018-220/2009 ELEKTRO MARIBOR, d. d.

Številka: 018-220/2009-8

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija), je na podlagi 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 - popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 in 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Državne revizijske komisije Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "IZVEDBA - REKONSTRUKCIJA DV BISTRIšKA GRABA 1" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil gospodarski subjekt ELSA Gornja Radgona, d. o. o., šlebingerjev breg 15, 9250 Gornja Radgona (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), katerega po pooblastilu zastopa odvetnik doc. dr. Aleksij Mužina, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, zoper ravnanje naročnika ELEKTRO MARIBOR, d. d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 09. oktobra 2009

ODLOČILA

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 842,00 eurov (EUR) in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa, po poteku tega roka (v primeru zamude) pa skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 17. aprila 2009 sprejel sklep o začetku postopka oddaje naročila, številka 12-MP/N-132/09, za predmet "IZVEDBA - REKONSTRUKCIJA DV BISTRIšKA GRABA 1" (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo), gospodarske subjekte pa povabil k oddaji ponudb.

Dne 25. maja 2009 je naročnik sprejel "OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA", številka 12-MP/N-132/09 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o oddaji naročila), ki ga je vlagatelj, kakor to zatrjuje sam, prejel dne 09. junija 2009.

Po prejemu obvestila o oddaji naročila je vlagatelj zahteval dodatno obrazložitev (odločitve o oddaji naročila) in vpogled v dokumentacijo, zahtevama pa naročnik z vlogo, poimenovano "Odgovor na zahtevo za dodatno obrazložitev in vpogled v razpisno dokumentacijo", z dne 29. junija 2009, znak naročnika 12-MP/N-228/09, ni ugodil.

Vlagatelj je dne 13. julija 2009, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno s povratnico na pošto oddal zahtevek za revizijo, z dne 13. julija 2009 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj (primarno) predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija odloči, da se postopek oddaje naročila v celoti razveljavi, naročnik pa je vlagatelju dolžan povrniti stroške revizijskega postopka, ter podrejeno, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija odloči, da
- je naročnik dolžan vlagatelju izdati dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila in mu omogočiti vpogled v dokumentacijo postopka, kot je to zahteval z dopisom z dne 15. junija 2009, in sicer najkasneje v roku 10 dni od prejema odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo,
- bo vlagatelj lahko po vpogledu, če bo ocenil, da je prišlo pri ravnanju naročnika do kršitev v postopku, vložil nov zahtevek za revizijo oziroma pripravljalno vlogo,
- je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške revizijskega postopka.

Naročnik je vlagatelja, kakor to izhaja iz podatkov v spisu zadeve, z vlogo, poimenovano "ZAHTEVA ZA DOPOLNITEV ZAHTEVKA ZA REVIZIJO postopka javnega naročanja (naročilo "Izvedba DV Bistriška graba 1") z dne 28.07.2009", z dne 12. avgusta 2009, znak naročnika 12-MS/269-N/09, pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo s potrdilom o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Omenjeni poziv je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 18. avgusta 2009, dne 21. avgusta 2009 pa je na pošto priporočeno s povratnico oddal vlogo "PLAČILO TAKSE ZA POSTOPEK REVIZIJE DV BISTRIšKA GRABA 1" številka 0563/2009, z dne 21. avgusta 2009.

Naročnik je dne 07. septembra 2009 izdal odločitev o zahtevku za revizijo, znak naročnika 18-BJ/M-101/09 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo), s katero je vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil v delu, ki se nanaša na neizdajo dodatne obrazložitve (odločitve) o oddaji naročila in zavrnitev zahteve za vpogled v razpisno dokumentacijo, ter razveljavil svojo odločitev o zavrnitvi zahteve za vpogled v dokumentacijo z dne 29. junija 2009. V preostalem delu je naročnik odločitev o zahtevku za revizijo pridržal do vložitve pripravljalne vloge, ki jo vlagatelj lahko vloži v 15. dneh po vpogledu v razpisno dokumentacijo, odločitev o stroških revizijskega postopka pa je pridržal za postopek odločanja o zahtevku za revizijo zoper odločitev o oddaji naročila.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 09. septembra 2009, dne 14. septembra 2009 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno s povratnico na pošto oddal vlogo "OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO" z dne 14. septembra 2009 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo). V omenjenem obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo vlagatelj ugotavlja, da je bil (njegov) zahtevek za revizijo utemeljen, zato je upravičen do povrnitve stroškov, nastalih z revizijo, posledično pa vztraja pri povračilu vseh priglašenih stroškov iz zahtevka za revizijo in "v tem delu nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo."

Naročnik je z dopisom "Posredovanje dokumentacije", izdanim dne 24. septembra 2009, znak naročnika 18-BJ/M-121/09, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in reviziji postopka oddaje predmetnega javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 29. septembra 2009 naročnika na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN pozvala, da ji odstopi dokumentacijo, ki ji je dotlej še ni odstopil, dne 05. oktobra 2009 pa je po pošti prejela naročnikov dopis "Posredovanje dokumentacije", izdan dne 02. oktobra 2009, znak naročnika 18-BJ/M-122/09.

Po pregledu vse odstopljene dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje predmetnega javnega naročila in postopek revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila, ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s tretjim in šestim odstavkom 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Tretji odstavek 22. člena ZRPJN določa, da mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo, peti odstavek 22. člena ZRPJN pa, da mora stranka v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahteva povračilo, pri čemer je povrnitev stroškov mogoče zahtevati do sprejema odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo. O stroških odločata naročnik oziroma Državna revizijska komisija. Odločitev Državne revizijske komisije je izvršilni naslov (šesti odstavek 22. člena ZRPJN).

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo postopka revizije postopka oddaje zadevnega javnega naročila (primarni pravovarstveni predlog) predlagal, da Državna revizijska komisija odloči, da je dolžan naročnik vlagatelju povrniti "stroške revizijskega postopka", to je
- "taksa",
- "nagrada za postopek (19. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu)" "1.400 EUR",
- "izdatki (tar. št. 6002 ZOdvT)" "20,00 EUR",
vse povečano za 20 % davek na dodano vrednost in sicer "v 15 dneh od odločitve o zahtevku za revizijo, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva poteka roka za izpolnitev obveznosti dalje do plačila."

V predmetnem postopku revizije postopka oddaje javnega naročila je vlagatelj z zahtevkom za revizijo (z vidika primarnega pravovarstvenega predloga) uspel delno, saj je naročnik njegovemu primarnemu pravovarstvenemu predlogu v zahtevku za revizijo ugodil že sam in sicer v delu, ki se nanaša na neizdajo dodatne obrazložitve (odločitve) o oddaji naročila in zavrnitev zahteve za vpogled v razpisno dokumentacijo, v posledici pa razveljavil svojo odločitev o zavrnitvi zahteve za vpogled v dokumentacijo z dne 29. junija 2009. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija kot (celotne) potrebne stroške vlagatelja, nastale z revizijo, upoštevala naslednje stroške:
- takso (za zahtevek za revizijo) v višini 700,00 eurov (EUR),
- nagrado za revizijski postopek v višini 800,00 eurov (EUR), ki jo je Državna revizijska komisija določila na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list Republike Slovenije, številka 35/2009; v nadaljnjem besedilu: ZOdv-C) ter 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list Republike Slovenije, številka 67/2008; v nadaljnjem besedilu: ZOdvT), in sicer po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera,
- 20 % davek na dodano vrednost v višini 160,00 eurov (EUR), izračunan na podlagi tarifne številke 6007 ZOdvT glede na nagrado za revizijski postopek (na podlagi "Seznama davčnih zavezancev - fizične osebe, ki opravljajo dejavnost" v tekstovni obliki, ki izkazuje stanje podatkov na dan 09. oktobra 2009, dostopen pa je na spletni strani http://www.durs.gov.si/si/seznami_davcnih_zavezancev/ Ministrstva za finance, Davčne uprave Republike Slovenije, je namreč mogoče zaključiti, da je pooblaščenec vlagatelja, odvetnik doc. dr. Aleksij Mužina, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, v seznamu davčnih zavezancev vpisan kot davčni zavezanec),
- izdatke v pavšalnem znesku 20,00 eurov (EUR), ki jih je Državna revizijska komisija določila na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN in skladno s tarifno številko 6002 ZOdvT, povečane za 20 % davek na dodano vrednost (tarifna številka 6007 ZOdvT), skupaj torej 24,00 eurov (EUR).

Ob upoštevanju ugotovljenega uspeha vlagatelja v predmetnem postopku revizije postopka oddaje zadevnega javnega naročila, ki ga je z vidika primarnega pravovarstvenega predloga Državna revizijska komisija ocenila na eno polovico, je Državna revizijska komisija vlagatelju kot potrebne stroške, nastale z revizijo, priznala stroške v višini 842,00 eurov (EUR) in sicer skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi (kot to izhaja iz izreka tega sklepa), višjo stroškovno zahtevo vlagatelja pa je zavrnila, saj zanjo pravne podlage ni najti.

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 842,00 eurov (EUR) in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa, po poteku tega roka (v primeru zamude) pa skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Državna revizijska komisija še pripominja, da se v zadevnem revizijskem postopku ni spuščala niti v presojo naročnikove odločitve o vlagateljevem zahtevku za revizijo niti v vprašanje, ali obstajajo pravne podlage za ugotovitev kršitev naročnika v postopku oddaje zadevnega javnega naročila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 09. oktobra 2009

Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- ELEKTRO MARIBOR, d. d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
- odvetnik doc. dr. Aleksij Mužina, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
- FRAPOL, d. o. o., Stari trg 223, 2380 Slovenj Gradec
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana