPJN), po katerem bi moral vlagatelj navesti potrdilo o vplačilu takse, vendar pa iz same dokumentacije v spisu zadeve izhaja, da je vlagatelj omenjeno pravno podlago (dobro) poznal in jo pri doplačilu takse tudi upošteval. V dopolnitvi zahtevka za revizijo (vloga z dne 01. oktobra 2009, poimenovana "Dopolnitev zahtevka za revizijo") je namreč vlagatelj sam zapisal: "Skladno z 22.členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 26/2007-uradno prečiščeno besedilo (ZRP JN-UPB4), kot vlagatelji zahtevka za revizijo vplačujemo še razliko do zneska na račun določen v Pravilniku o podračunih ter plačevanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS,138/06) takso v višini 1.800,00 EUR." Na dejstvo, da je vlagatelj določbo prvega odstavka 22. člena ZRPJN dobro poznal, kaže tudi podatek, da je vlagatelj najprej plačal takso v višini 700,00 eurov (EUR), kolikor bi znašala taksa, če bi bil zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za storitve, ki ga naročniku ne bi bilo treba objaviti na portalu javnih naročil, nato pa takso doplačal še v višini 1.800,00 eurov (EUR), kolikor bi (skupaj torej 2.500,00 eurov - EUR) znašala taksa, če bi bil zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za storitve in bi šlo za javno naročilo, ki bi ga bilo treba objaviti (zgolj) na portalu javnih naročil (ne pa v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti). Pri tem ne gre spregledati niti dejstva, da
- je naročnik v pozivu na dopolnitev zahtevka za revizijo (ki je sicer zelo kratek) zapisal: "Na podlagi 5. odstavka 12. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS št. 94/07, v nadaljnjem besedilu ZRPJN) in prejetim zahtevkom za revizijo"â?? â??"vas pozivamo"â??, na podlagi česar bi (in očitno tudi je) vlagatelj lahko zaključil in moral zaključiti, da je pravna podlaga določba ZRPJN, čeprav ta za besedno zvezo "skladno s 1. odstavkom 22. člena" ni izrecno navedena,
- vlagatelj zahtevka za revizijo sodeluje v postopkih javnega naročanja že dalj časa (iz sklepa številka 018-75/04-24-668, ki ga je Državna revizijska komisija izdala dne 14. aprila 2004, namreč izhaja, da je naročnik kot najugodnejšega ponudnika med drugimi izbral ponudnika "Littera Picta d.o.o., Rožna dolina cesta IV/32, Ljubljana").

V posledici navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da dejstvo, da naročnik v pozivu na dopolnitev zahtevka za revizijo za besedno zvezo "skladno s 1. odstavkom 22. člena" ni zapisal pravne podlage oziroma ni konkretiziral predpisa (ZRPJN), ni vplivalo na vlagateljevo vsebinsko razumevanje naročnikovega poziva na dopolnitev zahtevka za revizijo, saj ga je vlagatelj vseeno pravilno razumel. Poziv na dopolnitev zahtevka za revizijo v omenjenem smislu tudi ni bil "nedoločen, nejasen in zavajajoč in kot tak vsebinsko v nasprotju z načelom gspodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelom transparentnosti javnega naročanja", kot to v točki (2) pritožbe zatrjuje vlagatelj.

Vlagatelj pritožbe nadalje navaja, da bi v pozivu na dopolnitev zahtevka za revizijo "po prepričanju Ponudnika Naročnik mogel in moral navesti" višino takse, česar pa "dokazano ni storil."

V povezavi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz ZRPJN ne izhaja zahteva po tem, da bi moral naročnik v pozivu na dopolnitev zahtevka za revizijo z navedbo potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN navesti tudi višino takse, ki bi jo ob vložitvi zahtevka za revizijo na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, moral plačati vlagatelj zahtevka za revizijo. Iz petega odstavka 12. člena ZRPJN namreč inter alia izhaja, da naročnik v primeru, če ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN (med drugim torej tudi navedbe potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN), nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo, o njej pa mora Državna revizijska komisija odločiti v osmih dneh. V posledici navedenega Državna revizijska komisija ni mogla zaključiti, da je naročnik kršil določbe ZRPJN, ker v pozivu na dopolnitev zahtevka za revizijo vlagatelju zahtevka za revizijo ni navedel višine takse, ki jo je moral ta ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati.

Bistveno pa je vprašanje, ali je imel vlagatelj na voljo ustrezne podatke, s katerimi bi, v povezavi s prejetim pozivom na dopolnitev zahtevka za revizijo, lahko ugotovil oziroma bi moral ugotoviti, kolikšna je višina takse, ki jo je ob vložitvi zahtevka za revizijo moral plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance. Vlagatelj v povezavi z navedenim zatrjuje, da
- je taksa po podatkih, ki so mu bili razpoložljivi, znašala 2.500,00 eurov (EUR),
- je bil naročnikov poziv na dopolnitev zahtevka za revizijo "nedoločen, nejasen in zavajajoč in kot tak vsebinsko v nasprotju z načelom gspodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelom transparentnosti javnega naročanja".

Kot že doslej zapisano, je vlagatelj pravno podlago za izračun višine takse (prvi odstavek 22. člena ZRPJN), ki jo je moral ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, (dobro) poznal in jo pri doplačilu takse tudi upošteval, ugotoviti pa je potrebno, s katerimi podatki je razpolagal vlagatelj v trenutku, ko je prejel naročnikov poziv na dopolnitev zahtevka za revizijo. Vlagatelj namreč inter alia zatrjuje, da je naročnik "v razpisni dokumentaciji navedel, da je bilo predmetno javno naročilo objavljeno zgolj na Portalu javnih naročil RS, kar izrecno izhaja iz priložene razpisne dokumentacije".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ocenjeno vrednost (brez davka na dodano vrednost) v višini "650000 EUR" navedel že dne 29. maja 2009 in sicer v objavi obvestila o javnem naročilu na portalu javnih naročil (pod številko objave JN4266/2009), točka "II.2.1)" "Celotna količina ali obseg". Iz točke "II.1.2)" omenjene objave izhaja tudi vrsta naročila "Storitve", "Kategorija storitve: št. 15." Smiselno povsem enak zaključek gre napraviti tudi na podlagi točke "II.2.1)" in točke "II.1.2)" objave v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, to je v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije (TED - Tenders Electronic Daily), številka 2009/S 104, z dne 03. junija 2009 (številka dokumenta 150777). Prav tako ne gre prezreti, da
- je naročnik tudi v zapisniku o odpiranju ponudb številka 430-247/2009-21, z dne 09. julija 2009, katerega se je predstavnik vlagatelja (gospod J. C.) udeležil, zapisal, da se ponudbe odpirajo v postopku oddaje zadevnega javnega naročila "na podlagi objave na portalu javnih naročil"â?? â??"in na podlagi objave v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije(UL/D) št. 2009/S 104-150777",
- je vlagatelj poznal svojo ponudbeno ceno.
Prezreti ne gre niti tega, da se višina takse, ki jo mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance (prvi odstavek 22. člena ZRPJN), določa glede na dolžnost naročnika po objavi (obvestila o naročilu) v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti ("V postopku oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, se taksa" podvoji), ne pa glede na dejstvo (vprašanje dejanske) objave (obvestila o naročilu) v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, kar ponudnikom (v konkretnem primeru pa vlagatelju) dodatno olajšuje izračun višine dolžne takse.

Vlagatelj je torej v trenutku, ko je prejel naročnikov poziv na dopolnitev zahtevka za revizijo, razpolagal s podatki, ki bi mu ob izkazanem poznavanju vsebine določbe prvega odstavka 22. člena ZRPJN ter objavi obvestila o naročilu na portalu javnih naročil (brez kakršnegakoli posebnega napora) omogočale, da sam izračuna višino takse, ki bi jo ob vložitvi zahtevka za revizijo moral plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance. V primeru (ocenjene) vrednosti javnega naročila storitev v višini "650000 EUR" (brez davka na dodano vrednost), kot je zadevno javno naročilo, bi torej naročnik moral obvestilo o javnem naročilu objaviti v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti (kar je sicer tudi storil), upoštevaje določbo prvega odstavka 22. člena ZRPJN pa znaša taksa, ki jo mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, 5.000,00 eurov (EUR). Poziv na dopolnitev zahtevka za revizijo v omenjenem smislu torej ni bil "nedoločen, nejasen in zavajajoč in kot tak vsebinsko v nasprotju z načelom gspodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelom transparentnosti javnega naročanja", kot to v točki (2) pritožbe zatrjuje vlagatelj, omenjenega zaključka pa ne more spremeniti niti zatrjevanje vlagatelja, da je "v dobri veri in zaupanju štel, da je bil predmetni javni razpis objavljen le na Portalu javnih naročil RS". Kot je bilo to zapisano že doslej, se višina takse, ki jo mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance (prvi odstavek 22. člena ZRPJN), določa glede na mejne vrednosti za objavo (ocenjena vrednost javnega naročila je bila jasno navedena v objavi obvestila o javnem naročilu na portalu javnih naročil) in dolžnost naročnika po objavi (obvestila o naročilu) v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti (ki je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila obstajala, naročnik pa ji je sledil), ne pa glede na dejstvo (vprašanje dejanske) objave (obvestila o naročilu) v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, prav tako pa vlagatelja (že od vložitve zahtevka za revizijo dalje) zastopa pooblaščenec, ki je prava uka stranka.

Državna revizijska komisija še pripominja, da taksa v višini, ki jo je v zadevnem revizijskem postopku plačal vlagatelj (skupaj 2.500,00 eurov - EUR), v nasprotju z drugačnim stališčem vlagatelja, ni in ne more biti ustrezna. Višino takse, ki jo mora ob vložitvi zahtevka za revizijo na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, plačati vlagatelj zahtevka za revizijo, namreč kogentno določa zakon (ZRPJN).

V posledici vsega doslej navedenega Državna revizijska komisija ni ugotovila, da bi bila "izpodbijana odločitev Naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo nepravilna in nezakonita", zato je na podlagi 2. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, da se vlagateljeva pritožba z dne 12. oktobra 2009 zavrne kot neutemeljena.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 27. oktobra 2009


Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
- Odvetniška pisarna Ulčar & partnerji, d. o. o., Podružnica Kranj, Gosposvetska cesta 12, 4000 Kranj
- SCHWARZ, d. o. o., Vrhnika, Ob progi 4, 1360 Vrhnika
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana