018-236/2009 Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Številka: 018-236/2009-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 328. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 58/2003, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.), 69/2005, 90/2005, 43/2006, 52/2007, 45/2008; v nadaljevanju: ZPP), v povezavi s petim odstavkom 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članici Sonji Drozdek šinko, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, dne 21.10.2009 sprejela

ODLOČILA

V 10. vrstici glave sklepa št. 018-236/2009-3 na 1. strani in v navedbi kraja in datuma na 4. strani navedenega sklepa se črta datum "20.9.2009" in se ga nadomesti z datumom "20.10.2009".

Obrazložitev

V sklepu št. 018-236/2009-3, s katerim je Državna revizijska komisija v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Tehnični pregledi in registracija koles z motorji", na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje šTAJERSKI AVTO DOM d.o.o., Tržaška cesta 38, Maribor, zoper ravnanje naročnika POšTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, zavrnila zahtevek za revizijo, je prišlo do očitne tipkarske napake. V 10. vrstici glave sklepa št. 018-236/2009-3 na 1. strani in v navedbi kraja in datuma na 4. strani navedenega sklepa je bil zapisan napačen datum izdaje sklepa, in sicer 20.9.2009. Pravilen datum izdaje sklepa št. 018-236/2009-3 je 20.10.2009. Ker gre za očitno tipkarsko napako v številki datuma, je Državna revizijska komisija na podlagi 328. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 21.10.2009

Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- POšTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor
- Odvetnik Zvonko Kolšek, Cankarjeva 19, 2000 Maribor
- AVTO šERBINEK d.o.o., Zagrebška cesta 85, 2000 Maribor
- Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana