018-210/2009 Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-210/2009-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana, kot predsednika senata, ter članic Sonje Drozdek šinko in Vide Kostanjevec, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Sanacija plazov na cesti R3-683/1169 Piljštajn - Golobinjek v km 2.250 in v km 4.500" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj NIVO, d.d., Lava 11, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 21.10.2009 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljev revizijski zahtevek z dne 19.8.2009 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora v roku 15 dni od prejema tega sklepa na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, vplačati znesek v višini 5.000,00 EUR, kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 23.3.2009 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Sanacija plazov na cesti R3-683/1169 Piljštajn - Golobinjek v km 2.250 in v km 4.500".

Javni razpis je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN 2248/2009 z dne 24.3.2009, popravek pa pod objavo št. JN 2339/2009 z dne 26.3.2009.

Dne 7.5.2009 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-14/2008, iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku CM Celje, d.d., Lava 42, Celje.

Dne 22.5.2009 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo.
Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 22.5.2009 odločil s sklepom z dne 8.6.2009, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega.

Državna revizijska komisija je dne 13.7.2009 izdala sklep št. 018-124/2009-7, s katerim je vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 22.5.2009 ugodila in je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila "Sanacija plazov na cesti R3-683/1169 Piljštajn - Golobinjek v km 2.250 in v km 4.500", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-14/2008 z dne 7.5.2009. Naročniku je ob tem naložila tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Dne 10.8.2009 je naročnik izdal nov dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-14/2008, iz katerega ponovno izhaja, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku CM Celje, d.d., Lava 42, Celje. Iz dokumenta izhaja še, da je bila vlagateljeva ponudba izločena, ker naj ne bi izpolnjevala točke 3.1.5 Reference iz Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe - vlagatelj naj ne bi imel referenc za istovrsten posel, ki ga naročnik razpisuje.

Z vlogo z dne 19.8.2009 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem najprej predstavlja dosedanji potek predmetnega postopka oddaje javnega naročila, v zvezi z odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne 10.8.2009 pa navaja, da se z njeno obrazložitvijo ne strinja - že v predhodnih postopkih naj bi bilo namreč nesporno ugotovljeno, da naročnik drugih pomanjkljivosti reference "Rekonstrukcija ceste R2-428, odsek št. 1249 Radmirje -Luče" ni ugotovil. Vlagatelj dalje izpostavlja, da je naročnik dolžan v postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudb te popolno pregledati in v notifikaciji odločitve o dodelitvi naročila oz. v dodatni obrazložitvi te navesti vse razloge, zaradi katerih je ponudbo določenega ponudnika izločil kot nepopolno. Vlagatelj meni, da je naročnikovo ravnanje v nasprotju s temeljnimi načeli Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008; v nadaljevanju: ZJN-2), še posebej z načelom enakopravne obravnave ponudnikov, saj naročnik v "novi/stari" odločitvi navaja nova dejstva za utemeljitev neizbora najugodnejšega ponudnika ter ponovno postavlja vlagatelja v neenakopraven položaj z ostalimi ponudniki in izbranim ponudnikom - navaja namreč vedno nove pomanjkljivosti in dejstva, ki se nanašajo na isto dokazilo, s katerim vlagatelj dokazuje tehnično in kadrovsko sposobnost, s čimer ustvarja diskriminatorne okoliščine in pogoje za neenakopravno obravnavo ponudnikov. Vlagatelj dalje navaja, da se z novo obrazložitvijo ne strinja tudi v delu, ki se nanaša na istovrstnost posla, saj zahteve naročnika niso natančneje definirane, zato se pojavi vprašanje, katere reference so povezane s predmetom javnega naročila oziroma katere reference lahko ponudnik navede kot reference s področja javnih naročil. Načeloma morajo to naročniki zapisati v razpisni dokumentaciji, kjer morajo ponudnikom dati navodila, katere reference bodo šteli za ustrezne. Naročnik mora pri tem upoštevati naravo in obseg javnega naročila, na podlagi določbe o referencah med ponudniki pa ne sme ustvarjati neupravičene enakopravnosti. Splošno zato velja, da mora naročnik kot ustrezne upoštevati vse reference, ki so v vseh pomembnih elementih podobne predmetu javnega naročila in so po obsegu primerljive z izvedbo javnega naročila. Pri tem ni pomembno, kdo je naročnik referenčnega dela in kje je bilo referenčno delo opravljeno. Naročniki lahko v izjemnih primerih (in če navedejo za to konkretne razloge) reference bolj omejijo, vendar morajo imeti za to tehtne razloge v zvezi s posebnostjo javnega naročila, ki upravičuje priznanje ozkega obsega referenci. Vlagatelj dalje izpostavlja, da je iz rekapitulacije končne obračunske situacije (s katero razpolaga tudi naročnik) razvidno, da predmetna referenca vsebuje opravljena dela s področja izvedbe zgornjega ustroja ceste, podpornih zidov, opornih kamnitih zložb, sidranih pilotnih in mikropilotnih sten. Navedena končna obračunska situacija je bila potrjena tudi s strani delodajalca, zato navedena referenca izkazuje, da je vlagatelj opravil dela s področja izvedbe pilotnih sten v višini 15,6% pogodbene vrednosti, zgornjega ustroja v višini 4,5 % ter kamnitih zložb v višini 37,5%. Obrazložitev z navedbo, da vlagatelj nima referenc za istovrstni posel, je zato napačna in diskriminatorna. Prav tako naročnik v razpisnih pogojih ni natančno določil, kakšen delež mora v celotni vrednosti del predstavljati posamezen obseg del, zato gre v tem primeru za naknadno natančnejše oblikovanje pogojev za priznanje sposobnosti, kar je prav tako v nasprotju s temeljnimi določili ZJN-2.

Na naročnikov poziv je vlagatelj z vlogo z dne 25.8.2009 svoj revizijski zahtevek dopolnil s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijski postopek.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 19.8.2009 odločil s sklepom z dne 3.9.2009, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega.
V obrazložitvi sklepa naročnik predstavlja dosedanji potek postopka oddaje javnega naročila, pri čemer navaja, da je na podlagi sklepa Državne revizijske komisije št. 018-124/2009-7 z dne 13.7.2009, ki je razveljavil odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, ponovno odločal o izboru izvajalca. Vlagatelja je pozval na predložitev dodatnih dokazil za priznanje sposobnosti in sicer podpisano pogodbo in končni obračun za referenčno delo "Rekonstrukcija ceste R2-428, odsek št. 1249 Radmirje - Luče od km 10.850 do km 11.350 in od km 11.420 do km 11.600", ki ga je navedel v svoji ponudbi. Vlagatelj je poslal zahtevana dokazila, na podlagi katerih pa naročnik ugotavlja, da ne izpolnjuje točke 3.1.5 Reference - vlagatelj nima referenc za istovrstni posel, kot ga prevzema v ponudbi. Naročnik je po detajlnem pregledu predloženega dodatnega dokaznega gradiva njegovega referenčnega dela - končni obračun "Rekonstrukcije regionalne ceste R2-428/1249 Ljubno - Luče od km 10,850 do km 11,590", ugotovil, da vlagatelj v njih ne izkazuje izvedbo asfalterskih del ter izvedbo in sidranja pilotov, kar je za izvedbo predmetne sanacije plazov Golobinjek bistvenega pomena. Naročnik se je, po ponovni preverbi ponudb odločil, da predmetno javno naročilo odda izbranemu ponudniku, vlagatelja pa izloči zaradi neizpolnjevanja točke 3.1.5 Reference iz Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ker nima referenc za istovrstni posel, ki ga naročnik razpisuje. Glede očitkov naročniku, da ni izbral najugodnejše ponudbe, torej ponudbe vlagatelja, naročnik ugotavlja, da je bila izmed devetih pravočasno prispelih ponudb ponudba vlagatelja po vrednosti res najnižja. Navedeno pa ne pomeni, da je najnižja ponudba vlagatelja tudi najugodnejša, kot to zatrjuje vlagatelj v zahtevku za revizijo. Strokovna komisija je, skladno z določilom tretjega odstavka 41. člena ZJN-2, preverila tudi izpolnjevanje pogoja iz razpisne dokumentacije točka 3.1.5 Reference, pri čemer je ugotovila, da je ta v izkaz izpolnjevanj zgoraj navedenega pogoja navedel dve referenčni deli, in sicer referenčno delo "Rekonstrukcija ceste R2-428, odsek št. 1249 Radmirje - Luče" ter referenčno delo "Interventna dela na odvodnji Macesnovega plazu v občini Solčava". Med vlagateljem in naročnikom je nesporno, da drugo od zgoraj navedenih referenčnih del, t.j. referenčno delo "Interventna dela Macesnovega plazu v občini Solčava", ne ustreza zahtevam razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Naročnik je za prvo od zgoraj navedenih referenčnih del ponudnika, t.j. "Rekonstrukcija ceste R2-428, odsek št. 1249 Radmirje - Luče", že v času postopka pred reševanjem zahtevka na Državni revizijski komisiji (za isto javno naročilo) ugotovil, da ne ustreza zahtevanim referencam, saj vlagatelj ni izvajal pilotne stene, sidranja pilotov in asfaltiranja, ki so bistveni predmeti razpisanega naročila. Ta ugotovitev naročnika je bila navedena v naročnikovi odločitvi o vlagateljevem revizijskem zahtevku (sklep naročnika z dne 8.6.2009), ki jo Državna revizijska komisija ni upoštevala, ker v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo (praviloma) ni dopustno navajati novih kršitev. Tudi naročnik v sklepu, s katerim odloči o zahtevku za revizijo, ne bi smel navajati novih razlogov za nepopolnost ponudbe ponudnika, ki jih ni navedel že v odločitvi naročila ali dodatni obrazložitvi svoje odločitve. Naročnik je bil pri pregledu ponudbe s strani vlagatelja pri izkazu obravnavanega referenčnega dela zaveden, saj je vlagatelj navedel vsa dela, ki jih javno naročilo zahteva. Nesporno je naročnik ugotovil, da je vlagatelj na obravnavanem referenčnem delu formalno izvedel vsa zahtevana dela javnega naročila (tudi izvedbo pilotne stene, sidranje in asfaltiranje), kar vlagatelj dokazuje z "Rekapitulacijo končnega obračuna". Naročnik je naknadno, po prejemu vlagateljeve podpisane pogodbe in celotnega končnega obračuna (z vsemi postavkami) za obravnavano referenčno delo, pregledal in ugotovil, da je sicer vlagatelj izvajal nekatera dela na izvedbi sidrne pilotne stene (samo armiranobetonsko gredo in nekaj zemeljskih del - v višini 15,6% pogodbene vrednosti) in zgornjega ustroja ceste (samo izvedbo nosilne plasti, bankin in vgradnja robnikov - v višini 4,5% vrednosti pogodbe), kar je vlagatelj navedel v procentih tudi v zahtevku, nikakor pa vlagatelj ni izvedel pilotnih sten, sidranja pilotov in asfaltnih del. To je razvidno iz priložene kopije končnega obračuna vlagatelja za obravnavano referenčno delo. Zaradi neizpolnjevanja pogojev iz razpisne dokumentacije je strokovna komisija ponudbo vlagatelja izločila kot nepopolno in po izvedeni preveritvi in ocenjevanju pravilnih ponudb izbrala ponudbo izbranega ponudnika. Vlagatelj v zahtevku tudi trdi, da naročnik v razpisnih pogojih ni natančno določil, kakšen delež mora v celotni vrednosti del predstavljati posamezen obseg del in da je naročnik z detajlnim pregledom obravnavanega referenčnega dela naknadno oblikoval pogoje za priznanje sposobnosti, kar je v nasprotju s temeljnimi določili ZJN-2. Naročnik vlagateljevo trditev zavrača. Naročnikova naloga je, da z javnim razpisom izbere izvajalca del, ki bo sposoben kvalitetno, strokovno in tudi kvantitetno izvesti predmetno javno naročilo. Naročnik se je dolžan prepričati, da se ponudniki za predmetno javno naročilo izkažejo s svojimi referenčnimi deli, ki vsebujejo bistvene elemente izvedbe (v našem primeru izvedba pilotne stene, sidranje pilotov in asfaltna dela), ne glede na to, kakšen delež v celotni vrednosti predstavlja posamezen obseg teh del. Naročnik torej ni naknadno natančneje oblikoval pogojev za priznanje sposobnosti in s tem ni kršil temeljnih določil ZJN-2. Prav z detajlnim pregledom obravnavanega referenčnega dela vlagatelja, kar je pravica in dolžnost naročnika, se je naročnik prepričal, da vlagatelj v obravnavanem referenčnem delu ni izkazal istovrstnega posla. V razpisni dokumentaciji je bilo namreč zahtevano tudi, da mora biti iz opisa referenčnega dela razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi, tega pogoja pa vlagatelj ni izpolnil. V dokaz navedenega naročnik prilaga kopijo Končne obračunske situacije št. 2007-407/1 JP za obravnavano referenčno delo vlagatelja, z vsemi obračunanimi postavkami.

Z vlogo z dne 13.6.2009 je vlagatelj naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je v prilogi dopisa, prejetega dne 15.9.2009, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Na poziv Državne revizijske komisije je naročnik tej dne 6.10.2009 posredoval še s strani vlagatelja pridobljeno notarsko overjeno kopijo "Končne obračunske situacije št. 2007-407/1 JP".


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb strank je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN ter na podlagi četrtega in šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med strankama v zadevi je spor glede zakonitosti naročnikove odločitve o izločitvi vlagateljeve ponudbe ter posledično glede zakonitosti naročnikove odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila.

V svojem revizijskem zahtevku vlagatelj najprej zatrjuje nezakonitost naročnikovega ravnanja, ki naj bi v "novi/stari" odločitvi navajal nova dejstva za utemeljitev neizbora najugodnejšega ponudnika ter postavljal vlagatelja v neenakopraven položaj z ostalimi ponudniki in izbranim ponudnikom - navajal naj bi namreč vedno nove pomanjkljivosti in dejstva, ki se nanašajo na isto dokazilo, s katerim vlagatelj dokazuje tehnično in kadrovsko sposobnost, s čimer naj bi ustvarjal diskriminatorne okoliščine in pogoje za neenakopravno obravnavo ponudnikov.

Državna revizijska komisija v zvezi z zgornjimi revizijskimi navedbami vlagatelja pojasnjuje, da je v zvezi s predmetnim postopkom oddaje javnega naročila ob obravnavi vlagateljevega prehodnega revizijskega zahtevka dne 13.7.2009 izdala Sklep št. 018-124/2009-7, s katerim je revizijskemu zahtevku ugodila in razveljavila odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, kot je izhajala iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-14/2008 z dne 7.5.2009 (ob tem je Državna revizijska komisija odločila tudi o stroških postopka). S takšno odločitvijo Državne revizijske komisije je bil postopek oddaje predmetnega javnega naročila ponovno postavljen v fazo pregledovanja in ocenjevanja ponudb, v kateri je bil naročnik (glede na to, da se postopka ni odločil zaključiti brez oddaje javnega naročila) ne samo upravičen, temveč tudi dolžan ponovno preveriti popolnost prispelih ponudb ter nepopolne ponudbe (v skladu z določili 80. člena ZJN-2) izločiti. Naročnik pri tem ni bil v ničemer vezan na ugotovitve svojega predhodno izvedenega pregleda prispelih ponudb, prav tako mu omejitev v zvezi s pregledovanjem prispelih ponudb in ugotavljanjem njihove (ne)popolnosti ni vzpostavila že omenjena odločitev Državne revizijske komisije, katere predmet ni bilo (v skladu s pristojnostmi tega organa namreč tudi ni moglo biti) ugotavljanje popolnosti vlagateljeve ponudbe, temveč zgolj ugotavljanje, ali so razlogi, ki jih je naročnik navajal v prid ugotovljene nepopolnosti vlagateljeve ponudbe v prvotni odločitvi o oddaji predmetnega javnega naročila, izkazani.

Vlagateljevim revizijskim navedbam o tem, da naj bi naročnik z navajanjem novih pomanjkljivost in dejstev v zvezi s popolnostjo vlagateljeve ponudbe tega diskriminiral, utemeljenosti posledično ni mogoče priznati.


V svojem revizijskem zahtevku vlagatelj dalje prereka s strani naročnika ugotovljeno neustreznost predložene reference "Rekonstrukcija ceste R2-428, odsek št. 1249 Radmirje - Luče".

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v točki 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe ("Reference") določil:

"Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila uspešno izvedel najmanj en istovrsten in vsaj 70 % toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi.

dokazilo: Podatki o referenčnem delu, vsebinsko skladni s predlogo.

opombe: Istovrsten posel pomeni tista dela iz popisa del, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Vrednost posla pomeni vrednost skupaj z DDV

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, â??) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu."

Z vpogledom v vlagateljevo ponudbo gre ugotoviti, da je ta v izkaz izpolnjevanja zgoraj navedenega pogoja navedel dve referenčni deli, in sicer referenčno delo "Rekonstrukcija ceste R2-428, odsek št. 1249 Radmirje - Luče" ter referenčno delo "Interventna dela na odvodnji Macesnikovega plazu v občini Solčava".

Med vlagateljem in naročnikom je nesporno, da drugo od zgoraj navedenih referenčnih del, t.j. referenčno delo "Interventna dela na odvodnji Macesnikovega plazu v občini Solčava", ne ustreza zahtevam razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila -takšne ugotovitve naročnika vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku namreč ne izpodbija.

Glede prvega izmed zgoraj navedenih referenčnih del je med vlagateljem in naročnikom spor glede njegove istovrstnosti - vlagatelj naj pri spornem referenčnem delu namreč ne bi izvedel del na pilotni steni, sidranju pilotov in asfaltnih del.

Z vpogledom v dokument "Popis del", ki je del razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, gre ugotoviti, da so predmet tega javnega naročila med drugim tudi dela na izdelavi več pilotnih sten, vključno s sidranjem pilotov, ter asfaltna dela. Ker je naročnik v razpisni dokumentaciji navedel, da bo kot "istovrsten posel" štel "tista dela iz popisa del, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi", so morali ponudniki za to, da bi bilo njihova referenčna dela mogoče šteti za ustrezna, izkazati, da so v okviru teh (med drugim) izvedeli tudi zgoraj navedena dela po "Popisu del".

Z vpogledom v dokument "Končna obračunska situacija št. 2007-407/1 JP", s katerim vlagatelj izkazuje ustreznost predložene reference, naročnik pa hkrati njeno neustreznost, gre ugotoviti, da iz "Rekapitualcije", ki je del te, izhaja, da je vlagatelj referenčnemu naročniku po omenjenem referenčnem delu obračunal tudi postavke "Sidrana pilotna stena", "Sidrana mikro pilotna stena" ter "Zgornji ustroj". Ob zapisanem pa gre z vpogledom v dokument "Obračun 2004", ki je bil Državni revizijski komisiji predložen kot sestavni del dokumenta "Končna obračunska situacija št. 2007-407/1 JP", ugotoviti, da je vlagatelj v okviru zgoraj omenjenih postavk obračunal le nekatera izmed del, medtem ko je pri ostalih delih znotraj teh podana skupna vrednost "0" oziroma vrednost sploh ni podana. Tako gre ugotoviti, da vlagatelj v okviru postavke "Zgornji ustroj" referenčnemu naročniku ni obračunal del pod zapor. št. 3-6 te postavke, in sicer "Izdelava nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca v deb. 7 cm", "Izdelava obrobno zaporne plasti bitumenskega betona 0/8 mm iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin v deb. 4 cm", "Izdelava obrobno zaporne plasti AB11 bitumenskega betona 0/11 mm iz silikatnih kamnin BB11s v deb. 4 cm" ter "Dodatna dela za izdelavo asfaltne mulde š=0,5 m". V okviru postavke "Sidrana pilotna stena" referenčnemu naročniku ni obračunal del pod zapor. št. 10-15 in 37-40, in sicer "Izkop zemljine III. - V. kat., vgrajevanje armature in betona, vključno z transportom garniture za pilote - piloti premera 80 cm", "Nabava in transport betona MB 30 za pilote. - transport nad 5 km", "Priprava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla Č0551 - RA 400/500 - 2 s premerom 14 mm in večjim za srednje zahtevno ojačitev", "Priprava in postavitev gladke žice iz mehkega jekla Č 0300-GA 240/360 s premerom do 12 mm (za pilote) - za srednje zahtevno ojačitev", "Vrtanje vrtin za sidranje pilotov premera 140 mm", "Nabava transport: in vgrajevanje trajnih sider (6 x 0.6"), vključno z injektiranjem, napenjanjem in obremenilnim preizkusom (20 kos; Lv=10.0m; Lp=14.0m)", "Nabava transport in vgrajevanje trajnih sider (5x 0.6" ), vključno z injektiranjem, napenjanjem in obremenilnim preizkusom (12 kos; Lv=9.0m; Lp=12.0m)" ter "Nabava transport in vgrajevanje trajnih sider ( Sx 0.6" ) 1 vključno z injektiranjem, napenjanjem in obremenilnim preizkusom (18 kos; Lv=8.5m; Lp=12.0m)". V okviru postavke "Sidrana mikro pilotna stena" pa vlagatelj referenčnemu naročniku ni obračunal del pod zapor. št. 8-11 ter 23-26, in sicer "Nabava in transport betona MB 30 za pilote. (agregat do fi 8 mm) - transport nad 5 km", "Priprava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla Č0551 - RA 400/500 - 2 s premerom 14 mm in večjim za srednje zahtevno ojačitev", "Priprava in postavitev gladke žice iz mehkega jekla Č 0300-GA 240/360 s premerom do 12 mm- za srednje zahtevno ojačitev", "Vgradnja nosilnih obročev iz jeklene cevi zun. premera 5,5" v armaturne koše pilotov", "Vrtanje vrtin za sidranje pilotov premera 140 mm", "Nabava transport in, vgrajevanje trajnih sider (3x0.6"), vključno z injektiranjem, napenjaniem in obremenilnim preizkusom (8 kos; Lv=3.0m; Lp=7.0m)" ter "Nabava transport in vgrajevanje trajnih sider (3x 0.6"), vključno z injektiranjem, napenjanjem in obremenilnim preizkusom (6 kos; Lv=3.0m; Lp=10.0m)". Ob zapisanem gre ugotoviti tudi, da so skupni znesku obračunanih del po zgoraj omenjenih postavkah, kot so podani v dokumentu "Obračun 2004", enaki zneskom, kot so po teh postavkah prikazani v dokumentu "Končna obračunska situacija št. 2007-407/1 JP".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da zgoraj obravnavani dokument, ki predstavlja edino dokazilo, s katerim vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku izkazuje ustreznost referenčnega dela "Rekonstrukcija ceste R2-428, odsek št. 1249 Radmirje - Luče", vlagateljevih navedb o napačni presoji tega referenčnega dela s strani naročnika ne utemeljuje. Ugotoviti gre namreč, da iz omenjenega dokumenta, kot to utemeljeno izpostavlja naročnik, izhaja, da vlagatelj ni izvedel nekaterih del na postavkah spornega referenčnega dela pod opisom "Sidrana pilotna stena", "Sidrana mikro pilotna stena" ter "Zgornji ustroj", ki so tudi predmet tega javnega naročila in ki jih naročnik opredeljuje kot bistvene za priznanje istovrstnosti predloženega referenčnega dela. Ker vlagatelj ob zapisanem ne ponuja nikakršnih drugih dejstev ali dokazov v prid zatrjevani naročnikovi napačni presoji istovrstnosti omenjenega referenčnega dela, gre v skladu s pravili o trditvenem in dokaznem bremenu (212. in nasl. člen Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 s spremembami), v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN) šteti, da vlagatelj napačnosti te presoje ni uspel izkazati, tako pa tudi, da ni uspel izkazati nezakonitosti naročnikove odločitve o tem, da vlagateljevo ponudbo izloči zaradi neizpolnjevanja referenčnega pogoja iz točke 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe.

Iz zgornjih razlogov je Državna revizijska komisija vlagateljev revizijski zahtevek z dne 19.8.2009 zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale z revizijo.

Ker s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel, je Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.
Iz določil četrtega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če zahtevek za revizijo ni utemeljen, vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka 22. člena ZRPJN vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo drugega vlagatelja zavrnil kot neutemeljen, tega pa je kot neutemeljenega zavrnila tudi Državna revizijska komisija. Ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN je Državna revizijska komisija posledično odločila, da mora drugi vlagatelj v roku 15 dni od prejema tega sklepa na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, vplačati znesek v višini 5.000,00 EUR, kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 21.10.2009


Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
Član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana,
- NIVO, d.d., Lava 11, Celje,
- CM Celje, d.d., Lava 42, Celje,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana.